Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0424(05)

Otsus nr H1, 12. juuni 2009 , mis käsitleb nõukogu määrustelt (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 ülemineku raamistikku ning sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsuste ja soovituste kohaldamist(EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst)

OJ C 106, 24.4.2010, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 106/13


OTSUS nr H1,

12. juuni 2009,

mis käsitleb nõukogu määrustelt (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 ülemineku raamistikku ning sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsuste ja soovituste kohaldamist

(EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst)

2010/C 106/05

SOTSIAALKINDLUSTUSSÜSTEEMIDE KOORDINEERIMISE HALDUSKOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) (1) artikli 72 punkti a, mille kohaselt halduskomisjon tegeleb kõigi määrusest (EÜ) nr 883/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusest (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta, (2) rakendamise kord tulenevate haldus- ja tõlgendusküsimustega,

võttes arvesse määruse (EÜ) nr 883/2004 artikleid 87–91,

võttes arvesse määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 64 lõiget 7 ning artikleid 93–97

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrused (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 jõustuvad 1. mail 2010. aastal ning samal kuupäeval tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1408/71 (3) ja (EMÜ) nr 574/72, (4) välja arvatud olukordades, mida reguleeritakse määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 90 lõikegae 1 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 96 lõikega 1.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 87 lõike 8 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 94 alusel kehtib enne nimetatud määruste jõustumist esitatud nõuete suhtes endiselt õigus, mis kehtis nende suhtes nende esitamise ajal, ning nimetatud määruste sätteid kohaldatakse üksnes nõuete suhtes, mis on algatatud pärast nende jõustumist.

(3)

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni otsused nr 74–208 ja soovitused nr 14–23, mis on veel jõus, muutuvad vananenuks alates kuupäevast, mil tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 ja jõustuvad määrused (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009.

(4)

Teatavaid otsuseid ja soovitusi, mis kehtivad määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 alusel, on vaja kohandada, et need vastaksid määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 sätetele.

(5)

Sotsiaalkindlustusasutused vajavad läbipaistvust ja juhtnööre, et kohaldada määrustest (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 tulenevaid halduskomisjoni otsuseid ja soovitusi pärast määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 jõustumiskuupäeva.

(6)

Tulenevalt juriidilisest ja tehnilisest keerukusest, pingelisest ajakavast ja vajadusest seada teatavad halduskomisjoni ülesanded prioriteetsusjärjekorda, ei ole mõningad otsused avaldamisvalmis õigeaegselt enne määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 jõustumist, vaid alles hiljem.

(7)

Teatavad otsuste ja soovituste sätted, mis kehtivad määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 alusel, võetakse otse üle määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 sätetesse.

(8)

Toimides vastavalt määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 71 lõikes 2 sätestatud tingimustele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Otsuseid ja soovitusi, milles viidatakse määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72, ei kohaldata juhtumite suhtes, mida reguleeritakse määrustega (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009.

Siiski kohaldatakse kõnealuseid otsuseid ja soovitusi juhtudel, kui määrused (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 jäävad jõusse ning omavad jätkuvalt õiguslikku jõudu, eelkõige olukordades, mida käsitletakse määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 90 lõike 1 teises lõigus ja määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 96 lõike 1 teises lõigus.

2.

Lisa A osas loetletud otsuseid ja soovitusi ei asendata määrustel (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 põhinevate otsuste ega soovitustega.

3.

Lisa B osas loetletud otsused ja soovitused asendatakse nimetatud uute otsuste ja soovitustega, mis põhinevad määrustel (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009.

4.

Lisa C osas loetletud otsuseid kohandab halduskomisjon võimalikult kiiresti, nõnda et need vastaksid määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 sätetele, sest nende otsuste põhimõtteid on vaja kohaldada ka kõnealuste määruste puhul.

5.

Määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 kohaldamiseks vajalikud dokumendid (st E-vormid, Euroopa ravikindlustuskaardid ja ajutised asendussertifikaadid), mille liikmesriikide pädevad asutused, ametivõimud ja muud organid on välja andnud enne määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 jõustumist, on endiselt kehtivad (vaatamata asjaolule, et nad viitavad määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72) ning teiste liikmesriikide asutused, võimuorganid ja muud organid võtavad neid arvesse ka pärast seda kuupäeva kuni nende kehtivusaja lõpuni või kuni nad tagasi võetakse või määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 alusel välja antud või edastatud dokumendiga asendatakse.

6.

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 987/2009 jõustumise kuupäevast.

Halduskomisjoni esimees

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.

(3)  EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2.

(4)  EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1.


LISA

A   OSA

(Otsused ja soovitused, milles viidatakse määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 ning mida ei asendata määrustel (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 põhinevate otsuste ja soovitustega)

Otsused:

 

Otsus nr 74

 

Otsus nr 76

 

Otsus nr 79

 

Otsus nr 81

 

Otsus nr 85

 

Otsus nr 89

 

Otsus nr 91

 

Otsus nr 115

 

Otsus nr 117

 

Otsus nr 118

 

Otsus nr 121

 

Otsus nr 126

 

Otsus nr 132

 

Otsus nr 133

 

Otsus nr 134

 

Otsus nr 135

 

Otsus nr 136

 

Otsus nr 137

 

Otsus nr 142

 

Otsus nr 143

 

Otsus nr 145

 

Otsus nr 146

 

Otsus nr 148

 

Otsus nr 151

 

Otsus nr 152

 

Otsus nr 156

 

Otsus nr 167

 

Otsus nr 171

 

Otsus nr 173

 

Otsus nr 174

 

Otsus nr 176

 

Otsus nr 178

 

Otsus nr 180

 

Otsus nr 192

 

Otsus nr 193

 

Otsus nr 197

 

Otsus nr 198

 

Otsus nr 199

 

Otsus nr 201

 

Otsus nr 202

 

Otsus nr 204

Soovitused:

 

Soovitus nr 15

 

Soovitus nr 16

 

Soovitus nr 17

 

Soovitus nr 19

 

Soovitus nr 20

 

Soovitus nr 23

B   OSA

(Asendatud otsused ja soovitused, milles viidatakse määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72, ning neid asendavad otsused ja soovitused, mis põhinevad määrustel (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009)

Määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 alusel vastu võetud otsused

Vastavad otsused määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 alusel

Otsus nr 75

OTSUS nr P1

Otsus nr 83

OTSUS nr U1

Otsus nr 96

OTSUS nr P1

Otsus nr 99

OTSUS nr H1

Otsus nr 100

OTSUS nr H1

Otsus nr 101

OTSUS nr H1

Otsus nr 105

OTSUS nr P1

Otsus nr 139

OTSUS nr H1

Otsus nr 140

OTSUS nr H1

Otsus nr 160

OTSUS nr U2

Otsus nr 181

OTSUS nr A2

Otsus nr 189

OTSUS nr S1

Otsus nr 190

OTSUS nr S2

Otsus nr 191

OTSUS nr S1

Otsus nr 194

OTSUS nr S3

Otsus nr 195

OTSUS nr S3

Otsus nr 196

OTSUS nr S3

Otsus nr 200

OTSUS nr H3

Otsus nr 203

OTSUS nr S1

Otsus nr 205

OTSUS nr U3

Otsus nr 207

OTSUS nr F1


Määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 alusel tehtud soovitused

Vastavad soovitused määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 alusel

Soovitus nr 18

SOOVITUS nr U1

Soovitus nr 21

SOOVITUS nr U2

Soovitus nr 22

SOOVITUS nr P1

C   OSA

(Otsused, milles viidatakse määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 ning mida halduskomisjonil tuleb veel kohandada)

 

Otsus nr 138

 

Otsused nr 147 ja 150

 

Otsus nr 170 (sh otsus nr 185)

 

Otsus nr 175

 

Otsus nr 206

 

Otsus nr 208


Top