EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:091:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 91, 30 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 91
47 årgången
30 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 583/2004 av den 22 mars 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 584/2004 av den 29 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 585/2004 av den 26 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (1) 17
Kommissionens förordning (EG) nr 586/2004 av den 29 mars 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under mars 2004 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas 21
Kommissionens förordning (EG) nr 587/2004 av den 29 mars 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 23
*Kommissionens direktiv 2004/33/EG av den 22 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om vissa tekniska krav på blod och blodkomponenter (1) 25

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/285/EC
*Kommissionens beslut av den 19 juni 2002 om att enligt artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 ålägga ett företag böter för lämnande av oriktiga och vilseledande uppgifter i en anmälan i samband med förfarandet för kontroll av företagskoncentrationer (Ärende COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) [delgivet med nr K(2002) 2208] (1) 40
2004/286/EC
*Kommissionens beslut av den 23 juli 2003 om de stöd till forskning och utveckling inom flygplansindustrin som Spanien planerar att genomföra till förmån för företaget Gamesa [delgivet med nr K(2003) 2518] (1) 49
2004/287/EC
*Kommissionens beslut av den 24 mars 2004 om tillfällig handel med visst utsäde av arterna Vicia faba och Glycine max vilket inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG eller 2002/57/EG [delgivet med nr K(2004) 884] (1) 56
2004/288/EC
*Kommissionens beslut av den 26 mars 2004 om beviljande för Australien och Nya Zeeland att tillfälligt få tillgång till gemenskapens beredskapslager av antigener mot mul- och klövsjuka [delgivet med nr K(2004) 967] (1) 58

Rättelser
*Rättelse till rådets beslut 2004/161/EG av den 10 februari 2004 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2000/185/EG om att tillåta medlemsstaterna att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa arbetsintensiva tjänster i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.6 i direktiv 77/388/EEG (EUT L 52 av den 21.2.2004) 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top