EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:091:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 91, 30 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 91
47e jaargang
30 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Raad van 22 maart 2004 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, Verordening (EG) nr. 1786/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen en Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 1
Verordening (EG) nr. 584/2004 van de Commissie van 29 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
*Verordening (EG) nr. 585/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 282/2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (1) 17
Verordening (EG) nr. 586/2004 van de Commissie van 29 maart 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in maart 2004 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 2497/96 21
Verordening (EG) nr. 587/2004 van de Commissie van 29 maart 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 23
*Richtlijn 2004/33/EG van de Commissie van 22 maart 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde technische voorschriften voor bloed en bloedbestanddelen (1) 25

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/285/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 juni 2002 overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad waarbij aan een onderneming geldboeten worden opgelegd wegens het verstrekken van onjuiste en misleidende inlichtingen in een procedure inzake fusiecontrole (Zaak COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2208) (1) 40
2004/286/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 betreffende steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartsector die het Koninkrijk Spanje overweegt ten uitvoer te brengen ten gunste van de onderneming Gamesa (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2518) (1) 49
2004/287/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 maart 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soorten Vicia faba en Glycine max dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG, respectievelijk Richtlijn 2002/57/EG van de Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 884) (1) 56
2004/288/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 maart 2004 waarbij Australië en Nieuw-Zeeland tijdelijk toegang krijgen tot de communautaire reserves aan mond- en klauwzeerantigeen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 967) (1) 58

Rectificaties
*Rectificatie van Beschikking 2004/161/EG van de Raad van 10 februari 2004 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2000/185/EG waarbij de lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EEG een verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten toe te passen (PB L 52 van 21.2.2004) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top