Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0397

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

COM/2018/397 final - 2018/0220 (COD)

Bruxelles, den 4.6.2018

COM(2018) 397 final

2018/0220(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der ved en ratificeret udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, vil al primær og afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"). Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

Med forbehold af eventuelle overgangsordninger i en eventuel udtrædelsesaftale vil EU's retlige rammer for typegodkendelse for en række produkter ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige med virkning fra anvendelsesdatoen, herunder:

·direktiv 2007/46/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer (erstattes af en forordning, som finder anvendelse fra den 1. september 2020) 

·forordning (EU) nr. 168/2013 om typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

·forordning (EU) nr. 167/2013 om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer og

·forordning (EU) 2016/1628 om typegodkendelse af motorer til brug i mobile ikkevejgående maskiner.

Dette betyder også, at den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige vil ophøre med at være en EU-typegodkendende myndighed og ikke længere vil kunne udøve nogen af de beføjelser og forpligtelser, der er fastsat i EU-lovgivningen for typegodkendende myndigheder. Fabrikanter, som tidligere har opnået godkendelse i Det Forenede Kongerige, vil således skulle opnå nye godkendelser fra de typegodkendende myndigheder i EU-27, herunder for produkter, der allerede fremstilles, for at sikre fortsat overholdelse af EU-lovgivningen og opretholde adgangen til EU-markedet.

Mens de retlige rammer for disse produkter fastsætter proceduremæssige krav, der harmoniserer meddelelsen af typegodkendelse i hele EU, gør visse beskyttelsesforanstaltninger det vanskeligt for de pågældende fabrikanter at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af overholdelsen af lovgivning og forretningskontinuitet, når EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

For eksempel kan fabrikanter i henhold til EU-typegodkendelsessystemet frit vælge den typegodkendende myndighed, som de vil indsende deres ansøgning om typegodkendelse til. Systemet tillader imidlertid ikke, at der skiftes myndighed efter meddelelse af godkendelse, ligesom en myndighed ikke kan ændre en godkendelse, der er udstedt af en anden myndighed. Ligeledes kræves det i typegodkendelseslovgivningen, at en typegodkendende myndighed kun accepterer prøvningsrapporter fra tekniske tjenester, som dens respektive medlemsstat på forhånd har udpeget og anmeldt til Kommissionen. Desuden er det et grundlæggende princip i typegodkendelsessystemet, at et produkt kun må godkendes efter de krav, der finder anvendelse på nye typer (i modsætning til nye køretøjer) på tidspunktet for meddelelse af godkendelsen. Endelig kan den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige, når denne er ophørt med at være en EU-typegodkendende myndighed, ikke længere sikre produktionens overensstemmelse og overensstemmelse efter ibrugtagning af produkter, der allerede er i omsætning. Der er også brug for en ansvarlig typegodkendende myndighed til at tilbagekalde produkter, som ikke er i overensstemmelse med de sikkerheds- og miljømæssige krav.

Disse problemer skaber betydelig retsusikkerhed for fabrikanter med typegodkendelser fra Det Forenede Kongerige. Formålet med dette forslag er at tackle problemerne ved på meget målrettet vis at foretage en midlertidig ændring af de eksisterende regler for at tillade de berørte fabrikanter at opnå nye EU-27-godkendelser, som erstatter deres eksisterende produkter godkendt i Det Forenede Kongerige. Forslaget:

·tillader udtrykkeligt de berørte fabrikanter at ansøge en typegodkendende myndighed i EU-27 om nye godkendelser for eksisterende typer

·tillader, at prøvninger, der understøtter UK-typegodkendelserne, ikke behøver gentages, fordi den tekniske tjeneste ikke på forhånd var blevet udpeget og underrettet af en typegodkendende myndighed i EU-27.

·sikrer, at sådanne godkendelser kan meddeles, hvis kravene til sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er opfyldt for de pågældende nye typer

·indeholder tiltag, der skal hjælpe med at finde nye typegodkendende myndigheder for de produkter, der allerede er på markedet før udtrædelsen for at undgå en situation, hvor der ikke findes en myndighed, som er ansvarlig for at udføre overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning eller for en eventuel fremtidig tilbagekaldelse af produkter.

