EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1436

Besluit nr. 1/2016 van het Associatiecomité EU-Jordanië van 19 juli 2016 tot wijziging van Protocol nr. 3 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de lijst van be- of verwerkingen die moeten worden uitgevoerd ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen om voor bepaalde categorieën producten, vervaardigd in speciale ontwikkelingszones en industriële gebieden en in verband met het scheppen van werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen en Jordaniërs, de status van oorsprong te verkrijgen [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 233/6


BESLUIT Nr. 1/2016 VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-JORDANIË

van 19 juli 2016

tot wijziging van Protocol nr. 3 bij de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de lijst van be- of verwerkingen die moeten worden uitgevoerd ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen om voor bepaalde categorieën producten, vervaardigd in speciale ontwikkelingszones en industriële gebieden en in verband met het scheppen van werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen en Jordaniërs, de status van oorsprong te verkrijgen [2016/1436]

HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-JORDANIË,

Gezien de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds („de overeenkomst”), en met name artikel 94 van de overeenkomst en artikel 39 van Protocol nr. 3 bij de overeenkomst,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië („Jordanië”) heeft de internationale gemeenschap voorstellen gedaan om de economische respons op de Syrische vluchtelingencrisis op een holistische manier te benaderen, en heeft in het kader van dit initiatief op 12 december 2015 een specifiek verzoek ingediend tot versoepeling van de oorsprongsregels die in het kader van de overeenkomst worden toegepast, met de bedoeling de uitvoer uit Jordanië naar de Unie te bevorderen en extra werkgelegenheid te creëren, in het bijzonder voor Syrische vluchtelingen en Jordaanse onderdanen.

(2)

In het kader van de op 4 februari 2016 in Londen gehouden internationale conferentie „Supporting Syria and the Region” heeft Jordanië meegedeeld dat het de deelname van Syrische vluchtelingen aan de formele arbeidsmarkt in Jordanië wenst te bevorderen en met het oog daarop binnen het jaar 50 000 arbeidsplaatsen voor Syrische vluchtelingen zal creëren, en dat het in het algemeen ernaar streeft dit aantal in de komende jaren tot ongeveer 200 000 te verhogen.

(3)

Een tijdelijke versoepeling van de toepasselijke oorsprongsregels zou het mogelijk maken dat bepaalde in Jordanië vervaardigde goederen voor het bepalen van een preferentiële behandeling bij invoer in de Unie aan minder strenge oorsprongsregels worden onderworpen dan anders het geval zou zijn. Deze tijdelijke versoepeling van de toepasselijke oorsprongsregels zou passen in het kader van de steun van de Unie aan Jordanië in de context van de Syrische crisis en tot doel hebben de kosten van het opvangen van een groot aantal Syrische vluchtelingen te verminderen.

(4)

Naar het oordeel van de Unie zou de gevraagde versoepeling van de oorsprongsregels bijdragen aan de algehele doelstelling van het creëren van ongeveer 200 000 arbeidsplaatsen voor Syrische vluchtelingen.

(5)

De versoepeling van de oorsprongsregels zou aan bepaalde voorwaarden worden onderworpen om ervoor te zorgen dat deze ten goede komt aan exporteurs die bijdragen tot de inspanningen van Jordanië om Syrische vluchtelingen aan het werk te krijgen.

(6)

De bijlage bij dit besluit is van toepassing op goederen vervaardigd in productiefaciliteiten die gelegen zijn in speciale ontwikkelingszones of industriegebieden in Jordanië en welke bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen en voor de Jordaanse bevolking.

(7)

Dit initiatief heeft tot doel de handel en investeringen in die ontwikkelingszones en industriegebieden te stimuleren om op die manier de economische kansen en de arbeidskansen voor Syrische vluchtelingen en voor de Jordaanse bevolking te helpen verbeteren.

(8)

Bijlage II bij Protocol nr. 3 bij de overeenkomst moeten derhalve worden aangevuld met het oog op de vaststelling van de lijst van bewerkingen of verwerkingen die ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen moeten worden uitgevoerd opdat deze producten de status van oorsprong kunnen verkrijgen. De aanvullende lijst van bewerkingen of verwerkingen moet worden gebaseerd op de oorsprongsregels die de Unie hanteert ten aanzien van de invoer uit de minst ontwikkelde landen in het kader van het „alles behalve wapens”-initiatief van het stelsel van algemene preferenties.

