EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1436

Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan tad-19 ta' Lulju 2016 li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jrid jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex ċerti kategoriji ta' prodotti, manifatturati f'żoni ddedikati għall-iżvilupp u marbuta ma' żoni industrijali, u l-ħolqien ta' impjiegi għal refuġjati Sirjani u Ġordaniżi, jikseb status oriġinarju [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 233/6


DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KUMITAT TA' ASSOĊJAZZJONI UE-ĠORDAN

tad-19 ta' Lulju 2016

li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jrid jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex ċerti kategoriji ta' prodotti, manifatturati f'żoni ddedikati għall-iżvilupp u marbuta ma' żoni industrijali, u l-ħolqien ta' impjiegi għal refuġjati Sirjani u Ġordaniżi, jikseb status oriġinarju [2016/1436]

IL-KUMITAT TA' ASSOĊJAZZJONI UE-ĠORDAN,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, (“il-Ftehim”), u b'mod partikolari l-Artikolu 94 tal-Ftehim u l-Artikolu 39 tal-Protokoll 3 tal-Ftehim,

Billi:

(1)

Ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (“il-Ġordan”) ippreżenta proposti lill-komunità internazzjonali għal approċċ olistiku għal rispons ekonomiku għall-kriżi tar-refuġjati Sirjani u, bħala parti minn din l-inizjattiva, għamel talba speċifika fit-12 ta' Diċembru 2015 li jiġu llaxkati r-regoli tal-oriġini applikati skont il-Ftehim sabiex jissaħħu l-esportazzjonijiet tal-Ġordan lejn l-Unjoni u jinħolqu aktar opportunitajiet ta' impjieg, speċjalment għar-refuġjati Sirjani kif ukoll Ġordaniżi.

(2)

Fil-qafas ta' Konferenza Internazzjonali dwar Sostenn għas-Sirja u r-Reġjun, li saret f'Londra fl-4 ta' Frar 2016, il-Ġordan iddikjara l-intenzjoni tiegħu li jippromwovi l-parteċipazzjoni tar-refuġjati Sirjani fis-suq formali tax-xogħol fil-Ġordan u, f'dak il-kuntest, biex jipprovdi opportunitajiet ta' xogħol għal 50 000 refuġjat Sirjan fi żmien sena mill-Konferenza u l-objettiv ġenerali li dan il-livell jiżdied għal madwar 200 000 opportunità ta' xogħol fis-snin li ġejjin.

(3)

Illaxkar temporanju tar-regoli ta' oriġini applikabbli għandu jippermetti li ċerti prodotti manifatturati fil-Ġordan ikunu soġġetti għal regoli ta' oriġini inqas stretti milli kieku kienu jiġu applikati għall-iskop tad-determinazzjoni tat-trattament preferenzjali fuq l-importazzjoni fl-Unjoni. Dan l-illaxkar temporanju tar-regoli ta' oriġini applikabbli għandu jkun parti mill-appoġġ tal-Unjoni lejn il-Ġordan fil-kuntest tal-kriżi Sirjana u bl-għan li jittaffew il-kostijiet imposti billi jiġu ospitati għadd kbir ta' refuġjati Sirjani.

(4)

L-Unjoni tikkunsidra li l-laxkar mitlub tar-regoli tal-oriġini għandu jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali li jinħolqu madwar 200 000 opportunità ta' impjiegi għar-refuġjati Sirjani.

(5)

L-illaxkar tar-regoli ta' oriġini jkun suġġett għal ċerti kondizzjonijiet bil-għan li jiġi żgurat li l-benefiċċju jmur għall-esportaturi li jikkontribwixxu għall-isforzi tal-Ġordan li jimpjega r-refuġjati Sirjani.

(6)

L-Anness għal din id-Deċiżjoni japplika għal oġġetti prodotti f'faċilitajiet ta' produzzjoni li qegħdin f'żoni ddedikati għall-iżvilupp u f'żoni industrijali fi ħdan il-Ġordan u jikkontribwixxi biex jinħolqu impjiegi għar-refuġjati Sirjani u għall-poplu Ġordaniż.

(7)

L-għan ta' din l-inizjattiva huwa li jiġu stimolati l-kummerċ u l-investiment f'dawk iż-żoni ta' żvilupp u żoni industrijali u b'hekk ikum hemm kontribut biex jitjiebu l-opportunitajiet ekonomiċi u tal-impjiegi għar-refuġjati Sirjani u għall-poplu Ġordaniż.

(8)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness II għall-Protokoll 3 tal-Ftehim ikun ikkumplimentat sabiex jispeċifika l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjal mhux oriġinarju sabiex prodotti bħal dawn jiksbu status oriġinarju. Din il-lista komplimentari ta' ħidma jew ipproċessar jenħtieġ li tkun ibbażata fuq ir-regoli ta' oriġini applikata mill-Unjoni għall-importazzjonijiet mill-pajjiżi anqas żviluppati taħt l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi/l-inizjattiva Kollox ħlief Armi.

(9)

Jenħtieġ li jkun hemm il-possibilità li tiġi sospiża temporanjament l-applikazzjoni tal-Anness għal din id-Deċiżjoni, li tiġi stabbilita lista kumplimentari ta' ħidma u pproċessar fir-rigward ta' faċilità speċifika ta' produzzjoni jekk il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 1.1 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni ma jkunux issodisfati minn dik il-faċilità.

(10)

Jenħtieġ ukoll li jkun hemm il-possibilità li tiġi sospiża temporanjament l-applikazzjoni tal-Anness għal din id-Deċiżjoni fir-rigward ta' kwalunkwe mill-prodotti mniżżla fl-Artikolu 2 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni importati fi kwantitajiet daqstant ikbar u taħt tali kondizzjonijiet li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, danni serji għal produtturi tal-Unjoni ta' prodotti simili jew li jikkompetu direttament fit-territorju kollu tal-Unjoni jew parti minnu jew jikkawżaw disturbi serji f'xi qasam tal-ekonomija tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikoli 24 u 26 tal-Ftehim.

(11)

Din id-Deċiżjoni jenħtieġ li tkun valida għal perijodu limitat ta' żmien biżżejjed biex tipprovdi inċentiv għal investiment addizzjonali u l-ġenerazzjoni tal-impjiegi u għalhekk jenħtieġ li tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2026. L-Unjoni u l-Ġordan ser iwettqu rieżami f'nofs il-perijodu skont l-Artikolu 1.7 tal-Anness għal din id-Deċiżjoni, u jistgħu jemendaw l-Anness għal din id-Deċiżjoni permezz ta' Deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fid-dawl tal-esperjenza miksuba permezz tal-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(12)

Il-kisba mill-Ġordan tal-għan tiegħu stabbilit fil-qafas tal-Konferenza Internazzjonali tal-4 ta' Frar 2016 li joħloq madwar 200 000 opportunità ta' impjieg għar-refuġjati Sirjani jirrappreżenta pass sinifikanti wkoll fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, fejn l-Unjoni u l-Ġordan ser jikkunsidraw li jissimplifikaw iktar din il-miżura ta' appoġġkondizzjoni. Dan ikun jeħtieġ emenda tal-Anness għal din id-Deċiżjoni permezz ta' deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II għall-Protokoll 3 tal-Ftehim, li fih il-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjal mhux oriġinarju sabiex il-prodott immanifatturat ikun jista' jikseb status oriġinarju, huwa emendat u kkumplimentat bl-Anness II(a) għall-Protokoll 3 tal-Ftehim, li jinsab fl-Annessgħal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Anness II (a) għall-Protokoll 3 tal-Ftehim, li jinsab fl-Annessgħal din id-Deċiżjoni, jispeċifika l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni u l-lista ta' ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjal mhux oriġinarju sabiex il-prodott immanifatturat f'żoni ġeografiċi speċifiċi marbuta ma' impjiegi addizzjonali ta' refuġjati Sirjani jkun jista' jikseb status oriġinarju.

