EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1436

Sklep št. 1/2016 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 19. julija 2016 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedene na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 233/6


SKLEP št. 1/2016 PRIDRUŽITVENEGA ODBORA EU-JORDANIJA

z dne 19. julija 2016

o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedene na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2016/1436]

PRIDRUŽITVENI ODBOR EU-JORDANIJA JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 94 Sporazuma in člena 39 Protokola 3 k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hašemitska kraljevina Jordanija (v nadaljnjem besedilu: Jordanija) je mednarodni skupnosti predložila predloge s celostnim pristopom za gospodarsko usmerjen odziv na sirsko begunsko krizo. V okviru te pobude je 12. decembra 2015 zaprosila za omilitev pravil o poreklu, ki se uporabljajo v skladu s Sporazumom, da bi povečala svoj izvoz v Unijo in ustvarila dodatne zaposlitvene možnosti za sirske begunce, pa tudi za Jordance.

(2)

V okviru mednarodne konference v podporo Siriji in regiji, ki je potekala 4. februarja 2016 v Londonu, je Jordanija izrazila namero, da bo spodbudila udeležbo sirskih beguncev na uradnem trgu dela ter v enem letu po konferenci zanje ustvarila 50 000 delovnih mest, v prihodnjih letih pa bo to število povečala na približno 200 000 novih delovnih mest.

(3)

Začasna omilitev veljavnih pravil o poreklu bi omogočila, da bi za nekatero blago, proizvedeno v Jordaniji, pri določanju preferencialne obravnave pri uvozu v Unijo veljala manj stroga pravila o poreklu kot sicer. Ta začasna omilitev veljavnih pravil o poreklu bi bila ena od oblik podpore Unije Jordaniji v okoliščinah sirske krize in s ciljem omejevanja stroškov, ki izhajajo iz nastanitve velikega števila sirskih beguncev.

(4)

Unija meni, da bi navedena omilitev pravil o poreklu prispevala k skupnemu cilju Jordanije, da ustvari zaposlitvene priložnosti za približno 200 000 sirskih beguncev.

(5)

Omilitev pravil o poreklu blaga bi veljala pod nekaterimi pogoji, da bi se tako njene koristi zagotovile izvoznikom, ki z zaposlovanjem sirskih beguncev prispevajo k prizadevanjem Jordanije.

(6)

Priloga k temu sklepu se uporablja za blago, ki se proizvaja v proizvodnih obratih na posebnih razvojnih in industrijskih območjih Jordanije ter prispeva k ustvarjanju delovnih mest za sirske begunce in jordansko prebivalstvo.

(7)

Cilj te pobude je spodbuditi trgovino in naložbe v ta razvojna in industrijska območja ter tako prispevati k izboljšanju gospodarskih in zaposlitvenih priložnosti za sirske begunce in jordansko prebivalstvo.

(8)

Prilogo II k Protokolu 3 k Sporazumu bi bilo zato treba dopolniti, da se določi seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da proizvedeni izdelki lahko pridobijo status blaga s poreklom. Ta dopolnilni seznam obdelav ali predelav bi moral temeljiti na pravilih o poreklu, ki jih Unija v skladu s pobudo Vse razen orožja v okviru splošne sheme preferencialov uporablja za uvoz iz najmanj razvitih držav.

(9)

Obstajati bi morala možnost, da se za določen proizvodni obrat začasno zadrži uporaba Priloge k temu sklepu, ki določa dopolnilni seznam obdelav ali predelav, če navedeni obrat ne izpolnjuje pogojev iz člena 1.1 Priloge k temu sklepu.

(10)

Obstajati bi morala tudi možnost, da se začasno zadrži uporaba Priloge k temu sklepu za kateri koli izdelek iz člena 2 Priloge k temu sklepu, ki se v skladu s členoma 24 in 26 Sporazuma uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da povzroča ali bi lahko povzročil resno škodo proizvajalcem Unije, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke na celotnem ozemlju Unije ali na njegovem delu, ali resne motnje v katerem koli gospodarskem sektorju Unije.

