EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1436

ELi ja Jordaania assotsiatsioonikomitee otsus nr 1/2016, 19. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 sätteid seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlusega ja selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendiga, mis annavad päritolustaatuse teatavatele tootekategooriatele, mis on valmistatud konkreetsetes arendus- ja tööstuspiirkondades ning on seotud töökohtade loomisega Süüria pagulastele ja jordaanlastele [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 233/6


ELi JA JORDAANIA ASSOTSIATSIOONIKOMITEE OTSUS nr 1/2016,

19. juuli 2016,

millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli nr 3 sätteid seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlusega ja selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendiga, mis annavad päritolustaatuse teatavatele tootekategooriatele, mis on valmistatud konkreetsetes arendus- ja tööstuspiirkondades ning on seotud töökohtade loomisega Süüria pagulastele ja jordaanlastele [2016/1436]

ELi JA JORDAANIA ASSOTSIATSIOONIKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel („leping“), eriti lepingu artiklit 94 ja lepingu protokolli nr 3 artiklit 39,

ning arvestades järgmist:

(1)

Jordaania Hašimiidi Kuningriik („Jordaania“) esitas rahvusvahelisele üldsusele ettepanekud võtta Süüria pagulaskriisiga toimetulekuks terviklikku lähenemisviisi järgivad majandlikud meetmed ning tegi osana sellest algatusest 12. detsembril 2015 konkreetse taotluse lepingu raames kohaldatavate päritolureeglite leevendamiseks, et soodustada Jordaania eksporti liitu ja luua täiendavaid tööhõivevõimalusi eelkõige Süüria pagulaste ja jordaanlaste jaoks.

(2)

4. veebruaril 2016 Londonis peetud Süüria ja piirkonna toetamise teemalise rahvusvahelise konverentsi raames teatas Jordaania kavatsusest edendada Süüria pagulaste osalemist Jordaania ametlikul tööturul ja pakkuda sellega seoses Süüria pagulastele ühe aasta jooksul alates konverentsi toimumisest 50 000 töökohta. Üldine eesmärk on suurendada pakutavate töökohtade arvu järgnevatel aastatel ligikaudu 200 000ni.

(3)

Kohaldatavate päritolureeglite ajutine leevendamine võimaldaks kohaldada teatavate Jordaanias toodetud kaupade suhtes tavalisest vähem rangeid päritolureegleid, kui määratakse kindlaks, kas neile saab liitu importimisel võimaldada sooduskohtlemist. Selline kohaldatavate päritolureeglite ajutine leevendamine oleks osa liidu toetusest Jordaaniale seoses Süüria kriisiga ja selle eesmärk on leevendada kulusid, mida tekitab suure hulga Süüria pagulaste vastuvõtmine.

(4)

Liit leiab, et taotletud päritolureeglite leevendamine aitaks kaasa üldisele eesmärgile luua Süüria pagulastele ligikaudu 200 000 töökohta.

(5)

Päritolureeglite leevendamisele kehtiksid teatavad tingimused tagamaks, et sellest saaksid kasu eksportijad, kes aitavad kaasa Jordaania püüdlustele pakkuda Süüria pagulastele töövõimalusi.

(6)

Käesoleva otsuse lisa kohaldatakse kaupadele, mis on toodetud Jordaanias asuvates konkreetsetes arendus- ja tööstuspiirkondades paiknevates tootmisrajatistes ning mis aitavad luua töökohti Süüria pagulastele ja Jordaania elanikele.

(7)

Algatuse eesmärk on ergutada kaubavahetust ja investeeringuid kõnealustes arendus- ja tööstuspiirkondades ja parandada seeläbi majanduslikke ja tööhõivevõimalusi Süüria pagulaste ja Jordaania elanike jaoks.

(8)

Lepingu protokolli nr 3 ja II lisa tuleks seetõttu täiendada, et täpsustada selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendit, mis annavad asjaomastele toodetele sooduspäritolustaatuse. Nimetatud tööde ja töötlemistoimingute loend peaks põhinema päritolureeglitel, mida liit kohaldab vähim arenenud riikidest pärit impordile üldiste tariifsete soodustuste kava ja algatuse „Kõik peale relvade“ raames.

(9)

Käesoleva otsuse lisa, millega koostatakse täiendav tööde ja töötlemistoimingute loend seoses konkreetse tootmisrajatisega, kohaldamist peaks olema võimalik ajutiselt peatada, kui kõnealune tootmisrajatis ei vasta käesoleva otsuse lisa artikli 1 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(10)

Samuti peaks olema võimalik ajutiselt peatada käesoleva otsuse lisa kohaldamine seoses käesoleva otsuse lisa artiklis 2 loetletud tootega, mida imporditakse niivõrd suures koguses ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada tõsist kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele kogu liidus või osal selle territooriumist, või tõsiseid häireid liidu majanduse mis tahes sektoris kooskõlas lepingu artiklitega 24 ja 26.

