EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1436

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ – Jordánsko č. 1/2016 z 19. júla 2016, ktorým sa menia ustanovenia protokolu č. 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a zoznamu opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby určité kategórie výrobkov, ktoré sú vyrobené v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach a ktoré súvisia s tvorbou pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska, mohli získať štatút pôvodu [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 233/6


ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ – JORDÁNSKO č. 1/2016

z 19. júla 2016,

ktorým sa menia ustanovenia protokolu č. 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a zoznamu opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby určité kategórie výrobkov, ktoré sú vyrobené v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach a ktoré súvisia s tvorbou pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska, mohli získať štatút pôvodu [2016/1436]

ASOCIAČNÝ VÝBOR EÚ – JORDÁNSKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení uzavretú medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na článok 94 dohody a článok 39 protokolu č. 3 k dohode,

keďže:

(1)

Jordánske hášimovské kráľovstvo (ďalej len „Jordánsko“) predložilo medzinárodnému spoločenstvu návrhy na uplatňovanie holistického prístupu k ekonomickému riešeniu sýrskej utečeneckej krízy a v rámci uvedenej iniciatívy 12. decembra 2015 špecificky požiadalo o zmiernenie pravidiel pôvodu, ktoré sa uplatňujú podľa dohody, aby posilnili jordánsky vývoz do Únie a vytvorili dodatočné pracovné príležitosti predovšetkým pre sýrskych utečencov, ako aj obyvateľov Jordánska.

(2)

Na Medzinárodnej konferencii o podpore Sýrie a regiónu, ktorá sa uskutočnila 4. februára 2016 v Londýne, Jordánsko oznámilo svoj úmysel podporiť zapojenie sýrskych utečencov do oficiálneho trhu práce v Jordánsku a v tejto súvislosti zabezpečiť 50 000 pracovných príležitostí pre sýrskych utečencov do jedného roka od konania konferencie, pričom celkovým cieľom je zvýšiť počet takýchto novovytvorených pracovných miest približne na 200 000 v priebehu nasledujúcich rokov.

(3)

Dočasné zmiernenie platných pravidiel pôvodu by umožnilo uplatňovať menej prísne pravidlá pôvodu na niektoré tovary vyrábané v Jordánsku na účely priznania preferenčného zaobchádzania s tovarmi dovážanými do Únie ako pravidlá, ktoré by sa uplatňovali v opačnom prípade. Takéto dočasné zmiernenie platných pravidiel pôvodu by bolo súčasťou podpory, ktorú Únia poskytuje Jordánsku v súvislosti so sýrskou krízou a s cieľom zmierniť náklady, ktoré Jordánsku vznikajú prijímaním veľkého počtu sýrskych utečencov.

(4)

Únia sa domnieva, že požadované zmiernenie pravidiel pôvodu by prispelo k dosiahnutiu celkového cieľa vytvoriť približne 200 000 pracovných miest pre sýrskych utečencov.

(5)

Zmiernenie pravidiel pôvodu by podliehalo určitým podmienkam, aby sa zabezpečilo, že jeho výhody budú využívať vývozcovia, ktorí prispievajú k úsiliu Jordánska zamestnávať sýrskych utečencov.

(6)

Príloha k tomuto rozhodnutiu sa vzťahuje na tovar, ktorý sa vyrába vo výrobných zariadeniach nachádzajúcich sa v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach v Jordánsku a ktoré prispievajú k tvorbe pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska.

(7)

Cieľom tejto iniciatívy je stimulovať obchod a investície v týchto rozvojových zónach a priemyselných oblastiach, a tým prispievať k zlepšeniu ekonomických a pracovných príležitostí pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska.

(8)

Príloha II k protokolu č. 3 k dohode by sa preto mala doplniť, aby spresnila zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je nevyhnutné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby takéto výrobky mohli získať štatút výrobkov preferenčného pôvodu. Tento doplňujúci zoznam operácií opracovania a spracovania by mal vychádzať z pravidiel pôvodu, ktoré Únia uplatňuje na dovoz z najmenej rozvinutých krajín podľa všeobecného systému preferencií iniciatívy „Všetko okrem zbraní“.