Forslagets bestemmelser mindsker ikke kravene vedrørende de sikkerheds- eller miljømæssige præstationer for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder. Det giver ikke fabrikanter med UK-typegodkendelser nogen fordele i forhold til fabrikanter med typegodkendelser fra EU-27. Tværtimod vil initiativet blot gøre det muligt for fabrikanterne fortsat at fremstille deres produkter i overensstemmelse med de gældende retlige krav uden at afbryde deres eksisterende produktion, hvilket ville kunne have betydelige sociale og økonomiske konsekvenser. Ved at fremme fabrikanternes overholdelse af EU-retten, vil initiativet også sikre beskyttelsen af forbrugere og borgere.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag vil i forhold til de fire retsakter, der er opført i dets anvendelsesområde, kun være lex specialis på de punkter, hvor det afviger fra dem. Ellers vil de almindelige bestemmelser i disse retsakter fortsat finde anvendelse. Derfor er dette forslag i fuld overensstemmelse med den eksisterende lovgivning.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag er i fuld overensstemmelse med Rådets mandat for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om dets udtræden af Unionen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Da den foreslåede retsakt vil supplere fire EU-retsakter og ændre deres indhold, kan dette kun opnås ved hjælp af handling på EU-plan og ikke gennem handling på medlemsstatsplan.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det giver de nødvendige retlige ændringer og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene om at gøre det muligt for fabrikanter med typegodkendelser fra Det Forenede Kongerige at overholde typegodkendelseslovgivningen. Det sikrer de nødvendige retlige betingelser for i størst muligt omfang at opretholde lige konkurrencevilkår for fabrikanterne.

 Valg af retsakt

Eftersom retsakten fastsætter særlige regler for at løse en meget specifik og enkeltstående situation, ændrer den undtagelsesvis ikke disse retsakter, men finder anvendelse som en selvstændig retsakt med en begrænset gyldighedsperiode. Da tre af de pågældende retsakter er forordninger, og en er et direktiv (som snart vil blive erstattet af en forordning med anvendelse fra 1. september 2020), forekommer en forordning at være den eneste passende form for retsakt, som tillader medlemsstaterne at afvige fra de ellers gældende relevante generelle regler. En forordning vil også være bedst i lyset af sagens hastende karakter.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Udfordringerne som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU blev drøftet under flere møder med medlemsstaterne. De blev også bragt til Kommissionens kendskab af fabrikanterne og af organisationer, der repræsenterer fabrikanterne.

De interesserede parter havde mulighed for at give feedback om initiativet via Kommissionens portal for bedre regulering ("Deltag i debatten").

I feedbackperioden fra den 26. april 2018 til den 10. maj 2018 fremsatte 15 interesserede parter bemærkninger, heriblandt ni europæiske interesseorganisationer, tre britiske organisationer, to producenter og en borger. Hensigten om at skabe øget retssikkerhed blev generelt værdsat. Flere kommentarer vedrørte horisontale spørgsmål for alle varetyper, de igangværende forhandlinger om udtrædelsesaftalen og det fremtidige forhold mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Kommentarerne blev i det omfang, det er relevant, taget i betragtning ved udarbejdelsen af forslaget.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Mundtlig og skriftlig feedback fra fabrikanter og medlemsstater, jf. ovenfor.

En juridisk analyse af typegodkendelseslovgivningen, der understøtter to meddelelser til de interesserede parter: Guidance to stakeholders on impact on type-approval of motor vehicles af 8. februar 2018 og Guidance to stakeholders on impact on type-approval of certain vehicles and engines af 28. marts 2018.

Konsekvensanalyse

Ikke relevant.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ikke relevant.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Ikke relevant.

2018/0220 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale eller Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, ved enstemmighed fastsætter en anden dato, vil EU-retten ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019. Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

(2) Der blev fastlagt en omfattende retlig ramme for EU-typegodkendelse i kraft af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF 1 , Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 167/2013 2 , Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 168/2013 3 og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/1628 4 .

(3)Disse retsakter giver fabrikanterne mulighed for at vælge, fra hvilken myndighed, de ønsker at opnå en typegodkendelse, som gør det muligt for dem at afsætte deres produkter på markedet i alle medlemsstaterne.

