EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:023:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 23, 21 януари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 23

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
21 януари 2021 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2018—2019 г.
Заседание от 11 март 2019 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 420, 4.12.2020 г.
СЕСИЯ 2019—2020 г.
Заседания от 12 до 14 март 2019 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 420, 4.12.2020 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 12 март 2019 r.

2021/C 23/01

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им (2019/2575(RSP))

2

2021/C 23/02

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия (2018/2158(INI))

7

2021/C 23/03

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (2018/2159(INI))

16

 

Сряда, 13 март 2019 r.

2021/C 23/04

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно Европа, която закриля: чист въздух за всички (2018/2792(RSP))

23

2021/C 23/05

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клотианидин, циклоксидим, епоксиконазол, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D059754/02 — 2019/2520(RPS))

33

2021/C 23/06

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D060242/03 — 2019/2551(RSP))

36

2021/C 23/07

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D060243/03 — 2019/2552(RSP))

42

2021/C 23/08

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D060244/03 — 2019/2553(RSP))

48

2021/C 23/09

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества абамектин, Bacillus subtilis (Cohn 1872) щам QST 713, Bacillus thuringiensis, подвид Aizawai, Bacillus thuringiensis, подвид Israeliensis, Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki, Beauveria bassiana, бенфлуралин, клодинафоп, клопиралид, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ципродинил, дихлорпроп-P, епоксиконазол, фенпироксимат, флуазинам, флутоланил, фосетил, Lecanicillium muscarium, мепанипирим, мепикват, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, метконазол, метрафенон, Phlebiopsis gigantea, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, Pythium oligandrum, римсулфорон, спинозад, Streptomyces K61, тиаклоприд, толклофос-метил, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, триклопир, тринексапак, тритиконазол, Verticillium albo-atrum и цирам (D060042/02 — 2019/2541(RSP))

54

2021/C 23/10

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция (2018/2150(INI))

58

2021/C 23/11

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI))

67

2021/C 23/12

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (2018/2120(INI))

73

 

Четвъртък, 14 март 2019 r.

2021/C 23/13

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно положението с правата на човека в Казахстан (2019/2610(RSP))

83

2021/C 23/14

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно Иран, по-специално случаят със защитниците на правата на човека (2019/2611(RSP))

88

2021/C 23/15

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно положението с правата на човека в Гватемала (2019/2618(RSP))

92

2021/C 23/16

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) (2018/2107(INI))

98

2021/C 23/17

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP))

105

2021/C 23/18

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека (2019/2580(RSP))

108

2021/C 23/19

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно неотложната необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (2019/2612(RSP))

113

2021/C 23/20

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно изменението на климата — европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с Парижкото споразумение (2019/2582(RSP))

116

2021/C 23/21

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP))

126

2021/C 23/22

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (2018/2279(INI))

130

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 13 март 2019 r.

2021/C 23/23

Препоръка на Европейския парламент от 13 март 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС (2018/2116(INI))

146

2021/C 23/24

Препоръка на Европейския парламент от 13 март 2019 г. до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2018/2115(INI))

152

2021/C 23/25

Препоръка на Европейския парламент от 13 март 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (2018/2246(INI))

159


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 12 март 2019 r.

2021/C 23/26

Решение на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Моника Холмайер (2019/2002(IMM))

164

2021/C 23/27

Решение на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен (2018/2247(IMM))

166

2021/C 23/28

Решение на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд (2018/2267(IMM))

168

 

Сряда, 13 март 2019 r.

2021/C 23/29

Решение на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно неполучаване на мнозинство в комисия по предложение за правнообвързващ акт (тълкуване към член 171, параграф 1, първа алинея, буква б) от Правилника за дейността) (2019/2011(REG))

170


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 12 март 2019 r.