(9)

Mala by existovať možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie prílohy k tomuto rozhodnutiu, ktorou sa ustanovuje doplňujúci zoznam operácií opracovania a spracovania, vo vzťahu ku konkrétnemu výrobnému zariadeniu, ak toto zariadenie nespĺňa podmienky stanovené v článku 1 ods. 1 prílohy k tomuto rozhodnutiu.

(10)

Zároveň by mala existovať možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie prílohy k tomuto rozhodnutiu vo vzťahu k akémukoľvek z výrobkov uvedených v článku 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu, ktorý sa dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, ktoré vážne poškodzujú alebo pri ktorých hrozí, že môžu poškodiť výrobcov v Únii vyrábajúcich podobné alebo priamo konkurenčné výrobky na celom území Únie alebo v jeho časti, alebo ktoré spôsobujú vážne narušenie v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva Únie v súlade s článkami 24 a 26 dohody.

(11)

Toto rozhodnutie by malo platiť obmedzený čas dostatočný na zabezpečenie stimulov na dodatočnú tvorbu investícií a zamestnanosti, preto by sa jeho platnosť mala skončiť k 31. decembru 2026. Únia a Jordánsko vykonajú preskúmanie v polovici trvania podľa článku 1 ods. 7 prílohy k tomuto rozhodnutiu a na základe získaných skúseností s vykonávaním tohto rozhodnutia môžu rozhodnutím asociačného výboru upraviť prílohu k tomuto rozhodnutiu.

(12)

Dosiahnutie cieľa, ktorý si Jordánsko stanovilo na medzinárodnej konferencii zo 4. februára 2016, ktorým je vytvoriť približne 200 000 pracovných miest pre sýrskych utečencov, by predstavovalo významný míľnik aj z pohľadu vykonávania tohto rozhodnutia, na základe ktorého Únia a Jordánsko zvážia ďalšie zjednodušenie tohto podporného opatrenia. Na uvedený účel by bolo potrebné zmeniť prílohu k tomuto rozhodnutiu prostredníctvom rozhodnutia asociačného výboru,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k protokolu č. 3 k dohode, ktorá obsahuje zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal štatút pôvodu, sa mení a dopĺňa prílohou IIa k protokolu č. 3 k dohode, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha IIa k protokolu č. 3 k dohode uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu stanovuje podmienky uplatňovania a zoznam operácií opracovania a spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby výrobok vyrobený v konkrétnych geografických oblastiach, ktoré súvisia s dodatočným zamestnávaním sýrskych utečencov, získal štatút pôvodu.

Článok 3

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia asociačným výborom.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2026.

V Ammane 19. júla 2016

Za Asociačný výbor EÚ – Jordánsko

S. AL-KHARABSHEH


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IIa

DODATOK K ZOZNAMU OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODU

Článok 1

Spoločné ustanovenia

A.   Definícia pôvodu

1.

Pre výrobky uvedené v článku 2 sa môžu namiesto pravidiel stanovených v prílohe II k protokolu č. 3 uplatniť aj tieto pravidlá, ak dané výrobky spĺňajú tieto podmienky:

a)

požadované opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, aby výrobky získali štatút pôvodu, sa vykoná vo výrobných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v jednej z týchto rozvojových zón alebo priemyselných oblastí: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City- Alkarak, Aljeeza Industrial Area- Amman, Alqastal Industrial Area- Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone a Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (vrátane Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman, Muwaqqar Industrial City- Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa a

b)

celková pracovná sila v každom výrobnom zariadení umiestnenom v týchto rozvojových zónach a v priemyselných oblastiach, v ktorých sa takéto výrobky opracúvajú alebo spracovávajú, obsahuje taký podiel sýrskych utečencov, ktorý sa rovná najmenej 15 % počas prvého a druhého roka po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy a najmenej 25 % od začiatku tretieho roka po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy. Príslušný podiel sa vypočíta kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy a následne raz ročne, pričom sa zohľadní počet sýrskych utečencov, ktorí pracujú vo formálnom a dôstojnom zamestnaní na základe ekvivalentu plného pracovného času a získali platné pracovné povolenie na dobu aspoň dvanástich mesiacov v súlade s príslušnými jordánskymi právnymi predpismi.

2.