(11)

Käesolev otsus peaks kehtima piiratud ajavahemikul, mis on piisav, et luua täiendavate investeeringute ja töökohtade loomise stiimuleid. Seetõttu peaks käesolev otsus kehtima 31. detsembrini 2026. Liit ja Jordaania teevad käesoleva otsuse lisa artikli 1 lõike 7 kohase vahekokkuvõtte ja võivad käesoleva otsuse lisa assotsiatsioonikomitee otsusega muuta, et võtta arvesse käesoleva otsuse rakendamisel saadud kogemusi.

(12)

Kui Jordaania saavutab 4. veebruaril 2016 peetud rahvusvahelise konverentsi raames seatud eesmärgi luua Süüria pagulastele ligikaudu 200 000 töökohta, tähendab see olulist saavutust ka käesoleva otsuse rakendamise seisukohast, misjärel liit ja Jordaania kaaluksid kõnealuse toetusmeetme täiendavat lihtsustamist. See eeldab käesoleva otsuse lisa muutmist assotsiatsioonikomitee otsusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 3 II lisa (mis sisaldab selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendit, mis annavad tootele päritolustaatuse) muudetakse ja täiendatakse protokolli nr 3 IIa lisaga, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Lepingu protokolli nr 3 IIa lisas, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas, täpsustatakse kohaldamistingimusi ja selliste päritolustaatuseta materjalidega tehtavate tööde ja töötlemistoimingute loendit, mis annavad konkreetsetes, Süüria pagulaste täiendava tööhõivega seotud geograafilistes piirkondades toodetud tootele päritolustaatuse.

Artikkel 3

Lisa on käesoleva otsuse lahutamatu osa.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle assotsiatsioonikomitees vastuvõtmise päeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2026.

Amman, 19. juuli 2016

ELi-Jordaania assotsiatsioonikomitee nimel

S. AL-KHARABSHEH


LISA

„IIa LISA

LIIDE LOENDILE PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATEST TÖÖDEST VÕI TÖÖTLEMISTOIMINGUTEST, MIS ANNAVAD TOOTELE PÄRITOLUSTAATUSE

Artikkel 1

Üldsätted

A.   Päritolu määratlus

1.

Artiklis 2 loetletud toodete suhtes võidakse protokolli nr 3 II lisas sätestatud reeglite asemel kohaldada ka järgmisi reegleid, tingimusel et kõnealused tooted vastavad järgmistele tingimustele:

a)

päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad tootele päritolustaatuse, toimuvad tootmisrajatistes, mis asuvad ühes järgmistest arendus- ja tööstuspiirkondadest: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City- Alkarak, Aljeeza Industrial Area- Amman, Alqastal Industrial Area- Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone ja Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (kaasa arvatud Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman, Muwaqqar Industrial City- Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa ja

b)

igas kõnealustes arendus- ja tööstuspiirkondades asuvas tootmisrajatises, kus selliseid tooteid toodetakse või töödeldakse, moodustab Süüria pagulaste osakaal esimesel ja teisel aastal pärast käesoleva lisa jõustumist vähemalt 15 % kogutööjõust ja alates kolmanda aasta algusest pärast käesoleva lisa jõustumist vähemalt 25 %. Asjaomane osakaal arvutatakse mis tahes hetkel pärast käesoleva lisa jõustumist ja seejärel igal aastal, võttes täistööaja ekvivalendi alusel arvesse ametlikel ja inimväärsetel töökohtadel töötavate Süüria pagulaste arvu, kes on saanud Jordaania kohaldatavate õigusaktide kohase tööloa, mis kehtib vähemalt kaksteist kuud.

2.

Jordaania pädevad asutused jälgivad lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist, annavad tingimused täitnud toodete eksportijale loa numbri ja võtavad kõnealuse loa numbri kiiresti tagasi, kui kõnealuseid tingimusi enam ei täideta.

B.   Päritolutõend

3.

Käesoleva lisa kohaselt koostatud päritolutõend peab sisaldama järgmist ingliskeelset lauset: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan“.

C.   Halduskoostöö

4.

Kui Jordaania tolliasutused teavitavad Euroopa Komisjoni või kontrolli taotlenud Euroopa Liidu liikmesriikide (edaspidi „liikmesriigid“) tolliasutusi kontrolli tulemustest vastavalt käesoleva protokolli (mida on muudetud ELi-Jordaania assotsiatsiooninõukogu otsusega nr 1/2006) (1) artikli 33 lõikele 5, täpsustavad nad, et artiklis 2 loetletud tooted vastavad lõikes 1 sätestatud tingimustele.