2021/C 23/30

Решение на Европейския парламент от 12 март 2019 г. за удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (2019/2545(RSO))

171

2021/C 23/31

P8_TA(2019)0139
Електронна информация за товарни превози ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (COM(2018)0279 — C8-0191/2018 — 2018/0140(COD))
P8_TC1-COD(2018)0140
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози
(текст от значение за ЕИП)

173

2021/C 23/32

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272(NLE))

200

2021/C 23/33

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272М(NLE))

201

2021/C 23/34

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (10923/2018 — C8-0440/2018 — 2018/0238(NLE))

207

2021/C 23/35

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) (12527/2018 — C8-0436/2018 — 2018/0116(NLE))

208

2021/C 23/36

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05083/2015 — C8-0022/2019 — 2014/0327(NLE))

209

2021/C 23/37

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (10219/2016 — C8-0135/2017 — 2016/0121(NLE))

210

2021/C 23/38

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета и на Комисията относно сключването от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия на споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (12183/1/2011 — C8-0059/2015 — 1998/0031R(NLE))

211

2021/C 23/39

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (13123/2018 — C8-0474/2018 — 2018/0812(CNS))

215

2021/C 23/40

P8_TA(2019)0148
Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (COM(2016)0007 — C8-0012/2016 — 2016/0002(COD))
P8_TC1-COD(2016)0002
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета

216

2021/C 23/41

P8_TA(2019)0149
Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2017)0344 — C8-0217/2017 — 2017/0144(COD))
P8_TC1-COD(2017)0144
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726

217

2021/C 23/42

P8_TA(2019)0150
Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD))
P8_TC1-COD(2018)0230
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014
(текст от значение за ЕИП)

218

2021/C 23/43

P8_TA(2019)0151
Акт на ЕС за киберсигурността ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 — C8-0310/2017 — 2017/0225(COD))
P8_TC1-COD(2017)0225
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA („Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност“) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 („Акт за киберсигурността“)

252

2021/C 23/44

P8_TA(2019)0152
Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 — C8-0139/2018 — 2018/0082(COD))
P8_TC1-COD(2018)0082
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти

254

2021/C 23/45

P8_TA(2019)0153
Европейската гражданска инициатива ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 — C8-0308/2017 — 2017/0220(COD))
P8_TC1-COD(2017)0220
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

257

2021/C 23/46

P8_TA(2019)0154
Внос на движими културни ценности ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375 — C8-0227/2017 — 2017/0158(COD))
P8_TC1-COD(2017)0158
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането и вноса на движими културни ценности

258

2021/C 23/47

P8_TA(2019)0155
Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 — C8-0413/2018 — 2018/0336(COD))
P8_TC1-COD(2018)0336
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент

259

 

Сряда, 13 март 2019 r.

2021/C 23/48

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2019)00793 — 2019/2546(DEA))

260

2021/C 23/49

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00794 — 2019/2547(DEA))

261

2021/C 23/50

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00791 — 2019/2549(DEA))

262

2021/C 23/51

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 (C(2019)00792 — 2019/2550(DEA))

263

2021/C 23/52

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 13 февруари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))

264

2021/C 23/53

P8_TA(2019)0165
Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (COM(2018)0891 — C8-0513/2018 — 2018/0435(COD))
P8_TC1-COD(2018)0435
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство

266

2021/C 23/54

P8_TA(2019)0166
Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 — C8-0512/2018 — 2018/0432(COD))
P8_TC1-COD(2018)0432
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)

267

2021/C 23/55

P8_TA(2019)0167
Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз (COM(2019)0065 — C8-0040/2019 — 2019/0030(COD))
P8_TC1-COD(2019)0030
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

268

2021/C 23/56

P8_TA(2019)0168
Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD))
P8_TC1-COD(2018)0434
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

269

2021/C 23/57

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302(NLE))

270

2021/C 23/58

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302M(NLE))

271

2021/C 23/59

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (15832/2018 — C8-0035/2019 — 2018/0316(NLE))

284

2021/C 23/60

P8_TA(2019)0173
Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))
P8_TC1-COD(2015)0278
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изискванията за достъпност на продукти и услуги