(9)

De toepassing van de bijlage bij dit besluit tot vaststelling van een aanvullende lijst van bewerkingen en verwerkingen moet voor een bepaalde productiefaciliteit tijdelijk kunnen worden geschorst indien deze faciliteit de voorwaarden van artikel 1, punt 1, van de bijlagen bij dit besluit niet naleeft.

(10)

De toepassing van de bijlage bij dit besluit met betrekking tot een van de in artikel 2 van de bijlage bij dit besluit genoemde producten moet ook tijdelijk kunnen worden geschorst wanneer deze producten worden ingevoerd in grotere hoeveelheden en onder omstandigheden die ernstige nadelen veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor producenten in de Unie van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten op het volledige of een deel van het grondgebied van de Unie, dan wel tot ernstige verstoringen kunnen leiden in een sector van de economie van de Unie, in overeenstemming met de artikelen 24 en 26 van de overeenkomst.

(11)

De geldigheid van dit besluit dient te worden beperkt tot een periode die voldoende is om stimulansen te bieden voor extra investeringen en het creëren van extra werkgelegenheid, en dient derhalve te verstrijken op 31 december 2026. De Unie en Jordanië zullen dit besluit tussentijds evalueren op grond van artikel 1, punt 7, van de bijlage bij dit besluit, en kunnen de bijlage bij dit besluit in het licht van de ervaring die is opgedaan met de toepassing van het besluit wijzigen bij besluit van het Associatiecomité.

(12)

Als Jordanië de doelstelling haalt die het in het kader van de internationale conferentie van 4 februari 2016 heeft geformuleerd, namelijk ongeveer 200 000 arbeidsplaatsen voor Syrische vluchtelingen creëren, zou dat ook voor de uitvoering van dit besluit een belangrijke mijlpaal vormen, en zullen de Unie en Jordanië alsdan bekijken of deze steunmaatregel verder kan worden vereenvoudigd. Daartoe zou de bijlage bij dit besluit moeten worden gewijzigd bij besluit van het Associatiecomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Protocol nr. 3 bij de overeenkomst, met de lijst van bewerkingen of verwerkingen die ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen moeten worden verricht opdat het vervaardigde product de status van oorsprong kan verkrijgen, wordt gewijzigd en aangevuld door bijlage II bis bij Protocol nr. 3 van de overeenkomst, als vervat in de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Bijlage II bis bij Protocol nr. 3 van de overeenkomst, als vervat in de bijlage bij dit besluit, stelt de voorwaarden vast voor de toepassing en de lijst van bewerkingen of verwerkingen die ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen moeten worden verricht opdat producten die in specifieke geografische zones worden vervaardigd met het oog op het creëren van extra werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen, de status van oorsprong kunnen verkrijgen.

Artikel 3

De bijlage vormt een integrerend deel van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan door het Associatiecomité.

Het is van toepassing tot en met 31 december 2026.

Gedaan te Amman, 19 juli 2016.

Voor het Associatiecomité EU-Jordanië

S. AL-KHARABSHEH


BIJLAGE

„BIJLAGE II bis

ADDENDUM BIJ DE LIJST VAN BEWERKINGEN OF VERWERKINGEN DIE TEN AANZIEN VAN NIET VAN OORSPRONG ZIJNDE MATERIALEN MOETEN WORDEN VERRICHT OPDAT HET VERVAARDIGDE PRODUCT DE STATUS VAN OORSPRONG KAN VERKRIJGEN

Artikel 1

Gemeenschappelijke bepalingen

A.   Definitie van oorsprong

1.