(11)

Veljavnost tega sklepa bi morala biti omejena na časovno obdobje, ki bi zadoščalo za spodbuditev dodatnih naložb in ustvarjanje delovnih mest, zato bi se morala izteči 31. decembra 2026. Unija in Jordanija bosta opravili vmesni pregled v skladu s členom 1.7 Priloge k temu sklepu ter lahko na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju tega sklepa, s sklepom Pridružitvenega odbora spremenita Prilogo k temu sklepu.

(12)

Uresničitev cilja, ki si ga je 4. februarja 2016 v okviru mednarodne konference zastavila Jordanija, tj. da ustvari zaposlitvene priložnosti za približno 200 000 sirskih beguncev, bi bilo treba obravnavati kot pomemben mejnik tudi pri izvajanju tega sklepa, pri čemer bosta Unija in Jordanija preučili možnosti za nadaljnjo poenostavitev tega podpornega ukrepa. V ta namen bi moral Pridružitveni odbor sprejeti sklep o spremembi Priloge k temu sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Protokolu 3 k Sporazumu, ki vsebuje seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek pridobil status blaga s poreklom, se spremeni in dopolni s Prilogo II(a) k Protokolu 3 k Sporazumu, ki je vsebovana v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II(a) k Protokolu 3 k Sporazumu, vsebovana v Prilogi k temu sklepu, določa pogoje za uporabo in seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelek, proizveden na določenih geografskih območjih v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce, pridobil status blaga s poreklom.

Člen 3

Priloga je sestavni del tega sklepa.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja v Pridružitvenem odboru.

Uporablja se do 31. decembra 2026.

V Ammanu, 19. julija 2016

Za Pridružitveni odbor EU-Jordanija

S. AL-KHARABSHEH


PRILOGA

„PRILOGA II(a)

DODATEK K SEZNAMU OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA PROIZVEDENI IZDELEK LAHKO PRIDOBI STATUS BLAGA S POREKLOM

Člen 1

Skupne določbe

A.   Opredelitev porekla

1.

Namesto pravil iz Priloge II k Protokolu 3 se za izdelke iz člena 2 lahko uporabljajo tudi naslednja pravila, če ti izdelki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

obdelava ali predelava, ki jo je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko proizvedeni izdelek pridobil status blaga s poreklom, se opravi v proizvodnih obratih, ki se nahajajo na enem od naslednjih razvojnih in industrijskih območij: industrijska cona Alhussein Bin Abdullah II – Alkarak, industrijsko območje Aljeeza – Amman, industrijsko območje Alqastal – Amman, Al Quwayrah industrijsko območje – Aqaba, industrijska cona Al Tajamuat – Sahab, industrijska cona Dulail – Zarqa, El-Hashmieh industrijsko območje – Zarqa, El-Ressaiefeh industrijska območja – Zarqa, El-Sukhneh industrijsko območje – Zarqa, razvojno območje Irbid in industrijska cona Irbid Alhassan, King Abdullah II Bin Alhussein City – Sahab, razvojno območje King Hussein Bin Talal – Mafraq (vključno z industrijsko cono Mafraq), razvojno območje Ma'an – Ma'an, industrijsko območje Marka – Amman, industrijska cona Muwaqqar – Amman, Wadi El-Eisheh industrijsko območje – Zarqa; ter

(b)

med delavci v vsakem od proizvodnih obratov, ki se nahajajo na teh razvojnih in industrijskih območjih, v katerih se ti izdelki obdelujejo ali predelujejo, je zaposlenih najmanj 15 % sirskih beguncev v prvem in drugem letu po začetku veljavnosti te priloge ter najmanj 25 % od začetka tretjega leta po začetku veljavnosti te priloge. Ustrezni delež se izračuna kadar koli po začetku veljavnosti te priloge in nato vsako leto. Pri tem se upošteva število sirskih beguncev, ki so zaposleni na uradnih in dostojnih delovnih mestih v ekvivalentu polnega delovnega časa ter imajo delovno dovoljenje, ki je veljavno za obdobje najmanj dvanajstih mesecev v skladu z veljavno jordansko zakonodajo.

