EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0539

Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista

OJ L 303, 31.10.1990, p. 6–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 9 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 9 - 31
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 3 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 20 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 20 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Kumoaja 32009L0158 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/539/oj

31990L0539

Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista

Virallinen lehti nro L 303 , 31/10/1990 s. 0006 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 35 s. 0009
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 35 s. 0009


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 15 päivänä lokakuuta 1990,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (90/539/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

siipikarja elävinä eläiminä ja siitosmunat eläintuotteina sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä II olevaan tuoteluetteloon,

siipikarjantuotannon järkiperäisen kehityksen turvaamiseksi ja siten tämän alan tuottavuuden parantamiseksi on päätettävä yhteisön tasolla tietyistä siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäistä kauppaa ja niiden tuontia kolmansista maista koskevista terveysmääräyksistä,

siipikarjanhoito liittyy maataloustoimintaan; osalle maatalousväestöstä se on tulolähde,

jäsenvaltioiden terveysvaatimusten eroavuudet on tarpeen poistaa siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäisen kaupan edistämiseksi ja siten osaltaan sisämarkkinoiden toteuttamiseksi,

yhteisön sisäisen kaupan yhdenmukaisuuden kehittämiseksi olisi määriteltävä yhteisön järjestelmä sovellettavaksi kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin,

tämän direktiivin säännöksiä ei periaatteessa tarvitse soveltaa näyttelyihin, näytöksiin ja kilpailuihin liittyvään erityiskauppaan,

tätä direktiiviä on tarpeen soveltaa jalostus- tai kulutustarkoituksiin kasvatettujen viiriäisten, kyyhkysten, ankkojen, sorsien, fasaanien ja peltopyiden kauppaan,

nykyaikaisen siipikarjanhoidon luonteen huomioon ottaen siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäisen kaupan yhdenmukaista kehitystä edistetään parhaiten tuotantolaitoksia valvomalla,

on tarpeen antaa jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tehtäväksi tässä direktiivissä säädetyt edellytykset täyttävien laitosten hyväksyminen ja huolehtiminen siitä, että näitä edellytyksiä noudatetaan,

siitosmunien ja maatilojen kanaloissa tapahtuvasta siipikarjanpoikasten tuotannosta ja markkinoille saattamisesta(4), 29 päivänä lokakuuta 1975 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2782/75, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3987/87(5), säädetään laitoskohtaisen rekisterinumeron antamisesta kullekin tuotantolaitokselle ja siitosmunien merkitsemisestä; komission asetus (ETY) N:o 1868/77/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1351/87/ETY(7), sisältää yksityiskohtaiset määräykset mainitun asetuksen soveltamisesta; käytännön syistä on tarpeen soveltaa samoja perusteita tässä direktiivissä tarkoitettuun tuotantolaitosten yksilöintiin ja siitosmunien merkintään,

yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun siipikarjan ja siitosmunien on täytettävä tietyt terveysvaatimukset, jotta tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen olisi mahdollista,

päätöksiä avian influenzan ja Newcastlen taudin torjuntaa koskevista valvontamääräyksistä on kuitenkin tarkoituksenmukaista lykätä myöhempään ajankohtaan,

samasta syystä on tarpeen määrittää kuljetusta koskevat vaatimukset,

komissiolle olisi varattava mahdollisuus hyväksyä tiettyjä lisätakeita jonkin jäsenvaltion siipikarjan sairauksien hävittämisessä saavuttaman edistyksen perusteella enintään kyseisen jäsenvaltion kansallisesti soveltamia takeita vastaavasti; tässä yhteydessä saattaa olla suotavaa määrittää jäsenvaltioiden tai niiden alueiden osien asema tiettyjen siipikarjassa todennäköisesti esiintyvien sairauksien osalta,

vaikka kaikkia yhteisön määräyksiä ei käytännön syistä voida soveltaa hyvin pienten erien yhteisön sisäisessä kaupassa, tiettyjä keskeisiä määräyksiä olisi kuitenkin noudatettava,

jotta annettujen määräysten noudattaminen voidaan varmistaa, on huolehdittava siitä, että siipikarja- ja siitosmunalähetyksen saatteena määräpaikkaan saakka on virkaeläinlääkärin antama terveystodistus,

määrämaana olevan jäsenvaltion suorittamien tarkastusten ja vaadittujen suojatoimenpiteiden järjestämisessä sekä niiden seurannassa olisi otettava huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/425/ETY(8),

olisi säädettävä komission mahdollisuudesta suorittaa tarkastuksia yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa,

kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavien yhteisön järjestelyjen määrittämiseksi on tarpeen luetteloida ne kolmannet maat tai niiden alueiden osat, joista siipikarjaa ja siitosmunia saa maahantuoda,

näiden maiden valintaperusteiden on oltava yleisluonteisia kuten siipikarjan ja muiden eläinten terveydentila, eläinlääkintäyksiköiden organisaatio ja toimivalta sekä voimassa olevat terveyttä koskevat säännökset,

lisäksi siipikarjan ja siitosmunien tuontia ei olisi sallittava maista, joissa esiintyy yhteisön karjalle vaarallisia tarttuvia siipikarjan sairauksia tai jotka ovat olleet liian lyhyen ajan vapaita tällaisista sairauksista,

kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavia yleisiä vaatimuksia on täydennettävä erityisvaatimuksin, jotka vahvistetaan kunkin maan terveystilanteen perusteella; koska nämä erityisvaatimukset pohjautuvat luonteeltaan teknisiin ja vaihteleviin perusteisiin, niiden määrittelemiseksi on tarpeen kääntyä pysyvän eläinlääkintäkomitean puoleen,

vakiolomakkeella esitettävä todistus siipikarjan ja siitosmunien tuonnin yhteydessä on keino, jolla voidaan tehokkaasti tarkastaa, että yhteisön määräyksiä noudatetaan; määräykset saattavat sisältää erityisvaatimuksia, jotka vaihtelevat kyseessä olevan kolmannen maan mukaan; nämä seikat on otettava huomioon todistuslomakkeiden suunnittelussa,

komission eläinlääkintäasiantuntijoille olisi annettava tehtäväksi vahvistaa, noudatetaanko sääntöjä kolmansissa maissa,

maahantuonnin yhteydessä suoritetussa tarkastuksessa on selvitettävä siipikarjan ja siitosmunien alkuperä ja terveydentila,

väestön ja eläinten terveydentilan turvaamiseksi jäsenvaltioille olisi sallittava toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet teurastus ja hävittäminen mukaan luettuna siipikarjan ja siitosmunien saapuessa yhteisön alueelle ja niiden määräpaikkaan kuljetuksen aikana,

siipikarjan ja siitosmunien tarkastuksissa sovellettavat määräykset ja yleisperiaatteet määritellään myöhemmin osana sisämarkkinoiden toteuttamista koskevia toimenpiteitä,

jokaisen jäsenvaltion on säädettävä mahdollisuudesta välittömästi kieltää tuonti kolmannesta maasta, kun kyseinen tuonti voi olla vaaraksi ihmisten ja eläinten terveydelle; sellaisessa tapauksessa on viipymättä huolehdittava jäsenvaltioiden suhtautumisen yhdenmukaistamisesta kyseiseen kolmanteen maahan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisten muutosten tekemistä niiden maiden luetteloon, joista tuonti yhteisön alueelle sallitaan,

siipikarjanhoidon jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi siipikarjan tauteja koskevia torjuntamenetelmiä on ajoittain mukautettava,

tämän direktiivin säännökset olisi tarkistettava sisämarkkinoiden toteutuessa, ja

on tarpeen säätää menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU Yleiset säännökset

1 artikla

1 Tässä direktiivissä säädetään terveysvaatimuksista, jotka koskevat siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäistä kauppaa ja niiden tuontia kolmansista maista.

