EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0397

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo

COM/2018/397 final - 2018/0220 (COD)

Briuselis, 2018 06 04

COM(2018) 397 final

2018/0220(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad, jei ratifikuotame susitarime dėl išstojimo nebus nustatyta kita data, visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. (toliau – išstojimo diena). Taigi Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi.

Atsižvelgiant į bet kokį pereinamojo laikotarpio susitarimą, kuris gali būti įtrauktas į galimą išstojimo susitarimą, ES teisės aktų sistema, kuria reglamentuojamas daugelio produktų tipo patvirtinimas, nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo išstojimo dienos, būtent:

·Direktyva 2007/46/EB, susijusi su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimu (ji bus pakeista reglamentu, taikytinu nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.); 

·Reglamentas (ES) Nr. 168/2013, susijęs su dviračių, triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimu;

·Reglamentas (ES) Nr. 167/2013, susijęs su žemės ir miškų ūkio transporto priemonių tipo patvirtinimu, ir

·Reglamentas (ES) 2016/1628, susijęs su ne keliais judančių mechanizmų variklių tipo patvirtinimu.

Tai taip pat reiškia, kad Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija nustos būti ES tipo patvirtinimo institucija ir nebegalės vykdyti tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimų ir pareigų pagal ES teisės aktus. Gamintojai, anksčiau gavę patvirtinimus Jungtinėje Karalystėje, vis dėlto turės gauti naujus patvirtinimus iš ES 27 tipo patvirtinimo institucijų, įskaitant dėl jau gaminamų produktų, siekiant užtikrinti nuolatinę atitiktį ES teisės aktams ir išsaugoti patekimą į Sąjungos rinką.

Nors teisinėje sistemoje nustatyti su šiais produktais susiję reikalavimai, kuriais suderinami visoje ES suteikiamų tipo patvirtinimų būdai, dėl kai kurių apsaugos priemonių atitinkamiems gamintojams sunku imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų atitiktį teisės aktams, ir verslo tęstinumą po to, kai ES acquis nebebus taikoma Jungtinėje Karalystėje.

Pavyzdžiui, ES tipo patvirtinimo sistema gamintojams leidžiama laisvai pasirinkti, kuriai tipo patvirtinimo institucijai pateikti tipo patvirtinimo paraiškas. Vis dėlto neleidžiama pakeisti institucijos, kai patvirtinimas suteiktas, o institucija negali keisti kitos institucijos išduoto patvirtinimo. Su tipo patvirtinimu susijusiuose teisės aktuose taip pat reikalaujama, kad tipo patvirtinimo institucija priimtų tik techninių tarnybų, kurias valstybė narė, kurioje ši yra, prieš tai paskyrė ir apie kurias pranešė Komisijai, parengtas bandymų ataskaitas. Be to, tipo patvirtinimo sistemos esminis principas yra tas, kad išduodant patvirtinimą produktas gali būti tvirtinamas tik dėl naujiems tipams taikomų reikalavimų (o ne naujų transporto priemonių). Galiausiai, kai Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija nebebus ES tipo patvirtinimo institucija, ji nebegalės užtikrinti gamybos ir jau eksploatuojamų produktų atitikties. Atsakinga tipo patvirtinimo institucija taip pat būtina tam, kad produktas, neatitinkantis saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų, būtų atšauktas iš rinkos.

Dėl šių problemų gamintojams sukuriamas teisinis netikrumas dėl Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimų. Šiuo pasiūlymu siekiama spręsti šias problemas, laikinai ir itin tikslingai keičiant esamas taisykles, siekiant sudaryti galimybes atitinkamiems gamintojams gauti naujus ES 27 patvirtinimus, pakeisiančius jų turimus produktų tipo patvirtinimus, išduotus Jungtinėje Karalystėje. Pasiūlyme:

·aiškiai leidžiama atitinkamiems gamintojams teikti paraiškas ES 27 tipo patvirtinimo institucijoms dėl naujų patvirtinimų esamiems tipams;

·leidžiama, kad bandymai, kuriais pagrįsti Jungtinės Karalystės patvirtinimai, nebūtų kartojami dėl to, kad techninės tarnybos prieš tai nebuvo paskyrusi ir apie ją nebuvo pranešusi ES 27 tipo patvirtinimo institucija;

·numatyta, kad tokie patvirtinimai turi būti suteikti, jei įvykdyti ne naujiems tipams, o naujoms transporto priemonėms, sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams taikomi reikalavimai;

·siūloma padėti nustatyti naujas tipo patvirtinimo institucijas tiems produktams, kurie prieš išstojimą jau buvo rinkoje, siekiant išvengti atvejų, kai jokia institucija nebūtų įpareigota atlikti eksploatuojamų produktų atitikties patikrinimus ar ateityje galbūt atšaukti produktą iš rinkos.

