EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:028:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 28, 03 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 28

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
3 februari 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

421:a plenarsession den 26–27 oktober 2005

2006/C 028/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om arv och testamente”KOM(2005) 65 slutlig

1

2006/C 028/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Situationen och framtidsutsikterna för ’traditionella’ energikällor som kol, olja och naturgas i den framtida energimixen”

5

2006/C 028/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002”KOM(2005) 210 slutlig – 2005/0098 COD

16

2006/C 028/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet om risk- och krishantering inom jordbruket”KOM(2005) 74 slutlig

18

2006/C 028/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar”KOM(2005) 221 slutlig – 2005/0099 (CNS)

25

2006/C 028/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet ’Medborgare för Europa’ för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap”KOM (2005) 116 slutlig – 2005/0041 (COD)

29

2006/C 028/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet om Europeiska unionens ungdomspolitik: Ta tillvara ungdomarnas intressen i Europa – genomförande av Europeiska ungdomspakten och främjande av ett aktivt medborgarskap”KOM(2005) 206 slutlig

35

2006/C 028/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En period för eftertanke: strukturen, ämnena och ramen för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen

42

2006/C 028/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Medborgarnas rörlighet i ett utvidgat Europa samt dess konsekvenser för transportmedlen”

47

2006/C 028/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

Förslag till rådets förordning om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i Europeiska gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken”KOM(2005) 263 slutlig – 2005/0118-0119-0120 (CNS)

52

2006/C 028/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Rapport om genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi KOM(2005) 84 slutlig

57

2006/C 028/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde”KOM(2005) 384 slutlig – 2005/0164 (CNS)

66

2006/C 028/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin”KOM(2005) 395 slutlig – 2005/0160 CNS

68

2006/C 028/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond”KOM(2005) 108 slutlig – 2005/0033 (COD)

69

2006/C 028/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Etisk handel och konsumentgarantisystem”

72

2006/C 028/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för humle”(KOM(2005) 386 slutlig – 2005/0162 CNS)

82

2006/C 028/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget”KOM(2005) 181 slutlig – 2005/0090 (CNS)

83

2006/C 028/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat KOM(2004) 728 slutlig – 2005/0807 (CNS)

86

2006/C 028/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen”(KOM(2005) 361 slutlig – 2005/0147 COD)

88

2006/C 028/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT)”KOM(2005) 347 slutlig – 2005/0144 (COD)

89

2006/C 028/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Planeringen av WTO:s sjätte ministerkonferens – EESK:s ståndpunkt”

90

2006/C 028/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Dialog mellan det civila samhället i EU och det i kandidatländerna”KOM(2005) 290 slutlig

97

2006/C 028/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus KOM(2005) 370 slutlig – 2005/0149(COD)

104


SV

 

Top