(4)Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville i manglen på særlige bestemmelser medføre, at typegodkendelser, som tidligere er meddelt af den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige, ikke længere ville kunne sikre adgangen til EU-markedet. Også fabrikanter, der er etableret i andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige har sådanne godkendelser. Mens køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er typegodkendt af Det Forenede Kongerige kan markedsføres på EU-markedet, indtil EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er det nødvendigt at indføre særlige bestemmelser for at lette markedsføringen af disse produkter på EU-markedet efter denne dato.

(5)På nuværende tidspunkt giver EU-lovgivningen ikke mulighed for at foretage fornyet godkendelse af typer, som allerede er godkendt andetsteds i Unionen. Imidlertid bør fabrikanter være i stand til fortsat at fremstille køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der tidligere har været baseret på typegodkendelser meddelt af Det Forenede Kongerige, og at fortsætte med at markedsføre sådanne produkter på EU-markedet. Det er derfor nødvendigt, at fabrikanterne får mulighed for at opnå nye godkendelser fra myndigheder i andre af Unionens medlemsstater end Det Forenede Kongerige.

(6)Denne forordning bør også sikre størst mulig frihed for fabrikanterne til fortsat at vælge den nye godkendende myndighed. Blandt andet bør fabrikantens valg ikke afhænge af samtykke fra den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige eller eksistensen af eventuelle aftaler mellem den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige og den nye typegodkendende myndighed.

(7)For at sikre den nødvendige retssikkerhed for alle de interesserede parter og sikre lige konkurrencevilkår for fabrikanterne er det nødvendigt på en gennemskuelig måde at fastsætte lige vilkår, der gælder i alle medlemsstaterne.

(8)For at muliggøre fortsat produktion og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder bør de krav, som sådanne typer skal overholde for at blive godkendt af myndigheden i en anden EU-medlemsstat end Det Forenede Kongerige, være dem, der finder anvendelse på markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og ikke dem, der finder anvendelse på nye typer.

(9)Kravene for nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder gælder ligeledes for fabrikanter, der er i besiddelse af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige. Formålet med at fastsætte samme krav til godkendelse af typer i denne forordning som til markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, er således at sikre lige vilkår for fabrikanter, der rammes af Det Forenede Kongeriges udtræden, og fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige.

(10)Intet i denne forordning bør forhindre køretøjsfabrikanten i på frivilligt grundlag at ansøge om EU-godkendelse af en køretøjstype, der tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige såfremt visse krav til nye typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder er opfyldt, hvis køretøjstypen i øvrigt er identisk med den, som er godkendt i Det Forenede Kongerige.

(11)Ansøgninger om godkendelse af helt nye typer af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder bør ikke falde inden for anvendelsesområdet for denne forordning.

(12)Det bør være muligt at basere typegodkendelser meddelt efter denne forordning på prøvningsrapporter, som allerede har været forelagt med henblik på at opnå godkendelse i Det Forenede Kongerige, hvis de krav, der danner grundlag for sådanne prøvningsrapporter, er uændrede. For at sikre sådan fortsat brug af prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste, som Det Forenede Kongerige har givet underretning om, bør der ved denne forordning fastsættes en undtagelse fra kravet om, at en sådan teknisk tjeneste skal være udpeget af den myndighed, der udsteder typegodkendelsen, og at Kommissionen skal være underrettet herom. For også at omfatte den tid, hvor EU-retten har ophørt med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige, bør denne forordning desuden fastsætte en undtagelse fra de specifikke krav vedrørende udpegelse og underretning af tekniske tjenester i tredjelande.

(13)Endvidere bør de typegodkendende myndigheder, eftersom de er fuldt ansvarlige for de nye godkendelser, de meddeler, have mulighed for at kræve nye prøvninger for ethvert element i godkendelsen, hvis de skønner det nødvendigt.

(14)For så vidt som denne retsakt ikke bestemmer andet, vil de generelle regler om EU-typegodkendelse fortsat finde anvendelse.