Voor de producten genoemd in artikel 2 kunnen de volgende voorschriften ook van toepassing zijn in de plaats van de voorschriften van bijlage II bij protocol nr. 3, voor zover deze producten aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)

de bewerking of verwerking die ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen moet worden verricht opdat de betrokken producten de status van oorsprong kunnen verkrijgen, vindt plaats in productiefaciliteiten in een van de volgende ontwikkelingszones of industriegebieden: industriestad Alhussein Bin Abdullah II — Alkarak, industriezone Aljeeza — Amman, industriezone Alqastal — Amman, industriezone Al Quwayrah — Aqaba, industriestad Al Tajamuat — Sahab, industriestad Dulail — Zarqa, industriezone El-Hashmieh — Zarqa, industriezones El Ressaiefeh — Zarqa, industriezone El-Sukhneh — Zarqa, ontwikkelingszone Irbid en industriestad Irbid Alhassan, industriestad King Abdullah II Bin Alhussein — Sahab, ontwikkelingszone King Hussein Bin Talal — Mafraq (met inbegrip van industriestad Mafraq), ontwikkelingszone Ma'an — Ma'an, industriezone Marka — Amman, industriestad Muwaqqar — Amman, industriezone Wadi El-Eisheh — Zarqa; en

b)

het totale personeelsbestand van elke productiefaciliteit in deze ontwikkelingszones of industriegebieden waar deze producten worden bewerkt of verwerkt, bevat een aandeel Syrische vluchtelingen van ten minste 15 % in het eerste en het tweede jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage, en van ten minste 25 % met ingang van het derde jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage. Het desbetreffende aandeel wordt berekend op een tijdstip na de inwerkingtreding van deze bijlage, en vervolgens op jaarlijkse basis, rekening houdend met het aantal Syrische vluchtelingen, uitgedrukt in voltijdequivalent, dat een formele en fatsoenlijke baan heeft en een arbeidsvergunning die ten minste twaalf maanden geldig is volgens de toepasselijke wetgeving van Jordanië.

2.

De bevoegde autoriteiten van Jordanië zien toe op de naleving van de in lid 1 genoemde voorwaarden, kennen exporteurs van producten die aan deze voorwaarden voldoen een vergunningsnummer toe en trekken dat nummer onverwijld in wanneer niet langer aan deze voorwaarden is voldaan.

B.   Bewijs van oorsprong

3.

Een ingevolge deze bijlage opgesteld bewijs van oorsprong bevat de volgende verklaring in het Engels: „Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”. (Afwijking — Bijlage II bis bij protocol nr. 3 — naam ontwikkelingszone of industriegebied en nummer van de vergunning afgegeven door de bevoegde autoriteiten van Jordanië)

C.   Administratieve medewerking

4.

Wanneer de douaneautoriteiten van Jordanië overeenkomstig artikel 33, lid 5, van dit protocol, als gewijzigd bij Besluit nr. 1/2006 van de Associatieraad EU-Jordanië (1), de Europese Commissie of de aanvragende douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (de „lidstaten”) in kennis hebben gesteld van de uitkomst van de controle, verduidelijken zij dat de in artikel 2 genoemde producten voldoen aan de voorwaarden van lid 1.

5.

Wanneer er bij controle of op grond van andere beschikbare gegevens aanwijzingen zijn dat niet is voldaan aan de voorwaarden van lid 1, stelt Jordanië op eigen initiatief of op verzoek van de Europese Commissie of de douaneautoriteiten van de lidstaten met de nodige spoed een onderzoek in of laat het een onderzoek instellen teneinde dergelijke inbreuken vast te stellen en een herhaling ervan te voorkomen. De Europese Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten kunnen aan dit onderzoek deelnemen.

D.   Verslaglegging, monitoring en herziening

6.

Na de inwerkingtreding van deze bijlage dient Jordanië jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag in over de werking en de gevolgen van deze bijlage, met inbegrip van 8-cijferige dan wel zo gedetailleerd mogelijke productie- en uitvoerstatistieken en een lijst van de ondernemingen die in de ontwikkelingszones en industriegebieden produceren, onder vermelding van het percentage Syrische vluchtelingen die zij elk op jaarbasis in dienst hebben. Deze verslagen en eventuele problemen met betrekking tot de uitvoering of de monitoring van de onderhavige bijlage worden gezamenlijk door de partijen geëvalueerd binnen de organen die uit hoofde van de associatieovereenkomst zijn ingesteld, met name het Subcomité industrie, handel en diensten. Ook beraden de partijen zich op een eventuele deelname van internationale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldbank aan het monitoringproces.