5.

Kui kontrollimenetlusest või muust olemasolevast teabest nähtub, et lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud, teostab või korraldab Jordaania omal algatusel või Euroopa Komisjoni või liikmesriikide tolliasutuste nõudmisel piisavalt kiire uurimise, et sellised rikkumised tuvastada ja neid ära hoida. Euroopa Komisjon ja liikmesriikide tolliasutused võivad kõnealustes uurimistes osaleda.

D.   Aruandlus, järelevalve ja läbivaatamine

6.

Igal aastal pärast käesoleva lisa jõustumist esitab Jordaania Euroopa Komisjonile aruande käesoleva lisa toimimise ja mõju kohta, sealhulgas tootmis- ja ekspordistatistika kohta kaheksakohalise koodi tasandil või nii detailselt kui võimalik, ning arendus- ja tööstuspiirkondades tootmisega tegelevate äriühingute loetelu, milles täpsustatakse, kui suur oli igal aastal Süüria pagulaste protsent iga sellise äriühingu tööjõust. Pooled vaatavad ühiselt läbi kõnealused aruanded ja kõik käesoleva lisa rakendamisel ja järelevalves esinevad probleemid, tehes seda assotsieerimislepinguga loodud olemasolevate organite raames, eelkõige tööstuse, kaubanduse ja teenuste allkomitees. Pooled kaaluvad ka asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Maailmapanga kaasamist järelevalveprotsessi.

7.

Nelja aasta möödumisel käesoleva lisa jõustumisest teevad pooled vahekokkuvõtte, et määrata kindlaks, kas käesoleva lisa rakendamisel saadud kogemustest ja Süüria konflikti arengust lähtuvalt tuleks teha muudatusi. Kõnealuse vahekokkuvõtte alusel võib assotsiatsioonikomitee kaaluda käesoleva lisa võimalikku muutmist.

8.

Kui Jordaania saavutab eesmärgi hõlbustada Süüria pagulaste suuremat osalust ametlikul tööturul ja on andnud Süüria pagulastele välja kokku ligikaudu 200 000 tööluba, kaaluvad pooled käesoleva lisa sätete täiendavat lihtsustamist, võttes arvesse Süüria pagulaskriisi arengut. Selleks võib assotsiatsioonikomitee muuta käesolevat lisa.

E.   Ajutine peatamine

9.

a)

Kui liit leiab, et tõendid Jordaania või konkreetse tootmisrajatise vastavuse kohta lõikes 1 sätestatud tingimustele on ebapiisavad, võib liit esitada esildise assotsiatsioonikomiteele. Esildises tuleb täpsustada, kas lõikes 1 sätestatud tingimuste mittetäitmine tuleneb Jordaaniast või mõnest konkreetsest tootmisrajatisest.

b)

Kui assotsiatsioonikomitee ei kinnita 90 päeva jooksul esildise esitamisest, et lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmine on tagatud või ei muuda käesolevat lisa, peatatakse käesoleva lisa kohaldamine. Peatamise ulatus peab olema kindlaks määratud assotsiatsioonikomiteele esitatud liidu esildises.

c)

Assotsiatsioonikomitee võib ka otsustada 90päevast ajavahemikku pikendada, mispuhul hakkab peatamine kehtima, kui assotsiatsioonikomitee ei ole võtnud pikendatud ajavahemiku jooksul vastu ühtegi punktis b esitatud meedet.

d)

Käesoleva lisa kohaldamist võidakse jätkata, kui assotsiatsioonikomitee teeb vastavasisulise otsuse.

e)

Peatamise korral jätkatakse käesoleva lisa kohaldamist 4kuulise ajavahemiku jooksul kaupade puhul, mis lisa ajutise peatamise kuupäeval on kas teel või ajutiselt ladustatud liidus asuvas tollilaos või vabatsoonis ja mille päritolutõend on koostatud enne ajutise peatamise kuupäeva kooskõlas käesoleva lisa sätetega.

F.   Kaitsemehhanism

10.

Kui artiklis 2 loetletud toodet, mis saab kasu käesoleva lisa kohaldamisest, imporditakse niivõrd suures koguses ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada tõsist kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele kogu liidus või osal selle territooriumist, või tõsiseid häireid liidu majanduse mis tahes sektoris vastavalt lepingu artiklitele 24 ja 26, võib liit esitada assotsiatsioonikomiteele esildise küsimuse hindamiseks. Kui assotsiatsioonikomitee ei võta 90 päeva jooksul esildise esitamisest vastu otsust sellise tõsise kahju või selle ohu või tõsiste häirete kõrvaldamiseks või kui ei ole leitud muud rahuldavat lahendust, peatatakse käesoleva lisa kohaldamine kõnealuse toote suhtes nii kauaks, kuni assotsiatsioonikomitee võtab vastu otsuse, millega kõnealune oht või häired kõrvaldatakse või kuni pooled on jõudnud rahuldavale lahendusele ja teavitanud sellest assotsiatsioonikomiteed.

