EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0187

Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 61, 5.3.1977, p. 26–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 171 - 173
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 122 - 124
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 122 - 124
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 91 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2001; Kumoaja 32001L0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/187/oj

31977L0187

Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 061 , 05/03/1977 s. 0026 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 2 s. 0091
Kreikank. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0171
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 2 s. 0091
Espanjank. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0122
Portugalink. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0122


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 14 päivänä helmikuuta 1977,

työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (77/187/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

taloudelliset suuntaukset tuovat mukanaan sekä kansallisella tasolla että yhteisön tasolla yritysrakenteen muutoksia yritysten tai liikkeiden taikka liiketoiminnan osien siirtyessä työnantajalta toiselle sopimukseen perustuvien luovutusten taikka sulautumisten kautta,

on tarpeen huolehtia työntekijöiden suojasta sen varmistamiseksi, että heidän oikeutensa turvataan, kun työnantaja vaihtuu,

jäsenvaltioissa on edelleen eroja työntekijöiden suojan laajuudessa, ja näitä eroja tulisi vähentää,

nämä erot voivat välittömästi vaikuttaa yhteismarkkinoiden toimintaan, ja

tämän alan lainsäädäntöä on sen vuoksi tarpeen lähentää samalla oloja kohentaen perustamissopimuksen 117 artiklassa tarkoitetulla tavalla,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I JAKSO Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovuttamiseen toiselle työnantajalle sopimukseen perustuvan luovutuksen taikka sulautumisen kautta.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan, mikäli luovutettava yritys tai liike taikka liiketoiminnan osa sijaitsee alueella, jolla perustamissopimusta sovelletaan.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta merialuksiin.

2 artikla

Tässä direktiivissä:

a) "luovuttajalla" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen vuoksi lakkaa olemasta työnantaja yrityksessä, liikkeessä tai liiketoiminnan osassa;

b) "luovutuksensaajalla" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, josta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen vuoksi tulee yrityksessä, liikkeessä tai liiketoiminnan osassa työnantaja;

c) "työntekijöiden edustajilla" tarkoitetaan niitä, jotka jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan edustavat työntekijöitä, lukuun ottamatta sellaisia yhtiöiden hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäseniä, jotka joissakin jäsenvaltioissa edustavat työntekijöitä.

II JAKSO Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen

3 artikla

1. Ne luovuttajan oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen tapahtuessa voimassa olleesta työsopimuksesta tai työsuhteesta, siirtyvät tällaisen luovutuksen vuoksi luovutuksensaajalle.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että luovuttaja on 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen jälkeen luovutuksensaajan ohella edelleen vastuussa työsopimuksesta tai työsuhteesta johtuvista velvollisuuksista.

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen jälkeen luovutuksensaajan on noudatettava kollektiivisen sopimuksen määräyksiä ja ehtoja kollektiivisen sopimuksen mukaan luovuttajaan sovelletuin edellytyksin, kunnes kollektiivinen sopimus lakkaa olemasta voimassa taikka uusi kollektiivinen sopimus tulee voimaan tai sitä aletaan soveltaa.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tällaisten määräysten ja ehtojen noudattamisaikaa niin, että se on kuitenkin vähintään yksi vuosi.

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske työntekijöiden oikeutta jäsenvaltion lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella olevan, yhtiön tai yhtä useamman yhtiön yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuus- tai työkyvyttömyysetuuksiin taikka jälkeenjääneiden etuuksiin.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden ja sellaisten henkilöiden etujen turvaamiseksi, jotka eivät enää työskentele luovuttajan liikkeessä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen tapahtuessa, siltä osin kuin on kyse heidän välittömistä tai tulevaisuuteen kohdistuvista oikeuksistaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen lisäeläkejärjestelmien mukaisiin vanhuusetuuksiin ja jälkeenjääneille suoritettaviin etuuksiin.