Artikolu 3

L-Anness għandu jifforma parti integrali ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

Hija għandha tapplika sal-31 ta' Diċembru 2026.

Magħmul f'Amman, id-19 ta' Lulju 2016.

Għall-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan,

S. AL-KHARABSHEH


ANNESS

“ANNESS II(a)

LISTA TA' ĦIDMA JEW IPPROĊESSAR LI HUWA MEĦTIEĠ LI JSIR FUQ MATERJALI LI MHUMIEX ORIĠINARJI BIEX IL-PRODOTT MANIFATTURAT IKUN JISTA' JIKSEB STATUS ORIĠINARJU

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet komuni

A.   Definizzjoni ta' oriġini

1.

Għall-prodotti elenkati fl-Artikolu 2, ir-regoli li ġejjin jistgħu japplikaw ukoll minflok ir-regoli elenkati fl-Anness II tal-Protokoll 3 sakemm prodotti bħal dawn jirrispettaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-ħidma jew l-ipproċessar meħtieġ li għandhom jitwettqu fuq materjal mhux oriġinarju sabiex prodotti bħal dawn jkunu jistgħu jiksbu status oriġinarju jsiru f'faċilitajiet ta' produzzjoni li jinsabu f'waħda minn dawn iż-Żoni ta' Żvilupp u Żoni Industrijali: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City — Alkarak, Aljeeza Industrial Area — Amman, Alqastal Industrial Area — Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City — Sahab, Dulail Industrial City — Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone u Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City — Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone — Mafraq (inkluża Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone — Ma'an, Marka Industrial Area — Amman, Muwaqqar Industrial City — Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa; u

(b)

il-forza tax-xogħol totali ta' kull faċilità ta' produzzjoni li tinsab f'dawn iż-Żoni ta' Żvilupp u ż-Żoni Industrijali li fihom jiġu maħduma jew ipproċessati tali prodotti tinkludi proporzjon ta' refuġjati Sirjani ekwivalenti għal mill-inqas 15 % matul l-ewwel u t-tieni sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness u għal mill-inqas 25 % mill-bidu tat-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness. Il-proporzjon rilevanti għandu jiġi kkalkulat fi kwalunkwe punt wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness u fuq bażi annwali minn hemm 'il quddiem meta jitqies l-għadd ta' refuġjati Sirjani li huma impjegati f'impjiegi deċenti u formali u fuq bażi ekwivalenti għal full-time, u li rċevew permess ta' xogħol validu għal perijodu minimu ta' tnax-il xahar skont il-liġi applikabbli tal-Ġordan.

2.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Ġordan għandhom jissorveljaw ir-rispett tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom jagħtu lil esportatur ta' prodotti li jissodisfaw dawn il-kondizzjonijiet numru ta' awtorizzazzjoni u għandhom jirtiraw minnufih tali awtorizzazzjoni meta dawn il-kondizzjonijiet ma jibqgħux jiġu ssodisfati.

B.   Prova tal-oriġini

3.

Prova tal-oriġini maħruġa skont dan l-Anness għandu jkollha l-istqarrija li ġejja bl-Ingliż: ‘Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan’.

C.   Kooperazzjoni amministrattiva

4.

Meta, skont l-Artikolu 33(5) ta' dan il-Protokoll, kif emendat bid-deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan (1), l-awtoritajiet doganali tal-Ġordan jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea jew lill-awtoritajiet doganali rikjedenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (l-‘Istati Membri’) dwar ir-riżultati tal-verifika, dawn għandhom jispeċifikaw li l-prodotti elenkati fl-Artikolu 2 jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1.

5.

Meta l-proċedura ta' verifika jew kull informazzjoni oħra disponibbli tidher li tindika li l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 mhumiex issodisfati, il-Ġordan għandu, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, iwettqu inkjesti xierqa jew jirranġa sabiex dawn l-inkjesti jitwettqu b'urġenza kif mistħoqq sabiex jidentifikaw u jipprevjenu dawn il-kontravenzjonijiet. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni Ewropea jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-inkjesti.

D.   Rapport, monitoraġġ u rieżami

6.

Kull sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, il-Ġordan għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-operat u l-effetti ta' dan l-Anness, inkluża l-istatistika tal-produzzjoni u tal-esportazzjoni fil-livell ta' 8 ċifri jew l-ogħla livell ta' dettall disponibbli, u lista li tidentifika kumpaniji li jipproduċu fiż-Żoni ta' Żvilupp u ż-Żoni Industrijali u li jispeċifikaw il-perċentwal ta' refuġjati Sirjani li kull waħda minnhom tkun ħaddmet fuq bażi ta' sena b'sena. Il-Partijiet għandhom flimkien jirrieżaminaw dawn ir-rapporti u kull kwistjoni marbuta mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dan l-Anness fil-qafas ta' korpi eżistenti maħluqa mill-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u b'mod partikolari fis-sottokumitat dwar l-industrija, il-kummerċ u s-servizzi. Il-Partijiet għandhom jikkunsidraw ukoll l-involviment ta' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u l-Bank Dinji, fil-proċess ta' monitoraġġ.

7.

Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, il-Partijiet għandhom iwettqu rieżami ta' nofs it-terminu biex jiġi deċiż jekk għandhomx isiru xi modifiki fid-dawl tal-esperjenza tal-implimentazzjoni ta' dan l-Anness u l-evoluzzjoni tal-konflitt fis-Sirja. Abbażi ta' dan ir-rieżami ta' nofs it-terminu, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jikkunsidra emendi possibbli għal dan l-Anness.

8.

Ladarba l-Ġordan jilħaq il-mira tiegħu li jiffaċilita parteċipazzjoni akbar ta' refuġjati Sirjani fis-suq formali tax-xogħol billi joħroġ għadd totali ta' madwar 200 000 permess tax-xogħol lir-refuġjati Sirjani, il-Partijiet ser jikkunsidraw li jissimplifikaw aktar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness b'konsiderazzjoni tal-iżviluppi fil-kriżi tar-refuġjati Sirjanikondizzjoni. Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jemenda dan l-Anness għal dan l-għan.

E.   Sospensjoni temporanja

9.

(a)

L-Unjoni tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni fejn l-Unjoni tqis li mhemmx biżżejjed provi li l-Ġordan jew kwalunkwe faċilità speċifika ta' produzzjoni tikkonforma mal-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1. Ir-referenza għandha tidentifika jekk in-nuqqas ta' konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 huwiex attribwibbli lill-Ġordan jew kwalunkwe faċilità speċifika ta' produzzjoni.

(b)

Jekk fi żmien 90 jum wara li l-kwistjoni tkun ġiet riferita lilu, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jonqos milli jiddikjara li r-rispett tal-kondizzjonijiet kif stabbiliti fil--paragrafu 1 huwiex żgurat, jew jonqos milli jemenda dan l-Anness, l-applikazzjoni ta' dan l-Anness għandha tiġi sospiża. It-tul tas-sospensjoni għandu jkun dak identifikat fir-riferiment tal-Unjoni lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

(c)

Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi wkoll li jestendi l-perijodu taż-żmien ta' 90 jum, f'liema każ is-sospensjoni għandha tidħol fis-seħħ fejn il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jkun naqas milli jieħu kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet identifikati fil-punt (b) matul il-perijodu estiż ta' żmien.

(d)

L-applikazzjoni ta' dan l-Anness tista' terġa' tibda jekk il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jiddeċiedi hekk.

(e)

F'każ ta' sospensjoni, dan l-Anness għandu jkompli japplika għal perijodu ta' 4 xhur b'rabta mal-oġġetti li jkunu fi tranżitu jew f'ħażna temporanja f'imħażen doganali jew f'żoni ħielsa fl-Unjoni, fid-data ta' sospensjoni temporanja tal-Anness u li għaliha tkun saret il-prova tal-oriġini korrettament skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness qabel id-data tas-sospensjoni temporanja.