2.

Pristojni organi Jordanije spremljajo izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1, izvozniku izdelkov, ki izpolnjuje navedene pogoje, izdajo številko dovoljenja ter dovoljenje nemudoma umaknejo, če navedeni pogoji niso več izpolnjeni.

B.   Dokazilo o poreklu

3.

Dokazilo o poreklu, sestavljeno v skladu s to prilogo, vsebuje naslednjo navedbo v angleščini: ‚Odstopanje – Priloga II(a) k Protokolu 3 – ime razvojnega ali industrijskega območja in številka dovoljenje, ki so jo izdali pristojni organi Jordanije‘.

C.   Upravno sodelovanje

4.

Ko carinski organi Jordanije v skladu s členom 33(5) tega protokola, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 1/2006 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija (1), o rezultatih preverjanja obvestijo Evropsko komisijo ali carinske organe držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice), ki so zahtevali preverjanje, navedejo, da izdelki iz člena 2 izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

5.

Če postopek preverjanja ali katera koli druga razpoložljiva informacija kaže, da pogoji iz odstavka 1 niso izpolnjeni, Jordanija na lastno pobudo ali na zahtevo Evropske komisije ali carinskih organov držav članic opravi ustrezne poizvedbe ali zagotovi, da se te poizvedbe opravijo s potrebno nujnostjo, da se take kršitve ugotovijo in preprečijo. V ta namen lahko pri poizvedbah sodelujejo Evropska komisija ali carinski organi držav članic.

D.   Poročila, spremljanje in pregled

6.

Vsako leto po začetku veljavnosti te priloge Jordanija Evropski komisiji predloži poročilo o uporabi in učinkih te priloge, vključno s proizvodno in izvozno statistiko na 8-mestni ravni ali na najvišji razpoložljivi ravni podrobnosti, ter seznam družb, ki proizvajajo na razvojnih in industrijskih območjih, z navedbo odstotka sirskih beguncev, ki jih je zaposlovala vsaka od njih za vsako leto posebej. Pogodbenici skupaj pregledata ta poročila ter kakršna koli vprašanja v zvezi z izvajanjem in spremljanjem izvajanja te priloge v okviru obstoječih organov, ustanovljenih v skladu s Pridružitvenim sporazumom, zlasti pa v okviru pododbora za industrijo, trgovino in storitve. Poleg tega pogodbenici preučita, kako bi se v proces spremljanja lahko vključile ustrezne mednarodne organizacije, kot sta Mednarodna organizacija dela in Svetovna banka.

7.

Štiri leta po začetku veljavnosti te priloge pogodbenici opravita vmesni pregled, da ugotovita, ali so glede na izkušnje, pridobljene pri izvajanju te priloge, in glede na razvoj konflikta v Siriji potrebne kakršne koli spremembe. Pridružitveni odbor lahko na podlagi tega vmesnega pregleda razmisli o morebitnih spremembah te priloge.

8.

Potem ko Jordanija doseže cilj večje udeležbe sirskih beguncev na uradnem trgu dela z izdajo skupno okoli 200 000 delovnih dovoljenj sirskim beguncem, pogodbenici preučita nadaljnjo poenostavitev določb te priloge z upoštevanjum razvoja krize s sirijskimi begunci.. Pridružitveni odbor lahko to prilogo ustrezno spremeni.

E.   Začasno zadržanje

9.

(a)

Kadar Unija meni, da ni dovolj dokazov, da Jordanija ali določeni proizvodni obrat izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, lahko zadevo posreduje Pridružitvenemu odboru. Pri tem navede, ali je neizpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 mogoče pripisati Jordaniji ali določenemu proizvodnemu obratu.

