EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0220

Neuvoston direktiivi 88/220/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta tiettyjen yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikkaa koskevien säännösten osalta

OJ L 100, 19.4.1988, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/220/oj

31988L0220

Neuvoston direktiivi 88/220/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta tiettyjen yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikkaa koskevien säännösten osalta

Virallinen lehti nro L 100 , 19/04/1988 s. 0031 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0173
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0173


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1988,

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta tiettyjen yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikkaa koskevien säännösten osalta (88/220/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan kolmannen virkkeen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

direktiivin 85/611/ETY (4) 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa rajoitetaan yhteissijoitusyrityksen varojen sijoittamista siten, että saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin saa sijoittaa enintään viisi prosenttia; tätä rajoitusta voidaan tarvittaessa korottaa 10 prosentiksi,

mainittu rajoitus aiheuttaa erityisiä ongelmia Tanskassa sijaitseville yhteissijoitusyrityksille, jos ne haluavat sijoittaa huomattavan osan varoistaan kotimaisille joukkovelkakirjamarkkinoille, koska näillä markkinoilla ovat kiinnitysluottolaitosten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat hallitsevassa asemassa ja koska tällaisia joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevien laitosten lukumäärä on hyvin pieni,

näihin kiinnitysluottolaitosten joukkovelkakirjoihin sovelletaan Tanskassa velkakirjanhaltijoiden suojaamiseksi erityisiä säännöksiä ja erityistä tarkastusta, ja niitä pidetään Tanskan lainsäädännön mukaan valtion liikkeelle laskemia tai takaamia joukkovelkakirjoja vastaavina,

direktiivin 85/611/ETY 22 artiklan 3 kohdassa tehdään poikkeus mainitun artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksistä, sikäli kuin kysymys on jäsenvaltion liikkeelle laskemista tai takaamista joukkovelkakirjoista, ja annetaan yhteissijoitusyrityksille lupa sijoittaa määrä, joka vastaa enintään 35 prosenttia niiden varoista, tällaisiin joukkovelkakirjoihin, ja

samanlainen, mutta rajoitetumpi poikkeus on perusteltu sellaisten yksityisten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen osalta, jotka ovat sijoittajalle erityisen turvallisia niihin sovellettavien erityissäännösten takia, vaikka niillä ei olisikaan valtion takuuta; sen vuoksi on tarpeen laajentaa mainittu poikkeus koskemaan kaikkia joukkovelkakirjoja, jotka täyttävät yhteisesti asetetut vaatimukset, jättäen jäsenvaltioiden tehtäväksi laatia luettelo niistä joukkovelkakirjoista, joiden osalta ne pitävät aiheellisena poikkeuksen soveltamista, ja säätäen direktiivin 85/611/ETY 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä vastaavasta menettelystä, jota noudattaen annetaan tiedot toisille jäsenvaltioille,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 85/611/ETY 22 artiklaan kohdat seuraavasti:

"4. Jäsenvaltiot voivat korottaa 1 kohdassa mainitun rajoituksen enintään 25 prosentiksi, jos kyse on sellaisen luottolaitoksen liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjoista, jolla on kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa ja joka on lain mukaan erityisen velkakirjanhaltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen. Erityisesti on mainittujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saatavat määrät lain mukaan sijoitettava sellaisiin varoihin, joilla voidaan joukkovelkakirjojen koko laina-aikana turvata joukkovelkakirjoihin perustuvien vaateiden suoritus ja jotka voidaan etuoikeudella käyttää joukkovelkakirjojen pääoman ja kertyneiden korkojen suoritukseksi, jos joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään maksuvelvollisuuttaan.

Jos yhteissijoitusyritys sijoittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin joukkovelkakirjoihin, jotka on laskenut liikkeeseen sama liikkeeseenlaskija, määrän, joka on enemmän kuin viisi prosenttia sen varoista, tällaisten sijoitusten arvo ei saa yhteensä olla enemmän kuin 80 prosenttia yhteissijoitusyrityksen varojen arvosta.

Jäsenvaltioiden on edellä 20 artiklan 1 kohdassa mainitulla tavalla toimitettava komissiolle luettelo edellä tarkoitetuista joukkovelkakirjaryhmistä sekä liikkeeseenlaskijaryhmistä, jotka niiden lakien mukaisesti ja niiden tarkastusjärjestelmien alaisina, joita tarkoitetaan ensimmäisessä alakohdassa, saavat laskea liikkeeseen joukkovelkakirjoja, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Näihin luetteloihin on liitettävä täsmällinen kuvaus sovellettavien vakuusjärjestelyjen asemasta. Edellä 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan vastaavasti.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita ei oteta huomioon sovellettaessa 2 kohdassa vahvistettua 40 prosentin rajoitusta.

Edellä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä rajoituksia ei saa yhdistää, eivätkä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin siten missään tapauksessa saa olla yhteensä enemmän kuin määrä, joka vastaa 35 prosenttia yhteissijoitusyrityksen varoista."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet direktiivissä 85/611/ETY säädettyihin määräpäiviin mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BANGEMANN

(1) EYVL N:o C 155, 21.6.1986, s. 4

(2) EYVL N:ossa C 125, 11.5.1987, s. 162 annettu lausunto sekä 10 päivänä helmikuuta 1988 tehty päätös

(3) EYVL N:o C 333, 29.12.1986, s. 10

(4) EYVL N:o L 375, 31.12.1985, s. 3

Top