(15)Der bør tages højde for, at den rolle, som de typegodkendende myndigheder tildeles, ikke ophører ved fremstillingen eller markedsføringen af et køretøj, et system, en komponent eller separat teknisk enhed, men strækker sig over flere år efter markedsføringen af sådanne produkter. Dette gælder navnlig forpligtelser vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning af køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, og forpligtelser vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformationer, potentielle tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i henhold til direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Det er derfor nødvendigt, at den myndighed, der meddeler typegodkendelse i henhold til nærværende forordning, også påtager sig disse forpligtelser i forbindelse med køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er baseret på den samme type og allerede er markedsført på EU-markedet, på grundlag af den i Det Forenede Kongerige meddelte typegodkendelse for at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed.

(16)Af samme grunde er det også nødvendigt, at en EU-typegodkendende myndighed påtager sig visse forpligtelser med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er markedsført på EU-markedet på baggrund af typegodkendelser meddelt af Det Forenede Kongerige, som ikke længere er gyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om typegodkendelse i henhold til nærværende forordning. For at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed, bør fabrikanterne pålægges at anmode den myndighed, der godkender typer, som tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, om at påtage sig forpligtelserne vedrørende tilbagekaldelse, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er baseret på andre typer og allerede er markedsført på EU-markedet. For at begrænse omfanget af forpligtelser for den EU-typegodkendende myndighed, bør disse forpligtelser kun vedrøre produkter baseret på UK-typegodkendelser, der blev meddelt efter 1. januar 2008. 

(17)Målet for denne forordning, nemlig at supplere direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 med særlige regler vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af reglernes omfang og virkning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(18)For at give fabrikanterne mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at straks at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden med hensyn til typegodkendelseslovgivningen, bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand

Denne forordning supplerer direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 ved at fastsætte særlige bestemmelser for EU-typegodkendelse og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er blevet typegodkendt af den godkendende myndighed i Det Forenede Kongerige før den dato, hvor EU-retten og ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige ("UK-typegodkendende myndighed").

Artikel 2
Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og typer heraf, der er blevet godkendt af den UK-typegodkendende myndighed på grundlag af disse retsakter eller en retsakt, som er opført i bilag IV til direktiv 2007/46/EF, eller enhver retsakt, der er ophævet ved disse retsakter.

2. Henvisninger til separate tekniske enheder i denne forordning læses som henvisninger omfattende motorer i forordning (EU) 2016/1628.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)"EU-typegodkendende myndighed": en typegodkendende myndighed i en anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige

2)"UK-typegodkendelse": en EU- eller EF-typegodkendelse meddelt af den UK-typegodkendende myndighed

3)"EU-typegodkendelse": en EU-typegodkendelse meddelt af en EU-typegodkendende myndighed i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 4

Ansøgning om EU-typegodkendelse

 

1. Som undtagelse fra artikel 6, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF, artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1628 kan en fabrikant, der er i besiddelse af en UK-typegodkendelse, der ikke er blevet ugyldig i henhold til artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, inden den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige, ansøge en EU-typegodkendende myndighed om EU-typegodkendelse af samme type.

2. For at kunne godkendes skal typen som minimum opfylde kravene til markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der finder anvendelse, når EU-typegodkendelsen får virkning.

3. Ved at indgive ansøgningen i henhold til stk. 1 er fabrikanten forpligtet til at betale tilstrækkelige gebyrer for eventuelle omkostninger som følge af udøvelsen af beføjelser og opfyldelsen af den EU-typegodkendende myndigheds forpligtelser vedrørende EU-typegodkendelsen.

Artikel 5

Betingelser for meddelelse af EU-typegodkendelse og dennes virkninger

1. Uanset artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 1, litra a), og stk. 1 og 2 i artikel 10 i direktiv 2007/46/EF, artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 7, stk. 2 og 18, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628, kan den typegodkendende myndighed, der har modtaget en ansøgning i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning, meddele EU-typegodkendelse for et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, hvis denne type på tidspunktet, hvor godkendelsen får virkning, som minimum opfylder alle de krav, der gælder for markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.