(b)

Če Pridružitveni odbor v 90 dneh od posredovanja zadeve ne izjavi, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, in ne spremeni te priloge, se njena uporaba zadrži. Obseg zadržanja navede Unija pri posredovanju zadeve Pridružitvenemu odboru.

(c)

Pridružitveni odbor se lahko odloči tudi za podaljšanje 90-dnevnega obdobja; v tem primeru začne zadržanje veljati, če Pridružitveni svet v podaljšanem roku ne sprejme nobenega od ukrepov, opredeljenih v točki (b).

(d)

Ta priloga se lahko spet začne uporabljati s sklepom Pridružitvenega odbora.

(e)

V primeru zadržanja se ta priloga še štiri mesece uporablja za blago, ki je na dan začasnega zadržanja te priloge bodisi v tranzitu bodisi v začasni hrambi v carinskem skladišču ali v prosti coni v Unije ter za katerega je bilo dokazilo o poreklu pravilno sestavljeno v skladu z določbami te priloge in pred datumom začasnega zadržanja.

F.   Zaščitni mehanizem

10.

Kadar se izdelek iz člena 2, ki ima koristi od uporabe te priloge ter se v skladu s členoma 24 in 26 Sporazuma uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da povzroča ali bi lahko povzročil resno škodo proizvajalcem Unije, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke na celotnem ozemlju Unije ali na njegovem delu, ali resne motnje v katerem koli gospodarskem sektorju Unije, lahko Unija zadevo posreduje v obravnavo Pridružitvenemu odboru. Če Pridružitveni odbor v 90 dneh od posredovanja zadeve ne sprejme sklepa, s katerim bi odpravil takšno resno škodo ali nevarnost takšne škode ali resne motnje, ali če ni bila dosežena nobena druga zadovoljiva rešitev, se uporaba te priloge za zadevni izdelek zadrži, dokler Pridružitveni odbor ne sprejme sklepa, v katerem izjavi, da so bile navedena škoda ali njena nevarnost ali motnje odpravljene, ali dokler pogodbenici ne sprejmeta zadovoljive rešitve in jo sporočita Pridružitvenemu odboru.

G.   Začetek veljavnosti in uporaba

11.

Ta priloga se uporablja od začetka veljavnosti sklepa Pridružitvenega odbora, ki mu je priložena, do 31. decembra 2026.

Člen 2

Seznam izdelkov ter zahtevana obdelava in predelava

V nadaljevanju je naveden seznam izdelkov, za katere se uporablja ta priloga, ter pravil glede obdelave in predelave, ki se lahko uporabljajo kot alternativa pravilom iz Priloge II.

Priloga I k Protokolu 3 Sporazuma, ki vsebuje uvodne opombe k seznamu v Prilogi II k Protokolu 3 Sporazuma, se smiselno uporablja tudi za spodnji seznam, z naslednjimi spremembami:

 

V opombi 5.2 se v drugem odstavku dodajo naslednji osnovni materiali:

steklena vlakna,

kovinska vlakna.

 

Besedilo opombe 7.3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

Za namene tarifnih številk ex 2707 in 2713 porekla ne podelijo enostavni postopki, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, doseganje določene vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, niti katera koli kombinacija teh postopkov ali podobni postopki.

ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; mavčni materiali, apno in cement; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvopečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabi naravni magnezijev karbonat (magnezit)

ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2707

Olja, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih 65 vol. % ali več destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (3)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga in lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, obarvani in neobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (3)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov.