2 Tätä direktiiviä ei sovelleta näyttelyihin, näytöksiin eikä kilpailuihin tarkoitettuun siipikarjaan.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 'virkaeläinlääkärillä` ja 'kolmannella maalla` direktiivissä 72/462/ETY tarkoitettua virkaeläinlääkäriä ja kolmatta maata.

Lisäksi tarkoitetaan:

1) 'siipikarjalla` kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja ja peltopyitä, joita kasvatetaan tai tarhataan tarkoituksena lisääntyminen, lihan tai munien tuotanto kulutusta varten taikka riistan istutus maastoon metsästystä varten;

2) 'siitosmunilla` 1 kohdassa määritellyn siipikarjan munimia haudotettavia munia;

3) 'untuvikoilla` kaikkea alle 72 tunnin ikäistä ja vielä ruokkimatonta siipikarjaa; Barbary-ankat voivat kuitenkin olla ruokittuja;

4) 'isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjalla` vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon;

5) 'tuotantopolven siipikarjalla` vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan ja/tai munien tuottamiseksi kulutusta varten tai riistan istutukseen;

6) 'teurassiipikarjalla` suoraan teurastamoon toimitettavaa siipikarjaa, joka teurastetaan välittömästi ja viimeistään 72 tunnin kuluessa saapumisestaan;

7) 'parvella` kaikkea terveyden- ja immuniteettitilan osalta samanlaista siipikarjaa, jota kasvatetaan samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja joka muodostaa yhden jalostusyksikön;

8) 'tilalla` sisä- tai ulkotiloja, jotka voivat käsittää laitoksen ja joita käytetään isovanhempais-, vanhempais- tai tuotantopolven siipikarjan kasvattamiseen tai pitoon;

9) 'laitoksella` tiloja tai osatiloja, jotka sijaitsevat yhdellä tontilla ja joissa harjoitetaan jäljempänä mainittua toimintaa:

a) jalostuslaitos: tuottaa siitosmunia siitoseläinten kasvatukseen;

b) siitosmunien tuotantolaitos: tuottaa siitosmunia tuotantoeläinten kasvatukseen;

c) kasvatuslaitos: kasvattaa poikasia munintavaiheeseen saakka;

d) hautomo: haudottaa ja kuoriuttaa munia ja tuottaa untuvikkoja;

10) 'hyväksytyllä eläinlääkärillä` eläinlääkäriä, jolle toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen, jonka vastuulla kyseisen eläinlääkärin toiminta on, on antanut tehtäväksi tässä direktiivissä tarkoitettujen tarkastusten suorittamisen tietyssä laitoksessa;

11) 'hyväksytyllä laboratoriolla` jäsenvaltion alueella sijaitsevaa laboratoriota, jonka toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen on hyväksynyt ja antanut tehtäväksi viranomaisen vastuulla suorittaa tässä direktiivissä tarkoitetut diagnostiset kokeet;

12) 'terveystarkastuksella` virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin käyntiä laitoksessa tarkoituksena kaiken siellä olevan siipikarjan terveydentilan tarkastaminen;

13) 'pakollisesti ilmoitettavilla sairauksilla` liitteessä V lueteltuja sairauksia;

14) 'tautipesäkkeellä` direktiivissä 82/894/ETY määriteltyä pesäkettä;

15) 'tautialueella` liitteessä V lueteltujen sairauksien osalta joko tarkoin rajatun alueen käsittävää vyöhykettä tautipesäkkeen epitsootologisen ympäristön mukaan tai sitä ympäröivää suojavyöhykettä, jonka säde on vähintään kolme kilometriä ja joka puolestaan sijaitsee tarkkailuvyöhykkeen sisällä, jälkimmäisen säteen ollessa vähintään 10 kilometriä;

16) 'karanteeniasemalla` tiloja, joissa siipikarjaa pidetään täydellisessä eristyksessä siten, että sen välitön tai välillinen kosketus muuhun siipikarjaan estyy, tarkoituksena sen pitkäaikainen tarkkailu ja kokeiden suorittaminen liitteessä V lueteltujen tautien varalta;

17) 'hävittämisellä` kaiken sellaisen puhkeamispaikalla olevan siipikarjan ja sellaisten tuotteiden hävittämistä kaikin tarvittavin terveydellisin suojatoimenpitein desinfiointi mukaan luettuna, jotka ovat tai joiden epäillään olevan taudin saastuttamia.

II LUKU Yhteisön sisäistä kauppaa koskevat määräykset

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle l päivään heinäkuuta 1991 mennessä suunnitelma niistä kansallisista toimenpiteistä, jotka ne aikovat toteuttaa huolehtiakseen siitä, että liitteen II sisältämiä määräyksiä laitosten hyväksymisestä siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäistä kauppaa varten noudatetaan.

2 Komissio tutkii suunnitelmat. Suunnitelmat voidaan hyväksyä tai niihin voidaan tehdä muutoksia taikka lisäyksiä ennen hyväksymistä 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 Edellä 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muutoksia tai lisäyksiä kyseisen kohdan mukaisesti aiemmin hyväksyttyyn suunnitelmaan voidaan

- hyväksyä asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä jäsenvaltion tilanteessa tapahtuneen muutoksen huomioon ottamiseksi, tai

- esittää tautien torjunta- ja valvonta-menetelmien kehityksen huomioon ottamiseksi.

4 artikla

Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen vertailulaboratorion, joka vastaa tässä direktiivissä tarkoitettavien diagnostisten menetelmien yhteensovittamisesta ja niiden käytöstä jäsenvaltion alueella olevissa hyväksytyissä laboratorioissa. Vertailulaboratoriot luetellaan liitteessä I.

5 artikla

Yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun tai tarkoitettujen

a) siitosmunien, untuvikkojen sekä isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjan on täytettävä 6, 12, 15 ja 17 artiklan vaatimukset sekä joko 13 ja 14 artiklan mukaisesti laaditut tai 7, 8 ja 9 artiklan sisältämät vaatimukset;

b) teurassiipikarjan ja, sen estämättä, mitä a kohdassa säädetään, maastoon riistan kasvatukseen tarkoitetun siipikarjan on täytettävä 10, 12, 15 ja 17 artiklan sisältämät sekä 13 ja 14 artiklan mukaisesti laaditut vaatimukset tuoreen siipikarjalihan ja kasvatettaviksi aiottujen riistalintujen yhteisön sisäistä kauppaa ja niiden tuontia kolmansista maista koskevien terveysvaatimusten täytäntöönpanoon saakka.