Príslušné orgány Jordánska monitorujú dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 1, pridelia vývozcovi výrobkov, ktorý spĺňa tieto podmienky, číslo povolenia, pričom v prípade neplnenia uvedených podmienok toto povolenie bezodkladne zrušia.

B.   Dôkaz o pôvode

3.

Dôkaz o pôvode vyhotovený podľa tejto prílohy obsahuje toto vyhlásenie v angličtine: „‚Derogation – Annex IIa) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan‘“.

C.   Administratívna spolupráca

4.

V súlade s článkom 33 ods. 5 tohto protokolu v znení rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 (1) sú colné orgány Jordánska pri podávaní informácií o výsledkoch overovania Európskej komisii alebo colným orgánom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členské štáty“), ktoré požiadali o overenie, povinné uviesť, že výrobky uvedené na zozname v článku 2 spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1.

5.

Ak z overovacieho konania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že podmienky stanovené v odseku 1 neboli splnené, Jordánsko z vlastného podnetu alebo na žiadosť Európskej komisie alebo colných orgánov členských štátov vykoná náležité zisťovanie alebo zabezpečí s náležitou naliehavosťou vykonanie takéhoto zisťovania s cieľom identifikovať takéto porušenia a zabrániť im. Európska komisia alebo colné orgány členských štátov sa na tento účel môžu na takomto zisťovaní zúčastniť.

D.   Správa, monitorovanie a preskúmanie

6.

Každý rok po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy Jordánsko predloží Európskej komisii správu o uplatňovaní a účinkoch tejto prílohy vrátane výrobných a vývozných štatistík s požadovanou úrovňou podrobnosti v osemmiestnych číslach alebo s najvyššou možnou úrovňou podrobností, aká je k dispozícii, a zoznamu spoločností, ktoré majú výrobné prevádzky v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach, s uvedením percentuálneho podielu sýrskych utečencov zamestnaných v každej z nich na ročnej báze. Zmluvné strany spoločne preskúmajú tieto správy a akékoľvek otázky týkajúce sa vykonávania a monitorovania tejto prílohy v rámci existujúcich orgánov zriadených podľa dohody o pridružení a najmä na pôde podvýboru pre priemysel, obchod a služby. Zmluvné strany zvážia aj zapojenie relevantných medzinárodných organizácií, ako sú Medzinárodná organizácia práce a Svetová banka, do monitorovacieho procesu.

7.

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy zmluvné strany vykonajú preskúmanie v polovici trvania s cieľom zistiť, či sú potrebné prípadné úpravy na základe skúseností s vykonávaním tejto prílohy a vývojom konfliktu v Sýrii. Na základe tohto preskúmania v polovici trvania môže asociačný výbor zvážiť prípadné zmeny tejto prílohy.

8.

Keď Jordánsko dosiahne svoj cieľ týkajúci sa umožnenia vyššej účasti sýrskych utečencov na oficiálnom trhu práce vydaním celkového počtu zhruba 200 000 pracovných povolení sýrskym utečencom, zmluvné strany so zohľadnením vývoja sýrskej utečeneckej krízy zvážia ďalšie zjednodušenie ustanovení tejto prílohy. O príslušných zmenách tejto prílohy rozhoduje asociačný výbor.

E.   Dočasné pozastavenie

9.

a)

Únia môže vec postúpiť asociačnému výboru, ak sa domnieva, že nie sú dostatočné dôkazy o plnení podmienok stanovených v odseku 1 zo strany Jordánska alebo akéhokoľvek konkrétneho výrobného zariadenia. Na základe postúpenia sa zistí, či nedodržanie podmienok stanovených v odseku 1 spôsobilo Jordánsko, alebo konkrétne výrobné zariadenie.

b)

Ak asociačný výbor do 90 dní od postúpenia veci neskonštatuje, že plnenie podmienok stanovených v odseku 1 bolo zabezpečené, alebo ak nevykoná zmeny tejto prílohy, uplatňovanie tejto prílohy sa pozastaví. Pozastavenie sa uskutoční v rozsahu, ktorý uviedla Únia pri postúpení veci asociačnému výboru.

c)

Asociačný výbor môže rozhodnúť aj o predĺžení 90-dňovej lehoty, pričom v takom prípade pozastavenie nadobudne účinnosť vtedy, ak asociačná rada neprijme v rámci predĺženej lehoty žiadne z opatrení uvedených v písmene b).