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2843

Plemenite kovine v koloidnem stanju; anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično opredeljene ali neopredeljene; amalgami plemenitih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2843

ex 2852

Živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivatov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2852 , 2932 , 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov iz te tarifne številke in iz etanola; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905 . Lahko pa se uporabijo kovinski alkoholati iz te tarifne številke, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); glicerol

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne podštevilke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne podštevilke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro-, ali nitrozo-derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2932

Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 , 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 31

Gnojila

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, pigmenti in druge barvilne snovi; barve in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno ekstrakti z organskim topilom (Essences concretes) in iz njih pridobljeni ekstrakti z absolutnim alkoholom (Essences absolutes); rezinoidi; ekstrahirane oljne smole; koncentrati eteričnih olj v masteh, nehlapnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z enfleražo ali z maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge ‚skupine‘ (4) v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali iz skupine izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni izdelki, paste za modeliranje in ‚zobarski voski‘ ter zobarski preparati na osnovi sadre, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna

Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3803

Rafinirano talovo olje

Rafiniranje surovega talovega olja

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja, prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3806 30

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3809 10

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: Na osnovi škrobnih snovi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kislinska olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3823

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne podštevilke, razen iz tarifne podštevilke izdelka in razen iz materialov iz tarifne podštevilke 2905 44 . Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne podštevilke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3907

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke izdelka, če njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (5)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

 

Poliester

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava iz polikarbonata tetrabromo-(bisfenola A)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3920

Listi ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline, delno nevtralizirane z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (6)

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

4012

Protektirane ali rabljene pnevmatike iz gume; polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji in ščitniki iz gume:

 

 

Protektirane pnevmatike, polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih gum

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk 4011 in 4012

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

4101 do 4103

Surove kože, kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene; surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k poglavju 41; druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane ali nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(b) ali 1(c) k poglavju 41

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

4104 do 4106

Strojene ali ‚crust‘ kože, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

Ponovno strojenje strojenih ali predstrojenih kož iz tarifnih podštevilk 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ali 4106 91

ali

izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

4107 , 4112 , 4113

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali ‚crust‘ obdelavi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se materiali iz tarifnih podštevilk 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 in 4106 92 lahko uporabijo samo, če gre za ponovno strojenje strojenih ali ‚crust‘ kož v suhem stanju

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

4301

Surovo nestrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo pod tarifno številko 4101 , 4102 ali 4103

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, poleg rezanja in sestavljanja nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

Drugo

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302

ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki; lesno oglje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) za vezan les, spojeni, debeline do vključno 6 mm, in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline do vključno 6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

ex 4410 do ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost

ex 4418

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži

 

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409

ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje (7)

5111 do 5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime:

Tkanje (7)

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 52

Bombaž; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5204 do 5207

Preja in sukanec iz bombaža

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje (7)

5208 do 5212

Bombažne tkanine:

Tkanje (7)

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje (7)

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

Tkanje (7)

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5401 do 5406

Preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje ALI predenje naravnih vlaken (7)

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

Tkanje (7)

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5501 do 5507

Umetna in sintetična rezana vlakna

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Predenje naravnih vlaken ali ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje (7)

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

Tkanje (7)

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi; razen:

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje (7)

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

Iglana klobučevina

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja oblikovanje materiala

Vendar:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifne številke 5503 ali 5506 ali

pramen iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501 ,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov,

lahko uporabijo pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ali

zgolj oblikovanje materiala v primeru klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken (7)

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja oblikovanje materiala

ali

zgolj oblikovanje materiala v primeru druge klobučevine, izdelane iz naravnih vlaken (7)

5603

Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran

Kakršen koli postopek brez tkanja, vključno prebadanje z iglo

5604

Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 , impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso:

 

 

Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijaste niti ali korda, ki nista prekrita s tekstilnim materialom

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih vlaken (7)

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405 , kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken (7)

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja predenje ali predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken

ali

predenje, ki ga spremlja kosmičenje

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje (7)

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

Predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja tkanje

ali

izdelava iz preje iz kokosovega vlakna ali sisala ali jute

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje

ali

taftanje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremljajo tehnike brez tkanja, vključno s prebadanjem z iglo (7)