6 artikla

Siitosmunien, untuvikkojen sekä siitos- ja tuotantosiipikarjan on oltava peräisin

1) seuraavat edellytykset täyttävistä laitoksista:

a) laitoksen on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä siten, että sille on annettu laitoskohtainen rekisterinumero liitteessä II olevan I luvun sisältämien määräysten mukaisesti;

b) laitos ei lähetyshetkellä saa olla minkäänlaisen siipikarjaa koskevan eläintaudin vuoksi annetun rajoituksen alaisena;

c) laitos ei saa sijaita tautialueella;

2) parvesta, jossa lähetyshetkellä ei ole havaittavissa kliinisiä tai muita sairauteen viittaavia merkkejä.

7 artikla

Lähetyshetkellä

1) jäsenvaltiosta peräisin olevien siitosmunien on

a) oltava lähtöisin parvista,

- joita on yli kuuden viikon ajan pidetty yhdessä tai useammassa yhteisön alueella sijaitsevassa ja 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän mukaisessa laitoksessa,

- jotka, jos ne on rokotettava, on rokotettu liitteessä III esitettyjen rokotusvaatimusten mukaisesti;

- joiden terveystarkastuksen virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri on suorittanut enintään 24 tuntia ennen lähetystä ja joissa ei tarkastushetkellä ole havaittu mitään kliinisiä tai muita sairauteen viittaavia merkkejä;

b) oltava komission asetuksen (ETY) N:o 1868/77 mukaisesti merkittyjä;

c) oltava virkaeläinlääkärin ohjeiden mukaisesti desinfioituja;

2) kolmansista maista peräisin olevien siitosmunien tuonnin on ollut tapahduttava III luvun ehtojen mukaisesti.

8 artikla

Untuvikkojen on

a) oltava kuoriutuneita 6 ja 7 artiklan vaatimukset täyttävistä siitosmunista;

b) täytettävä liitteessä III olevan rokotusvaatimukset, jos ne on rokotettava;

c) lähetyshetkellä oltava liitteessä II olevan luvun II B 2 kohdan g ja h alakohdan perusteella vapaita kaikista sairauteen viittaavista merkeistä.

9 artikla

Lähetyshetkellä isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjan on:

a) oltava kuoriutumisesta alkaen tai yli kuuden viikon ajan pidetty yhdessä tai useammassa yhteisön alueella sijaitsevassa ja 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän mukaisessa laitoksessa;

b) täytettävä liitteessä III olevat rokotusvaatimukset, jos ne on rokotettava;

c) virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri on suorittanut niiden terveystarkastuksen enintään 24 tuntia ennen lähetystä, ja niissä ei tarkastushetkellä ole havaittu mitään kliinisiä tai muita sairauteen viittaavia merkkejä.

10 artikla

Lähetyshetkellä teurassiipikarja on oltava peräisin tilalta:

a) jolla eläimiä on pidetty kuoriutumisesta alkaen tai yli 21 päivän ajan;

b) joka ei ole minkäänlaisten siipikarjaa koskevien eläintautien vuoksi annettujen rajoitusten alaisena;

c) jossa virkaeläinlääkäri tai hyväksytty eläinlääkäri on 48 tunnin kuluessa ennen lähetystä suorittanut tilalla teuraseläinten lähtöparven terveystarkastuksen, jolloin parvessa ei ole havaittu mitään kliinisiä tai muita sairauteen viittaavia merkkejä;

d) joka ei sijaitse avian influenzan tai Newcastlen taudin saastuttamalla alueella, joka määritellään näiden sairauksien torjunnassa 19 artiklan mukaisesti hyväksyttävien toimenpiteiden yhteydessä.

11 artikla

1 Siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäisessä kaupassa ei sovelleta 5 10 ja 15 artiklassa olevia vaatimuksia, jos lähetys käsittää vähemmän kuin 20 yksikköä.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen siipikarjan ja siitosmunien on kuitenkin oltava lähtöparvista:

- jotka ovat olleet kuoriutumisesta alkaen tai vähintään kolmen kuukauden ajan yhteisön alueella,

- joissa ei ole havaintoja kliinisistä siipikarjan sairauksien merkeistä,

- jotka täyttävät liitteessä III esitetyt rokotusvaatimukset, jos ne on rokotettava,

- jotka ovat vapaat minkäänlaisten siipikarjaa koskevien eläintaudin vuoksi annetuista rajoituksista;

- jotka ovat sijainneet avian influenzan tai Newcastlen taudin saastuttaman, näiden sairauksien torjumiseksi 19 artiklan mukaisesti annettavien toimenpiteiden yhteydessä määriteltävän alueen ulkopuolella, ja

- jotka ovat antaneet kielteisen tuloksen Salmonella pullorum et gallinarum -taudin vasta-aineiden toteamiseksi liitteessä II olevan III luvun mukaisesti suoritetuissa serologisissa kokeissa.

12 artikla

1 Jos sellaisesta jäsenvaltiosta tai sellaiselta jäsenvaltion alueen osalta, jossa 1 artiklassa tarkoitettu siipikarja rokotetaan Newcastlen tautia vastaan, lähetetään siipikarjaa ja siitosmunia sellaiseen jäsenvaltioon tai sellaiselle jäsenvaltion alueen osalle, jonka tautitilanne on määritelty, jäljempänä 2 kohdan mukaisesti, on noudatettava seuraavia määräyksiä:

a) siitosmunien on oltava lähtöisin parvista,

- joita ei ole rokotettu,

- jotka on rokotettu tapetulla rokotteella,

- jotka on rokotettu elävällä rokotteella ja rokotus on suoritettu vähintään 60 päivää ennen siitosmunien keruuta;

b) untuvikkojen on oltava peräisin

- a alakohdan vaatimukset täyttävistä siitosmunista,

- hautomosta, joka toimii siten, että tällaiset munat haudotaan kokonaan eri aikoina ja eri tiloissa kuin munat, jotka eivät täytä a alakohdan vaatimuksia;

c) isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarja

- ei saa olla rokotettu Newcastlen tautia vastaan,

- on oltava 14 päivän ajan ennen lähetystä pysyttää eristettynä virkaeläinlääkärin valvonnassa joko tilalla tai karanteeniasemalla. Tällöin yhtään lintua alkuperätilalla tai karanteeniasemalla, kumpi tahansa on kyseessä, ei saa rokottaa lähetystä edeltävien 21 päivän aikana eikä mainittuna aikana tilalle tai asemalle saa päästää yhtään lintua, joka ei ole lähetykseen tarkoitettu; karanteeniasemalla ei myöskään saa suorittaa rokotuksia, ja

- on oltava lähetystä edeltävien 14 päivän aikana tutkittu edustavin serologisin kokein Newcastlen taudin vasta-aineiden toteamiseksi 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettujen yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

d) teurassiipikarjan

- lähtöparvien on täytettävä c kohdan kolmannen luetelmakohdan vaatimukset, jos niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan,

- lähtöparvia, jos rokotus on suoritettu, ei kuitenkaan saa olla rokotettu elävällä rokotteella lähetystä edeltäneiden 30 päivän aikana, ja ne on lähetystä edeltäneiden 14 päivän aikana edustavin näyttein oltava tutkittu Newcastlen taudin viruksen eristämiseksi 32 artiklan tarkoittaman menettelyn mukaisesti annettujen yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti.