G.   Jõustumine ja kohaldamine

11.

Käesolevat lisa kohaldatakse alates kuupäevast, kui jõustub assotsiatsioonikomitee otsus, millele käesolev lisa on lisatud, ja kuni 31. detsembrini 2026.

Artikkel 2

Toodetest ning vajalike tööde ja töötlemistoimingute loetelu

Allpool on esitatud loetelu toodetest, mille suhtes käesolevat lisa kohaldatakse, ning tööde ja töötlemistoimingute reeglid, mida võib kohaldada alternatiivina II lisas loetletutele.

Lepingu protokolli nr 3 I lisa, mis sisaldab sissejuhatavaid märkusi lepingu protokolli nr 3 II lisas esitatud loendi kohta, kohaldatakse alljärgneva loetelu suhtes mutatis mutandis, võttes arvesse järgmisi muudatusi.

 

Märkuse 5 punkti 2 teise lõiku lisatakse järgmised põhimaterjalid:

klaaskiud,

metallkiud.

 

Märkuse 7 punkt 3 asendatakse järgmisega:

Rubriikide ex 2707 ja 2713 puhul ei anna lihttoimingud, nagu puhastamine, villimine, soolatustamine, vee eemaldamine, filtrimine, värvimine, markeerimine, väävlisisalduse reguleerimine erineva väävlisisaldusega kaupade segamise teel, või nimetatud toimingute ühendamine või nendega sarnased toimingud, päritolustaatust.

ex grupp 25

Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2519

Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) hermeetiliselt suletud mahutites ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada.

ex grupp 27

Mineraalkütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2707

Õlid, mis sarnanevad kõrgel temperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlidega, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi ja mille mahust üle 65 % destilleerub temperatuuril 250 °C (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (3)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2711

Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (3)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 28

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2811

Vääveltrioksiid

Valmistamine vääveldioksiidist

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2840

Naatriumperboraat

Valmistamine dinaatriumtetraboraatpentahüdraadist

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2843

Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 2843 kuuluvatest materjalidest

ex 2852

sise-eetrite elavhõbedaühendid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kõikide kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

 

kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapete elavhõbedaühendid ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriiki 2852 , 2932 , 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 29

Orgaanilised kemikaalid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2905

Metallalkoholaadid nii käesolevasse rubriiki kuuluvast alkoholist kui ka etanoolist; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 2905 kuuluvatest materjalidest. Käesolevasse rubriiki kuuluvaid metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 ;

Mannitool; D-glütsitool (sorbitool); glütserool

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse alamrubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriiki 2915 ja 2916 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 2932

sise-eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kõikide kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide väärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

 

tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest.

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriikidesse 2932 ja 2933 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriikidesse 2932 , 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 31

Väetised

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvaineid ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh käesoleva rubriigi mõnda muusse rühma (4) kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rühma kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 34

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad, vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted; voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3404

Tehisvaha ja vahavalmistised:

mis põhinevad parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

Grupp 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 37

Foto- ja kinokaubad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3803

Rafineeritud tallõli

Toortallõli rafineerimine

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3805

Puhastatud sulfaattärpentin

Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3806 30

Estervaigud

Valmistamine vaikhapetest

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3807

Puupigi (puidutõrvapigi)

Puidutõrva destilleerimine

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3809 10

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid): tärklisainete baasil

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh teistest rubriiki 3823 kuuluvatest materjalidest

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

3824 60

Sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv

Valmistamine mis tahes alamrubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja alamrubriiki 2905 44 kuuluv materjal. Tootega samasse alamrubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 39

Plastid ja plasttooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3907

polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud kopolümeer

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast (5)

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

 

polüester

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine tetrabroom (bisfenoolA) polükarbonaadist

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3920

Ionomeerlehed ja -kiled

Valmistamine termoplastsest osasoolast, mis kujutab endast metalliioonidega (peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutraliseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 3921

Metalliseeritud plastkiled

Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega alla 23 mikroni (6)

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 40

Kautšuk ja kummitooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

4012

Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; kummist täis- või padjandrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd:

 

 

kummist protekteeritud õhk-, täis- või padjandrehvid

Kasutatud rehvide protekteerimine

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 4011 ja 4012 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 41