d)

Uplatňovanie tejto prílohy môže pokračovať, ak o tom rozhodne asociačný výbor.

e)

V prípade pozastavenia sa táto príloha bude naďalej uplatňovať počas štyroch mesiacov na tovar, ktorý je k dátumu dočasného pozastavenia buď v režime tranzitu alebo dočasne uskladnený v colných skladoch alebo v slobodných colných pásmach v Únii a v prípade ktorého bol pred dátumom dočasného pozastavenia riadne vyhotovený dôkaz o pôvode v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

F.   Zabezpečovací mechanizmus

10.

Ak sa výrobok, ktorý je uvedený na zozname v článku 2 a na ktorý sa vzťahuje uplatňovanie tejto prílohy, dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, ktoré vážne poškodzujú alebo pri ktorých hrozí, že môžu poškodiť výrobcov v Únii vyrábajúcich podobné alebo priamo konkurenčné výrobky na celom území EÚ alebo v jeho časti, alebo ktoré spôsobujú vážne narušenie v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva Únie v zmysle článku 24 a 26 dohody, Únia môže postúpiť vec asociačnému výboru na preskúmanie. Ak do 90 dní od postúpenia tejto veci asociačný výbor neprijme rozhodnutie, ktoré zabráni takejto vážnej ujme, resp. jej hrozbe alebo vážnemu narušeniu, alebo ak sa nedosiahlo žiadne iné uspokojivé riešenie, uplatňovanie tejto prílohy sa v súvislosti s daným výrobkom pozastaví dovtedy, kým asociačný výbor neprijme rozhodnutie, v ktorom vyhlási, že takáto vážna ujma, resp. jej hrozba alebo vážne narušenie už pominuli, alebo kým zmluvné strany nedosiahnu uspokojivé riešenie a neoznámia ho asociačnému výboru.

G.   Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

11.

Táto príloha sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia asociačného výboru, ku ktorému je pripojená, do 31. decembra 2026.

Článok 2

Zoznam výrobkov a ich požadovaného opracovania alebo spracovania

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, a pravidlá opracovania a spracovania, ktoré sa môžu použiť ako alternatíva k postupom uvedeným v prílohe II, sú uvedené nižšie.

Príloha I k protokolu č. 3 k dohode, ktorá obsahuje úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II k protokolu č. 3 k dohode, sa obdobne uplatňuje na nižšie uvedený zoznam, s výhradou týchto zmien:

 

V poznámke 5.2 sa do druhého pododseku dopĺňajú tieto základné materiály:

sklenené vlákna,

kovové vlákna.

 

V poznámke 7.3 sa text nahrádza takto:

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrovanie, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry, alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobné operácie nemajú za následok získanie pôvodu.

ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých kontajneroch, a oxidy horčíka, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť

ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným destiláciou vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, z ktorých viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí petroléteru a benzénu), na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak tieto oleje sú základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2712

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových materiálov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2840

Peroxoboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2843

ex 2852

Zlúčeniny ortuti interných éterov a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

 

Ortuťové zlúčeniny nukleových kyselín a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852 , 2932 a 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny produktu zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905 . Metalalkoholáty tejto položky sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); glycerol

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2932

Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

 

Cyklické acetály a interné hemiacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2932 , 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny produktu zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 31

Hnojivá

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane materiálov odlišnej „skupiny“ (4) v rámci tejto položky. Materiály tej istej skupiny ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

Na základe parafínu, ropných voskov, voskov z bitúmenových nerastov, parafínových gáčov alebo šupinových voskov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 35

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 37

Fotografický alebo kinematografický tovar

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinácia surového tallového oleja

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3805

Sulfátové terpentínové silice, čistené

Čistenie surových sulfátových terpentínových silíc destiláciou alebo rafináciou

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3806 30

Estery živíc

Výroba zo živičných kyselín

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3807

Drevná smola (smola z drevného dechtu)

Destilácia drevného dechtu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3809 10

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napríklad apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: Na základe škrobových látok

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3823

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3824 60

Sorbitol iný ako zatriedený v podpoložke 2905 44

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku a okrem materiálov podpoložky 2905 44 . Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3907

Kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (5)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

 

Polyester

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3920

Ionomerové platne alebo filmy

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej, čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, hlavne zinku a sodíka

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových fólií s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov (6)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex Chapter 40

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:

 

 

Protektorované pneumatiky; plné obruče alebo komorové obruče, z kaučuku

Protektorovanie použitých pneumatík

 

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4011 a 4012

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne okrem

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4101 až 4103

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané; surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 písm. c) ku kapitole 41; ostatné surové kože a kožky (čerstvé, alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 písm. b) alebo 1 písm. c) ku kapitole 41

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Opätovné činenie vyčinených alebo predčinených koží a kožiek podpoložiek 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 alebo 4106 91

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4107 , 4112 , 4113

Koža ďalej spracovaná po činení alebo krustovaní

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály podpoložiek 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 a 4106 92 sa však môžu použiť, ak sa vykoná opätovné činenie vyčinených alebo krustovaných koží a kožiek v suchom stave

Kapitola 42

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako produkované priadkou morušovou)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101 , 4102 alebo 4103

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, spájané:

 

 

Platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

 

Ostatné

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

ex kapitola 44

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie na koncoch

ex 4408

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Lúpanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4410 až ex 4413

Obruby a lišty, vrátane profilovaných soklových líšt a ostatných profilovaných dosiek

Lemovanie alebo lištovanie

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva

Výroba z dosiek nenarezaných na určitý rozmer

ex 4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle sa však môžu použiť

 

Obruby a lišty

Lemovanie alebo lištovanie

ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky 4409

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (7)

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 52

Bavlna, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním (7)

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (7)

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:

Tkanie (7)

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5401 až 5406

Priadza, monofil a nite z chemických vláken

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním ALEBO spriadaním prírodných vlákien (7)

5407 a 5408

Tkaniny z priadze z chemických vlákien:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5501 až 5507

Chemické strižné vlákna

Extrúzia chemických vlákien

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (7)

5512 až 5516

Tkaniny z chemických strižných vlákien:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

ex Chapter56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou (7)

5602

Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:

 

 

Vpichovaná plsť

Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie,

Avšak možno použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov

za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Len tvarovanie textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien (7)

 

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie,

alebo

Len tvarovanie textílie v prípade inej plsti vyrobenej z prírodných vlákien (7)

5603

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

Akékoľvek spracovanie okrem tkania vrátane vpichovania

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

 

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou

Výroba z kaučukových nití a kordov, nepokrytých textíliou

 

Ostatné

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien (7)

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , kombinované s kovom vo forme nite, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien (7)

5606

Opradená priadza, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405 , opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien

alebo

Spriadanie spolu s povločkovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením (7)

Kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Výroba z kokosovej priadze alebo sisalovej priadze alebo jutovej priadze

alebo

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Všívanie spolu s farbením alebo potlačou

Extrúzia chemických vlákien sprevádzaná technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania (7)

Avšak možno použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Jutová tkanina sa môže použiť ako podklad

ex kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5805

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien:

 

 

Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov

Tkanie

 

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5904

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež rezané do tvaru

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním (7)

5905

Textilné tapety:

 

 

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

 

Ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (7):

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902 :

 

 

Pletené alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením

alebo

Pletenie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním (7)

 

Ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických vlákien, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním

 

Ostatné

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

 

Žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutej pleteniny na výrobu plynových pančušiek

 

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5909 až 5911

Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie:

 

 

Leštiace disky alebo prstence iné ako z plsti položky 5911

Tkanie

 

Tkaniny druhov bežne používaných v papierenskom priemysle alebo na iné technické účely, tiež splstené a tiež impregnované alebo potiahnuté, duté alebo nekonečné s jednoduchou alebo násobnou osnovou a/alebo jednoduchým alebo násobným útkom, alebo ploché tkaniny s násobnou osnovou a/alebo násobným útkom položky 5911

Tkanie (7)

 

Ostatné

Extrúzia priadze z chemických vlákien ALEBO spriadanie prírodných vlákien alebo chemických strižných vlákien, spolu s tkaním (7)