2 Komissio määrittää jäsenvaltioiden tai niiden alueiden osien tautitilanteen Newcastlen taudin osalta 32 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti viimeistään kuusi kuukautta ennen ajankohtaa, jolloin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tätä direktiiviä noudattamaan.

Tautitilanteen määrittämisessä otetaan huomioon 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut seikat ja erityisesti seuraavat perusteet:

- 1 artiklassa tarkoitetussa siipikarjassa ei ole esiintynyt Newcastlen tautia ainakaan 12 edellisen kuukauden aikana,

- lupaa 1 artiklassa tarkoitetun siipikarjan rokottamiseen Newcastlen tautia vastaan ei ole annettu ainakaan 12 edellisen kuukauden aikana,

- kaikki siitoseläinparvet on tutkittu ainakin kerran vuodessa Newcastlen taudin varalta,

- tiloilla ei ole lainkaan Newcastlen tautia vastaan rokotettua siipikarjaa.

3 Edellä 1 kohdassa esitetyt edellytykset otetaan uudelleen tarkasteltaviksi 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä.

13 artikla

1 Jos jäsenvaltio laatii tai on laatinut vapaaehtoisen tai pakollisen valvontaohjelman jonkin siipikarjaa uhkaavan taudin varalta, se voi esittää ohjelman komission hyväksyttäväksi ilmoittaen etenkin seuraavat seikat:

- tautitilanne jäsenvaltion alueella,

- ohjelman perusteet ottaen huomioon taudin merkittävyys ja ohjelman todennäköisesti tuottama hyöty suhteessa sen kustannuksiin,

- maantieteellinen alue, jolla ohjelma toteutetaan,

- siipikarjalaitoksiin sovellettavat luokitukset, kussakin luokassa täytettävät vaatimukset ja käytettävät koemenetelmät,

- ohjelman tarkastusmenetelmät,

- toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos laitos menettää jostakin syystä luokkansa,

- toimenpiteet, jotka on toteutettava, jos ohjelman säännösten mukaisesti suoritettujen kokeiden tulokset ovat positiivisia.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmat voidaan hyväksyä 1 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Yhteisön sisäisessä kaupassa mahdollisesti vaadittavia yleisiä tai rajoitettuja lisätakeita voidaan määritellä samaa menettelyä noudattaen. Tällaisten takuiden on kuitenkin vastattava enintään jäsenvaltion alueellaan vaatimia takeita.

Päätökset komissiolle 1 päivään heinäkuuta 1991 mennessä esitettyjen ohjelmien hyväksymisestä ja kaupan lisätakeista tehdään 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

3 Jäsenvaltioiden esittämiin suunnitelmiin voidaan 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä muutoksia tai lisäyksiä. Samaa menettelyä noudattaen voidaan aiemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin tai 2 kohdan mukaisesti määriteltyihin takeisiin tehdä muutoksia tai lisäyksiä.

14 artikla

1 Jos jäsenvaltio katsoo alueensa tai sen osan olevan vapaa jostakin siipikarjaa uhkaavasta sairaudesta, sen on esitettävä komissiolle asianmukainen asiakirja-aineisto, josta erityisesti ilmenee

- taudin luonne ja tiedot sen aikaisemmasta esiintymisestä kyseisessä jäsenvaltiossa,

- tulokset tarkkailukokeista, jotka perustuvat serologisiin, mikrobiologisiin ja patologisiin tutkimuksiin sekä siihen, että taudista ilmoittaminen asianomaisille viranomaisille on lain mukaan pakollista,

- aika, jolloin tarkkailua on harjoitettu,

- tarvittaessa aika, jolloin rokottaminen tautia vastaan on ollut kiellettyä, ja maantieteellinen alue, jolla kielto on ollut voimassa,

- säännöt, joilla tehdään mahdolliseksi tarkastaa, että kyseinen alue säilyy vapaana taudista.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät perustelut. Yhteisön sisäisessä kaupassa mahdollisesti vaadittavia yleisiä tai yksilöityjä lisätakeita voidaan määritellä 32 artiklassa säädettyjä menettelyä noudattaen. Tällaisten takeiden on vastattava kuitenkin enintään jäsenvaltion alueellaan vaatimia takeita. Jos perusteet on esitetty ennen 1 päivää heinäkuuta 1991, päätökset lisätakeista tehdään 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

3 Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kaikista 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevista muutoksista. Tällaisen tiedoksiannon perusteella 2 kohdan mukaisesti määriteltyjä takeita voidaan muuttaa tai peruuttaa 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

15 artikla

1 Untuvikot ja siitosmunat on kuljetettava tähän tarkoitukseen suunnitelluissa kertakäyttöisissä laatikoissa tai laatikoissa, joita voidaan desinfioinnin jälkeen käyttää uudelleen. Tällaiset laatikot on puhdistettava, ja

a) ne saavat sisältää vain samasta laitoksesta peräisin olevia, samanlajisia, -luokkaisia ja -tyyppisiä untuvikkoja tai siitosmunia;

b) niissä on oltava seuraavat merkinnät:

- lähettäjämaana olevan jäsenvaltion nimi,

- siipikarjalaji, jonka untuvikoista tai munista on kyse,

- untuvikkojen tai siitosmunien lukumäärä,

- tuotantoluokka ja -tyyppi, johon ne on aiottu,

- tuotantolaitoksen nimi tai toiminimi, osoite ja hyväksyntänumero,

- liitteessä II olevassa I luvun 2 kohdassa tarkoitettu alkuperälaitoksen hyväksyntänumero,

- määrämaana oleva jäsenvaltio;

c) ne on suljettava toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti siten, että sisällön vaihtaminen ei ole mahdollista.

2 Untuvikkoja tai siitosmunia sisältävät laatikot voidaan jaotella kuljetusta varten sopiviin säiliöihin. Säiliöihin on merkittävä jaoteltujen laatikoiden lukumäärä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkinnät.

3 Isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaa on kuljetettava sälelaatikoissa tai häkeissä,

- joissa on vain samasta laitoksesta peräisin olevaa, samanlajista, -luokkaista ja -tyyppistä siipikarjaa,

- joihin on merkitty liitteessä II olevan I luvun 2 kohdassa tarkoitettu alkuperälaitoksen hyväksyntänumero,

- jotka on suljettu asianomaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti sillä tavoin, että sisällön vaihtaminen ei ole mahdollista.