Vendar se:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifne številke 5503 ali 5506 ali

pramen iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501 ,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, lahko uporabijo, če njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Tkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga

ex Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen:

Tkanje (7)

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5805

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne, in ročno izdelane tapiserije (npr.: z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig ali podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona:

 

 

Z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov

Tkanje

 

Drugo

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja tkanje

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tarifne številke 5902

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje (7)

5905

Zidne tapete iz tekstilnih materialov:

 

 

Impregnirane, prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje

 

Drugo

Predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja tkanje

ali

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (7):

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tarifne številke 5902 :

 

 

Pleteni ali kvačkani materiali

Predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje

ali

pletenje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje (7)

 

Druge tkanine iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 mas. % tekstilnih materialov

Ekstrudiranje umetnih in sintetičnih vlaken, ki ga spremlja tkanje

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja tkanje

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

 

 

Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

5909 do 5911

Tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene:

 

 

Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911

Tkanje

 

Tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, impregnirane ali ne, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tarifne številke 5911

Tkanje (7)

 

Drugo

Ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov ali predenje naravnih ALI umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, ki ga spremlja tkanje (7)

ali

tkanje, ki ga spremlja barvanje ali premazanje

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

Predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje

ali

pletenje, ki ga spremlja barvanje ali kosmičenje ali premazanje

ali

kosmičenje, ki ga spremlja barvanje ali tiskanje

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje

ali

sukanje ali teksturiranje, ki ga spremlja pletenje, pod pogojem da vrednost uporabljenih nesukanih/neteksturiranih prej ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani:

 

 

Dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz tkanin

 

Drugo

Predenje naravnih in/ali umetnih in sintetičnih rezanih vlaken ali ekstrudiranje preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, ki ga v vsakem primeru spremlja pletenje (izdelki, spleteni v določeno obliko)

ali

barvanje preje iz naravnih vlaken, ki ga spremlja pletenje (izdelki, spleteni v določeno obliko) (7)

ex Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani; razen:

Izdelava iz tkanin

6213 in 6214

Robci, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

 

Vezeni

Tkanje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

ALI

Izdelava iz preje ali izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (8)

ALI

izdelava po tiskanju, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (7)  (8)

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

ali

izdelava, ki ji sledi tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost vsega uporabljenega nepotiskanega blaga ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna (7)  (8)

6217

Drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov razen tistih iz tarifne številke 6212 :

 

 

Vezeni

Tkanje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

ali

izdelava iz preje ali izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (8)

 

Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Tkanje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

ali

premazanje, če vrednost uporabljene nepremazane tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem) (8)

 

Medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo itn.; zavese itn.; drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

Iz klobučevine ali netkanega tekstila

Kakršen koli postopek brez tkanja, ki vključuje prebadanje z iglo, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

 

Drugo

 

 

– –

Vezeni

Tkanje ali pletenje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

ali

izdelava iz preje ali izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (8)  (9)

 

– –

Drugo

Tkanje ali pletenje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Tkanje ali pletenje in izdelava (vključno s krojenjem) (7)

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali kopenska plovila); izdelki za taborjenje:

 

 

Iz netkanega tekstila

Kakršen koli postopek brez tkanja, ki vključuje prebadanje z iglo, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

 

Drugo

Tkanje, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem) (7)  (8)

ali

premazanje, če vrednost uporabljene nepremazane tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, ki ga spremlja izdelava (vključno s krojenjem)

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

6308

Kompleti, ki so sestavljeni iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 25 % cene garniture franko tovarna

ex Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tarifne številke 6406

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca

ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstituirano)

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

7006

Steklo iz tarifne številke 7003 , 7004 ali 7005 , upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano

 

 

podlage iz steklene plošče, prevlečene s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (10)

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tarifne številke 7006

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

rezanje steklenih izdelkov, če skupna vrednost nerezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018 )