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

4101 –4103

Veiste (k.a pühvlite) ja hobuslaste toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), karvaga või karvata, laustetud või laustmata; lamba ja talle toornahad (värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), villaga või villata, laustmata või laustetud, v.a grupi 41 märkuse 1 punktis c nimetatud; muud toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata), karvadega või ilma, laustetud või laustmata, v.a grupi 41 märkuse 1 punktis b või c nimetatud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

4104 –4106

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud nahad, villata või karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata

Alamrubriiki 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 või 4106 91 kuuluvate pargitud või eelpargitud nahkade järelparkimine,

või

valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

4107 , 4112 ja 4113

Pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Alamrubriikidesse 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 ja 4106 92 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui pargitud või toornaha järelparkimine toimub kuivalt

Grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

4301

Toorkarusnahad (sh pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked), v.a rubriikides 4101 , 4102 või 4103 nimetatud toornahad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

ex 4302

Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud:

 

 

nelinurksete tükkide, ristide vm kujunditena

Ühendamata pargitud või töödeldud karusnaha pleegitamine või värvimine lisaks lõikamisele ja ühendamisele

 

muud

Valmistamine ühendamata pargitud või töödeldud karusnahast

4303

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted

Valmistamine rubriiki 4302 kuuluvast ühendamata pargitud või töödeldud karusnahast

ex grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 4407

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle 6 mm, mida on hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud

Hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

ex 4408

Kuni 6 mm paksusega jätkatud spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal) ja vineeri valmistamiseks ja muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, mida on hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud

Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

ex 4410 – ex 4413

Profileeritud liistud, sh profileeritud põrandaliistud jm profileeritud lauad

Profileerimine

ex 4415

Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid

Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest

ex 4418

puidust tisleri- ja puusepatooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Puidust kärgpaneele, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada.

 

profileeritud liistud

Profileerimine

ex 4421

Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast puidust, v.a rubriiki 4409 kuuluvast pidevprofiiliga puidust

ex grupp 51

Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5106 –5110

Lambavillast ja muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (7)

5111 –5113

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie:

Kudumine (7)

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 52

Puuvill; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5204 –5207

Puuvillane lõng ja niit

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (7)

5208 –5212

Puuvillane riie:

Kudumine (7)

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5306 –5308

Muudest taimsetest tekstiilkiududest lõng; paberlõng

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (7)

5309 –5311

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie:

Kudumine (7)

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5401 –5406

Keemilistest filamentkiududest lõng, monofilament ja niit

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine VÕI looduslike kiudude ketramine (7)

5407 ja 5408

Keemilisest filamentlõngast riie:

Kudumine (7)

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5501 –5507

Keemilised staapelkiud

Keemiliste kiudude ekstrusioon

5508 –5511

Keemilistest staapelkiududest lõng ja õmblusniit

Looduslike kiudude ketramine või keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine (7)

5512 –5516

Keemilistest staapelkiududest riie:

Kudumine (7)

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest; välja arvatud:

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ketramine

või

flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine (7)

5602

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte:

 

 

nõeltöödeldud vilt

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kanga moodustumine,

siiski:

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla 9 detsiteksi,

võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

või

looduslikest kiududest vildi puhul ainult kanga valmistamine (7)

 

muud

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kanga moodustumine,

või

muu looduslikest kiududest vildi puhul ainult kanga valmistamine (7)

5603

Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte

Igasugune lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil

5604

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga:

 

 

tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael

Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast

 

muud

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike kiudude ketramine (7)

5605

Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine (7)

5606

Mähitud lõng, rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.a rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb ketramine või looduslike ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine

või

ketramine, millega kaasneb flokeerimine

või

flokeerimine, millega kaasneb värvimine (7)

Grupp 57

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted:

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel kudumine

või

valmistamine kookos-, sisal- või džuutlõngast

või

flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine

või

taftingtöötlus, millega kaasneb värvimine või trükkimine

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil (7)

siiski:

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või

võib kasutada rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla 9 detsiteksi, võib kasutada juhul, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Aluskihina võib kasutada džuutriiet

ex grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid; välja arvatud:

Kudumine (7)

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5805

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi käsitelgedel valmistatud seinavaibad ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5810

Tikandid meetrikaubana, ribade või motiividena

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

5901

Kummi või tärklisainetega pealistatud tekstiilriie raamatute väliskaanteks jms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie jms jäik kübara-alusriie

Kudumine, millega kaasneb flokeerimine või pealistamine

või

flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine

5902

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast:

 

 

mis sisaldab tekstiilmaterjale kuni 90 % massist

Kudumine

 

muud

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kudumine

5903

Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie (v.a rubriiki 5902 kuuluv)

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5904

Linoleum, mõõtu lõigatud või lõikamata; põrandakatted tekstiilalusel, mõõtu lõigatud või lõikamata