F.   Mekkaniżmu ta' salvagwardja

10.

Meta prodott elenkat fl-Artikolu 2 li jibbenefika mill-applikazzjoni ta' dan l-Anness jiġi importat fi kwantitajiet daqstant ikbar u b'kondizzjonijiet tali li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, danni serji għal produtturi tal-Unjoni ta' prodotti simili jew li jikkompetu direttament fit-territorju kollu tal-Unjoni jew parti minnu jew jikkawżaw disturbi serji f'xi qasam tal-ekonomija tal-Unjoni, skont l-Artikoli 24 u 26 tal-Ftehim, l-Unjoni tista' tirreferi l-kwistjoni għal stħarriġ li jsir mill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni. Jekk fi żmien 90 jum wara li l-kwistjoni tkun ġiet riferita lilu, il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jonqos milli jadotta deċiżjoni li ttemm tali dannu serju jew theddida ta' dannu jew disturbi serji jew jekk ma tkun instabet ebda soluzzjoni sodisfaċenti, l-applikazzjoni ta' dan l-Anness għandha tiġi sospiża fir-rigward ta' dak il-prodott, sakemm il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jadotta deċiżjoni li tiddikjara li jkunu temmew jew sakemm tkun intlaħqet soluzzjoni sodisfaċenti mill-Partijiet u jiġi nnotifikat lill-Kumitat ta' Assoċjazzjoni.

G.   Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

11.

Dan l-Anness għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni li tkun marbuta miegħu u sal-31 ta' Diċembru 2026.

Artikolu 2

Lista ta' prodotti u ta' ħidma u pproċessar meħtieġ

Il-lista tal-prodotti li japplika għalihom dan l-Anness u r-regoli tal-ħidma u l-ipproċessar li jista' jiġi applikat bħala alternattiva għal dawk elenkati fl-Anness II huma mniżżla hawn taħt.

L-Anness I għall-Protokoll 3 tal-Ftehim li jinkludi n-noti introduttorji għal-lista fl-Anness II għall-Protokoll 3 tal-Ftehim japplika mutatis mutandis għal-lista t'hawn taħt, soġġett għall-emendi li ġejjin:

 

Fin-Nota 5.2, il-materjali bażiċi li ġejjin jiddaħħlu fit-tieni paragrafu:

il-fibri tal-ħġieġ;

il-fibri metalliċi.

 

Fin-Nota 7.3, it-test huwa sostitwit b'dan li ġej:

Għall-finijiet tal-intestaturi ex 2707 u 2713, operazzjonijiet sempliċi, bħat-tindif, it-tferriegħ, it-tneħħija tal-imluħa, is-separazzjoni tal-ilma, it-tisfija, l-għoti tal-kulur, l-immarkar, il-ksib ta' kontenut ta' kubrit bħala riżultat ta' taħlit ta' prodotti b'kontenuti differenti ta' kubrit, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn l-operazzjonijiet jew operazzjonijiet simili, ma jagħtux l-oriġini.

ex Kapitolu 25

Melħ; kubrit; trabijiet u ħaġar; materjal tat-tikħil, ġir u siment għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott magħmul mill-fabbrika

ex 2519

Karbonat ta' manjesju naturali (magneżite), f'kontenituri ssiġillati ermetikament, u ossidu tal-menjesju, sew jekk pur jew le, apparti minn manjesja mdewba bis-sħana jew manjesja dead-burned (sinterizzata)

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, karbonat tal-manjeżju naturali (magneżite) jista' jintuża

ex Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti mid-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xema' minerali; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott magħmul mill-fabbrika

ex 2707

Żjut li l-piż tal-kostitwenti aromatiċi tagħhom ikun aktar minn dak tal-kostitwenti non-aromatiċi, liema żjut huma simili għal żjut minerali miksuba bid-distillazzjoni tal-faħam tal-qatran b'temperatura għolja li minnu aktar minn 65 % bil-volum jiddistilla f'temperatura sa 250 °C (li jinkludi taħlita ta' spirti tal-petroleum u benzole) għal użu fil-ġenerazzjoni tal-enerġija jew bħala karburanti għat-tisħin

Operazzjonijiet ta' rfinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (2) wieħed jew aktar

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2710

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn materjali bituminużi, ħlief dawk mhux raffinati; preparati mhux speċifikati jew inklużi band'oħra, li jinkludu 70 % bil-piż jew aktar ta' żjut tal-petroljum jew ta' żjut miksuba minn materjali bituminużi, dawn iż-żjut huma l-kostitwenti bażiċi tal-preparati żjut tal-iskart

Operazzjonijiet ta' rfinar u/jew proċess(i) speċifiku(ċi) (3) wieħed jew aktar

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2711

Gassijiet tal-petroleum u idrokarburi gassużi oħra:

Operazzjonijiet ta' raffinar u/jew proċess jew proċess(i) speċifiku(ċi)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2712

Vażelina; xema' bajda (tal-parafina), xema' taż-żejt minerali (petroleum) mikrokristallina, xema' slack, ożoċerita, xema' lignite, xema' tal-pit, xemgħat oħrajn minerali, u prodotti simili miksubin b'sintesi jew bi proċessi oħrajn, ikkuluriti jew le:

Operazzjonijiet ta' raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew iktar (3)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2713

Petroleum coke, bitumen tal-petroleum u residwi oħra ta' żjut tal-petroleum jew ta' żjut miksuba minn materjali bituminużi.

Operazzjonijiet ta' raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew iktar (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 28

Kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta' metalli prezzjużi, ta' elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta' elementi radjoattivi jew ta' isotopi għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2811

Triossidu tal-kubrit

Manifattura mid-diossidu tal-kubrit

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2840

Perborat tas-sodju

Manifattura mit-tetraborat tad-dissodju pentaidrat

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2843

Metalli prezzjuzi kollojdali; komposti inorganiċi jew organiċi ta' metalli prezzjużi, kimikament definiti jew le; amalgami ta' metalli prezzjużi

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 2843

ex 2852

Komposti tal-merkurju ta' eteri Interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestatura 2909 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Komposti tal-merkurju ta' aċidi nukleiċi u l-imluħ tagħhom, kemm jekk ikunu definiti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroċikliċi oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2852 , 2932 , 2933 u 2934 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 29

Kimiċi organiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2905

Alkoħolati metalliċi ta' alkoħol ta' din l-intestatura u tal-etanol għajr:

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 2905 Madankollu, materjali oħra ta' din l-intestatura jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitol; D-gluċitol (sorbitol); Gliċerol

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2915

Aċti aċikliċi monokarboksiliċi saturati u l-anidridi tagħhom, alidi, perossidi u peroksi aċti; id-derivati aloġenati, sulfonati, nitrati u nitrożati tagħhom:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2915 u 2916 li ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2932

Eteri interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestatura 2909 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott magħmul mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Aċetali ċikliċi u emiaċetali interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2933

Komposti eteroċikliċi b'etero-atomu(i) ta' nitroġenu biss:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2932 u 2933 li ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2934

Aċti nuklejki u l-melħ tagħhom, definit kimikament jew le; komposti eteroċikliċi oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2932 , 2933 u 2934 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 31

Fertilizzanti

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta' fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3301

Żjut essenzjali (bla terpeni jew le), inklużi konkreti u assoluti; reżinojdi; oleorażi estratti; konċentrati ta' żjut essenzjali fix-xaħam, fi żjut fissi, fix-xemgħa jew hekk, magħmulin permezz ta' enfleurage jew maċerazzjoni; Prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni ta' żjut essenzjali distillati ta' ilma u soluzzjonijiet ta' ilma ta' żjut essenzjali.

