EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0024

93/24/ETY: Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta

OJ L 16, 25.1.1993, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 34 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 34 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002; Kumoaja 32001D0618

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/24(1)/oj

31993D0024

93/24/ETY: Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1992, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta

Virallinen lehti nro L 016 , 25/01/1993 s. 0018 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0034
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0034


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä joulukuuta 1992,

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta (93/24/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/65/ETY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

tietyt jäsenvaltiot pitävät aluettaan tai osaa alueestaan vapaana Aujeszkyn taudista, ja ne ovat esittäneet komissiolle puoltavat asiakirjat direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan mukaisesti,

kyseisissä jäsenvaltioissa tai kyseisillä alueilla on otettu käyttöön Aujeszkyn taudin hävittämisohjelma,

jäsenvaltiot ovat joko toteuttaneet rokotustoimenpiteitä tai suorittaneet terveyssyistä tapahtuvia teurastuksia Aujeszkyn taudin hävittämiseksi,

ohjelman katsotaan mahdollistaneen kyseisen taudin hävittämisen näistä jäsenvaltioista tai niiden tietyiltä alueilta,

kyseisten jäsenvaltioiden viranomaiset soveltavat jalostus- ja tuotantosikojen siirtoihin kansallisella alueellaan vähintään, tässä päätöksessä määrätään sääntöjä vastaavia sääntöjä,

ei ole tarpeen vaatia kyseisiä lisätakeita näiltä jäsenvaltioilta tai jäsenvaltioiden alueilta, jotka katsotaan Aujeszkyn taudista vapaiksi,

eläinlääkintäalan tiedekomitean lausunto on saatu, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muista jäsenvaltioista tai muilta alueilta lähtöisin olevien jalostussikojen, jotka on tarkoitettu sellaisiin jäsenvaltioihin tai sellaisille alueille, jotka eivät salli rokottamista Aujeszkyn tautia vastaan ja jotka on lueteltu liitteessä I, on täytettävä seuraavat edellytykset:

1 Aujeszkyn taudista on ehdottomasti ilmoitettava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa;

2 alkuperäkarjassa ei ole todettu mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

3 jos alkuperäkarja on rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan viimeisten 12 kuukauden kuluessa, saadaan käyttää ainoastaan g1:tä sisältämätöntä rokotetta;

4 eläimet on eristettävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin tiloihin siten, että minkäänlainen välitön tai välillinen kosketus muihin sikoihin ei ole mahdollista 30 siirtämistä edeltävän päivän aikana;

5 siat eivät saa olla rokotettuja;

6 sioille on tehty tämän päätöksen liitteen II vaatimuksia vastaava, negatiivisen tuloksen antanut ELISA-testi g1-vasta-aineiden toteamiseksi käyttäen vähintään 21 päivää eristysajan alkamisen jälkeen otettuja seerumeita. Kaikkien eristettyjen eläinten on myös annettava negatiiviset tulokset tässä testissä. Jos kyseessä ovat yli neljän kuukauden ikäiset siat, on käytettävä ELISA-kokovirustestiä;

7 siat ovat olleet alkuperäkarjassa syntymästään lähtien tai lähetettävässä karjassa kolmen kuukauden ajan ja muissa terveydentilaltaan vastaavissa karjoissa syntymästään lähtien.

2 artikla

Muista jäsenvaltioista tai muilta alueilta lähtöisin olevien tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu sellaisiin jäsenvaltioihin tai sellaisille alueille, jotka eivät salli rokottamista Aujeszkyn tautia vastaan ja jotka on lueteltu liitteessä I, on täytettävä seuraavat edellytykset:

1 Aujeszkyn taudista on ehdottomasti ilmoitettava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa;

2 alkuperäkarjassa ei ole todettu mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

3 siat eivät saa olla rokotettuja;

4 i) ennen siirtämistä tehtävä testejä ei vaadita, jos alkuperäkarja on mukana virallisessa valvontaohjelmassa, jossa vähintään 15 prosenttia jalostuseläimistä (tai 25 eläintä sen mukaan, kumpi luvuista on suurempi) testataan vuosittain. Kyseinen testaus on jaettava vähintään kolmeen samankaltaiseen vaiheeseen, joiden välisen ajan on oltava vähintään kaksi kuukautta; tällaisiin karjoihin saa siirtää ainoastaan eläimiä, jotka ovat peräisin karjoista, joiden terveydentila on vastaava tai parempi, eikä yhtään kliinistä Aujeszkyn tautitapausta ole todettu kahden kilometrin säteellä alkuperälaumasta viimeisten 60 päivän aikana;

ii) jos alkuperäkarja ei ole mukana tällaisessa valvontaohjelmassa, siat on eristettävä ennen siirtämistä, niistä on otettava näytteet liitteen III mukaisesti kymmenen siirtämistä edeltävän päivän aikana ja niille on tehtävä testi, joka vastaa liitteessä II määrättyjä vaatimuksia. Kaikkien niiden eläinten, joista on otettu näytteet, on annettava negatiiviset tulokset tässä testissä;

5 siat ovat olleet alkuperäkarjassa syntymästään lähtien tai alkuperäkarjassa kolmen kuukauden ajan ja muissa terveydentilaltaan vastaavissa karjoissa syntymästään lähtien.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitetut eläimet on kuljetettava suoraan määränpäänä olevalle tilalle ja niitä on pidettävä siellä teurastukseen saakka, jollei määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen anna lupaa toimia toisin. Määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että kaikki kyseisen tilan siat viedään suoraan teurastettavaksi.