4 a) Isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarja sekä untuvikot on kuljetettava viipymättä määräpaikkana olevaan laitokseen, eivätkä ne saa päästä kosketukseen muiden elävien lintujen kanssa kuin tämän direktiivin vaatimukset täyttävän isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjan tai untuvikkojen kanssa.

b) Teurassiipikarja on kuljetettava viipymättä määräpaikkana olevaan teurastamoon, eikä se saa päästä kosketukseen muun siipikarjan kuin tämän direktiivin vaatimukset täyttävän teurassiipikarjan kanssa.

5 Sälelaatikot, häkit ja ajoneuvot on suunniteltava siten, että

- ulosteiden leviäminen estyy ja höyhenten leviäminen kuljetuksen aikana on mahdollisimman vähäistä,

- eläimiä voidaan niissä ulkoisesti tarkastaa,

- ne voidaan puhdistaa ja desinfioida.

6 Ajoneuvot ja muut kuin kertakäyttöiset säiliöt, sälelaatikot ja häkit on ennen lastausta ja lastin purkamista puhdistettava ja desinfioitava kyseisen jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

16 artikla

Edellä 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua siipikarjaa saa kuljettaa avian influenza tai Newcastlen taudin saastuttaman alueen läpi ainoastaan pääteitä myöten tai rautateitse.

17 artikla

Jäsenvaltioiden välisessä kaupassa siipikarjan ja siitosmunien saatteena niitä määräpaikkaan kuljetettaessa on oltava terveystodistus, joka

- on liitteen IV sisältämän asiaan soveltuvan mallin mukainen,

- on virkaeläinlääkärin allekirjoittama,

- on laadittu lastauspäivänä lähettäjämaana olevan jäsenvaltion kielellä tai kielillä ja määrämaana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä,

- on voimassa viisi päivää,

- on laadittu yhdelle liuskalle,

- on osoitettu yhdelle vastaanottajalle,

- on leimattu leimalla, jonka väri poikkeaa todistuksen väristä.

18 artikla

Määrämaana olevat jäsenvaltiot voivat, ottaen huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset, myöntää yhdelle tai useammalle lähettäjämaana olevalle jäsenvaltiolle yleis- tai tapauskohtaisen luvan siipikarjan ja siitosmunien tuontiin niiden alueelle ilman 17 artiklassa tarkoitettua todistusta.

19 artikla

Neuvosto päättää 1 päivään heinäkuuta 1991 mennessä komission esityksestä määräenemmistöllä avian influenzan ja Newcastlen taudin torjuntaa tarkoittavista määräyksistä.

III LUKU Kolmansista maista tapahtuvaa tuontia koskevat määräykset

20 artikla

Yhteisön alueelle tuotavan siipikarjan ja siitosmunien on täytettävä 21 24 artiklassa säädetyt edellytykset.

21 artikla

1 Siipikarjan ja siitosmunien on oltava peräisin sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaisesta kolmannen maan alueen osalta, joka sisältyy komission 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen laatimaan luetteloon. Luetteloa voidaan täydentää tai muuttaa 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2 Päätettäessä jonkin kolmannen maan tai sen alueen osan sisällyttämisestä 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon on erityisesti otettava huomioon:

a) siipikarjan, muiden kotieläinten ja luonnonvaraisen eläimistön terveydentila kyseisessä kolmannessa maassa, erityisesti eksoottisten eläintautien esiintyminen, sekä ympäröivän alueen tautitilanne, jos jompikumpi saattaisi vaarantaa jäsenvaltioiden väestön ja eläinten terveyden;

b) miten säännöllisesti ja nopeasti kolmas maa antaa tietoja alueellaan esiintyvistä eläinten tartuntataudeista, erityisesti Maailman eläintautijärjestön A- ja B-luetteloissa olevista taudeista;

c) kolmannen maan eläintautien ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset;

d) kolmannen maan eläinlääkintäyksiköiden organisaatio ja toimivalta;

e) tarttuvien eläintautien ehkäisy- ja valvontatoimenpiteiden järjestely ja täytäntöönpano;

f) takeet, jotka kolmas maa voi antaa tämän direktiivin sääntöjen noudattamisesta;

g) hormoneja ja jäämiä koskevien yhteisön määräysten noudattaminen.

3 Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu luettelo ja kaikki siihen tehdyt muutokset julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

22 artikla

1 Siipikarjan ja siitosmunien on oltava peräisin maista, jotka ovat vapaita avian influenzasta ja Newcastlen taudista.

2 Kolmannen maan luokittelussa tautitilanteen osalta noudatettavista yleisperiaatteista päätetään 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 Komissio voi 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tämän artiklan 1 kohdan säännösten soveltamisesta vain kolmannen maan alueen osaan.

23 artikla

1 Siipikarjan ja siitosmunien tuonti 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa mainitun kolmannen maan alueelta tai alueen osalta on sallittua vain, jos

a) lähtöparvia on ennen lähetystä keskeytyksettä pidetty kyseisen maan alueella tai alueen osalla määräajan, joka määritellään 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

b) lähtöparvet täyttävät 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditut terveysvaatimukset, jotka koskevat siipikarjan ja siitosmunien tuontia kyseisestä maasta. Eri siipikarjalajeihin ja -luokkiin voidaan soveltaa erilaisia vaatimuksia.

2 Terveysvaatimuksista päätetään II luvussa ja vastaavissa liitteissä esitettyjen määräysten perusteella. Jäljempänä 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan tapauksittain myöntää poikkeuksia, jos asianomainen kolmas maa tarjoaa eläintautien osalta samanlaiset ja vähintään vastaavat takeet.

24 artikla

1 Siipikarjan ja siitosmunien saatteena on oltava viejänä olevan kolmannen maan virkaeläinlääkärin laatima ja allekirjoittama terveystodistus.

Todistuksen on:

a) oltava annettu määrämaana olevaan jäsenvaltioon tarkoitetun lähetyksen lastauspäivänä;

b) oltava laadittu määrämaana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä;

c) oltava alkuperäiskappaleena lähetyksen mukana;

d) sisällettävä vakuutus siitä, että siipikarja tai siitosmunat täyttävät tämän direktiivin vaatimukset sekä tämän direktiivin mukaisesti laaditut, kolmansista maista tapahtuvaa tuontia koskevat vaatimukset;

e) oltava voimassa viisi päivää,

f) oltava laadittu yhdelle liuskalle,

g) oltava osoitettu yhdelle vastaanottajalle,

h) oltava leimattu leimalla, jonka väri poikkeaa todistuksen väristä.

2 Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen on oltava 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditun mallin mukainen.

25 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden eläinlääkintäasiantuntijat suorittavat tarkastuksia paikalla sen todentamiseksi, että kaikkia tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tehokkaasti.

Komissio nimeää jäsenvaltioiden ehdotuksesta näistä tarkastuksista vastaavat jäsenvaltioiden asiantuntijat.

Tarkastukset suoritetaan yhteisön nimissä, ja yhteisö vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.

Tarkastusten määräajoista ja suoritustavasta päätetään 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

26 artikla

1 Komissio voi 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää, että tuonti kolmannesta maasta tai sen alueen osasta on rajoitettava tiettyyn lajiin, siitosmuniin, isovanhempais-, vanhempais- tai tuotantopolven siipikarjaan tai teurassiipikarjaan taikka erikoistarkoituksiin aiottuun siipikarjaan.