Pasiūlyme siūlomos nuostatos nesumažins reikalavimų, susijusių su transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų saugumu ar aplinkosauginiu veiksmingumu. Tai nesuteiks Jungtinės Karalystės patvirtinimus turintiems gamintojams jokių pranašumų, palyginti su turinčiais ES 27 tipo patvirtinimus. Atvirkščiai, iniciatyva bus paprasčiausiai sudaromos galimybės gamintojams tęsti savo produktų gamybą laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nepertraukiant vykdomos gamybos, o tai būtų galėję sukelti didelių socialinių ir ekonominių padarinių. Iniciatyva, kuria sudaromos palankesnės sąlygos gamintojams laikytis ES teisės aktų, taip pat bus užtikrinta vartotojų ir piliečių apsauga.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas bus keturių jame nurodytų teisės aktų lex specialis tiek, kiek nuo jų skiriasi; priešingu atveju šių teisės aktų bendrosios nuostatos bus toliau taikomos. Taigi šis pasiūlymas visiškai atitinka galiojančius teisės aktus.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas visiškai atitinka Tarybos įgaliojimus derėtis su Jungtine Karalyste dėl jos išstojimo iš Sąjungos.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Teisinis pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Kadangi pasiūlytas teisės aktas papildytų keturis Sąjungos teisės aktus ir pakeistų jų turinį, tai gali būti pasiekta tik veiksmais Sąjungos, o ne valstybių narių lygmeniu.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas laikytinas proporcingu, nes juo siūlomi būtini teisės aktų pakeitimai ir kartu neviršijama to, ką būtina pasiekti, kad Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimus turintys gamintojai laikytųsi teisės aktų, kuriais reglamentuojami tipo patvirtinimai. Jame siūlomos teisinės sąlygos, būtinos palaikyti, kiek įmanoma, vienodas galimybes visiems gamintojams.

 Priemonės pasirinkimas

Atsižvelgiant į tai, kad teisės akte nustatomos specialios taisyklės siekiant spręsti labai specifinę ir vienkartinę situaciją, juo nebus visiškai keičiami šie teisės aktai, o jis bus taikomas kaip atskiras teisės aktas, galiosiantis ribotą laikotarpį. Kadangi trys iš šių teisės aktų yra reglamentai ir viena direktyva (greitai turinti būti pakeista reglamentu, taikytinu nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.), reglamentas atrodo vienintelė tinkama priemonė, leidžianti valstybėms narėms nukrypti nuo kitu atveju taikytinų susijusių bendrųjų taisyklių. Reglamentas taip pat tinkamiausias atsižvelgiant į klausimo skubumą.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Su tipo patvirtinimu susiję sunkumai, kylantys dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, buvo nurodyti ir aptarti keliuose valstybių narių susitikimuose. Į juos Komisijos dėmesį taip pat atkreipė gamintojai ir jiems atstovaujančios asociacijos.

Suinteresuotosios šalys turėjo galimybę pateikti atsiliepimus dėl iniciatyvos Europos Komisijos geresnio reglamentavimo portale („Pasidalykite savo nuomone“).

Per atsiliepimų pateikimo laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 26 d. iki 2018 m. gegužės 10 d. pastabas pateikė 15 suinteresuotųjų šalių, iš kurių devynios Europos suinteresuotųjų šalių asociacijos, trys Jungtinės Karalystės asociacijos, du gamintojai ir vienas pilietis. Siekis sukurti daugiau teisinio tikrumo apskritai buvo vertinamas palankiai. Kelios pastabos buvo susijusios su horizontalaus pobūdžio klausimais dėl visų prekių tipų, vykstančiomis derybomis dėl susitarimo dėl išstojimo bei Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykiais ateityje. Rengiant pasiūlymą, jei reikia, buvo atsižvelgta į atsiliepimus.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Žodiniai ir rašytiniai gamintojų ir valstybių narių atsiliepimai, žr. pirmiau.