4 artikla

1. Yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutus ei sellaisenaan ole peruste, jota luovuttaja tai luovutuksensaaja voi käyttää irtisanomiseen. Tämä säännös ei estä irtisanomisia työvoiman muutoksiin johtavista taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta joihinkin erityisiin työntekijäryhmiin, joita irtisanomissuoja ei jäsenvaltion lainsäädännön tai käytännön mukaan koske.

2. Jos työsopimus tai työsuhde päättyy sen vuoksi, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luovutuksesta seuraa olennainen työolojen muutos työntekijän vahingoksi, työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsopimuksen tai työsuhteen päättymisestä.

5 artikla

1. Jos liike säilyttää itsenäisyytensä, niiden työntekijöiden edustajat tai edustus, joita 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luovutus koskee, säilyttävät jäsenvaltion lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisen asemansa ja niiden mukaiset tehtävänsä.

Mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ei sovelleta, jos jäsenvaltion lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tai käytännön mukaiset edellytykset työntekijöiden edustajien uudelleen nimeämiselle tai työntekijöiden edustuksen uudelleen järjestämiselle on täytetty.

2. Jos niiden työntekijöiden edustajien toimikausi, joita 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luovutus koskee, luovutuksen seurauksena päättyy, edustajat saavat edelleen jäsenvaltion lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tai käytännön mukaista suojaa.

III JAKSO Tietojen antaminen ja neuvottelu

6 artikla

1. Luovuttajan ja luovutuksensaajan on ilmoitettava niiden työntekijöidensä edustajille, joita 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luovutus koskee:

- luovutuksen aiheet;

- luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset;

- suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava nämä tiedot työntekijöidensä edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista.

Luovutuksensaajan on annettava nämä tiedot työntekijöidensä edustajille hyvissä ajoin ja joka tapauksessa ennen kuin luovutus välittömästi vaikuttaa työntekijöiden työoloihin ja työllisyyteen.

2. Jos luovuttaja tai luovutuksensaaja aikoo toteuttaa työntekijöitään koskevia toimenpiteitä, hänen on hyvissä ajoin neuvoteltava työntekijöiden edustajien kanssa tällaisista toimenpiteistä sopimuksen aikaan saamiseksi.

3. Jäsenvaltiot, joiden lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaan työntekijöiden edustajat voivat pyytää välityslautakunnalta päätöstä työntekijöitä koskevista toimenpiteistä, voivat rajoittaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet koskemaan tapauksia, joissa luovutus toteutuessaan merkitsee liikkeessä sellaisia muutoksia, jotka ovat omiaan aiheuttamaan vakavaa haittaa lukuisille työntekijöille.

Annettavien tietojen sekä neuvottelumenettelyn tulee koskea ainakin suunniteltuja, työntekijöitä koskevia toimenpiteitä.

Tiedot on annettava ja neuvottelut käytävä hyvissä ajoin ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun muutoksen toteuttamista liikkeessä.

4. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet yrityksiin ja liikkeisiin, joiden työntekijämäärä täyttää työntekijöitä edustavan kollegiaalisen elimen valintaa tai asettamista koskevat edellytykset.

5. Jäsenvaltiot voivat säätää, että yrityksessä tai liikkeessä, jossa ei ole työntekijöiden edustajia, niille työntekijöille, joita asia koskee, on etukäteen ilmoitettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luovutus on tapahtumassa.

IV JAKSO Loppusäännökset

7 artikla

Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta tai antamasta lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, jotka ovat työntekijöille edullisempia kuin tässä direktiivissä säädetään.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on kahden vuoden kuluessa 8 artiklassa tarkoitetun kahden vuoden määräajan päättymisestä annettava komissiolle kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka komissio tarvitsee laatiakseen tämän direktiivin täytäntöön panemisesta neuvostolle annettavan kertomuksen.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 1977.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILKIN

(1) EYVL N:o C 95, 28.4.1975, s. 17

(2) EYVL N:o C 255, 7.11.1975, s. 25

Top