2 Komissio voi 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarvittavien eläinten terveyttä koskevien rajoitusten soveltamisesta maahantuonnin jälkeen.

27 artikla

1 Kolmansissa maissa tapahtuvissa tarkastuksissa tai kolmansista maista tuodun siipikarjan tarkastuksissa sovellettavista määräyksistä ja yleisperiaatteista päätetään direktiivin 89/662/ETY 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Siihen asti kunnes edellä tarkoitetut määräykset ja periaatteet pannaan täytäntöön, sovelletaan kansallisia määräyksiä, jollei perustamissopimuksen yleisistä määräyksistä muuta johdu.

2 Siipikarjan ja siitosmunien tuonti yhteisön alueelle on kielletty, jos

- lähetys ei ole peräisin 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa mainitun kolmannen maan alueelta tai alueen osalta,

- lähetys on tai sen epäillään olevan tarttuvan taudin saastuttama,

- viejänä oleva kolmas maa ei ole noudattanut tämän direktiivin vaatimuksia,

- lähetyksen mukana oleva terveystodistus ei ole 24 artiklan vaatimusten mukainen,

- tutkimuksessa ilmenee, että hormoneja ja jäämiä koskevia yhteisön määräyksiä ei ole noudatettu.

3 Määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen voi eläinten terveyttä koskevin perustein tai jos on evätty lupa sellaisen siipikarjan palauttamiseen, jonka maahantuonti on 1 kohdan mukaisesti kielletty, nimetä teurastamon, jonka on otettava vastaan kyseinen siipikarja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta minkään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn erikoisvaatimuksen soveltamista.

28 artikla

Määrämaana olevaan jäsenvaltioon saapuva teurassiipikarja on toimitettava suoraan teurastamoon mahdollisimman nopeasti teurastettavaksi.

Määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen voi terveyttä koskevin perustein nimetä teurastamon, johon siipikarja on toimitettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta minkään 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päätetyn erikoisvaatimuksen soveltamista.

IV LUKU Yhteiset säännökset

29 artikla

1 Yhteisön sisäisessä kaupassa siipikarjaan ja siitosmuniin sovelletaan direktiivin 89/662/ETY suojatoimenpiteitä koskevia säännöksiä.

2 Tuontiin kolmansista maista sovelletaan seuraavia suojatoimenpiteitä:

a) Jos kolmannessa maassa puhkeaa tai sinne leviää siipikarjan tartuntatauti, joka voi vaarantaa jonkin jäsenvaltion siipikarjan terveyden, tai perusteena on jokin muu eläintauteihin liittyvä seikka, kyseisen jäsenvaltion on kiellettävä tässä direktiivissä tarkoitettujen joko kolmannen maan koko alueelta tai ainoastaan sen osasta peräisin olevien eläinlajien maahantuonti sekä suoraan että välillisesti toisen jäsenvaltion kautta, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan säännösten soveltamista.

b) Jäsenvaltioiden tämän artiklan perusteella toteuttamista toimenpiteistä, niiden peruuttamisesta sekä niiden perusteista on annettava tieto muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä.

Pysyvä eläinlääkintäkomitea kokoontuu mahdollisimman pian tällaisen tiedoksiannon jälkeen ja päättää 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, onko kyseisiä toimenpiteitä tarpeen muuttaa erityisesti niiden yhteensovittamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimenpiteiden kanssa tai onko niiden täytäntöönpano keskeytettävä.

Jos syntyy tässä artiklassa tarkoitettu tilanne ja jos muidenkin jäsenvaltioiden on tarpeen soveltaa tässä säädettyjä toimenpiteitä tarvittaessa edellisen alakohdan mukaisesti muutettuina, aiheellisista toimenpiteistä päätetään 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

c) Samaa menettelyä sovelletaan myönnettäessä lupaa kyseisestä kolmannesta maasta tapahtuvan tuonnin aloittamiseksi uudelleen.

30 artikla

1 Direktiivin 90/425/ETY eläinlääkinnällistä valvontaa koskevia määräyksiä sovelletaan siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäiseen kauppaan.

2 Muutetaan direktiiviä 90/425/ETY seuraavasti:

a) Lisätään liitteessä A olevaan I kohtaan seuraava viite:

"Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/539/ETY

EYVL N:o 303, 31.10.1990, s. 6."

b) Poistetaan liitteestä B seuraavat luetelmakohdat:

"- elävä siipikarja",

"- siitosmunat".

31 artikla

Siihen asti kunnes 20, 21 ja 22 artiklan perusteella tehdyt päätökset tulevat voimaan, jäsenvaltioiden on sovellettava siipikarjan ja siitosmunien tuontiin kolmansista maista vähintään vastaavia ehtoja kuin II luvun soveltamisesta johtuvat ehdot.

32 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa pysyvän eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä viipymättä.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

4 Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona asia on saatettu neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella ääntenenemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

33 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa pysyvän eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä viipymättä.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta kahden päivän kuluessa. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

4 Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asia on saatettu neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella ääntenenemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

34 artikla

Komissio päättää 32 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen liitteiden muuttamisesta, erityisesti jos tarkoituksena on niiden mukauttaminen diagnostisten menetelmien ja tiettyjen sairauksien taloudellisen merkityksen muutoksiin.

35 artikla

Tämän direktiivin ja erityisesti 29 artiklan säännöksiä tarkastellaan uudelleen 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä sisämarkkinoiden toteuttamista koskevien ehdotusten perusteella.

36 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

37 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SACCOMANDI

(1) EYVL N:o C 89, 10.4.1989, s. 1

(2) EYVL N:o C 260, 15.10.1990

(3) EYVL N:o C 194, 31.7.1989, s. 11

(4) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 100

(5) EYVL N:o L 376, 31.12.1987, s. 20

(6) EYVL N:o L 209, 17.8.1977, s. 1

(7) EYVL N:o L 127, 16.5.1987, s. 18

(8) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29

LIITE I

1 Kansalliset lintujen sairauksien vertailulaboratoriot ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

2 Edellä 1 kohdassa luetellut kansalliset vertailulaboratoriot vastaavat kussakin jäsenvaltiossa tässä direktiivissä tarkoitettujen diagnostisten menetelmien yhteensovittamisesta. Tätä varten ne:

a) voivat toimittaa laboratorioille diagnostisiin kokeisiin tarvittavia reagensseja;

b) valvovat hyväksyttyjen laboratorioiden käyttämien reagenssien laatua;

c) järjestävät säännöllisiä vertailukokeita.

