EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:106:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 106, 24 април 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.106.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 106

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
24 април 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност

2010/C 106/01

Решение № A1 от 12 юни 2009 година за установяване на процедура на диалог и помирение по отношение на валидността на документите, определянето на приложимото законодателство и предоставянето на обезщетения съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

1

2010/C 106/02

Решение № А2 от 12 юни 2009 година за тълкуване на член 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници, временно работещи извън компетентната държава (1)

5

2010/C 106/03

Решение № E1 от 12 юни 2009 година относно практическите условия и ред във връзка с преходния период за обмена на данни по електронен път, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

9

2010/C 106/04

Решение № F1 от 12 юни 2009 година за тълкуване на член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения (1)

11

2010/C 106/05

Решение № Н1 от 12 юни 2009 година относно рамката за прехода от регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 на Съвета към регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета и прилагането на решенията и препоръките на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (1)

13

2010/C 106/06

Решение № Н2 от 12 юни 2009 година относно методите на работа и състава на Техническата комисия за обработка на информация на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (1)

17

2010/C 106/07

Решение № Р1 от 12 юни 2009 година за тълкуване на член 50, параграф 4, член 58 и член 87, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно отпускането на обезщетения за инвалидност и старост и обезщетения на преживели лица (1)

21

2010/C 106/08

Решение № S1 от 12 юни 2009 година относно Европейската здравноосигурителна карта (1)

23

2010/C 106/09

Решение № S2 от 12 юни 2009 година относно техническите спецификации на Европейската здравноосигурителна карта (1)

26

2010/C 106/10

Решение № S3 от 12 юни 2009 година за определяне на обезщетенията, обхванати в член 19, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и член 25, буква А, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

40

2010/C 106/11

Решение № U1 от 12 юни 2009 година относно член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на увеличението на обезщетенията за безработица за зависими членове на семейството (1)

42

2010/C 106/12

Решение № U2 от 12 юни 2009 година относно обхвата на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правата на обезщетения за безработица на напълно безработни лица, които не са погранични работници и които по време на последната си дейност като заети или самостоятелно заети лица са пребивавали на територията на държава-членка, различна от компетентната държава-членка (1)

43

2010/C 106/13

Решение № U3 от 12 юни 2009 година относно обхвата на понятието „частична безработица“, приложимо по отношение на безработните лица, упоменати в член 65, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

45

2010/C 106/14

Препоръка № P1 от 12 юни 2009 година относно решението Gottardo, съгласно което социалните придобивки, с които се ползват гражданите на дадена държава-членка по силата на двустранни спогодби за социална сигурност с трети страни, трябва да се предоставят и на работниците, граждани на друга държава-членка (1)

47

2010/C 106/15

Препоръка № U1 от 12 юни 2009 година относно приложимото законодателство по отношение на безработни лица, осъществяващи почасова професионална или търговска дейност в държава-членка, различна от държавата на пребиваване (1)

49

2010/C 106/16

Препоръка № U2 от 12 юни 2009 година за прилагане на член 64, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на безработните лица, придружаващи съпрузите или партньорите си, които извършват професионална или търговска дейност в държава-членка, различна от компетентната държава (1)

51

2010/C 106/17

Решение № S4 от 2 октомври 2009 година относно процедурите за възстановяване на парични средства за изпълнението на членове 35 и 41 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

52

2010/C 106/18

Решение № S5 от 2 октомври 2009 година за тълкуване на понятието „обезщетения в натура“ съгласно определението в член 1, буква ха) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за болест или майчинство в съответствие с членове 17, 19, 20, 22, член 24, параграф 1, членове 25, 26, член 27, параграфи 1, 3, 4 и 5, членове 28, 34 и член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

54

2010/C 106/19

Решение № Н3 от 15 октомври 2009 година относно датата, която се взема предвид при определяне на обменния курс, посочен в член 90 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

56


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария

BG

 

Top