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali ta' “grupp” (4) differenti f'din l-intestatura. Madankollu, materjali tal-istess grupp jistgħu jintużaw, sakemm il-valur tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active), preparazzjonijiet għal ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b'bażi ta' ġibs, minbarra:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3404

Xemgħat artifiċjali u xemgħat ippreparati

B'bażi ta' paraffina, xemgħat tal-pitrolju, xemgħat miksuba minerali bituminużi, xama' nofsha raffinata b'kontenut ta' żejt għoli (slack wax) jew xama' nofsha raffinata b'kontenut ta' żejt aktar baxx (scale wax)

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

Kapitolu 35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enżimi

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 38

Diversi prodotti kimiċi għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3803

Tall oil raffinat

Raffinar ta' żejt tar-raża likwida

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3805

Spirti tas-sulfat tat-terpentina, ippurifikati

Purifikazzjoni permezz tad-distillazzjoni jew raffinar ta' spirti mhux raffinati tat-terpentina tas-sulfat

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3806 30

Gomom esteri

Manifattura minn aċidi tar-raża

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3807

Żift veġetali (qatran taż-żift veġetali)

Distillazzjoni tal-qatran veġetali

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3809 10

Aġenti għall-irfinar, katalisti (carriers) sabiex iħaffu ż-żbigħ jew l-iffissar ta' sustanzi taż-żbigħ u prodotti oħrajn u preparati (pereżempju, sustanzi għat twebbis u murdenti), ta' tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew industriji bħalhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra: b'bażi ta' sustanzi amilaċeużi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3823

Aċti xaħmin monokarboksiliċi industrijali; żjut aċidużi minn raffinar; alkoħols grassi industrijali:

Manifattura minn materjal ta' kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 3823

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

3824 60

Sorbitol minbarra dak tas-subintestatura 2905 44

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott u except materjali of subintestatura 2905 44 . Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 39

Plastik u oġġetti tiegħu; għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3907

Copolymer, magħmul minn polycarbonate u acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (5)

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Poliester

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura minn polycarbonate ta' tetrabromo-(bisphenol A)

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3920

Folja jew tertuqa jonomera

Manifattura minn melħ parzjali ta' termoplastiku li huwa kopolimer tal-etilen u l-aċidu metakriliku parzjalment newtralizzat bl-ijoni tal-metall, prinċipalment taż-żingu u tas-sodju

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 3921

Fojls tal-plastik, metalizzati

Manifattura minn fojls tal-polyester ferm trasparenti bi ħxuna ta' inqas minn 23 micron (6)

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 40

Gomma (lastku) u oġġetti tagħha; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

4012

Tajers pnewmatiċi tal-gomma miksijin mill-ġdid (retreaded) jew użati; tajers solidi jew vojta (cushion), uċuħ (treads) ta' tajers u flaps ta' tajers, tal-gomma

 

 

Tajers pnewmatiċi miksijin mill-ġdid (retreaded) tal-gomma, solidi jew vojta (cushion)

Riġenerazzjoni ta' tajers użati

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dawk tal-intestaturi 4011 u 4012

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 41

Ġlud mhux maħdumin (ħlief ferijiet) u ġilda għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 4101 sa 4103

Ġlud mhux maħdumin ta' bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għall-parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le ġlud mhux maħdumin ta' nagħaġ jew ħrief (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bis-suf imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra b'nota 1(c) għall-Kapitolu 41; ġlud mhux maħdumin oħrajn (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra b'nota 1(b) jew 1(c) għall-Kapitolu 41

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

minn 4104 sa 4106

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta' bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini, mingħajr xagħar, maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar.

Kunzatura mill-ġdid ta' ġlud ikkunzati tas-subintestaturi 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 jew 4106 91 ,

jew

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

4107 , 4112 , 4113

Ġilda ttrattata aktar wara l-konzatura u l-crusting

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali tas-subintestaturi 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 u 4106 92 jistgħu jintużaw biss jekk titwettaq l-operazzjoni ta' konzatura mill-ġdid tal-ġlud ikkonżati jew crust

Kapitolu 42

Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta' annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 43

Ġlud tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

4301

Ġlud tal-fer mhux maħduma (inklużi rjus, dnub, saqajn tal-annimali u biċċiet jew qatgħat oħrajn, adattati biex jintużaw minn min jaħdem il-fer), minbarra ġlud mhux maħduma tal-intestatura 4101 , 4102 jew 4103

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

ex 4302

Ġlud tal-fer ikkunzati jew imnadffin:

 

 

Pjanċi, slaleb u forom simili

Ibbliċjar jew iż-żebgħa, flimkien mal-qtugħ u l-immuntar ta' ġlud tal-fer ikkunzati jew imnaddfin mhux immuntati

 

Oħrajn

Manifattura minn ġlud tal-fur ikkonzati jew ittrattati iżda mhux immuntati:

4303

Oġġetti ta' ħwejjeġ, aċċesorji ta' lbies u oġġetti oħrajn tal-fer:

Manifattura minn ferijiet ikkunzati jew imnaddfin mhux magħqudin tal-intestatura 4302

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 4407

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew imminċottat fit-truf, ta' ħxuna iktar minn 6 mm:

Inċanar, xkatlar jew imminċottar fit-truf

ex 4408

Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil tal-injam laminat) għat-triplaj, mhux eħxen minn 6 mm, jew għal injam simili laminat u njam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew impallelat jew imminċottat fit-truf

Impalellar, inċanar, xkatlar jew imminċottjar fit-truf

minn ex 4410 sa ex 4413

Żibeġ u xogħol bil-forma, inklużi skertings bil-forma u twavel oħra bil-forma

Żibeġ jew xogħol bil-forma

ex 4415

Kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili;

Manifattura minn twavel mhux maqtugħin tal-qies.

ex 4418

Xogħol ta' injam għal bennejja

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu jistgħu jintużaw, pannelli ċellulari tal-injam, shingles u shakes

 

Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix

Żibeġ jew xogħol bil-forma

ex 4421

Qasbiet tas-sulfarini; kavilji jew pinnijiet għaż-żraben

Manifattura minn injam ta' kwalunkwe intestatura, ħlief injam drawn tal-intestatura 4409

ex Kapitolu 51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta' annimali; ħjut mix-xagħar taż-żiemel u tessut minsuġ għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5106 sa 5110

Ħjut mibruma tas-suf, tax-xahar tal-annimali fin jew oħxon jew tax-xahar taż-żiemel

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5111 sa 5113

Drappijiet minsuġin ta' suf mimxut jew ta' xagħar fin ta' annimali mimxut

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 52

Qoton; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5204 sa 5207

Ħajt tal-qoton

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5208 sa 5212

Tessuti minsuġin mill-qoton:

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 53

Fibri oħrajn ta' tessuti veġetali; ħajt tal-karta u drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-karta għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5306 sa 5308

Ħjut ta' fibri tessili veġetali oħra ħjut tal-karti mibruma

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5309 sa 5311

Drappijiet minsuġin ta' fibri tessili veġetali oħra drappijiet minsuġa mill-ħajt tal-karta.