LIITE II LAITOSTEN HYVÄKSYNTÄ

I LUKU Yleiset määräykset

1 Edellytyksenä laitoksen hyväksynnälle yhteisön sisäistä kauppaa varten toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteestä on, että

a) laitos täyttää II luvun tiloja ja toimintaa koskevat vaatimukset;

b) laitos soveltaa ja noudattaa eläinlääkinnän keskusviranomaisen hyväksymää tautivalvontaohjelmaa ja ottaa huomioon III luvussa olevat vaatimukset;

c) laitos huolehtii kaikista d kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamisen edellytyksistä;

d) laitosta valvoo eläintautien valvontajärjestelmän piirissä asianomainen eläinlääkintäviranomainen. Valvonta käsittää ainakin seuraavaa:

- virkaeläinlääkäri suorittaa vähintään yhden tarkastuskäynnin vuodessa ja sen lisäksi kokeita, joilla tarkistetaan, että hyvää hygieniaa noudatetaan ja että laitos toimii II luvun vaatimusten mukaisesti,

- tuottaja pitää kirjaa kaikista tiedoista, jotka ovat tarpeen, jotta asianomainen eläinlääkintäviranomainen voi jatkuvasti valvoa laitoksen terveydellistä tilaa;

e) laitoksessa pidetään ainoastaan 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä siipikarjaa.

2 Toimivaltainen viranomainen antaa kullekin 1 kohdan vaatimukset täyttävälle laitokselle laitoskohtaisen hyväksyntänumeron, joka voi olla sama kuin asetuksen (ETY) N:o 2782/75 mukaisesti annettu numero.

II LUKU Tilat ja toiminta

A. Jalostus-, tuotanto- ja kasvatuslaitokset

1 Tilat

a) Tilat on sijoiteltava tontille ja jäsenneltävä tarkoitetun tuotannon mukaisella tavalla siten, että tautien leviäminen sinne voidaan estää tai jo puhjennut tauti voidaan pysyttää hallinnassa. Jos laitoksessa pidetään useita siipikarjalajeja, ne on selvästi erotettava toisistaan.

b) Tilojen on oltava sellaiset, että hyvän hygieniatason ylläpitäminen ja terveydentilan valvonta on mahdollista.

c) Laitteiden on oltava tarkoitetun tuotannon mukaiset, ja tilojen sekä siipikarjan ja munien kuljetukseen käytetyn kaluston puhdistaminen on voitava sijoittaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

2 Kasvatus

a) Kasvatustekniikan on mahdollisimman pitkälle perustuttava "eristyskasvatuksen" ja "kerralla sisään - kerralla ulos" -kasvatuksen periaatteisiin. Kasvatuserien välillä on suoritettava puhdistus, desinfiointi ja tyhjennys.

b) Kaiken jalostus-, tuotanto- ja kasvatuslaitoksissa olevan siipikarjan on oltava

- peräisin laitoksesta itsestään ja/tai

- peräisin muista yhteisön alueella olevista, 6 artiklan a kohdan mukaisesti hyväksytyistä jalostus-, tuotanto- tai kasvatuslaitoksista ja/tai

- tuotu kolmansista maista tämän direktiivin mukaisesti.

c) Laitoksen johdon on laadittava hygieniamääräykset. Henkilöstön on käytettävä asianmukaisia työvaatteita ja vierailijoiden suojavaatetusta.

d) Rakennukset, tarhat ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa.

e) Munat on kerättävä useita kertoja päivässä, ja ne on puhdistettava ja desinfioitava mahdollisimman nopeasti.

f) Tuottajan on ilmoitettava hyväksytylle eläinlääkärille kaikista tuotantohäiriöistä ja muista merkeistä, jotka viittaavat tarttuvaan siipikarjan tautiin. Jos tautitartuntaa epäillään, hyväksytyn eläinlääkärin on heti toimitettava hyväksyttyyn laboratorioon sairauden toteamiseksi tai diagnoosin vahvistamiseksi tarvittavat näytteet.

g) Jokaista parvea koskeva kertomus, rekisteri tai tietokanta on säilytettävä vähintään kaksi vuotta parven hävittämisen jälkeen, ja siitä on käytävä ilmi:

- saapumis- ja lähtöpäivät,

- tuotannon tunnusluvut,

- sairastavuus ja kuolleisuus syineen,

- kaikki laboratoriokokeet ja niiden tulokset,

- siipikarjan alkuperä,

- munien määräpaikka.

h) Tarttuvan siipikarjan taudin puhjetessa laboratoriokokeiden tulokset on välittömästi ilmoitettava hyväksytylle eläinlääkärille.

B. Hautomot

1 Tilat

a) Hautomon on oltava fyysisesti ja toiminnallisesti erillään kasvatustiloista. Tilat on sijoiteltava siten, että jäljempänä mainitut toimintayksiköt voidaan pysyttää erossa toisistaan:

- munien varastointi ja luokittelu,

- desinfiointi,

- esihaudonta,

- kuoriutuminen,

- lähetysten valmistelu ja pakkaus.

b) Rakennukset on suojattava ulkoa tulevilta linnuilta ja jyrsijöiltä; lattia- ja seinämateriaalien on oltava vedenpitäviä ja kulutuksen- sekä pesunkestäviä; luonnon- tai keinovalaistuksen ja ilmanvaihto- sekä lämmitysjärjestelmien on oltava sopivaa tyyppiä; jätteiden (munat ja poikaset) poisto on voitava suorittaa hygieenisesti.

c) Laitteiden pintojen on oltava sileät ja vedenpitävät.

2 Toiminta

a) Toiminta on järjestettävä niin, että munien, liikkuvan kaluston ja henkilöstön liikenne on yksisuuntainen.

b) Siitosmunien on oltava

- peräisin muista yhteisössä olevista, 6 artiklan a kohdan mukaisesti hyväksytyistä jalostus- tai tuotantolaitoksista,

- kolmansista maista tämän direktiivin mukaisesti tuotuja.

c) Laitoksen johdon on laadittava hygieniamääräykset, henkilöstön on käytettävä asianmukaisia työvaatteita ja vierailijoiden suojavaatetusta.

d) Rakennukset ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa.

e) Seuraavat kohteet on desinfioitava:

- munat saapumispäivän ja haudontaprosessin välillä,

- hautomokoneet säännöllisesti,

- kuorijat ja varusteet kunkin haudontaerän jälkeen.

f) Hautomon terveystilannetta on arvioitava mikrobiologisen laaduntarkkailuohjelman avulla.

g) Tuottajan on ilmoitettava hyväksytylle eläinlääkärille kaikista tuotantohäiriöistä ja muista merkeistä, jotka viittaavat tarttuvaan siipikarjan sairauteen. Jos tarttuvaa tautia epäillään, hyväksytyn eläinlääkärin on heti toimitettava hyväksyttyyn laboratorioon sairauden toteamiseksi tai diagnoosin vahvistamiseksi tarvittavat näytteet ja ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle eläinlääkintäviranomaiselle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä.

h) Jokaista parvea koskeva kertomus, rekisteri tai tietokanta on säilytettävä vähintään kaksi vuotta, ja siitä on käytävä ilmi seuraavat mahdollisuuksien mukaan parvittaiset tiedot:

- munien alkuperä ja saapumispäivä,

- kuoriutumistulokset,

- havaitut poikkeavuudet,

- laboratoriokokeet ja niiden tulokset,

- mahdolliset rokotusohjelmat,

- haudottujen kuoriutumattomien munien lukumäärä ja määräpaikka,

- untuvikkojen määräpaikka.

i) Tarttuvan siipikarjan taudin puhjetessa laboratoriokokeiden tulokset on välittömästi ilmoitettava hyväksytylle eläinlääkärille.