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine (7)

5905

Tekstiilseinakatted:

 

 

kummi, plasti vm ainetega impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

 

muud

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtudel kudumine

või

kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast (7)

5906

Kummeeritud tekstiilriie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

 

 

silmkoeline või heegeldatud kangas

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtumitel silmuskudumine

või

silmuskudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb silmuskudumine (7)

 

muu sünteesfilamentlõngast kangas tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 % massist

Keemiliste kiudude ekstrusioon, millega kaasneb kudumine

 

muud

Kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

või

looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb kudumine

5907

Tekstiilriie, mujal nimetamata viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms

Kudumine, millega kaasneb flokeerimine või pealistamine

või

flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5908

Tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms, telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas selleks otstarbeks, impregneeritud või impregneerimata:

 

 

impregneeritud hõõgsukad

Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

5909 –5911

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted:

 

 

poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriiki 5911 kuuluvast vildist

Kudumine

 

tavaliselt paberivalmistuses vm tehnilisel otstarbel kasutatav rubriiki 5911 kuuluv riie, vanutatud, impregneeritud, pealistatud või mitte, ringkootud või lõputu lindina, ühe- või mitmekordse lõime- ja/või koelõngaga või siledakoeline mitmekordse lõime- ja/või koelõngaga

Kudumine (7)

 

muud

Keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon VÕI looduslike kiudude või keemiliste staapelkiudude ketramine, millega kaasneb kudumine (7)

või

kudumine, millega kaasneb värvimine või pealistamine

Grupp 60

Silmkoelised ja heegeldatud kangad

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtumitel silmuskudumine

või

silmuskudumine, millega kaasneb flokeerimine või pealistamine

või

flokeerimine, millega kaasneb värvimine või trükkimine

või

looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb silmuskudumine

või

korrutamine ja tekstureerimine, millega kaasneb silmuskudumine, kui kasutatava korrutamata/tekstureerimata lõnga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

Grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted):

 

 

saadud mitme kindlakujuliseks lõigatud trikookangast detaili või kindlakujuliseks silmkootud või heegeldatud detaili kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel

Valmistamine kangast

 

muud

Looduslike kiudude ja/või keemiliste staapelkiudude ketramine või keemilistest filamentkiududest lõnga ekstrusioon, millega kaasneb kõigil juhtumitel silmuskudumine (kudumine tootele kuju andmiseks)

või

looduslikest kiududest lõnga värvimine, millega kaasneb silmuskudumine (kudumine tootele kuju andmiseks) (7)

ex grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud; välja arvatud:

Valmistamine kangast

6213 ja 6214

Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms:

 

 

tikitud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (8)

või

kokkuõmblemine, millele eelneb trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast (7)  (8)

 

muud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

kokkuõmblemine, millele järgneb trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast (7)  (8)

6217

Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriigis 6212 nimetatud toodete osad:

 

 

tikitud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (8)

 

tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

pealistamine, kui kasutatud pealistamata kanga väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine) (8)

 

valmis lõigatud vaheriie kraedeks ja kätisteks

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

6301 –6304

Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustustarbed:

 

 

vildist, lausriidest

Igasugune lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil, millega kaasneb lõpptöötlus (sealhulgas väljalõikamine)

 

muud:

 

 

– –

tikitud

Kudumine või silmuskudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (8)  (9)

 

– –

muud

Kudumine või silmuskudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

6305

Kotid kaupade pakendamiseks

Kudumine või silmuskudumine ja kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine) (7)

6306

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed:

 

 

lausriidest

Igasugune lausriide valmistamine, sealhulgas nõeltorkemeetodil, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

 

muud

Kudumine, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine) (7)  (8)

või

pealistamine, kui kasutatud pealistamata kanga väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, millega kaasneb kokkuõmblemine (sealhulgas väljalõikamine)

6307

Muud valmistooted, k.a rõivalõiked (šabloonid)

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

6308

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 25 % komplekti tehasehinnast

ex grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud rubriigi 6406 kokkupandud pealsetest

6406

Jalatsite osad (k.a pealsed, ka muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud); eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms tooted, nende osad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

Grupp 65

Peakatted ja nende osad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 6803

Looduslikust või paagutatud kiltkivist tooted

Valmistamine töödeldud kiltkivist

ex 6812

Asbesttooted; asbestil põhinevatest või asbestil ja magneesiumkarbonaadil põhinevatest segudest tooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

ex 6814

Vilgukivist, sh aglomeeritud või regenereeritud vilgust tooted, paberist, papist vm materjalist alusel

Valmistamine töödeldud vilgukivist (sh aglomeeritud või regenereeritud vilgukivist)