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

Kapitola 60

Pletené alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením

alebo

pletenie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením

alebo

Splietanie alebo textúrovanie spolu s pletením pod podmienkou, že hodnota použitého nespleteného/netextúrovaného vlákna nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:

 

 

Získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá bola buď strihaná do tvaru alebo priamo získaná v tvare

Výroba z tkaniny

 

Ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru)

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru) (7)

ex kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované; okrem:

Výroba z tkaniny

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

Vyšívané

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (8)

alebo

Dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu. (7)  (8)

 

Ostatné

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Dokončenie, po ktorom sa vykoná potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (7)  (8)

6217

Ostatné celkom dohotovené doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212

 

 

Vyšívané

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (8)

 

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Poťahovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) (8)

 

Medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 63

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

6301 až 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné bytové textílie:

 

 

Z plsti, z netkaných textílií

Akékoľvek spracovanie, okrem tkania vrátane vpichovania spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

 

Ostatné:

 

 

– –

Vyšívané

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (8)  (9)

 

– –

Ostatné

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

6305

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) (7)

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty, stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie alebo na pozemné plavidlá; potreby na táborenie:

 

 

Z netkaných textílií

Akékoľvek spracovanie, okrem tkania vrátane vpichovania spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

 

Ostatné

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) (7)  (8)

alebo

Poťahovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

6307

Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

6308

Súpravy pozostávajúce z tkaniny a priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Do súpravy však možno začleniť výrobky bez pôvodu za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 25 % ceny súpravy zo závodu

ex kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke alebo k ostatným komponentom podrážky položky 6406

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími podrážkami); vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, chrániče holennej kosti a podobné výrobky a ich súčasti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 68

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 6803

Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex 6812

Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo zo zmesí na základe azbestu a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 6814

Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov

Výroba zo spracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy)

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 70

Sklo a sklenený tovar, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

7006

Sklo položky 7003 , 7004 alebo 7005 , ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané

 

 

Podložky z tabuľového skla, potiahnuté tenkým dielektrickým filmom, polovodičovej triedy podľa noriem SEMII (10)

Výroba z nepotiahnutých podložiek z tabuľového skla položky 7006

 

Ostatné

Výroba z materiálov položky 7001

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné obaly zo skla druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7013

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018 )

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Ručná dekorácia (okrem zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného skleneného tovaru, za predpokladu, že celková hodnota použitého ručne fúkaného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 7019

Výrobky (iné ako priadza) zo sklenených vlákien

Výroba z/zo:

nefarbenej predpriadze, prameňov, priadze alebo striže, alebo

sklenenej vlny

ex kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

7106 , 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

 

Netepané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 7106 , 7108 a 7110

alebo

Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106 , 7108 alebo 7110

alebo

Tavenie a/alebo legovanie drahých kovov položky 7106 , 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi

 

Polotovary alebo vo forme prachu

Výroba z netepaných drahých kovov

ex 7107 , ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovmi, polotovary

Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, netepaných

7115

Ostatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7117

Bižutéria

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z častí zo základných kovov, neplátovaných ani nepotiahnutých drahým kovmi, za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 73

Predmety zo železa alebo z ocele, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7207

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304 , 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele

Výroba z materiálov položky 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 alebo 7224

ex 7307

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých výkovkov, ak ich celková hodnota nepresiahne 35 % ceny produktu zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406 ) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 však nemožno použiť

ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 7315 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 74

Meď a predmety z nej; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7601

Neopracovaný (surový) hliník

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

7607

Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 7606

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7801

Neopracované (surové) olovo:

 

 

Rafinované olovo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

Ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 7802 však nemožno použiť

Kapitola 80

Cín a predmety z neho

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205 , v súpravách na predaj v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 8202 až 8205 . Nástroje položiek 8202 až 8205 však možno do súpravy začleniť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

8211

Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky 8208 , a ich čepele

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Čepele a rukoväte nožov zo základného kovu však možno použiť

8214

Ostatné nožiarske predmety (napríklad strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníkov na nechty)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

8215

Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský alebo jedálenský tovar

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

ex kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 8302

Ostatné príchytky, kovania a podobné výrobky vhodné na budovy, a zariadenia na automatické zatváranie dverí

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Ostatné materiály položky 8302 sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex 8306