2. For så vidt som ingen nye krav finder anvendelse, og uden at dette berører stk. 3, kan der meddeles EU-typegodkendelse på grundlag af de samme prøvningsrapporter, som tidligere var blevet benyttet til meddelelse af UK-typegodkendelse i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, uanset om den tekniske tjeneste, der udstedte prøvningsrapporten, er blevet udpeget og underrettet af medlemsstaten om EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, selv efter at EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

3. Før meddelelse af EU-typegodkendelse kan den EU-typegodkendende myndighed anmode om, at specifikke prøvninger gentages. I så fald skal prøvningen foretages af en teknisk tjeneste, som er blevet udpeget og underrettet af medlemsstaten om den EU-typegodkendende myndighed i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/213 eller forordning (EU) 2016/1628.

4. For den type, der er godkendt efter stk. 1, udfærdiges en EU-typegodkendelsesattest med et nummer bestående af kendingsnummeret for den medlemsstat, hvis typegodkendende myndighed meddelte EU-typegodkendelse, og nummeret på den relevante retsakt der er omhandlet i artikel 2, stk. 1. Den skal også indeholde nummeret på den seneste ændringsretsakt om krav til typegodkendelse, efter hvilken der meddeles EU-typegodkendelse. For køretøjer skal typegodkendelsesattesten og typeattesten under punktet "Bemærkninger:" indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt som" og henvise til nummeret på den typegodkendelsesattest, der blev tildelt efter UK-typegodkendelsen. For systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal typegodkendelsesattesten indeholde angivelsen "Tidligere typegodkendt og mærket som" og henvise til den mærkning, som er tildelt efter UK-typegodkendelsen.

5. EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri angivet senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig senest på den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning.

6. En EU-typegodkendelse betragtes som en EF- eller EU-typegodkendelse efter betydningen i direktiv 2007/46/EF eller enhver retsakt opført i bilag IV til nævnte direktiv, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Alle bestemmelser i disse retsakter, som der ikke undtages fra i nærværende forordning, finder fortsat anvendelse. Den EU-typegodkendende myndighed påtager sig det fulde ansvar for forpligtelser som følger af EU-typegodkendelsen.

Fra den dato, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, skal den EU-typegodkendende myndighed desuden udøve alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og forpligtelser for så vidt angår alle køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelsen og allerede er markedsført, registreret eller ibrugtaget i Unionen. Det omfatter dog ikke ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed.

Artikel 6

EU-typegodkendende myndighed, som er ansvarlig for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder af typer, som ikke er godkendt i henhold til denne forordning

1. Ved ansøgning om typegodkendelse i henhold til artikel 4 skal en fabrikant anmode den pågældende EU-typegodkendende myndighed om at overtage den UK-typegodkendende myndigheds forpligtelser for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er markedsført, registreret eller ibrugtaget i Unionen på grundlag af UK-typegodkendelser, som er blevet ugyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013, artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om EU-typegodkendelse i henhold til artikel 5 i nærværende forordning.

En sådan anmodning foretages for alle køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelser, som fabrikanten er i besiddelse af, og som blev meddelt efter 1. januar 2008, medmindre fabrikanten over for den EU-typegodkendende myndighed godtgør, at han har en aftale med en anden EU-typegodkendende myndighed, der omfatter disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

2. Den EU-typegodkendende myndighed må først meddele EU-typegodkendelse i overensstemmelse med artikel 5, når den har godkendt anmodningen, jf. stk. 1, og efter at fabrikanten har indvilliget i at dække de omkostninger, som den EU-typegodkendende myndighed måtte lide som følge af udøvelsen af sine beføjelser og opfyldelsen af sine forpligtelser for så vidt angår de pågældende køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

3. Efter modtagelse af den i stk. 1 omhandlede anmodning og udstedelse af EU-typegodkendelsen, jf. artikel 5, udøver den EU-typegodkendende myndighed alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og opfylder alle dennes forpligtelser for så vidt angår alle de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelserne som omhandlet i stk. 1 vedrørende tilbagekaldelser, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning. Det omfatter dog ikke ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser, der kan tilskrives den UK-typegodkendende myndighed.

4. Den EU-typegodkendende myndighed informerer de typegodkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater samt Kommissionen om de typer, for hvilke den har accepteret at overtage den UK-typegodkendende myndigheds forpligtelser, jf. stk. 1.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 261 af 9.10.2007, s. 1).
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).
(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).
Top