Grupp 69

Keraamikatooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 70

Klaas ja klaastooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

7006

Rubriigi 7003 , 7004 või 7005 klaas, painutatud, töödeldud servadega, graveeritud, puuritud,

 

 

dielektrilise kilega kaetud klaasplaatalused, SEMII standardite (10) kohased pooljuhid

Valmistamine rubriiki 7006 kuuluvatest katmata klaasplaatalustest

 

muud

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7010

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade transpordiks või pakendamiseks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7013

Klaaskaubad, mis on ette nähtud laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena, ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.a rubriikide 7010 ja 7018 tooted)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

või

käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui käsitsi puhutud klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 7019

Klaaskiust tooted (v.a lõng)

Valmistamine:

värvimata kamm- või kraaslindist, heidest, lõngast ja tükeldatud kiust, või

klaasvillast

ex grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

7106 , 7108 ja 7110

Väärismetallid:

 

 

survetöötlemata

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 7106 , 7108 ja 7110 kuuluvad materjalid

või

rubriiki 7106 , 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide elektrolüütiline, termiline või keemiline eraldamine

või

rubriiki 7106 , 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide sulatamine ja/või legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega

 

pooltöödeldud või pulbrina

Valmistamine survetöötlemata väärismetallidest

ex 7107 , ex 7109 ja ex 7111

Väärismetallidega plakeeritud metallid, pooltoodetena

Valmistamine väärismetalliga plakeeritud survetöötlemata metallist

7115

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7117

Juveeltoodete imitatsioonid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine väärismetalliga pindamata või katmata mitteväärismetallosadest, kui kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 73

Raud- ja terastooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex 7301

Sulundkonstruktsioonid

Valmistamine rubriiki 7207 kuuluvatest materjalidest

7302

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja kontrarööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, lukuliiprid, aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks

Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest

7304 , 7305 ja 7306

Rauast (v.a malmist) või terasest torud ja õõnesprofiilid

Valmistamine rubriiki 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 või 7224 kuuluvatest materjalidest

ex 7307

Roostevabast terasest toruliitmikud

Sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugameetodil puhastamine, kui kasutatavate toorikute koguväärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast

7308

Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised) ja nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, kujuprofiilid, torud jms tarindites kasutatavad raud- või terastooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7301 kuuluvaid keevitatud kujuprofiile ei tohi siiski kasutada

ex 7315

Rehviketid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate rubriiki 7315 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 74

Vask ja vasktooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7403

Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

ex grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7601

Survetöötlemata alumiinium

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

7607

Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalidest aluskihiga või ilma), paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki ja rubriiki 7606 kuuluv materjal

ex grupp 78

Plii ja pliitooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

7801

Survetöötlemata plii:

 

 

rafineeritud plii

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7802 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

Grupp 80

Tina ja tinatooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

ex grupp 82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8206

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202 –8205 kuuluvast tööriistast

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 8202 –8205 materjalidest. Komplektis võib siiski olla rubriikidesse 8202 –8205 kuuluvaid tööriistu, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

8211

Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriigi 8208 noad, nende lõiketerad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist noateri ja noapäid võib siiski kasutada

8214

Muud lõikeriistad (näiteks juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

8215

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

ex grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 8302

Muud kinnitusvahendid, tarvikud jms tooted ehitiste jaoks ning uste automaatsulgurid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Muid rubriiki 8302 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 8306

Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Muid rubriiki 8306 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8401

Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8407

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8408

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8427

Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8482

Veerelaagrid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8501 , 8502

Elektrimootorid ja -generaatorid; Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8503 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8513

Kantavad elektrivalgustid oma vooluallikaga (näiteks patarei, aku, magneeto), v.a rubriiki 8512 kuuluvad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8519

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8522 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8521

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, videotuuneriga või ilma

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8522 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8523

Salvestuseta heli- jms infokandjad (v.a gruppi 37 kuuluvad tooted)

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8525

Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega või vastuvõtuseadmeteta, helisalvestus või -taasesitusaparatuuriga või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja muud salvestavad videokaamerad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8526

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus või -taasesitusseadmetega või ajanäitajaga või ilma nendeta

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8528

Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8529 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8535 –8537

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele; optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused; puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, voolulülitus- ja jaotusseadme jaoks

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a toote rubriiki ja rubriiki 8538 kuuluvad materjalid

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8540 11 ja 8540 12

Kineskoobid, sh videomonitoridele

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 8542 31 –ex 8542 33 ja ex 8542 39

Monoliitsed integraallülitused

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

või

difusioonitoiming (mille puhul integraallülitusi toodetakse pooljuhtmaterjalist alusel vastava dopandi valikulise lisamise teel) isegi juhul, kui kokkupanek ja/või testimine toimub muudes riikides kui lepinguosalistes riikides

8544

Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anooditud traat), kaablid (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhtmed, pistikutega või pistikuteta; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid, komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8545

Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja primaarelemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8546

Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest materjalidest

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8547

Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriigi 8546 isolaatorid; mitteväärismetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmetele ning nende ühendusdetailid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8548

Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid; kasutatud primaarelemendid, -patareid ja akud; mujal selles grupis nimetamata elektrilised osad ja manused seadmetele ja aparaatidele

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed.

