Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:028:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 28, 03. veebruar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
3. veebruar 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

26.–27. oktoobril 2005 toimunud 421. täiskogu istungil

2006/C 028/1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Pärimisõiguse ja testamentide roheline raamat”KOM(2005) 65 lõplik

1

2006/C 028/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Klassikaliste” energiakandjate söe, nafta ja maagaasi praegune olukord ja tulevikuväljavaated energiakandjate kombinatsioonis

5

2006/C 028/3

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laevareostuse vastase tegevuse mitmeaastase rahastamise ja määruse (EÜ) nr 1406/2002 muutmise kohta”KOM(2005) 210 lõplik — 2005/0098 (COD)

16

2006/C 028/4

Arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule riski- ja kriisiohjamise kohta põllumajanduses”KOM(2005) 74 lõplik

18

2006/C 028/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu direktiiv, millega sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad”KOM(2005) 221 lõplik — 2005/0099 CNS

25

2006/C 028/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 programm “Kodanikud Euroopale”, et edendada aktiivset Euroopa kodakondsust KOM(2005) 116 lõplik — 2005/0100 COD

29

2006/C 028/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Euroopa Komisjoni teatis nõukogule Euroopa noorsoopoliitika küsimuses: Euroopa noorte probleemide lahendamine — Euroopa noortepakti rakendamine ja aktiivse kodanikutunde kujundamine”KOM(2005) 206 lõplik

35

2006/C 028/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse eelnõu teemal “Järelemõtlemisaeg: struktuur, teemad ja raamistik hindamaks väitlust Euroopa Liidu üle”

42

2006/C 028/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Isikute liikumine laienenud Euroopa Liidus ja selle mõju transpordivahenditele”

47

2006/C 028/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel

“Ettepanek: nõukogu määrus, mis käsitleb ühist turukorraldust suhkrusektoris”

“Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks”

“Ettepanek: nõukogu määrus, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks Euroopa Ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta”KOM(2005) 263 lõplik — 2005/0118-0119-0120 CNS

52

2006/C 028/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile — Aruanne ELi metsastrateegia rakendamise kohta”KOM(2005) 84 lõplik

57

2006/C 028/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus seemneturu ühise korralduse kohta”KOM(2005) 384 (lõplik) — 2005/0164 (CNS)

66

2006/C 028/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta”KOM(2005) 395 lõplik — 2005/0160 (CNS)

68

2006/C 028/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa solidaarsusfondi loomise kohta”KOM(2005) 108 lõplik –2005/0033 (COD)

69

2006/C 028/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Eetiline kaubandus ja tarbijagarantii kavad”

72

2006/C 028/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus “Ettepanek: nõukogu määrus humalaturu ühise korralduse kohta”KOM (2005) 386 lõplik — 2005/0162 (CNS)

82

2006/C 028/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust”KOM(2005) 181 lõplik — 2005/0090 (CNS)

83

2006/C 028/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu direktiiv, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 77/388/EMÜ maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht ei ole riigi territooriumil, vaid teises liikmesriigis”KOM(2004) 728 lõplik — 2005/0807 (CNS)

86

2006/C 028/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal: “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/544/EMÜ sagedusribade kohta, mis on eraldatud üleeuroopalise üldkasutatava maismaa kaugotsingu teenuse kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses”KOM(2005) 361 lõplik — 2005/0147 (COD)

88

2006/C 028/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ seoses heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse järelevalve programmi pikendamisega 2006. aastaks”KOM(2005) 347 lõplik — 2005/0144 (COD)

89

2006/C 028/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “WTO kuuenda ministrite konverentsi ettevalmistamine — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukoht”

90

2006/C 028/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: kodanikuühiskonna dialoog ELi ja kandidaatriikide vahel KOM(2005) 290 lõplik

97

2006/C 028/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta”KOM(2005) 370 lõplik — 2005/0149(COD)

104


ET

 

Top