EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:091:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 91, 30. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 91
47. årgang
30. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 583/2004 af 22. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder og forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2004 af 29. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2004 af 26. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 282/2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (1) 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2004 af 29. marts 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2004 af 29. marts 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 23
*Kommissionens direktiv 2004/33/EF af 22. marts 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter (1) 25

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/285/EC
*Kommissionens beslutning af 19. juni 2002 om i henhold til artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 at pålægge en virksomhed bøder, hvis den afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i en anmeldelse i henhold til proceduren vedrørende kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (Sag COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (meddelt under nummer K(2002) 2208) (1) 40
2004/286/EC
*Kommissionens beslutning af 23. juli 2003 om den støtte til forskning og udvikling inden for flyindustrien som Kongeriget Spanien planlægger at yde til virksomheden GAMESA (meddelt under nummer K(2003) 2518) (1) 49
2004/287/EC
*Kommissionens beslutning af 24. marts 2004 om midlertidig handel med frø af arterne Vicia faba og Glycine max, der ikke opfylder kravene i henholdsvis Rådets direktiv 66/401/EØF eller 2002/57/EF (meddelt under nummer K(2004) 884) (1) 56
2004/288/EC
*Kommissionens beslutning af 26. marts 2004 om midlertidig adgang for Australien og New Zealand til EF-beredskabslagrene af mund- og klovesygevirusantigener (meddelt under nummer K(2004) 967) (1) 58

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets beslutning 2004/161/EF af 10. februar 2004 om forlængelse af anvendelsesperioden for beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats for visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF (EUT L 52 af 21.2.2004) 60
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top