7.

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage verrichten de partijen een tussentijdse evaluatie om na te gaan of eventuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het licht van de ervaring die met de uitvoering van de bijlage is opgedaan en van de ontwikkelingen van het conflict in Syrië; op basis van deze tussentijdse evaluatie kan het Associatiecomité eventuele wijzigingen van de bijlage in overweging nemen.

8.

Zodra Jordanië erin geslaagd is een grotere deelname van Syrische vluchtelingen aan de formele arbeidsmarkt te faciliteren, doordat het in totaal circa 200 000 werkvergunningen aan Syrische vluchtelingen heeft afgegeven, gaan de partijen na of de bepalingen van deze bijlage verder kunnen worden vereenvoudigd met inachtneming van de ontwikkelingen in de Syrische vluchtelingencrisis. Het Associatiecomité kan deze bijlage in die zin wijzigen.

E.   Tijdelijke schorsing

9.

a)

Indien de Unie van oordeel is dat onvoldoende is aangetoond dat Jordanië of een specifieke productiefaciliteit de voorwaarden van lid 1 naleeft, kan zij deze kwestie aan het Associatiecomité voorleggen. Daarbij wordt aangegeven of de niet-naleving van de voorwaarden van lid 1 toe te schrijven is aan Jordanië dan wel aan een specifieke productiefaciliteit.

b)

Indien het Associatiecomité binnen 90 dagen nadat de kwestie aan het comité is voorgelegd, niet verklaart dat de voorwaarden van lid 1 worden nageleefd of indien het deze bijlage niet wijzigt, wordt de toepassing van de bijlage geschorst. In haar doorverwijzing naar het Associatiecomité geeft de Unie de duur van de schorsing aan.

c)

Het Associatiecomité kan ook besluiten de termijn van 90 dagen te verlengen; in dat geval gaat de schorsing in wanneer het Associatiecomité binnen de verlengde termijn geen van de onder b) bedoelde acties onderneemt.

d)

Deze bijlage kan opnieuw van toepassing worden indien het Associatiecomité daartoe besluit.

e)

In het geval van een schorsing blijft deze bijlage gedurende vier maanden van toepassing op goederen die zich op de datum waarop de tijdelijke schorsing ingaat, in transit bevinden dan wel in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in de Unie, en waarvoor voorafgaand aan de datum van tijdelijke schorsing naar behoren een bewijs van oorsprong is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage.

F.   Vrijwaringsmechanisme

10.

Indien een van de in artikel 2 genoemde producten waarop deze bijlage van toepassing is, wordt ingevoerd in grotere hoeveelheden en onder omstandigheden die ernstige nadelen veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor producenten in de Unie van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten op het volledige of een deel van het grondgebied van de Unie, dan wel tot ernstige verstoringen kunnen leiden in een sector van de economie van de Unie, als bedoeld in de artikelen 24 en 26 van de overeenkomst, kan de Unie de zaak voor behandeling voorleggen aan het Associatiecomité. Indien het Associatiecomité binnen 90 dagen nadat de kwestie aan het comité is voorgelegd, geen besluit neemt tot beëindiging van dat ernstige nadeel of de dreiging ervan, of aan de ernstige verstoring, of indien geen andere bevredigende oplossing is gevonden, wordt de toepassing van deze bijlage voor het betrokken product geschorst totdat het Associatiecomité een besluit neemt waarin wordt verklaard dat het nadeel of de verstoring niet langer bestaat, dan wel totdat door de partijen een bevredigende oplossing is gevonden, die aan het Associatiecomité is gemeld.

G.   Inwerkingtreding en toepassing

11.

Deze bijlage is van toepassing vanaf de dag van inwerkingtreding van het besluit van het Associatiecomité waaraan het is gehecht, en tot en met 31 december 2026.

