EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_002_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd
Volym 02


SV

 

15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd - Volym 02

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1976 L 031 0001
 

31976L0160

 

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (76/160/EEG:)

3

 
1976 L 031 0008
 

31976D0161

 

Rådets beslut av den 8 december 1975 om fastställande av ett gemensamt förfarande för att upprätta och uppdatera en förteckning över informationskällor på miljöområdet inom gemenskapen (76/161/EEG:)

10

 
1976 L 046 0001
 

31976L0211

 

Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym (76/211/EEG:)

31

 
1976 L 108 0041
 

31976L0403

 

Rådets direktiv 76/403/EEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (76/403/EEG:)

42

 
1976 L 115 0073
 

31976D0431

 

Kommissionens beslut av den 21 april 1976 om inrättande av en kommitté för avfallshantering (76/431/EEG:)

44

 
1976 L 129 0023
 

31976L0464

 

Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (76/464/EEG:)

46

 
1977 L 032 0032
 

31977L0102

 

Kommissionens direktiv 77/102/EEG av den 30 november 1977 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (77/102/EEG:)

53

 
1977 L 066 0033
 

31977L0212

 

Rådets direktiv 77/212/EEG av den 8 mars 1977 om ändring av direktiv 70/157/EEG om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (77/212/EEG:)

61

 
1977 L 105 0010
 

31977L0312

 

Rådets direktiv 77/312/EEG av den 29 mars 1977 om biologisk kontroll av befolkningen med hänsyn till risken för blyförgiftning (77/312/EEG:)

63

 
1977 L 334 0029
 

31977D0795

 

Rådets beslut av den 12 december 1977 om ett gemensamt förfarande för utbyte av information om kvaliteten på sött ytvatten inom gemenskapen (77/795/EEG:)

71

 
1978 L 054 0019
 

31978L0176

 

Rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin (78/176/EEG:)

79

 
1978 L 084 0043
 

31978L0319

 

Rådets direktiv 78/319/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt avfall (78/319/EEG:)

85

 
1978 L 198 0017
 

31978D0618

 

Kommissionens beslut av den 28 juni 1978 om inrättande av en rådgivande vetenskaplig kommitté för att undersöka kemiska föreningars toxicitet och ekotoxicitet (78/618/EEG:)

91

 
1978 L 222 0001
 

31978L0659

 

Rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (78/659/EEG:)

93

 
1978 L 223 0048
 

31978L0665

 

Kommissionens direktiv 78/665/EEG av den 14 juli 1978 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (78/665/EEG:)

103

 
1978 L 311 0021
 

31978L0891

 

Kommissionens direktiv 78/891/EEG av den 28 september 1978 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna till rådets direktiv 75/106/EEG och 76/211/EEG om färdigförpackningar (78/891/EEG:)

112

 
1978 L 349 0021
 

31978L1015

 

Rådets direktiv 78/1015/EEG av den 23 november 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar (78/1015/EEG:)

120

 
1979 L 033 0001
 

31979L0112

 

Rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (79/112/EEG:)

130

 
1979 L 033 0015
 

31979L0113

 

Rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning (79/113/EEG:)

144

 
1979 L 083 0018
 

31979L0343

 

Rådets direktiv 79/343/Euratom av den 27 mars 1979 om ändring av direktiv 76/579/Euratom om fastställande av omarbetade grundläggande normer för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (79/343/Euratom:)

160

 
1979 L 103 0001
 

31979L0409

 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG:)

161

 
1979 L 145 0007
 

31979L0531

 

Rådets direktiv 79/531/EEG av den 14 maj 1979 om tillämpning på elektriska ugnar av direktiv 79/530/EEG om märkning som anger hushållsapparaters energiförbrukning (79/531/EEG:)

178

 
1979 L 158 0019
 

31979L0581

 

Rådets direktiv 79/581/EEG av den 19 juni 1979 om konsumentskydd i samband med prismärkning av livsmedel (79/581/EEG:)

187

 
1979 L 271 0044
 

31979L0869

 

Rådets direktiv av 79/869/EEG den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna (79/869/EEG:)

190

 
1979 L 281 0047
 

31979L0923

 

Rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvattenö (79/923/EEG:)

200

 
1979 L 308 0025
 

31979L1005

 

Rådets direktiv 79/1005/EEG av den 23 november 1979 om ändring av direktiv 75/106/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (79/1005/EEG:)

206

 
1980 L 020 0043
 

31980L0068

 

Rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (80/68/EEG:)

211

 
1980 L 051 0001
 

31980L0232

 

Rådets direktiv 80/232/EEG av den 15 januari 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varor (80/232/EEG:)

217

 
1980 L 052 0009
 

31980D0237

 

Rådets beslut av den 18 februari 1980 om upprättandet av en tillfällig rådgivande kommitté för upparbetning av använt kärnbränsle (80/237/Euratom:)

224

 
1980 L 090 0045
 

31980D0372

 

Rådets beslut av den 26 mars 1980 om klorfluorkarboner i miljön (80/372/EEG:)

226

 
1980 L 188 0011
 

31980D0686

 

Kommissionens beslut av den 25 juni 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet (80/686/EEG:)

227

Top