285

2021/C 23/61

P8_TA(2019)0174
Визова информационна система ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 — C8-0185/2018 — 2018/0152(COD))
P8_TC1-COD(2018)0152
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент/Директива (ЕС) 2019 /… на Европейския парламент и на Съвета за реформиране на Визовата информационна система чрез изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и за отмяна на Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета [Изм. 1]

286

2021/C 23/62

P8_TA(2019)0175
Фонд „Убежище и миграция“ ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ) (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD))
P8_TC1-COD(2018)0248
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ [Изм. 1]

356

2021/C 23/63

P8_TA(2019)0176
Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0473 — C8-0272/2018 — 2018/0249(COD))
P8_TC1-COD(2018)0249
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

406

2021/C 23/64

P8_TA(2019)0177
Създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (COM(2018)0472 — C8-0267/2018 — 2018/0250(COD))
P8_TC1-COD(2018)0250
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“

451

2021/C 23/65

P8_TA(2019)0178
Определение, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определението, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и за защитата на географските указания на спиртни напитки (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))
P8_TC1-COD(2016)0392
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008

492

2021/C 23/66

P8_TA(2019)0179
Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 — C8-0132/2018 — 2018/0900(COD))
P8_TC1-COD(2018)0900
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

494

2021/C 23/67

P8_TA(2019)0180
Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (COM(2019)0053 — C8-0039/2019 — 2019/0019(COD))
P8_TC1-COD(2019)0019
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

495

2021/C 23/68

P8_TA(2019)0181
Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD))
P8_TC1-COD(2018)0436
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

497

2021/C 23/69

P8_TA(2019)0182
Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))
P8_TC1-COD(2018)0433
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

498

2021/C 23/70

P8_TA(2019)0183
Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство, поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2019)0048 — C8-0037/2019 — (2019/0009(COD))
P8_TC1-COD(2019)0009
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

499

2021/C 23/71

P8_TA(2019)0184
Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (COM(2019)0049 — C8-0036/2019 — 2019/0010(COD))
P8_TC1-COD(2019)0010
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

500

2021/C 23/72

P8_TA(2019)0185
Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2019)0088 — C8-0046/2019 — 2019/0040(COD))
P8_TC1-COD(2019)0040
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

501

2021/C 23/73

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 март 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))

502

2021/C 23/74

P8_TA(2019)0190
Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0567 — C8-0384/2018 — 2018/0298(COD))
P8_TC1-COD(2018)0298
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

570

2021/C 23/75

P8_TA(2019)0191
Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0568 — C8-0385/2018 — 2018/0299(COD))
P8_TC1-COD(2018)0299
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

571

2021/C 23/76

P8_TA(2019)0192
Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0033 — C8-0014/2018 — 2018/0012(COD))
P8_TC1-COD(2018)0012
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО

572

2021/C 23/77

P8_TA(2019)0193
Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 — C8-0097/2018 — 2018/0040(COD))
P8_TC1-COD(2018)0040
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

573

2021/C 23/78

P8_TA(2019)0194
Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 — C8-0311/2017 — 2017/0226(COD))
P8_TC1-COD(2017)0226
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета

575

 

Четвъртък, 14 март 2019 r.

2021/C 23/79

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 — C8-0023/2019 — 2016/0190(CNS))

576

2021/C 23/80

P8_TA(2019)0208
Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 — C8-0117/2018 — 2018/0060(COD))
P8_TC1-COD(2018)0060
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции

577

2021/C 23/81

P8_TA(2019)0209
Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (COM(2017)0289 — C8-0183/2017 — 2017/0116(COD))
P8_TC1-COD(2017)0116
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004

578

2021/C 23/82

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III — Комисия (2019/2001(BUD))

579

2021/C 23/83

Решение на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0021/2019 — C8-0042/2019 — 2019/0901(NLE))

585

2021/C 23/84

Решение на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (05940/2019 — C8-0050/2019 — 2019/0801(NLE))

587

2021/C 23/85

Решение на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно назначаването на председателя на Европейския банков орган (N8-0028/2019 — C8-0052/2019 — 2019/0902(NLE))

588

2021/C 23/86

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд (COM(2017)0827 — 2017/0333R(APP))

590


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top