Artikel 2

Lijst van producten en van vereiste bewerkingen en verwerkingen

De lijst van producten waarop deze bijlage van toepassing is en de voorschriften inzake bewerking en verwerking die kunnen worden toegepast als alternatief voor de voorschriften van bijlage II, volgen hieronder.

Bijlage I bij protocol nr. 3 van de overeenkomst, met de inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II bij protocol nr. 3 van de overeenkomst, is mutatis mutandis van toepassing op onderstaande lijst, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

 

In aantekening 5.2 worden in de tweede alinea de volgende basismaterialen toegevoegd:

glasvezel;

metaalvezel.

 

De tekst van aantekening 7.3 wordt vervangen door:

Wat de posten ex 2707 en 2713 betreft, wordt geen oorsprong verkregen door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.

ex hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, ander dan gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd)

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Wel mag natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) worden gebruikt.

ex hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, minerale oliën en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2707

Olie waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke olie als minerale olie verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer, die voor meer dan 65 % van het volume distilleert bij een temperatuur van 250 °C of lager (mengsels van benzine en benzol daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze materialen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze materialen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (3)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

Raffinageberwerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en soortgelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (3)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

2843

Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch bepaald; amalgamen van edele metalen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 2843

ex 2852

Kwikverbindingen van inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

 

Kwikverbindingen van nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch bepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2852 , 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 29

Organische chemische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld bij deze post en van ethanol; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 2905 . Metaalalcoholaten bedoeld bij deze post mogen evenwel slechts worden gebruikt tot een totale waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige postonderverdeling, met uitzondering van materialen van dezelfde postonderverdeling als het product. Materialen van dezelfde postonderverdeling als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2932

Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

 

Cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch bepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 31

Meststoffen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; stopverf en mastiek; inkt

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma's; Parfums, cosmetische producten en toiletartikelen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3301

Etherische oliën (ook indien daaruit terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in soortgelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van materialen van een andere „groep” (4) van deze post. Materialen van dezelfde groep als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en soortgelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3404

Kunstwas en bereide was:

op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit slack wax of uit scale wax

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren of het raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

3806 30

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

3809 10

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in soortgelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 3823

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

3824 60

Sorbitol, andere dan die bedoeld bij postonderverdeling 2905 44

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige postonderverdeling, met uitzondering van materialen van dezelfde postonderverdeling als het product en van postonderverdeling 2905 44 . Materialen van dezelfde postonderverdeling als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 39

Kunststof en artikelen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3907

Copolymeer, vervaardigd uit polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product (5)

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

 

Polyester

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging uit polycarbonaat van tetrabroom(bisfenol A)

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3920

Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, zijnde een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3921

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparant polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron (6)

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 40

Rubber en artikelen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten van rubber:

 

 

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber

Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden

 

Andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 4011 en 4012

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 41

Onthaarde huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

4101  t/m 4103

Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit; Huiden van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die op basis van aantekening 1, punt c), bij hoofdstuk 41 zijn uitgezonderd; Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die op basis van aantekening 1, punten b) en c), bij hoofdstuk 41 zijn uitgezonderd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

4104  t/m 4106

Gelooide onthaarde huiden en vellen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt

Opnieuw looien van gelooide of voorgelooide huiden en vellen van postonderverdelingen 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 of 4106 91 ,

of

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

4107 , 4112 , 4113

Verder bewerkt leder, na looien of drogen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Materialen van de postonderverdelingen 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 en 4106 92 mogen evenwel slechts worden gebruikt indien de gelooide of gedroogde huiden of de vellen in droge staat opnieuw worden gelooid

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en soortgelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 43

Pelterijen, bontwerk en namaakbont; Artikelen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

4301

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101 , 4102 en 4103

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:

 

 

Banen, zakken, vierkanten, kruisen en soortgelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen

 

Andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet- samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen van post 4302

ex hoofdstuk 44

Hout en houtwaren; houtskool; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm

Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding

ex 4408

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen) en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

Aanbrengen van een verbinding, schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding

ex 4410 tot en met ex 4413

Lijstwerk, met inbegrip van plinten en soortgelijk lijstwerk

In profiel frezen of vormen

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en soortgelijke verpakkingsmiddelen, van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken

ex 4418

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Wel mogen houtpanelen met cellenstructuur en dakspanen („shingles” en „shakes”) worden gebruikt