III LUKU Taudinvalvontaohjelma

Taudinvalvontaohjelmien on käsitettävä ainakin jäljempänä mainittujen sairauksien ja lajien valvonta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveydenhuoltotoimenpiteiden tai 13 ja 14 artiklan säännösten soveltamista.

A Salmonella pullorum-gallinarum ja Salmonella arizonae

1 Lajit

a) S. pullorum ja gallinarum: kanat, kalkkunat, helmikanat, viiriäiset, fasaanit, peltopyyt, ankat.

b) S. arizonae: kalkkunat.

2 Taudinvalvontaohjelma

a) Tartunnan esiintymisen tutkimiseksi on käytettävä serologisia ja/tai bakteriologisia kokeita.

b) Näytteet kokeita varten on otettava tilanteen mukaan verestä, kuoriutumattomista tai huonolaatuisista poikasista, haudonta-laitteessa olevista untuvista tai tomusta, pyyhkäisynäytteenä hautomon seinistä, pehkusta tai juottolaitteen vedestä.

c) Otettaessa parvesta verinäytteitä serologisia kokeita varten S. pullorum tai S. arizonae -taudin toteamiseksi on tarvittavien näytteiden määrää päätettäessä otettava huomion taudin esiintyminen kyseisessä maassa ja sen aikaisempi esiintyminen laitoksessa. Parvet on tutkittava jokaisen munintakauden aikana taudin toteamisen kannalta edullisimpana ajankohtana.

B Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma meleagridis

1 Lajit

a) Mycoplasma gallisepticum: kanat ja kalkkunat.

b) Mycoplasma meleagridis: kalkkunat.

2 Taudinvalvontaohjelma

a) Tartunnan esiintyminen on tutkittava serologisin ja/tai bakteriologisin kokein sekä/tai untuvikkojen ja kalkkunanpoikasten ilmapussien mahdollisten vaurioiden perusteella.

b) Näytteet kokeita varten on otettava tilanteen mukaan verestä, untuvikoista ja kalkkunanpoikasista, siemennesteestä tai pyyhkäisynäytteenä henkitorvesta, yhteissuolesta tai ilmapusseista.

c) Kokeet M. gallisepticum tai M. meleagridis -taudin toteamiseksi on suoritettava edustavista näytteistä, jotta taudin jatkuva valvonta kasvatuksen ja muninnan aikana on mahdollista, ts. juuri ennen muninnan alkamista ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein.

C Tulokset ja tarvittavat toimenpiteet

Jollei yhtään positiivista tulosta ilmene, kokeen tulos katsotaan kielteiseksi. Päinvastaisessa tapauksessa parvi on epäilyksen alainen, ja siihen on sovellettava liitteessä IV määrättyjä toimenpiteitä.

D Kun taudin saastuttamalla tilalla on vähintään kaksi erillistä tuotantoyksikköä, toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen voi poiketa näistä toimenpiteistä sairaudesta vapaiden tuotantoyksikköjen osalta, jos hyväksytty eläinlääkäri on vahvistanut kyseisten tuotantoyksikköjen rakenteen, koon ja toiminnan olevan sellaisia, että niiden eläin-, hoito- ja ruokintatilat ovat täysin erilliset eikä kyseinen tauti voi levitä tuotantoyksiköstä toiseen.

IV LUKU Laitokselle myönnetyn hyväksynnän keskeyttäminen tai peruuttaminen

1 Laitokselle myönnetty hyväksyntä on keskeytettävä,

a) jos II luvussa määrättyjä vaatimuksia ei enää täytetä;

b) kunnes seuraavissa tapauksissa on suoritettu taudin mukainen tutkimus:

- jos laitoksessa epäillään avian influenzan tai Newcastlen taudin tartuntaa,

- jos laitos on vastaanottanut siipikarjaa tai siitosmunia toisesta laitoksesta, jossa epäillään esiintyvän tai esiintyy avian influenzan tai Newcastlen tautia,

- jos laitos on ollut sillä tavoin kosketuksessa avian influenzan tai Newcastlen taudin puhkeamispaikan kanssa, että tartunta on ollut mahdollinen;

c) kunnes uudet kokeet on suoritettu, jos II ja III luvun vaatimusten mukaisesti S. pullorum ja gallinarum-, S. arizonae, M. gallisepticum tai M. meleagridis -tautien toteamiseksi suoritettujen valvontakokeiden tulokset antavat aiheen epäillä tartuntaa;

d) kunnes virkaeläinlääkärin määräämät asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu, jos havaitaan, ettei laitos täytä I luvun 1 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimuksia.

2 Hyväksyntä on peruutettava,

a) jos laitoksessa esiintyy avian influenzan tai Newcastlen tautia;

b) jos toinen asianmukainen koe vahvistaa S. pullorum ja gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum-tai M. meleagridis -taudin tartunnan;

c) jos virkaeläinlääkärin toisen huomautuksen jälkeen laitos ei ole toteuttanut toimenpiteitä saattaakseen tilanteen I luvun 1 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimusten mukaiseksi.

3 Hyväksyntä voidaan myöntää uudelleen seuraavin edellytyksin:

a) jos hyväksyntä on peruutettu avian influenzan tai Newcastlen taudin esiintymän johdosta, se voidaan myöntää uudelleen 21 päivän kuluttua puhdistuksesta ja desinfioinnista eläinten tappamisen ja tartunnanhävittämistoimenpiteiden jälkeen;

b) jos hyväksyntä on peruutettu

i) Salmonella pullorum ja gallinarum tai Salmonella arizonae -taudin esiintymän johdosta, se voidaan myöntää uudelleen, kun kahdessa vähintään 21 päivän väliajoin laitoksessa suoritetussa kokeessa saastuneen parven tappamista ja tartunnanhävittämistoimenpiteitä seuranneen desinfioinnin jälkeen on saatu kielteinen tulos;

ii) Mycoplasma gallisepticum tai Mycoplasma meleagridis -taudin esiintymän johdosta, se voidaan myöntää uudelleen, kun kahdessa vähintään 60 päivän väliajoin koko parveen kohdistuneessa kokeessa on saatu kielteinen tulos.

LIITE III SIIPIKARJAN ROKOTTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Siitosmunia tuottavan siipikarjan tai parven rokotteen

- on täytettävä Euroopan farmakopeian vaatimukset,

- tuotannon, tarkastusten ja jakelun on oltava virallisessa valvonnassa.

Komissio voi päättää perusteista, joita sovelletaan rokotteiden käytössä Newcastlen taudin torjunnassa rutiinirokotusohjelmien yhteydessä.

LIITE IV YHTEISÖN SISÄISESSÄ KAUPASSA KÄYTETTÄVÄT TERVEYSTODISTUKSET

(Mallit 1 6) (ks. seuraavat sivut)

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE V

SAIRAUDET, JOISTA ON ILMOITETTAVA

- avian influenza

- Newcastlen tauti

Top