EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0869

Neuvoston direktiivi 79/869/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1979, jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä

OJ L 271, 29.10.1979, p. 44–53 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 220 - 229
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 146 - 155
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 146 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 190 - 199
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 190 - 199
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 118 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 97 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 97 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; Kumoaja 300L0060 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/869/oj

31979L0869

Neuvoston direktiivi 79/869/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1979, jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä

Virallinen lehti nro L 271 , 29/10/1979 s. 0044 - 0053
Kreikank. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0220
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 2 s. 0146
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 2 s. 0146
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 2 s. 0190
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 2 s. 0190


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 9 päivänä lokakuuta 1979,

jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä (79/869/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi(4) määrätään käytettyjen määritysmenetelmien standardoinnista tai yhdenmukaistamisesta, jotta yhteisössä tehtyjen pilaantuneisuusmittausten tuloksia voidaan verrata,

jäsenvaltioissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista 16 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissä 75/440/ETY(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että hyväksytään määritysten näytteenotto- ja tutkimustiheyttä sekä määritysmenetelmiä koskeva yhteisön politiikka,

kaikki jäsenvaltioissa jo sovellettavien tai valmisteilla olevien pintaveden laadun määritysmenetelmiä sekä kunkin muuttujan näytteenotto- ja tutkimustiheyttä koskevien säännösten väliset eroavuudet saattavat johtaa erilaisten kilpailun edellytysten muodostumiseen ja siten vaikuttaa suoraan yhteismarkkinoiden toimintaan; sen vuoksi on tarpeen lähentää tämän alan lainsäädäntöä perustamissopimuksen 100 artiklan mukaisesti,

vaikuttaa tarpeelliselta tämän lainsäädännön lähentämisen yhteydessä toteuttaa yhteisön toimia, jotta kattavamman lainsäädännön avulla saavutettaisiin yksi yhteisön tavoitteista ympäristön suojelun ja elämisen laadun kehittämisen alalla; tätä varten olisi annettava eräitä erityissäännöksiä; koska perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tässä tarvittavista valtuuksista, on sovellettava perustamissopimuksen 235 artiklaa,

jäsenvaltiossa suoritettuja tutkimuksia varten näyttää olevan tarpeen säätää yhteiset vertailumenetelmät juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia kuvaavien muuttujien pitoisuuksien määrittämiseksi,

laatuvaatimusten noudattamisen valvomista varten on tarpeen ottaa pintavedestä säännönmukainen vähimmäisnäytemäärä direktiivin 75/440/ETY liitteessä II eriteltyjen muuttujien mittaamiseksi,

kunkin määrityksen osalta olisi lisättävä näytteenotto- ja tutkimuskertojen vähimmäismäärää vuodessa jaetun vesimäärän ja kuluttajamäärän suhteessa; näytteenottoa olisi tihennettävä, kun veden laadun heikkenemisen myötä vaara lisääntyy, ja

tekniikan ja tieteen kehitys voi tehdä tarpeelliseksi muuttaa nopeasti joitakin tämän direktiivin liitteessä I säädettyjä vaatimuksia, jotta voidaan ottaa huomioon erityisesti direktiivin 75/440/ETY liitteessä II eriteltyjen muuttujien tasojen muutokset; tätä varten vaadittujen toimenpiteiden täytäntöön panemisen helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee direktiivin 75/440/ETY liitteessä II lueteltujen muuttujien määrittämiseksi tarvittavia vertailumenetelmiä sekä näytteenotto- ja tutkimustiheyttä.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- "vertailumenetelmällä" mittausperiaatteen nimeämistä tai selkeää ja lyhyttä kuvausta menettelystä, jolla tämän direktiivin liitteessä I lueteltujen muuttujien arvo määritetään;

- "havaintorajalla" tutkitun muuttujan pienintä havaittavissa olevaa arvoa;

- "toistettavuudella" aluetta, jolla 95 prosenttia yksittäisestä näytteestä tehtyjen mittauksen tuloksista sijaitsee;

- "tarkkuudella" tutkitun muuttujan todellisen arvon ja saatujen kokeellisten arvojen keskiarvon välistä eroa.

3 artikla

1. Otettujen vesinäytteiden analyysi koskee direktiivin 75/440/ETY liitteessä II säädettyjä muuttujia, joille on annettu I- ja/tai G-arvot.

2. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan käytettävä tämän direktiivin liitteessä I tarkoitettuja vertailumenetelmiä.

3. Tämän direktiivin liitteessä I säädettyjen muuttujien tarkastamisessa käytettyjä havaintorajan sekä mittausmenetelmien toistettavuuden ja tarkkuuden arvoja on noudatettava.

4 artikla

1. Kunkin muuttujan vuosittainen näytteenoton ja analyysin vähimmäistiheys on säädetty tämän direktiivin liitteessä II. Näytteenottokertojen on jakauduttava mahdollisimman tasaisesti koko vuodelle, jotta ne antavat edustavan kuvan veden laadusta.

2. Pintavesinäytteiden on edustettava veden laatua direktiivin 75/440/ETY 5 artiklan 4 kohdassa määritellyssä näytteenottopisteessä.

5 artikla

Näytteitä varten käytettyjen astioiden, yhtä tai useampaa määritystä varten otetun näytteen osan säilyttämiseen käytettyjen aineiden tai menetelmien, näytteiden kuljetuksen ja varastoinnin sekä näytteiden valmistamisen analyysiä varten on oltava sellaisia, että ne eivät aiheuta tutkimustuloksiin merkittäviä muutoksia.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä näytteenotto- ja tutkimustiheys kunkin näytteenottopisteen kullekin muuttujalle.

2. Näytteenotto- ja tutkimustiheyden on oltava vähintään sama kuin tämän direktiivin liitteessä II annettu vuosittainen vähimmäistutkimustiheys.

7 artikla

1. Kun toimivaltaisen viranomaisen juomaveden valmistamiseen tarkoitetusta pintavedestä tekemä tutkimus osoittaa, että joistakin määrityksistä saadut arvot ovat huomattavasti paremmat kuin ne, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden direktiivin 75/440/ETY liitteen II mukaisesti antamiin säännöksiin, kyseinen jäsenvaltio voi harventaa näitä muuttujia koskevaa näytteenotto- ja tutkimustiheyttä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei pilaantumista ilmene lainkaan, ja jos ei ole veden laadun heikkenemisen vaaraa, ja jos kyseinen vesi on laadultaan direktiivin 75/440/ETY liitteen II A1 palstalla esitettyä parempaa, kyseiset viranomaiset voivat päättää, että säännöllinen tutkimus ei ole tarpeen.

8 artikla

1. Tämän direktiivin soveltamista varten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot:

- käytetyistä tutkimusmenetelmistä;

- tutkimustiheydestä.

2. Komissio laatii säännöllisesti tällä tavoin kerätyistä tiedoista yhteenvedon.

9 artikla

Jotta otettaisiin huomioon erityisesti direktiivin 75/440/ETY liitteessä II eriteltyjen muuttujien tasojen muutokset, tehdään ne muutokset, jotka ovat tarpeen:

- tämän direktiivin liitteessä I säädettyjen vertailumenetelmien,

- havaintorajojen ja näiden menetelmien toistettavuuden ja tarkkuuden sekä

- näytteenottoastioita varten annettujen materiaalisuositusten

mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tämän direktiivin 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

10 artikla

1. Perustetaan 9 artiklassa tarkoitettua tehtävää varten tieteen ja tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea", jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Komitea tekee päätöksen sellaisella 41 äänen enemmistöllä, joka saadaan, kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia saatettiin vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

12 artikla

1. Muutetaan direktiiviä 75/440/ETY seuraavasti:

a) poistetaan 5 artiklan 2 kohta,

b) korvataan 5 artiklan 3 kohdan sanat "2 kohdassa tarkoitettuja" sanoilla "kyseisen veden laadun muuttujien arvoja".

2. Edellä 1 kohta tulee voimaan kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 1979.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. O'MALLEY

(1) EYVL N:o C 208, 1.9.1978, s. 2

(2) EYVL N:o C 67, 12.3.1979, s. 48

(3) EYVL N:o C 128, 21.5.1979, s. 4

(4) EYVL N:o C 112, 20.12.1973, s. 1

(5) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 34

LIITE I

Neuvoston direktiivin 75/440/ETY muuttujien I- ja/tai G-arvojen määritysten vertailumenetelmät

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top