 

Lijstwerk

In profiel frezen of vormen

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van een willekeurige post, met uitzondering van houtdraad van post 4409

ex hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin); met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

5106  t/m 5110

Garens van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin)

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)

5111  t/m 5113

Weefsels van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar:

Weven (7)

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbewerking of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 52

Katoen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

5204  t/m 5207

Garens van katoen

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)

5208  t/m 5212

Weefsels van katoen:

Weven (7)

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbewerking of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

5306  t/m 5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)

5309  t/m 5311

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens:

Weven (7)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5401  t/m 5406

Monofilamenten en garens, van synthetische of kunstmatige filamenten

Extrusie van kunstmatige vezels samen met het spinnen of het spinnen van natuurlijke vezels (7)

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens:

Weven (7)

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbewerking of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5501  t/m 5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Extrusie van synthetische of van kunstmatige vezels

5508  t/m 5511

Garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Het spinnen van natuurlijke vezels of de extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het spinnen (7)

5512  t/m 5516

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels:

Weven (7)

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbewerking of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan, met uitzondering van:

Extrusie van kunstmatige vezels samen met het spinnen of het spinnen van natuurlijke vezels

of

Aanbrengen van een flockprint samen met verven of bedrukken (7)

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

 

 

Naaldgetouwvilt

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het maken van het weefsel

Echter:

polypropyleenfilamentgarens van post 5402 ,

polypropyleenvezels van post 5503 of 5506 , of

polypropyleenkabels van post 5501 ,

waarvan de titer van elk filament of elke vezel minder dan 9 decitex bedraagt,

kunnen worden gebruikt, mits de totale waarde ervan niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

of

Het maken van het weefsel alleen in geval van vilt dat van natuurlijke vezels is gemaakt (7)

 

Ander

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het maken van het weefsel

of

Het maken van het weefsel alleen in geval van vilt dat van natuurlijke vezels is gemaakt (7)

5603

Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen

Alle andere processen dan weven, met inbegrip van naaldponsen

5604

Draad en koord van rubber, bekleed met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:

 

 

Draad en koord van rubber, bekleed met textiel;

Vervaardiging uit draad of koord, van rubber, niet omwoeld of omvlochten met textiel

 

Ander

Extrusie van kunstmatige vezels samen met het spinnen of het spinnen van natuurlijke vezels (7)

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het spinnen of het spinnen van natuurlijke en of synthetische of kunstmatige vezels (7)

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogeheten chainettegaren)

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met het spinnen of het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige stapelvezels

of

Spinnen samen met het aanbrengen van flockprints

of

Het aanbrengen van flockprints samen met verven (7)

Hoofdstuk 57

Tapijten:

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren,in beide gevallen samen met het weven

of

Vervaardiging van kokos-, sisal- of jutegaren

of

Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken

of

Tuften samen met verven of bedrukken

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met niet-weeftechnieken, met inbegrip van naaldponsen (7)

Echter:

polypropyleenfilamentgarens van post 5402 ,

polypropyleenvezels van post 5503 of 5506 , of

polypropyleenkabels van post 5501 ,

waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Juteweefsel mag als rug worden gebruikt

ex hoofdstuk 58

Speciale weefsels: getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk: met uitzondering van:

Weven (7)

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbewerking of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden

Weven samen met verven of het aanbrengen van flockprint of een deklaag

of

Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:

 

 

Bevattende niet meer dan 90 gewichtspercenten textielmaterialen

Weven

 

Ander

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met weven

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden, vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag (7)

5905

Wandbekleding van textielstof

 

 

geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, kunststof of andere materialen

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

 

Ander

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren,in beide gevallen samen met het weven

of

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product (7):

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902 :

 

 

Brei- en haakwerk aan het stuk

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren,in beide gevallen samen met breien

of

Breien samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

of

Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met het breien (7)

 

Andere weefsels, vervaardigd van synthetische filamentgarens, bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielmaterialen

Extrusie van synthetische of kunstmatige vezels samen met weven

 