Insiġ (7)

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

minn 5401 sa 5406

Ħjut, monofilament u ħjut minn filamenti magħmulin mill-bniedem

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' brim jew brim ta' fibri naturali (7)

Emendi 5407 u 5408

Drappijiet minsuġin ta' ħjut ta' filament sintetiku

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

minn 5501 sa 5507

Fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

Estrużjoni ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

minn 5508 sa 5511

Ħjut u ħjut tal-ħjata ta' fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem

Għażil ta' fibri naturali jew estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil (7)

minn 5512 sa 5516

Drappijiet minsuġin ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 56

Materjal tessili artab, feltru u materjali mhux minsuġin; ħjut speċjali; spag, ċwiemi, ħbula u kejbils u oġġetti tagħhom għajr:

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' brim jew brim ta' fibri naturali

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar (7)

5602

Feltru, kemm jekk mimli b'sustanza oħra, miksi, mgħotti jew laminat inkella le

 

 

Feltru needleloom

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' formazzjoni tat-tessut,

Madankollu:

filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

fejn id-denominazzjoni f'kull każ ta' filament jew fibra waħda tkun inqas minn 9 decitex,

jistgħu jintużaw biss kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f'każ ta' feltru magħmul minn fibri naturali (7)

 

Ieħor

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' formazzjoni tat-tessut,

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f'każ ta' feltru magħmul minn fibri naturali (7)

5603

Materjali mhux minsuġin, kemm jekk mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati u jekk le:

Kull proċess mhux minsuġ inkluż needle punching

5604

Ħjut u spag tal-lastiku, miksijin bit-tessuti ħjut u strixxa u bħalhom, ta' tessuti, tal-intestatura 5404 jew 5405 , mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew inforrati bil-lastku jew bil-plastiks:

 

 

Ħjut u kurdaġġ tal-ġomma, miksija bit-tessut;

Manifattura minn ħajt jew korda tal-lastku, mhux mgħotti bit-tessuti

 

Ieħor

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' brim jew brim ta' fibri naturali (7)

5605

Ħjut immetallizzati, b'wajer ġo fihom jew le, li jkunu ħjut ta' tessuti, jew strixxa jew bħalhom tal-intestaturi 5404 jew 5405 , maqgħudin mal-metall f'għamla ta' ħajta, strixxa jew trab jew miksijin b'metall

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil jew għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem (7)

5606

Ħajt mibrum, u strixxa u l-bqija tal-intestatura 5404 jew 5405 , mibrum (għajr dawk tal-intestatura 5605 u ħajt tax-xagħar taż-żiemel mibrum); ħjut mibruma tax-xinilja (inkluż ħjut mibruma tax-xinilja flock); loop wale-ħjut mibruma

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' għażil jew għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem

jew

Għażil flimkien ma' mili

jew

Mili flimkien ma' żbigħ (7)

Kapitolu 57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta' tessuti

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f'kull każ flimkien ma' nsiġ

jew

Manifattura minn ħjut mibrum tal-kajjar jew ħjut mibrum tas-sisal jew ħjut mibrum tal-ġuta

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

Jew

Tufting flimkien ma' żbigħ jew stampar

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' tekniki mhux minsuġa inkluż needle punching (7)

Madankollu:

filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

fejn id-denominazzjoni f'kull każ ta' filament jew fibra waħda tkun inqas minn 9 decitex, jistgħu jintużaw biss kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala mili

ex Kapitolu 58

Drappijiet minsuġin speċjali; drappijiet ta' tessuti bil-bżiebeż bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu; għajr:

Insiġ (7)

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5805

Tapizzeriji maħdumin bl-idejn tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u bħalhom, u tapizzeriji maħdumin bil-labra (pereżempju, petit point, pont xewka), manifatturati jew le

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

5810

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f'motifi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

5901

Drappijiet ta' tessuti miksijin b'gomma jew sustanzi amilaċejużi, ta' tip użat għal qxur ta' barra ta' kotba jew bħalhom drapp tal-intraċċar; kanvas għat-tpinġija ppreparat; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel.

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew b'mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

5902

Materjal għat-tajers magħmul minn ħjut mibrumin b'high tenacity tan-nylon, il-poliamidi, il-poliester jew ir-rayon viskuż

 

 

Li ma fihx aktar minn 90 % skont il-piż ta' materjali tat-tessuti

Insiġ

 

Ieħor

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' nsiġ

5903

Drappijiet ta' tessuti mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati bi plastiks, ħlief dawk taħt l-intestatura 5902 :

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

jew

Stampar akkumpanjat mill-anqas minn żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar (bħalma huma l-għorik, l-ibbliċjar, it-trattament tal-qoton bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5904

Linoleum, kemm jekk maqtugħ fil-forma u kemm jekk le; għata tal-art li jikkonsistu f'kisi jew għata applikati fuq bażi tessili, kemm jekk maqtugħin f'forma jew le.

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi (7)

5905

Kisi tal-ħajt ta' tessuti

 

 

Mimli, miksi, mgħotti jew laminat bil-lastku, plastik jew materjal ieħor

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

 

Ieħor

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem jew brim, f'kull każ flimkien ma' nsiġ

jew

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

jew

Stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7):

5906

Drappijiet tessili tal-lasktu, għajr dawk tal-intestatura 5902 .

 

 

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f'kull każ flimkien ma' xogħol bil-labar

jew

Xogħol tal-labar flimkien ma' żbigħ jew kisi

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' xogħol bil-labar (7)

 

Drappijiet oħra magħmulin minn ħjut ta' filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % skont il-piż ta' materjal tat-tessut

Estrużjoni ta' fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma' nsiġ

 

Ieħor

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew permezz ta' kisi

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' nsiġ

5907

Drappijiet ta' tessuti mimlijin b'sustanza oħra, miksijin, jew mgħottijin mod ieħor; kanvas impinġi bħala xenarju teatrali, drappijiet għall-isfond ta' studjow jew simili.

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew b'mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

jew

Stampar akkumpanjat mill-anqas minn żewġ operazzjonijiet preparatorji jew tal-irfinar (bħalma huma l-għorik, l-ibbliċjar, it-trattament tal-qoton bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5908

Ftejjel ta' tessuti, minsuġin, immaljati jew maħdumin bil-labar, għal lampi, spiritieri, lajters, xemgħat jew bħalhom; mantili tal-gass inkandexxenti u drapp tal-mantil tal-gass innittjat f'forma ta' tubu, kemm jekk mimli u kemm jekk le.

 

 

Mentils tal-gass inkandexxenti, mimlija

Manifattura minn drapp tubulari u tal-malja tal-mantles tal-gass

 

Ieħor

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 5909 sa 5911

Oġġetti tessili ta' tip xieraq għal użu industrijali

 

 

Diski jew anelli tal-lostru għajr dawk tal-feltru tal-instestatura 5911

Insiġ

 

Drappijiet minsuġin, tat-tip li jintuża l-aktar biex isiru l-karti jew għal użi tekniċi oħra, bil-feltru jew mingħajru, kemm jekk mimlijin jew miksijin u kemm jekk le, f'forma ta' tubu jew bla truf b'medd wieħed jew aktar u/jew tagħma, jew minsuġin ċatti b'aktar minn medd wieħed u/jew tagħma tal-intestatura 5911

Insiġ (7)

 

Ieħor

Estrużjoni ta' ħjut mibruma tal-filament magħmula mill-bniedem jew għażil ta' fibri prinċipali naturali jew magħmula mill-bniedem, flimkien ma' nsiġ (7)

jew

Insiġ flimkien ma' żbigħ jew kisi

Kapitolu 60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f'kull każ flimkien ma' xogħol bil-labar

jew

Xogħol bil-labar flimkien ma' żbigħ jew mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma' żbigħ jew stampar

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' xogħol bil-labar

jew

Brim jew texturing flimkien ma' xogħol bil-labar kemm-il darba l-valur tal-ħjut mhux mibrum/mhux textured yarns ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 61

Oġġetti ta' lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

 

 

miksuba bil-ħjata flimkien jew bl-immuntar b'xi mod ieħor, ta' żewġ jew tliet biċċiet ta' tessuti maħduma bil-labar jew bil-ganċ li jew nqatgħu fil-forma jew inkisbu direttament fil-forma

Manifattura minn tessut

 

Ieħor

Għażil ta' fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta' ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f'kull każ flimkien ma' xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa)

jew

Żbigħ ta' ħajt mibrum ta' fibri naturali flimkien ma' xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa) (7)

ex Kapitolu 62

Oġġetti ta' lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, mhux maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted) għajr:

Manifattura minn tessut

Emendi 6213 u 6214

Imkatar, xalel, xarpi, maflers, mantilji, velijiet u bħalhom:

 

 

Irrakkmati

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

JEW

Manifattura minn drapp irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott (8)

JEW

Tfassil preċedut minn stampar akkumpanjat minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħall-għorik, l-ibblijċjar, it-trattament bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7)  (8)

 

Ieħor

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Tfassil segwit minn stampar flimkien ma' mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta' preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (7)  (8)

6217

Aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ maħdumin; biċċiet ta' lbies jew ta' aċċessorji ta' lbies, ħlief dawk tal-intestatura 6212 :

 

 

Irrakkmati

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (8)

 

Tagħmir li jirreżisti n-nar ta' drapp miksi bil-fojl ta' poliester aluminizzat

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ) (8)

 

Inforra għall-għenuq u l-pulzieri, maqtugħa

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, u fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 63

Oġġetti oħra manufatturati ta' tessuti; settijiet; ħwejjeġ li jintlibsu u oġġetti ta' tessuti li jintlibsu; ċraret; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

minn 6301 sa 6304

Kutri, raggs tas-safar, bjankerija tas-sodda eċċ; purtieri eċċ.; oġġetti oħra tal-arredament:

 

 

Tal-feltru, minn tessut mhux minsuġ

Kwalunkwe proċess mhux minsuġ inkluż needle punching flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

 

Oħrajn:

 

 

– –

Irrakkmati

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (8)  (9)

 

– –

Ieħor

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

6305

Xkejjer u boroż, ta' tip użati għall-ippakkjar ta' oġġetti.

Insiġ jew xogħol tal-labar u tfassil (inkluż qtugħ) (7)

6306

Tarpolini, tined għad-dgħajjes (awnings) u lqugħ mix-xemx; tined; qlugħ għad-dgħajjes, sailboards jew inġenji tal-art; oġġetti għal ikkampjar:

 

 

Ta' tessutii mhux minsuġa

Kwalunkwe proċess mhux minsuġ inkluż needle punching flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

 

Ieħor

Insiġ flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ) (7)  (8)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott flimkien ma' tfassil (inkluż qtugħ)

6307

Oġġetti oħrajn manifatturati, inklużi mudelli ta' lbies:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

6308

Settijiet li jikkonsistu minn drappijiet u ħajtiet tas-suf minsuġin, kemm jekk b'aċċessorji kif ukoll jekk le, biex isiru biċċiet ta' drapp oħxon (rugs), tapizzeriji, tvalji jew srievet tal-mejda rrakkmati, jew oġġetti ta' tessuti simili, imqegħdin f'ippakkjar għal bejgħ bl-imnut.

Kull biċċa fis-sett trid tissodisfa r-regola li tapplika għaliha kieku ma kinitx parti mis-sett. Madankollu, jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux tal-oriġini, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

ex Kapitolu 64

Ilbies għar-riġlejn, getti u bħalhom; bċejjeċ ta' dawn l-oġġetti; għajr:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra minn immuntatura ta' uċuħ imwaħħlin ma' qigħan ta' ġewwa jew ma' komponenti ta' qigħan oħra tal-intestatura 6406

6406

Partijiet ta' ilbies ieħor għar-riġlejn (inklużi uċuħ imwaħħlin jew le mal-qigħan ħlief qigħan ta' barra); pettijiet ta' ġewwa taż-żraben li jitneħħew (in-soles), kuxxini għall-għarqub (heel cushions) u oġġetti simili; Getti, għata tal-pexxun (leggings) u oġġetti simili, u partijiet tagħhom

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

Kapitolu 65

Ilbies tar-ras u bċejjeċ tiegħu

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

ex Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 6803

Oġġetti ta' lavanja jew ta' lavanja miġmuma

Manifattura minn lavanja maħduma

ex 6812

Oġġetti tal-asbestos; oġġetti ta' taħlitiet b'bażi ta' asbestos jew ta' taħlitiet b'bażi ta' asbestos u karbonat tal-manjesju

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

ex 6814

Oġġetti tal-mika, inkluża l-mika miġmuma jew rikostitwita, fuq irfid ta' karta, kartun jew materjali oħra

Manifattura minn mika maħduma (inkluża l-mika agglomerata jew rikostitwita)

Kapitolu 69

Prodotti ta' ċeramika

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

7006

Ħġieġ tal-intestatura 7003 , 7004 jew 7005 , mgħawweġ, bix-xfar maħduma, intaljat, imtaqqab bit-trapan,

 

 

Sottostrati ta' folji tal-ħġieġ, miksija bi żlieġa rqiqa dielettrika, u bi grad ta' semikonduttur skont l-istandards SEMII (10)

Manifattura minn sottostrat mhux miksi ta' pjanċi tal-ħġieġ tal-intestatura 7006

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7001

7010

Damiġġani, fliexken, karaffi, vażetti, borom, fjali, impulluzzi u kontenituri oħrajn, ta' ħġieġ, ta' tip użati għall-ġarr jew ippakkjar ta' merkanzija; vażetti tal-ħġieġ għal ippreservar; Tappijiet, għotjien u tipi ta' għeluq oħra, tal-ħġieġ

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta' oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti mhux maqtugħin użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

7013

Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat għall- mejda, kċina, twaletta, uffiċċju, tiżjin ta' ġewwa jew għal għanijiet simili (ħlief dawk tal-intestaturi 7010 jew 7018 )

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta' oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur totali tal-oġġetti mhux maqtugħin użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Tiżjin bl-idejn (minbarra stampar fuq skrin tal-ħarir) ta' oġġetti tal-ħġieġ minfuħa bl-idejn, bil-kondizzjoni li l-valur totali tal-ħġieġ minfuħ bl-idejn użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 7019

Oġġetti (ħlief għall-ħjut) tal-fibra tal-ħġieġ

Manifattura minn:

biċċiet zgħar, ftietel, ħjut jew trofof imqattgħin u bla kulur, jew

suf tal-ħġieġ

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew koltivati, ħaġar prezzjuz jew semi-prezzjuz, metall prezzjuz, metalli li jkun fihom metall prezzjuz u artikolu simili; ġojjelli artifiċjali; munita, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

7106 , 7108 u 7110

Metalli prezzjużi:

 

 

Mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 7106 , 7108 u 7110

jew

Separazzjoni elettrolitika, termali jew kimika ta' metalli prezzjużi tal-intestaturi 7106 , 7108 jew 7110

jew

Tagħqid u/jew ligi ta' metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110 flimkien jew ma' metalli ordinarji

 

Semi-manifatturati jew fil-forma ta' trab

Manifattura minn metalli prezzjużi mhux maħduma

ex 7107 , ex 7109 u ex 7111

Metalli miksija b'metalli prezzjużi, semimanifatturati

Manifattura minn metalli miksija b'metalli prezzjużi, mhux maħduma

7115

Oġġetti oħra ta' metall prezzjuż jew minn metall miksi b'metall prezzjuż:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7117

Ġojjelli artifiċjali

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura minn partijiet ta' metalli bażiċi, mhux miksijin jew mgħotijjin b'metalli prezzjużi, sakemm il-valur tal-materjali kollha li użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew azzar għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

ex 7301

Gzuz ta' pjanċi (sheet piling)

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7207

7302

Materjal tal-ħadid jew tal-azzar għall-kostruzzjoni ta' linji tat-tren jew tat-tramm, dawn li ġejjin: vireg, checkrails u vireg tal-ixtillieri, xfafar fejn il-ferrovija taqleb minn linja għall-oħra, intersezzjoni ta' żewġ linji tal-ferrovija, vireg tal-ponta u biċċiet oħra li jintużaw għall-qsim, sleepers (għoqiedi msallba), fish-plates, siġġijiet, feles tas-siġġijiet, folji tal-qiegħ (folji tal-bażi), molol tal-linja, bedplates, għoqiedi u materjal ieħor speċjalizzat biex jitgħaqqdu jew jitpoġġew il-linji