Sošky a ostatné ozdobné predmety, zo základných kovov

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Ostatné materiály položky 8306 sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8401

Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8407

Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8408

Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8427

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8501 , 8502

Elektrické motory a generátory; elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8503

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8513

Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá), iné ako osvetľovacie prístroje položky 8512

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8519

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8523

Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam okrem výrobkov kapitoly 37

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8525

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a iné videokamery

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8528

Monitory a projektory nespojené s televíznymi prijímačmi; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8535 až 8537

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich pripájanie do elektrického obvodu alebo spájanie v elektrickom obvode; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien; rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrickej energie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8538

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8540 11 a 8540 12

Televízne CRT obrazovky, vrátane CRT obrazoviek pre videomonitory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 8542 31 až ex 8542 33 a ex 8542 39

Monolitické integrované obvody

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Difúzna funkcia, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovodičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu (legovacej látky), tiež zmontované a/alebo odskúšané v krajine, ktorá je treťou stranou

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8547

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, iné ako izolátory položky 8546 ; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8548

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 86

Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a traťové zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 87

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články, z akéhokoľvek materiálu, zasadené, tvoriace časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, iné ako z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9033

Časti a súčasti a príslušenstvo (v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje kapitoly 90

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 91

Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné znaky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 9506

Golfové palice a ich časti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Hrubotvarované bloky na výrobu hláv golfových palíc však možno použiť

ex kapitola 96

Rôzne výrobky, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9601 a 9602

Opracovaná slonovina, kosť, korytnačina, rohovina, parohy, koraly, perleť a ostatné živočíšne rezbárske materiály, a výrobky z týchto materiálov (vrátane výrobkov získaných tvarovaním).

Opracované rastlinné alebo nerastné rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov; výrobky tvarované alebo vyrezávané z vosku, parafínu, stearínu, prírodného kaučuku alebo prírodných živíc alebo modelovacích materiálov a ostatné tvarované alebo vyrezávané výrobky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; opracovaná netvrdená želatína (iná ako želatína položky 3503 ) a výrobky z netvrdenej želatíny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

9603

Metly a kefy (vrátane kief tvoriacich časti strojov, prístrojov alebo vozidiel), ručné mechanické metly bez motora, mopy a oprašovače z peria; pripravené kefárske uzly a zväzky na výrobu metiel alebo kief a štetcov; maliarske vankúšiky a valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9605

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Do súpravy však možno začleniť výrobky bez pôvodu za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

9606

Gombíky, stláčacie gombíky a patentné gombíky, formy na gombíky a ostatné časti týchto výrobkov; gombíkové polotovary

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9608

Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; držadlá na pero, držadlá na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek) s výnimkou výrobkov položky 9609

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Hroty alebo špičky tej istej položky ako výrobok však možno použiť

9612

Pásky do písacích strojov alebo podobné pásky, napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; pečiatkovacie vankúšiky, tiež napustené, tiež v škatuľkách

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9613 20

Plynové vreckové zapaľovače, znovu naplniteľné

Výroba, pri ktorej celková hodnota použitých materiálov položky 9613 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9614

Fajky (vrátane fajkových hláv), cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky


(1)  Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 30).

(2)  Špecifické podmienky týkajúce sa „špecifického spracovania“ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.

(3)  Špecifické podmienky týkajúce sa „špecifického spracovania“ sú uvedené v úvodnej poznámke 8.2.

(4)  Za „skupinu“ sa považuje ktorákoľvek časť položky oddelená od zvyšku bodkočiarkou.

(5)  V prípade výrobkov skladajúcich sa z materiálov zatriedených v položkách 3901 až 3906 na jednej strane, ako aj v položkách 3907 až 3911 na druhej strane sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá prevažuje vo výrobku z hľadiska hmotnosti.

(6)  Za vysoko transparentné fólie sa považujú fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003 – 16 Gardnerovým zákalometrom (t. j. faktor zákalu) je menšia ako 2 %.

(7)  Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.

(8)  Pozri úvodnú poznámku 6.

(9)  Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované výrobky, iné ako elastické alebo pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo háčkovaných textílií (nastrihaných alebo pletených priamo do tvaru), pozri úvodnú poznámku 6.

(10)  SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).“


Top