Ander

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

of

Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met weven

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik

Weven samen met verven of het aanbrengen van flockprint of een deklaag

of

Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:

 

 

Gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

 

Ander

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

5909  t/m 5911

Artikelen van textiel, voor technisch gebruik:

 

 

Polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911

Weven

 

Al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor papiermachines of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of bekleed, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag bedoeld bij post 5911

Weven (7)

 

Ander

Extrusie van synthetische of kunstmatige filamentgarens of het spinnen van natuurlijke of synthetische of kunstmatige stapelvezels, samen met weven (7)

of

Weven samen met verven of het aanbrengen van een deklaag

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren,in beide gevallen samen met breien

of

Breien samen met verven of het aanbrengen van flockprint of een deklaag

of

Het aanbrengen van flockprint samen met verven of bedrukken

of

Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met het breien

of

Twijnen of texturiseren, samen met breien, mits de waarde van de gebruikte niet-getwijnde, niet-getexturiseerde garens niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:

 

 

Verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij in vorm zijn gesneden hetzij direct in vorm zijn verkregen

Vervaardiging uit weefsel

 

Ander

Het spinnen van natuurlijke en/of synthetische of kunstmatige stapelvezels of de extrusie van synthetisch of kunstmatig filamentgaren, in beide gevallen samen met het breien (direct in vorm gebreide producten)

of

Het verven van garen van natuurlijke vezels samen met breien (direct in vorm gebreide producten) (7)

ex hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit weefsel

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

 

 

Geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

of

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (8)

of

Confectioneren voorafgegaan door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product (7)  (8)

 

Ander

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

of

Confectioneren gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product (7)  (8)

6217

Andere geconfectioneerde kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212 ) van kleding of van kledingtoebehoren:

 

 

Geborduurd

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (8)

 

Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

of

Voorzien van een deklaag, mits de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, samen met confectioneren (met inbegrip van snijden) (8)

 

Tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

6301  t/m 6304

Dekens, beddenlinnen en dergelijke; gordijnen en dergelijke; en andere artikelen voor stoffering:

 

 

Van vilt of van gebonden textielvlies

Elk ander proces dan weven, met inbegrip van naaldponsen, samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

 

Andere:

 

 

– –

Geborduurd

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

of

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (8)  (9)

 

– –

Ander

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Weven of breien samen met confectioneren (met inbegrip van snijden) (7)

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen:

 

 

Van gebonden textielvlies

Elk ander proces dan weven, met inbegrip van naaldponsen, samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

 

Ander

Weven samen met confectioneren (met inbegrip van snijden) (7)  (8)

of

Voorzien van een deklaag, mits de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, samen met confectioneren (met inbegrip van snijden)

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk onderdeel van het stel of het assortiment moet voldoen aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel in het stel of het assortiment worden opgenomen tot een totale waarde van 25 % van de prijs af fabriek van het stel of het assortiment

ex hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

ex hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen

ex 6812

Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

ex 6814

Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen)

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

7006

Optisch glas van 7003 , 7004 of 7005 , schuin geslepen randen, gegraveerd, geboord

 

 

Platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrisch laagje, halfgeleidend, volgens de normen van SEMII (10)

Vervaardiging uit niet-beklede platen van glas (substraten) van post 7006

 

Andere

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere houders, van glas, voor vervoer of voor verpakking van goederen; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

slijpen van glaswerk, mits de totale waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

slijpen van glaswerk, mits de totale waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, mits de totale waarde van het met de mond geblazen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 7019

Werken (andere dan garen) van glasvezels

Vervaardiging uit:

ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

glaswol

ex hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

7106 , 7108 en 7110

Edele metalen:

 

 

Onbewerkt

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 7106 , 7108 en 7110

of

Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van edele metalen bedoeld bij post 7106 , 7108 of 7110

of

Fusie en/of legering van edele metalen van post 7106 , 7108 of 7110 , onderling of met onedele metalen

 

Halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen

ex 7107 , ex 7109 en ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt

7115

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, waarvan de totale waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7207

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, losplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206

7304 , 7305 en 7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer of van staal

