EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:023:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 23, 21. januar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 23

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
21. januar 2021


Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2018-2019
Mødeperioden den 11. marts 2019
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 420 af 4.12.2020 .
SESSIONEN 2019-2020
Mødeperioden fra den 12. til den 14. marts 2019
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 420 af 4.12.2020 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 12. marts 2019

2021/C 23/01

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2019 om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))

2

2021/C 23/02

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2019 om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (2018/2158(INI))

7

2021/C 23/03

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2019 om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (2018/2159(INI))

16

 

Onsdag den 13. marts 2019

2021/C 23/04

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om et Europa, der beskytter: ren luft til alle (2018/2792(RSP))

23

2021/C 23/05

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D059754/02 — 2019/2520(RPS))

33

2021/C 23/06

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060242/03 — 2019/2551(RSP))

36

2021/C 23/07

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060243/03 — 2019/2552(RSP))

42

2021/C 23/08

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs og underkombinationerne Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 og MIR162 × 1507 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060244/03 — 2019/2553(RSP))

48

2021/C 23/09

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (D060042/02 — 2019/2541(RSP))

54

2021/C 23/10

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (2018/2150(INI))

58

2021/C 23/11

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019 (2018/2119(INI))

67

2021/C 23/12

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019 (2018/2120(INI))

73

 

Torsdag den 14. marts 2019

2021/C 23/13

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (2019/2610(RSP))

83

2021/C 23/14

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (2019/2611(RSP))

88

2021/C 23/15

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om menneskerettighedssituationen i Guatemala (2019/2618(RSP))

92

2021/C 23/16

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012 (2018/2107(INI))

98

2021/C 23/17

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP))

105

2021/C 23/18

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP))

108

2021/C 23/19

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om det presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (2019/2612(RSP))

113

2021/C 23/20

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om klimaændringer — en europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen (2019/2582(RSP))

116

2021/C 23/21

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))

126

2021/C 23/22

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om den årlige strategiske rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (2018/2279(INI))

130

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag den 13. marts 2019

2021/C 23/23

Europa-Parlamentets henstilling af 13. marts 2019 om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (2018/2116(INI))

146

2021/C 23/24

Europa-Parlamentets henstilling af 13. marts 2019 om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med status over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2018/2115(INI))

152

2021/C 23/25

Europa-Parlamentets henstilling af 13. marts 2019 om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, til Kommissionen og til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (2018/2246(INI))

159


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 12. marts 2019

2021/C 23/26

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om anmodning om ophævelse af Monica Hohlmeiers immunitet (2019/2002(IMM))

164

2021/C 23/27

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (2018/2247(IMM))

166

2021/C 23/28

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (2018/2267(IMM))

168

 

Onsdag den 13. marts 2019

2021/C 23/29

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. marts 2019 om manglende opnåelse af flertal i et udvalg for et forslag til en juridisk bindende retsakt (fortolkning af forretningsordenens artikel 171, stk. 1, første afsnit, litra b)) (2019/2011(REG))

170


 

III   Forberedende retsakter

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 12. marts 2019

2021/C 23/30

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. marts 2019 om forlængelse af gyldigheden af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (2019/2545(RSO))

171

2021/C 23/31

P8_TA(2019)0139
Elektronisk godstransportinformation ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 — C8-0191/2018 — 2018/0140(COD))
P8_TC1-COD(2018)0140
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om elektronisk godstransportinformation
(EØS-relevant tekst)

173

2021/C 23/32

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272(NLE))

200

2021/C 23/33

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 med udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272M(NLE))

201

2021/C 23/34

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (10923/2018 — C8-0440/2018 — 2018/0238(NLE))

207

2021/C 23/35

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) (12527/2018 — C8-0436/2018 — 2018/0116(NLE))

208

2021/C 23/36

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (05083/2015 — C8-0022/2019 — 2014/0327(NLE))

209

2021/C 23/37

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (10219/2016 — C8-0135/2017 — 2016/0121(NLE))