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

rezanje steklenih izdelkov, če skupna vrednost nerezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov, če skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti ali

steklene volne

ex Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

7106 , 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk 7106 , 7108 in 7110

ali

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110

ali

zlitje in/ali legiranje plemenitih kovin iz tarifne številke 7106 , 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami

 

V obliki polizdelkov ali prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin

ex 7107 , ex 7109 in ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami

7115

Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava iz delov iz navadnih kovin, neplatiranih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7207

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

7304 , 7305 in 7306

Cevi in votli profili iz železa (razen iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ali 7224

ex 7307

Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavnega jekla

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, če skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406 ) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se ne smejo uporabiti zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7403

Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7601

Aluminij, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

7607

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,2 mm (merjeno brez podlage)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 7606

ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

7801

Surovi svinec:

 

 

Prečiščen svinec

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se ne smejo uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 7802

Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ex Poglavje 82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8206

Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205 , v kompletih za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk od 8202 do 8205 . Vendar se v garnituro lahko vključi orodje iz tarifnih številk 8202 do 8205 , če njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna

8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 in rezil zanje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); kompleti in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski ali namizni pribor

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

ex Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8302 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8306 , če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8401

Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8427

Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in zvoka, deli in pribor za te proizvode; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8501 , 8502

Elektromotorji in električni generatorji; Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8503

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8513

Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz tarifne številke 8512

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8519

Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8522

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV – sprejemno enoto) ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8522

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8525

Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in druge video snemalne kamere

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8527

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8529

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8535 do 8537

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih; spojniki za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken; table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in tarifne številke 8538

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8540 11 in 8540 12

Katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno katodne cevi za video monitorje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8542 31 do ex 8542 33 in ex 8542 39

Monolitna integrirana vezja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ali

postopek razprševanja, pri čemur so integriranja vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustreznega topila (dopant), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ ali testirano v nepogodbenici

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8546

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tarifne številke 8546 ; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 87

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9033

Deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 91

Ure in njihovi deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

Poglavje 94

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9506

Palice za golf in deli zanje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf pa se lahko uporabijo grobo obdelani kosi

ex Poglavje 96

Razni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka.

ali

izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9601 in 9602

Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, korale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem oz. modeliranjem).

Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča pod tarifno številko 3503 ) in izdelki iz neutrjene želatine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

9603

Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil), ročne mehanične priprave za čiščenje podov, brez motorja; omela in pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod, okna ipd., omela (razen brisalnikov z valjem)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna.

9605

Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna

9608

Svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci s konico iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne številke 9609

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Vendar se lahko uporabljajo peresa ali njihove konice iz iste tarifne številke

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 70 % cene izdelka franko tovarna

9613 20

Žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo

Izdelava, pri kateri skupna vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9614

Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za cigare ali cigarete ter njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke


(1)  Sklep št. 1/2006 Pridružitvenega Sveta EU-Jordanija z dne 15. junija 2006 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evro-mediteranskemu sporazumu (UL L 209, 31.7.2006, str. 30).

(2)  Za posebne pogoje v zvezi s ‚specifičnimi procesi‘ glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(3)  Za posebne pogoje v zvezi s ‚specifičnimi procesi‘ glej uvodno opombo 7.2.

(4)  Izraz ‚skupina‘ pomeni kateri koli del te tarifne številke, ki je od preostalega dela besedila ločen s podpičjem.

(5)  Za izdelke, sestavljene iz materialov, ki so uvrščeni v tarifne številke 3901 do 3906 in hkrati v tarifne številke 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po masnem deležu.

(6)  Naslednje folije se štejejo za visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t. i. Hazefactor) je manjša od 2 %.

(7)  Za posebne pogoje, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, glej uvodno opombo 5.

(8)  Glej uvodno opombo 6.

(9)  Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike), glej uvodno opombo 6.

(10)  SEMII – Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale“


Top