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206

7304 , 7305 u 7306

Tubi, pajpijiet u profili vojta, tal-ħadid (ħlief ħadid fondut) jew azzar

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 jew 7224

ex 7307

Fittings tat-tubi u tal-pajpijiet tal-istainless steel

Tidwir, titqib, irrajmar, mogħdija ta' kamini, tneħħija ta' xfar u sandblasting ta' matriċi tal-forġa, sakemm il-valur totali tal-matriċi tal-forġa li jintużaw ma jaqbiżx il-35 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

7308

Strutturi (għajr għal bini prefabbrikat tal-intestatura 9406 ) u partijiet minn strutturi (pereżempju, pontijiet u sezzjonijiet ta' pontijiet, xtabi li jissakkru, torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, oqsfa għat-tisqif, bibien u twieqi u ċ-ċaċċis tagħhom u għetiebi għall-bibien, persjani, balavostri, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew l-azzar; pjanċi, vireg, angoli, forom, qatgħat, tubi u bħalhom, imħejjijin għal użu fi strutturi, ta' ħadid jew azzar

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, angoli wweldjati, forom u qatgħat tal-intestatura 7301 ma jistgħux jintużaw

ex 7315

Katina kontra ż-żliq

Manifattura fejn il-valur tal-materjal kollu użat tal-intestatura 7315 ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 74

Ram u oġġetti tiegħu; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7403

Ram raffinat u ligi tar-ram, mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti tal-aluminju; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7601

Aluminju mhux maħdum

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

7607

Fojl ta' aluminju (stampat jew rinfurzat b'karta, kartun, plastiks jew materjali simili ta' rinforz jew le) ta' ħxuna (mingħajr kull rinforz) mhux aktar minn 0,2 mm:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott u l-instestatura 7606 .

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti taċ-ċomb; minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

7801

Ċomb mhux maħdum:

 

 

Ċomb raffinat

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, l-iskart u l-fdal tal-intestatura 7802 ma jistgħux jintużaw

Kapitolu 80

Landa u artikoli magħmulin mill-istess

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

ex Kapitolu 82

Għodod, tagħmir, pożati, mgħaref u frieket, ta' metall ta' valur baxx; partijiet tagħhom tal-metall bażiku għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8206

Għodod ta' tnejn jew iktar mill-intestaturi minn 8202 sa 8205 , imqegħdin f'settijiet għall-bejgħ bl-imnut.

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dawk tal-intestaturi minn 8202 sa 8205 Madankollu, l-għodod tal-intestaturi minn 8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett bil-kondizzjoni li l-valur tagħhom ma jaqbiżx 15 % tal-prezz ex fabbrika tas-sett

8211

Skieken bi xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew le (inklużi skieken taż-żbir), ħlief skieken tal-intestatura 8208 , u xfafar għalihom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, jistgħu jintużaw xfafar ta' skieken u mankijiet ta' metall bażiku

8214

Strumenti oħra tal-qtugħ (pereżempju; klippers tax-xagħar, skieken tal-biċċiera jew tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); Settijiet u strumenti ta' manikjur jew ta' pedikjur (inklużi limi tad-dwiefer)

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta' metall bażiku

8215

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, cake servers, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Iżda jistgħu jintużaw mankijiet ta' metall bażiku

ex Kapitolu 83

Taħlita ta' oġġetti ta' metall ta' valur baxx għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 8302

Mountings oħra, fittings u oġġetti simili adattati għall-bini, u għeluq ta' bibien awtomatiċi

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali oħra tal-intestatura 8302 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 8306

statwetti u ornamenti oħrajn, ta' metall ta' valur baxx;

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, materjali oħra tal-intestatura 8306 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u strumenti mekkaniċi; partijiet tagħhom; għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8401

Reatturi nuklejari; Elementi tal-fjuwil (skartoċċi), mhux irradjati, għar-reatturi nukleari makkinarju u apparat għal separazzjoni isotopika:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8407

Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8408

Magni bil-pistuni b'kombustjoni interna u li jitqabbdu permezz ta' kompressjoni (magni diżil jew semi-diżil)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8427

Trakkijiet forklifters; trakkijiet oħrajn tax-xogħol mgħammrin b'apparat għal irfigħ jew immaniġġar:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8482

Bolberings jew rolerberings

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet tagħhom; reġistraturi u riprodutturi tal-ħoss, reġistraturi u riprodutturi tal-istampa tat-televiżjoni, u partijiet u aċċessorji tat-tali oġġetti għajr:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8501 , 8502

Muturi u ġeneraturi elettriċi; Settijiet ta' ġenerazzjoni u trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8503 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8513

Lampi tal-elettriku li jinġarru maħsubin biex jaħdmu mis-sors ta' enerġija tagħhom stess (pereżempju, batteriji xotti, akkumulaturi, manjeti), ħlief tagħmir tad-dawl tal-intestatura 8512

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8519

Apparat li jirrekordja l-ħsejjes jew li jirriproduċi l-ħsejjes

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8521

Apparat li jirrekordja jew jirriproduċi vidjow, li fihom jew ma fihomx tuner tal-vidjow:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8523

Midja mhux irreġistrata ppreparata għar-reġistrazzjoni tal-ħoss jew għar-reġistrazzjoni simili ta' fenomeni oħra, għajr il-prodotti tal-Kapitolu 37:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8525

tagħmir ta' trażmissjoni għax-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni, kemm jekk fih u kemm jekk ma fihx tagħmir ta' riċezzjoni jew tagħmir ta' rrekordjar jew riproduzzjoni; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u vidjokameras li jirrekordjaw oħrajn

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8526

Apparat tar-radar, apparat tar-radju għal għajnuna għan-navigazzjoni u apparat tar-radju bil-kontroll mill-bogħod:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8527

Tagħmir ta' riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkumbinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess kaxxa (housing), ma' tagħmir għar-rekordjar jew riproduzzjoni jew arloġġ:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8528

moniters u proġekters, li ma jinkorporawx apparat ta' riċezzjoni televiżiva. apparati riċevitur għat-televiżjoni, kemm jekk fihom riċevituri tax-xandir tar-radju jew apparati li jirreġistraw jew jirriproduċu l-vidjow

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

minn 8535 sa 8537

Apparat elettriku li bih jinxtegħlu jew jitħarsu ċirkwiti elettriċi, jew li bih issir konnessjoni ma' ċirkwiti elettriċi jew fihom konnetturi għal fibri ottiċi, kejbils jew gzuz tal-fibra ottika; bords, pannelli, consoles, desks, kabinetts u bażijiet oħra, għall-kontroll elettriku jew għad-distribuzzjoni tal-elettriku

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8538 .