4 artikla

1 Teurastettavaksi tarkoitetut siat, jotka ovat lähtöisin muista jäsenvaltioista tai muilta alueilta ja jotka on tarkoitettu liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai siinä luetelluille alueille, on kuljetettava suoraan määränpäänä olevaan teurastamoon.

2 Jos kyseiset siat on rokotettu, saa käyttää ainoastaan g1:tä sisältämätöntä rokotetta.

3 Alkuperäkarjassa ei ole todettu mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten kolmen kuukauden aikana.

4 Siat ovat olleet alkuperäkarjassa viimeisten 60 päivän ajan tai syntymästään lähtien.

5 Aujeszkyn taudista on ilmoitettava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa.

5 artikla

1 a) Direktiivin 64/432/ETY liitteessä F tarkoitettua terveystodistusta on täydennettävä seuraavalla maininnalla niiden sikojen osalta, jotka on tarkoitettu liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai siinä luetelluille alueille ja jotka ovat peräisin muista jäsenvaltioista tai muilta alueilta:

"Aujeszkyn taudista 11 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn komission päätöksen 93/24/ETY määräysten mukaiset siat. Jalostussikojen testauksessa käytettiin ELISA-kokovirustestiä/ELISA -g1-vasta-ainetestiä.

(Tarpeeton viivataan yli)"

b) Kyseiset siat eivät saa joutua kosketuksiin terveydentilaltaan erilaisten sikojen kanssa siirtämisen aikana.

2 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaavanlaisia vaatimuksia noudatetaan silloin, kun kyseessä on niiden alueella tapahtuva siirtäminen liitteessä I luetelluille alueille.

6 artikla

Edellä olevista artikloista poiketen määränpäänä olevat jäsenvaltiot tai määräpaikkoina olevat alueet eivät saa vaatia lisäedellytyksiä liitteessä I luetelluilta jäsenvaltioilta tai alueilta.

7 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä.

8 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(2) EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54

LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat alueet, jotka eivät salli rokottamista

Tanska: kaikki alueet;

Yhdistynyt kuningaskunta: kaikki Englannin, Skotlannin ja Walesin alueet.

LIITE II

Entsyymi-immunologinen menetelmä (ELISA) Aujeszkyn taudin viruksen 1-glykoproteiinin (ADV-g1) vasta-aineiden toteamiseksi seerumista

1 Jäljempänä 2 kohdan d alakohdassa luetellut laitokset arvioivat ELISA g1-testit ja -pakkaukset 2 kohdan a, b ja c alakohdassa määrättyjen perusteiden mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ainoastaan kyseiset perusteet täyttävät ELISA g1-testipakkaukset rekisteröidään. Jäljempänä 2 kohdan a ja b alakohdassa määrätyt tutkimukset on tehtävä ennen testin hyväksymistä; hyväksymisen jälkeen on kullekin erälle tehtävä vähintään 2 kohdan c alakohdassa määrätty tutkimus.

2 Testin standardointi, herkkyys ja selektiivisyys

a) Testin herkkyyden on oltava sellainen, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan positiivinen tulos:

- yhteisön vertailuseerumi ADV1, laimennussuhde 1: 8,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 A,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 B,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 C,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 D,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 E,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 F.

b) Testin on oltava riittävän selektiivinen siten, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan negatiivinen tulos:

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 G,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 H,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 J,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 K,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 L,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 M,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 N,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 O,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 P,

- yhteisön vertailuseerumi ADV-g1 Q.

c) Eriä tarkastettaessa suhteessa 1: 8 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 on annettava positiivinen tulos ja yhteisön vertailuseerumin ADV-g1 K negatiivinen tulos.

d) Lisäksi seuraavassa luettelossa mainitut laitokset vastaavat ELISA-menetelmän laadun valvonnasta kussakin jäsenvaltiossa ja erityisesti yhteisön vertailuseerumien mukaisten kansallisten vertailuseerumien tuottamisesta ja standardoinnista.

1 Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Yhdistynyt kuningaskunta

2 École nationale vétérinaire, Alfort, Ranska

3 State Veterinary Virus Research Institute, Lindholm, Tanska

4 Federal Research Centre, Tübingen, Saksa

5 Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad, Alankomaat

6 Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgia

7 Italia

8 Veterinary Research Laboratory, Dublin, Irlanti

9 Espanja

10 Portugali

11 Kreikka

12 Laboratoire de médecine vétérinaire, 54, avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville, Luxemburg

e) Samat laboratoriot toimittavat yhteisön vertailuseerumit.

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

Top