Vervaardiging uit materialen van post 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 of 7224

ex 7307

Hulpstukken voor buizen van roestvrij staal

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken met een totale waarde van niet meer dan 35 % van de prijs af fabriek van het product

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 ; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet hoger is 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 74

Koper en werken van koper; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

ex hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

7607

Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 7606

ex hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

7801

Ruw lood:

 

 

Geraffineerd lood

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

 

Overige

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Resten en afval bedoeld bij post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

ex hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205 , opgemaakt voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan evenwel in het stel worden opgenomen tot een totale waarde van 15 % van de prijs af fabriek van het stel

8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208 ), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemmeten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Wel mogen lemmeten en handvatten van onedel metaal worden gebruikt

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt

ex hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8302

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen, en automatische deursluiters en deurdrangers

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Andere materialen bedoeld bij post 8302 mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Andere materialen bedoeld bij post 8306 mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8401

Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8427

Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8501 , 8502

Elektrische motoren en generatoren; elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8503

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8513

Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energiebron te werken (bijvoorbeeld met elementen of batterijen, met accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan die bedoeld bij post 8512

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8519

Toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8522

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8522

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8523

Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, doch waarop niet is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8525

Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's; digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8529

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8529

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8529

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8528

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8529

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8535  t/m 8537

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels; borden, panelen, kasten en dergelijke, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product en van post 8538

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8540 11 en 8540 12

Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor videomonitors daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8542 31 tot en met 8542 33 en 8542 39

Monolithische geïntegreerde schakelingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

Diffusie, waarbij geïntegreerde schakelingen worden gevormd op een halfgeleidersubstraat door de selectieve inbrenging van een geschikt doteringsmateriaal, al dan niet geassembleerd en/of getest in een niet-partij

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waaruit zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546 ; isolatiebuizen voor elektrisch gebruik, met inbegrip van de verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8548

Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; vast materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede elementen en delen daarvan; mechanische (incl. elektromechanische) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

9002

Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 91

Uurwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 94

Meubelen; artikelen voor bedden en dergelijke artikelen, verlichtingstoestellen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9506

Golfstokken en delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Ruw gevormde blokken voor het maken van koppen van golfstokken mogen evenwel worden gebruikt

ex hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

9601 en 9602

Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken daaronder begrepen).

Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503 , alsmede werken van niet-geharde gelatine

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

9603

Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus; gerede knotten voor borstelwerk; verfkussens en verfrollen, wissers van rubber of van andere soepele stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

Elk onderdeel van het stel of het assortiment moet voldoen aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel in het stel of het assortiment worden opgenomen tot een totale waarde van 15 % van de prijs af fabriek van het stel of het assortiment

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Vervaardiging:

uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product; en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften en andere pennen met poreuze punt; vulpennen en andere pennen; vulpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product. Wel mogen pennen en penpunten van dezelfde post als het product worden gebruikt

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging:

uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product; en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 70 % van de prijs af fabriek van het product

9613 20

Zakaanstekers werkend met gas, navulbaar

Vervaardiging waarbij de totale waarde van de gebruikte materialen van post 9613 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9614

Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post


(1)  Besluit nr. 1/2006 van de associatieraad EU-Jordanië van 15 juni 2006 tot wijziging van Protocol nr. 3 van de Europees-mediterrane Overeenkomst betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (PB L 209 van 31.7.2006, blz. 30).

(2)  Zie de aantekeningen 7.1 en 7.3 voor de bijzondere voorwaarden in verband met „specifieke behandelingen”.

(3)  Zie aantekening 7.2 voor de bijzondere voorwaarden in verband met „specifieke behandelingen”.

(4)  Als een „groep” wordt beschouwd ieder deel van de omschrijving van de post, van de rest gescheiden door een puntkomma.

(5)  Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen met het hoogste gewichtspercentage in het product.

(6)  De volgende folie wordt als zeer transparant beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder dan 2 % bedraagt.

(7)  Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

(8)  Zie aantekening 6.

(9)  Zie aantekening 6 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten van stukken brei- of haakwerk (gesneden of direct in vorm gebreid).

(10)  SEMII Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.”


Top