Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0560

Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

OJ L 326, 21.11.1986, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 130 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 130 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 129 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 81 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 81 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 6 - 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/560/oj

31986L0560

Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Virallinen lehti nro L 326 , 21/11/1986 s. 0040 - 0041
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0130
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0130


KOLMASTOISTA NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 17 päivänä marraskuuta 1986,

jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (86/560/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä; yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY()ja erityisesti sen 17 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun direktiivin 79/1072/ETY() 8 artiklassa säädetään, että "jos verovelvollinen ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle, jäsenvaltiot voivat evätä tältä palautukset tai asettaa niille erityisiä edellytyksiä",

olisi varmistettava yhteisön ja kolmansien maiden välisten kauppasuhteiden tasapainoinen kehittyminen direktiivin 79/1072/ETY säännösten mukaisesti, ottaen huomioon kolmansien maiden vaihtelevat tilanteet, ja

tietyntyyppiset veropetokset ja veronkiertäminen on estettävä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. "yhteisön alueelle sijoittautumattomalla verovelvollisella" direktiivin 77/388/ETY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua verovelvollista, jolla tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna aikana ei ole ollut tällä alueella taloudellisen toimintansa kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa, josta liiketoimia suoritetaan, eikä tällaisen kotipaikan tai kiinteän toimipaikan puuttuessa kotipaikkaa tai pysyvää asuinpaikkaa, ja joka ei kyseisenä aikana ole luovuttanut tavaroita tai suorittanut palveluja 2 artiklassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta:

a) sellaisia kuljetussuorituksia ja näihin kuljetussuorituksiin liittyviä palvelusuorituksia, jotka on vapautettu verosta direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan i alakohdan, 15 artiklan tai 16 artiklan 1 kohdan B, C ja D alakohdan mukaisesti;

b) sellaisia palvelujen suorituksia, joista direktiivin 77/388/ETY 21 artiklan 1 alakohdan b alakohdan mukaan yksinomaan palvelun vastaanottaja on veronmaksuvelvollinen;

2. "yhteisön alueella" niitä jäsenvaltioiden alueita, joilla direktiiviä 77/388/ETY sovelletaan.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on jäljempänä vahvistetuin edellytyksin palautettava yhteisön alueelle sijoittautumattomalle verovelvolliselle arvonlisävero, joka on kannettu muiden verovelvollisten maan alueella kyseiselle verovelvolliselle suorittamista palveluista tai irtaimen omaisuuden luovutuksista taikka tavaroiden maahantuonnista tähän maahan, jos näitä tavaroita ja palveluja käytetään direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin liiketoimiin tai tämän direktiivin 1 artiklan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin palvelujen suorituksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 artiklan soveltamista.

2. Jäsenvaltiot voivat asettaa 1 kohdassa tarkoitetun palautuksen edellytykseksi kolmansien valtioiden myöntämät vastaavat liikevaihtoveroihin liittyvät etuudet.

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia veroedustajan nimeämistä.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu palautus on myönnettävä verovelvollisen hakemuksesta. Jäsenvaltioiden on vahvistettava hakemusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien määräajat, hakemuksen kohteena olevan ajanjakson pituus, hakemuksen vastaanottava toimivaltainen viranomainen sekä haettavan palautuksen vähimmäismäärä. Jäsenvaltioiden on myös vahvistettava palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien määräajat. Jäsenvaltioiden on säädettävä hakijoille hakemuksen aiheellisuuden arvioimiseksi sekä petosten estämiseksi tarvittavat velvoitteet, erityisesti velvoite todistaa, että hakija harjoittaa direktiivin 77/388/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaista taloudellista toimintaa. Hakijan on kirjallisella ilmoituksella vakuutettava, ettei tämä määrättynä ajanjaksona ole suorittanut yhtään liiketointa, joka ei täytä tämän direktiivin 1 artiklan 1 alakohdassa asetettuja edellytyksiä.

2. Palautusta ei saa myöntää edellytyksin, jotka ovat edullisempia kuin ne, joita sovelletaan yhteisön verovelvollisiin.

4 artikla

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa oikeus palautukseen määräytyy direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin sitä sovelletaan jäsenvaltiossa, jossa palautus suoritetaan.

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää tiettyjen kustannusten jättämisestä soveltamisen ulkopuolelle tai lisäedellytysten asettamisesta palautukselle.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta tavaroiden luovutuksiin, jotka on vapautettu tai voidaan vapauttaa verosta direktiivin 77/388/ETY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1988. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan palautusta koskeviin hakemuksiin, jotka koskevat kyseisestä päivämäärästä alkaen laskutetuista tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista taikka tapahtuneesta maahantuonnista kannettua arvonlisäveroa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle sekä ilmoitettava tälle 2 artiklan 2 kohdassa säädetyn mahdollisuuden käyttämisestä. Komission on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

6 artikla

Komissio antaa jäsenvaltioita kuultuaan kolmen vuoden kuluttua 5 artiklassa tarkoitetusta päivästä neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta erityisesti 2 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta.

7 artikla

Direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 4 kohdan viimeinen virke ja direktiivin 79/1072/ETY 8 artikla lakkaavat olemasta voimassa kaikissa jäsenvaltioissa tämän direktiivin voimaan saattamisesta alkaen ja joka tapauksessa viimeistään direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuna päivänä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. LAWSON

() EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1

() EYVL N:o C 223, 27.8.1982, s. 5, ja C 196, 23.7.1983, s. 6

() EYVL N:o C 161, 20.6.1983, s. 111

() EYVL N:o C 176, 4.7.1983, s. 22

() EYVL N:o L 331, 27.12.1979, s. 11

Top