Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0220

Rådets direktiv 88/220/EØF af 22. marts 1988 om ændring, for så vidt angår visse investeringsinstitutters investeringspolitik, af direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

OJ L 100, 19.4.1988, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 173 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 173 - 174
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/220/oj

31988L0220

Rådets direktiv 88/220/EØF af 22. marts 1988 om ændring, for så vidt angår visse investeringsinstitutters investeringspolitik, af direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

EF-Tidende nr. L 100 af 19/04/1988 s. 0031 - 0032
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0173
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0173


*****

RAADETS DIREKTIV

af 22. marts 1988

om aendring, for saa vidt angaar visse investeringsinstitutters investeringspolitik, af direktiv 85/611/EOEF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i vaerdipapirer (investeringsinstitutter)

(88/220/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 57, stk. 2, tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 22, stk. 1 og 2, i direktiv 85/611/EOEF (4), maa et investeringsinstitut hoejst investere 5 % af sin formue i vaerdipapirer, der er udstedt af samme emittent; denne procentsats kan i givet fald forhoejes til 10 %;

denne graenser skaber saerlige problemer for de investeringsinstitutter, der er etableret i Danmark, naar de paagaeldende institutter oensker at investere en betydelig del af deres formue paa det nationale obligationsmarked, da dette marked er domineret af realkreditobligationer, og da antallet af institutter, der udsteder saadanne obligationer, er meget begraenset;

saadanne realkreditobligationer er i Danmark underkastet naermere regler og et saerligt tilsyn, der har til formaal at beskytte ihaendehaverne og er efter lovgivningen sidestillet med obligationer, der udstedes eller garanteres af staten;

artikel 22, stk. 3, i direktiv 85/611/EOEF indeholder en undtagelse fra samme artikels stk. 1 og 2 for det tilfaelde, at obligationerne er udstedt eller garanteret af en medlemsstat, og giver i saa fald investeringsinstitutterne tilladelse til bl.a. at investere op til 35 % af deres formue i saadanne obligationer;

en lignende, men mere begraenset undtagelse er berettiget for saa vidt angaar obligationer fra den private sektor, som, selv om der ikke foreligger statsgaranti, dog giver investorerne en tilsvarende sikkerhed paa grund af de saerlige regler, som finder anvendelse paa dem; undtagelsen boer derfor udvides til at omfatte alle saadanne obligationer, der er i overensstemmelse med faelles fastsatte kriterier, idet det overlades til medlemsstaterne at udarbejde en fortegnelse over de obligationer, som de i givet fald agter at lade vaere omfattet af en undtagelsesbestemmelse, ligesom der boer fastsaettes en fremgangsmaade for underretning af de oevrige medlemsstater svarende til den, der gaelder efter artikel 20 i direktiv 85/611/EOEF -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 22 i direktiv 85/611/EOEF indsaettes foelgende stykker:

»4. Medlemsstaterne kan forhoeje den i stk. 1 naevnte graense til hoejst 25 % for visse obligationer, naar de er udstedt af et kreditinstitut, der har sit hjemsted i en medlemsstat, og som i henhold til lovgivningen er underkastet et saerligt offentligt tilsyn med henblik paa at beskytte indehaverne af disse obligationer. Specielt skal provenuet fra udstedelsen af disse

obligationer i henhold til loven investeres i aktiver, som i tilstraekkelig grad i obligationernes samlede loebetid daekker de forpligtelser, der foelger heraf, og som ifoelge fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af hovedstol og betaling af paaloebne renter i tilfaelde af misligholdelse fra emittentens side.

I tilfaelde, hvor et investeringsinstitut investerer mere end 5 % af sin formue i de i foerste afsnit naevnte obligationer fra samme emittent, maa den samlede vaerdi af denne investering ikke overstige 80 % af instituttets formue.

Medlemsstaterne tilstiller i henhold til artikel 20, stk. 1, Kommissionen en fortegnelse over ovennaevnte obligationskategorier og emittentkategorier, der i henhold til lovgivningen og de i foerste afsnit omhandlede tilsynsbestemmelser er bemyndiget til at emittere obligationer, som opfylder ovennaevnte kriterier. Sammen med disse fortegnelser sendes en notits om betydningen af de tilbudte garantier. Den i artikel 20, stk. 2, fastsatte fremgangsmaade finder anvendelse.

5. Der tages ved anvendelsen af den i stk. 2 omhandlede graense paa 40 % ikke hensyn til de i stk. 3 og 4 omhandlede vaerdipapirer.

De i stk. 1, 2, 3 og 4 fastsatte graenser maa ikke kumuleres, og investeringer, der i overensstemmelse med stk. 1, 2, 3 og 4 finder sted i vaerdipapirer udstedt af samme emittent, maa derfor ikke under nogen omstaendigheder sammenlagt overstige 35 % af investeringsinstuttets formue.«

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden for samme frister som de i direktiv 85/611/EOEF omhandlede. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. marts 1988.

Paa Raadets vegne

M. BANGEMANN

Formand

(1) EFT nr. C 155 af 21. 6. 1986, s. 4.

(2) Udtalelse offentliggjort i EFT nr. C 125 af 11. 5. 1987, s. 162 og afgoerelse af 10. februar 1988 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. C 333 af 29. 12. 1986, s. 10.

(4) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1985, s. 3.

Top