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8540 11 u 8540 12

Tubi vakwu (cathode ray tubes) għal stampa tat-televiżjoni, inklużi tubi vakwu (cathode ray tubes) tal-moniter tal-vidjow

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

minn ex 8542 31 sa ex 8542 33 u ex 8542 39

Ċirkwiti integrati monolitiċi:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

jew

L-operazzjoni ta' diffużjoni fejn ċirkuwiti integrati jkunu ffurmati fuq sottostrat ta' semikonduttur bl-introduzzjoni selettiva ta' dopant xieraq, sew jekk immuntati u sew jekk le u/jew ittestjati f'pajjiż li mhuwiex parti

8544

Wajer iżolat (inkluż dak enamelizzat jew anodizzat), kejbil iżolat (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħrajn, kemm jekk mgħammra b'konnetturi u kemm jekk le; Kejbils tal-fibra ottika magħmula minn fibri inforrati individwalment ikunu jew ma jkunux immuntati b'kondutturi elettriċi jew mgħammra b'konnettituri

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8545

Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonji tal-bozoz, karbonji tal-batteriji u oġġetti oħrajn ta' grafita jew karbonju ieħor, b'metall jew mingħajru, ta' tip użat għal għanijiet elettriċi:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8546

Iżolaturi elettriċi ta' kull materjal:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8547

Fittings ta' iżolament għal magni, apparat u tagħmir tal-elettriku, liema fittings ikunu magħmulin kompletament minn materjal għall-iżolament għajr għal xi komponenti żgħar tal-metall (pereżempju, sokits bil-kamin) inkorporati waqt li ssir il-forma minħabba raġunijiet ta' mmuntar biss, għajr għall-iżolaturi tal-intestatura 8546 ; tubi u ġonot ta' kondjuwit tal-elettriku għalihom, ta' metall ta' valur baxx miksi b'materjal iżolatur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8548

Skart u fdal ta' ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi elettriċi ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi tal-elettriku li jkunu spiċċaw partijiet elettriċi ta' makkinarju jew tagħmir, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra f'dan il-Kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u bċejjeċ tagħhom ta' ferroviji jew ta' tramm; Tagħmir fiss u aċċessorji tal-binarji tal-ferrovija jew tat-tramm u partijiet minnhom tagħmir mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) għas-sinjalar tat-traffiku ta' kull tip;

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 87

Vetturi ħlief magni u vaguni (rolling stock) ta' ferroviji jew linji tat-tramm, u partijiet u aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

8711

Muturi (inklużi roti mutur (mopeds) u roti mgħammrin b'mutur awżiljarju, bis-side-cars jew le side-cars

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 90

Strumenti u apparat ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, ta' kejl, ta' verifika, ta' preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

9002

Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta' kull materjal, immuntati, li huma partijiet jew tagħmir għal strumenti jew apparat, ħlief dawk l-elementi tal-ħġieġ mhux maħdumin ottikament:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

9033

Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi band' oħra f'dan il-kapitlu) għal magni, tagħmir, strumenti jew apparat ta' Kapitlu 90

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn u partijiet tagħhom;

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Kapitolu 94

Għamara; oġġetti għas-sodda, saqqijiet, sostenn tas-saqqijiet, imħaded u oġġetti mimlija simili lampi u tagħmir (fittings) tad-dawl, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra; Sinjali mdawwlin, pjanċi tal-ismijiet imdawwlin u bħalhom bini prefabbrikat

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u materjal sportiv; bċejjeċ u aċċessorji tagħhom, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 9506

Bsaten tal-golf u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madankollu, jistgħu jintużaw blokok mhux irfinuti fil-manifattura tal-irjus tal-istikek tal-golf

ex Kapitolu 96

Diversi oġġetti manifatturati, minbarra:

Manufattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, minbarra dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

Emendi 9601 u 9602

Ivorju, għadam, qoxra tal-fekruna, qarn, qarn imsaġġar, qroll, madreperla u materjali oħrajn tal-annimali mnaqqxjin, fi stat maħdum, u oġġetti minn dawn il-materjali (inklużi oġġetti miksuba b'forom)

Materjal tat-tinqix veġetali jew minerali maħdumin u oġġetti ta' dawn il-materjali; oġġetti tax-xema, tal-istearin, tal-gomom naturali jew tar-rażi naturali jew ta' pejsts għall-immudellar ifformati jew imnaqqxa, u oġġetti oħra fformati jew imnaqqxa, mhux speċifikati jew inklużi mkien ieħor; maħdumin, ġelatina mhux imwebbsa (għajr ġelatina tal-intestatura 3503 ) u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.

9603

Xkupi, xkupilji (inklużi xkupilji li jifformaw parti minn magni, apparat jew vetturi), xkupi mekkaniċi mħaddma bl-idejn għall-knis tal-art, mhux motorizzati, moppijiet u dusters tar-rix; Għoqod u trofof imħejjijin għall-manifattura ta' xkupi jew pniezel pads u rombli għaż-żebgħa, squeegees (minbarra squeegees bir-roti)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

9605

settijiet tat-twaletta personali għall-ivvjaġġar, il-ħjata jew it-tindif taż-żraben jew il-ħwejjeġ

Kull biċċa fis-sett trid tissodisfa r-regola li tapplika għaliha kieku ma kinitx parti mis-sett. Madankollu, jistgħu jiġu inkorporati oġġetti mhux tal-oriġini, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

9606

Buttuni, molol bil-pressa, molol jingħafsu u buttuni bil-pressa, forom tal-buttuni u bċejjeċ oħrajn ta' dawn l-oġġetti; blanks tal-buttuni

Manifattura:

minn materjali ta' kwalunkwe intestatura minbarra dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9608

Bajrows; Pinen bil-ponta tal-feltru u pinen u markers b'ponta poruża Pinen funtana (fountain pens), pinen stilografiċi u pinen oħrajn pinen stilografiċi li jidduplikaw; lapsijiet li tista' tinbidlilhom il-ponta jew bil-ponta tiżżerżaq (sliding); portapinen u reċipjenti li jżommu l-lapsijiet u reċipjenti oħra simili; partijiet (iniklużi tokki u klipep) tal-oġġetti ta' hawn fuq, għajr għal dawk tal-intestatura 9609

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott Madanakollu, jistgħu jintużaw ponot tal-pinen (nibs jew nib-points) tal-istess intestatura tal-prodott

9612

Żigarelli tat-tajprajter jew bħalhom, bil-linka jew imħejjijin mod ieħor biex jistampaw, fuq irkiekel jew fi skrataċ jew le; Pads tal-linka, kemm jekk bil-linka kif ukoll jekk le, b'kaxex jew mingħajr

Manifattura:

minn materjali ta' kwalunkwe intestatura minbarra dik tal-prodott, u

li fiha l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9613 20

Lajters tal-but, li jixegħlu bil-gass, jerġgħu jimtlew

Manifattura fejn il-valur totali tal-materjali tal-intestatura 9613 ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9614

Pipi tat-tipjip (inklużi bwieqi tal-pipi) u bokkini għal sigarri jew sigarretti, u partijiet tagħhom:

Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura.


(1)  Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-15 ta' Ġunju 2006 li temenda l-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘prodotti oriġinarji’ u l-metodi tal-kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 209, 31.7.2006, p. 30).

(2)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati ma' “proċessi speċifiċi”, ara n-Noti Introduttorji 7.1 u 7.3.

(3)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati ma' “proċessi speċifiċi”, ara n-Nota Introduttorja 7.2.

(4)  “Grupp” jitqies bħala kwalunkwe parti tal-intestatura sseparata mill-kumplament permezz ta' semikowlin.

(5)  Fil-każ tal-prodotti magħmula minn materjal ikklassifikat fi ħdan kemm l-intestaturi minn 3901 sa 3906, minn naħa waħda, kif ukoll fl-intestaturi minn 3907 sa 3911, minn naħa oħra, din ir-restrizzjoni tapplika biss għal dak il-grupp ta' materjal li jippredomina fil-prodott bħala piż.

(6)  Il-fojls li ġejjin għandhom jitqiesu bħala trasparenti ħafna: fuljetti rqaq, li l-optical dimming tagħhom, imkejjel skont l-ASTM-D 1003-16 minn Gardner Hazemeter (jiġifieri Hazefactor), huwa inqas minn 2 %.

(7)  Għall-kundizzjonijiet speċjali marbuta ma' prodotti magħmula minn taħlita ta' materjali tat-tessuti, ara n-Nota Introduttorja 5.

(8)  Ara n-Nota Introduttorja 6.

(9)  Għal oġġetti maħduma bil-labar jew bil-ganċ, li mhumiex tal-lastku jew bil-gomma, miksuba bil-ħjata jew bl-immuntar ta' tessuti maħduma bil-labar jew bil-ganċ (maqtugħa jew maħduma bil-labar direttament fil-forma), ara n-Nota Introduttorja 6.

(10)  SEMII — Istitut Inkorporat Tagħmir u Materjal Semikonduttur”


Top