210

2021/C 23/38

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side (12183/1/2011 — C8-0059/2015 — 1998/0031R(NLE))

211

2021/C 23/39

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger (13123/2018 — C8-0474/2018 — 2018/0812(CNS))

215

2021/C 23/40

P8_TA(2019)0148
Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (COM(2016)0007 — C8-0012/2016 — 2016/0002(COD))
P8_TC1-COD(2016)0002
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA

216

2021/C 23/41

P8_TA(2019)0149
Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 — C8-0217/2017 — 2017/0144(COD))
P8_TC1-COD(2017)0144
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer ((ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning (EU) 2018/1726

217

2021/C 23/42

P8_TA(2019)0150
Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD))
P8_TC1-COD(2018)0230
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014
(EØS-relevant tekst)

218

2021/C 23/43

P8_TA(2019)0151
EU's forordning om cybersikkerhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, »EU's Agentur for Cybersikkerhed«, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi (»forordningen om cybersikkerhed«) (COM(2017)0477 — C8-0310/2017 — 2017/0225(COD))
P8_TC1-COD(2017)0225
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed ▌), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed)

252

2021/C 23/44

P8_TA(2019)0152
Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 — C8-0139/2018 — 2018/0082(COD))
P8_TC1-COD(2018)0082
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

254

2021/C 23/45

P8_TA(2019)0153
Det europæiske borgerinitiativ ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ (COM(2017)0482 — C8-0308/2017 — 2017/0220(COD))
P8_TC1-COD(2017)0220
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om det europæiske borgerinitiativ

257

2021/C 23/46

P8_TA(2019)0154
Import af kulturgenstande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande (COM(2017)0375 — C8-0227/2017 — 2017/0158(COD))
P8_TC1-COD(2017)0158
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om indførsel og import af kulturgenstande

258

2021/C 23/47

P8_TA(2019)0155
Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (COM(2018)0636 — C8–0413/2018 — 2018/0336(COD))
P8_TC1-COD(2018)0336
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

259

 

Onsdag den 13. marts 2019

2021/C 23/48

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014 (C(2019)00793 — 2019/2546(DEA))

260

2021/C 23/49

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår undtagne enheder (C(2019)00794 — 2019/2547(DEA))

261

2021/C 23/50

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår undtagne enheder (C(2019)00791 — 2019/2549(DEA))

262

2021/C 23/51

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 (C(2019)00792 — 2019/2550(DEA))

263

2021/C 23/52

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))

264

2021/C 23/53

P8_TA(2019)0165
Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (COM(2018)0891 — C8–0513/2018 — 2018/0435(COD))
P8_TC1-COD(2018)0435
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige

266

2021/C 23/54

P8_TA(2019)0166
Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0892 — C8–0512/2018 — 2018/0432(COD))
P8_TC1-COD(2018)0432
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Irland-Det Forenede Kongerige) og Det Forenede Kongerige-Irland (Irland-NordIrland-Skotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

267

2021/C 23/55

P8_TA(2019)0167
Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (»Det Forenede Kongerige«) udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0065 — C8-0040/2019 — 2019/0030(COD))
P8_TC1-COD(2019)0030
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, oprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

268

2021/C 23/56

P8_TA(2019)0168
Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD))
P8_TC1-COD(2018)0434
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

269

2021/C 23/57

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302(NLE))

270

2021/C 23/58

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 med et udkast til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302M(NLE))

271

2021/C 23/59

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (15832/2018 — C8-0035/2019 — 2018/0316(NLE))

284

2021/C 23/60

P8_TA(2019)0173
Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))
P8_TC1-COD(2015)0278
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

285

2021/C 23/61

P8_TA(2019)0174
Visuminformationssystemet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA (COM(2018)0302 — C8-0185/2018 — 2018/0152(COD))
P8_TC1-COD(2018)0152
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om reform af visuminformationssystemet ved ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399 og, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og ophævelse af beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA [Ændring 1]

286

2021/C 23/62

P8_TA(2019)0175
Asyl- og Migrationsfond ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD))
P8_TC1-COD(2018)0248
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden [Ændring 1]