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 87

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

8711

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 90

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9002

Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokku monteeritud (v.a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist)

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9033

Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparaatide osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 91

Kellad ja nende osad

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

Grupp 94

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex grupp 95

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

ex 9506

Golfikepid ja nende osad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Golfikepipeade valmistamiseks mõeldud toorikuid võib siiski kasutada

ex grupp 96

Mitmesugused tööstustooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9601 ja 9602

Töödeldud elevandiluu, luu, kilpkonnaluu, sarv, hirvesarv, korallid, pärlmutter jms loomse päritoluga nikerdusmaterjalid, tooted nendest materjalidest (sh voolitud tooted).

Töödeldud taimsed või mineraalsed nikerdusmaterjalid, tooted nendest materjalidest; vahast, steariinist, kautšukist, looduslikest vaikudest ja modelleerimispastadest voolitud või nikerdatud tooted, mujal nimetamata voolitud või nikerdatud tooted; töödeldud želatiin, kõvastumata (v.a želatiin rubriigist 3503 ), tooted sellest

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

9603

Luuad, pintslid, harjad (k.a harjad seadmete, mehhanismide ja sõidukite osadena), mehaanilised motoriseerimata põrandapuhastajad, mopid ja sulgedest tolmupühkijad; eeltöödeldud köitesõlmed ja harjasekimbud luudade ja harjade valmistamiseks; maalrirullid ja -tampoonid, kuivatuskaabitsad (v.a kuivatusrullid)

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9605

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid

Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

9606

Nööbid, rõhknööbid, nööbivormid, nende osad; nööbitoorikud

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõikide kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9608

Pastapliiatsid; vildist vms urbsest materjalist otstega pliiatsid ja markerid; täitesulepead, stilograafid jm sulepead; kopeersuled; liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid; sulepea-, pliiatsi- jms hoidikud; eelnimetatud kirjatarvete osad (sh otsikud ja klambrid), v.a rubriiki 9609 kuuluvad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toote rubriiki kuuluv materjal Tootega samasse rubriiki kuuluvaid sulgi või suleotsikuid võib siiski kasutada

9612

Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide jätmiseks ette valmistatud, poolidel, kassettides või mitte; templipadjad, tindiga immutatud või mitte, ümbrisega või ümbriseta

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõikide kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 70 % toote tehasehinnast

9613 20

Korduvtäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid

Valmistamine, mille puhul kõigi kasutatavate rubriiki 9613 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9614

Piibud (k.a piibukahad) ja sigari- või sigaretipitsid, nende osad

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest


(1)  EL-Jordaania assotsiatsiooninõukogu 15. juuni 2006. aasta otsus nr 1/2006, millega muudetakse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu protokolli nr 3 mõiste päritolustaatusega tooted määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (ELT L 209, 31.7.2006, lk 30).

(2)  Eritöötlustoimingute eritingimused on esitatud sissejuhatava märkuse 7 punktides 1 ja 3.

(3)  Eritöötlustoimingute eritingimused on esitatud sissejuhatava märkuse 7 punktis 2.

(4)  „Rühm“ tähendab rubriigi osa, mis on eraldatud semikooloniga.

(5)  Toodete puhul, mis koosnevad nii rubriikidesse 3901–3906 kui ka rubriikidesse 3907–3911 kuuluvatest materjalidest, kohaldatakse seda piirangut ainult selle materjalirühma suhtes, mis on tootes massilt ülekaalus.

(6)  Üliläbipaistvaks kileks loetakse kilet, mille valgustugevust vähendav toime meetodi ASTM-D 1003–16 kohaselt Gardneri läbitustegurimõõturiga mõõdetuna (s.o läbitustegur) on alla 2 %.

(7)  Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

(8)  Vt sissejuhatav märkus 6.

(9)  Silmkoeliste või heegeldatud detailide (valmis lõigatud või lõikekohaselt kootud) kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel saadud silmkoeliste või heegeldatud toodete puhul, v.a elastsed või kummeeritud, vt sissejuhatav märkus 6.

(10)  SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) – Pooljuhtide Tööstuse Seadmete ja Materjalide Instituut.“


Top