356

2021/C 23/63

P8_TA(2019)0176
Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0473 — C8-0272/2018 — 2018/0249(COD))
P8_TC1-COD(2018)0249
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

406

2021/C 23/64

P8_TA(2019)0177
Fond for Intern Sikkerhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed (COM(2018)0472 — C8-0267/2018 — 2018/0250(COD))
P8_TC1-COD(2018)0250
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om Fonden for Intern Sikkerhed

451

2021/C 23/65

P8_TA(2019)0178
Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))
P8_TC1-COD(2016)0392
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008

492

2021/C 23/66

P8_TA(2019)0179
Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02360/2018 — C8-0132/2018 — 2018/0900(COD))
P8_TC1-COD(2018)0900
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/… om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

494

2021/C 23/67

P8_TA(2019)0180
Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0053 — C8-0039/2019 — 2019/0019(COD))
P8_TC1-COD(2019)0019
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af de sociale sikringsordninger efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

495

2021/C 23/68

P8_TA(2019)0181
Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD))
P8_TC1-COD(2018)0436
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

497

2021/C 23/69

P8_TA(2019)0182
Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))
P8_TC1-COD(2018)0433
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

498

2021/C 23/70

P8_TA(2019)0183
Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0048 — C8-0037/2019 — 2019/0009(COD))
P8_TC1-COD(2019)0009
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

499

2021/C 23/71

P8_TA(2019)0184
Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande (COM(2019)0049 — C8-0036/2019 — 2019/0010(COD))
P8_TC1-COD(2019)0010
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

500

2021/C 23/72

P8_TA(2019)0185
Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2019)0088 — C8-0046/2019 — 2019/0040(COD))
P8_TC1-COD(2019)0040
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

501

2021/C 23/73

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))

502

2021/C 23/74

P8_TA(2019)0190
Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0567 — C8–0384/2018 — 2018/0298(COD))
P8_TC1-COD(2018)0298
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

570

2021/C 23/75

P8_TA(2019)0191
Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0568 — C8-0385/2018 — 2018/0299(COD))
P8_TC1-COD(2018)0299
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

571

2021/C 23/76

P8_TA(2019)0192
Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 — C8-0014/2018 — 2018/0012(COD))
P8_TC1-COD(2018)0012
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ændring af direktiv 2010/65/EU og om ophævelse af direktiv 2000/59/EF

572

2021/C 23/77

P8_TA(2019)0193
Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085 — C8-0097/2018 — 2018/0040(COD))
P8_TC1-COD(2018)0040
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen

573

2021/C 23/78

P8_TA(2019)0194
Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (COM(2017)0489 — C8-0311/2017 — 2017/0226(COD))
P8_TC1-COD(2017)0226
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA

575

 

Torsdag den 14. marts 2019

2021/C 23/79

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2019 om udkast til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) (15401/2018 — C8-0023/2019 — 2016/0190(CNS))

576

2021/C 23/80

P8_TA(2019)0208
Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 — C8-0117/2018 — 2018/0060(COD))
P8_TC1-COD(2018)0060
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

577

2021/C 23/81

P8_TA(2019)0209
Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 — C8-0183/2017 — 2017/0116(COD))
P8_TC1-COD(2017)0116
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af forordning (EF) nr. 868/2004

578

2021/C 23/82

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III — Kommissionen (2019/2001(BUD))

579

2021/C 23/83

Europa-Parlamentets afgørelse af 14. marts 2019 om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0021/2019 — C8-0042/2019 — 2019/0901(NLE))

585

2021/C 23/84

Europa-Parlamentets afgørelse af 14. marts 2019 om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (05940/2019 — C8-0050/2019 — 2019/0801(NLE))

587

2021/C 23/85

Europa-Parlamentets afgørelse af 14. marts 2019 om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (N8-0028/2019 — C8-0052/2019 — 2019/0902(NLE))

588

2021/C 23/86

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (COM(2017)0827 — 2017/0333R(APP))

590


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i  fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top