Su tipo patvirtinimu susijusių teisės aktų teisinė analizė, kuria grindžiami du pranešimai suinteresuotosioms šalims: 2018 m. vasario 8 d. Gairės suinteresuotosioms šalims dėl poveikio motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimui ir 2018 m. kovo 28 d. Gairės suinteresuotosioms šalims dėl poveikio tam tikrų transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimui .

Poveikio vertinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Šis pasiūlymas nesukelia padarinių pagrindinių teisių apsaugai.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Netaikoma.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Netaikoma.

2018/0220 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad, jei ratifikuotame susitarime dėl išstojimo nebus nustatyta kita data arba jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, nenustatys kitos datos, visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė nebebus taikoma Jungtinei Karalystei nuo 2019 m. kovo 30 d. Taigi Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi;

(2) visuotinė ES tipo patvirtinimo teisinė sistema įtvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB 1 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 2 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013 3 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/1628 4 ;

(3)šiuose teisės aktuose gamintojams paliekama teisė pasirinkti instituciją, suteiksiančią tipo patvirtinimą, leidžiantį pateikti produktus visų valstybių narių rinkoms;

(4)Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, nesant specialių nuostatų, daromas toks poveikis, kad anksčiau Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos išduoti tipo patvirtinimai nebegali užtikrinti patekimo į Sąjungos rinką. Tokius patvirtinimus taip pat turi kitose nei Jungtinė Karalystė valstybėse narėse įsisteigę gamintojai. Nors transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai, kurių tipą patvirtino Jungtinė Karalystė, gali būti pateikti Sąjungos rinkai iki tada, kai Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, būtina įtvirtinti specialias nuostatas, siekiant palengvinti šių produktų pateikimą rinkai po šios datos;

(5)šiuo metu Sąjungos teisės aktuose nesuteikiama galimybė patvirtinti tipus, kurie jau patvirtinti kitose Sąjungos valstybėse narėse. Vis dėlto gamintojai turėtų turėti galimybę tęsti transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų gamybą, vykdomą pagal tipų patvirtinimus, kuriuos anksčiau suteikė Jungtinė Karalystė, bei toliau pateikti tokius produktus Sąjungos rinkai. Taigi reikia sudaryti gamintojams galimybę gauti naujus patvirtinimus iš kitų nei Jungtinė Karalystė Sąjungos valstybių narių institucijų;

(6)reglamentu taip pat turi būti užtikrinama, kad gamintojai toliau turėtų kuo didesnę laisvę pasirinkti naują patvirtinimo instituciją. Būtent, kad gamintojų pasirinkimas nepriklausytų nuo Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos sutikimo ar bet kokių susitarimų tarp Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos ir naujos tipo patvirtinimo institucijos;

(7)siekiant suteikti būtiną teisinį tikrumą visoms suinteresuotosioms šalims ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas gamintojams, reikia skaidriai nustatyti vienodas sąlygas, taikytinas visose valstybėse narėse;

(8)kad transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų gamyba ir pateikimas rinkai būtų tęsiami, reikalavimai, kuriuos tokie tipai turi atitikti, kad juos patvirtintų kitos nei Jungtinė Karalystė Sąjungos valstybės narės institucija, turi būti ne tie, kurie taikomi naujiems tipams, o tie, kurie taikomi naujoms transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams;

(9)reikalavimai dėl naujų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų taip pat taikytini gamintojams, turintiems kitų nei Jungtinė Karalystė valstybių narių suteiktus tipo patvirtinimus. Nustatant tokius pačius reikalavimus tipų patvirtinimui pagal šį reglamentą ir naujų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų pateikimui rinkai, siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į gamintojus, kuriems Jungtinės Karalystės išstojimu daromas poveikis, ir į turinčius kitų nei Jungtinė Karalystė valstybių narių išduotus tipo patvirtinimus;

(10)jokia šio reglamento nuostata neturėtų trukdyti transporto priemonės gamintojams savanoriškai pateikti paraišką siekiant gauti Sąjungos patvirtinimą dėl transporto priemonės tipo, kuris prieš tai buvo patvirtintas Jungtinėje Karalystėje dėl tam tikrų reikalavimų, taikytinų naujiems sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipams, kai transporto priemonės tipas kitais atžvilgiais išlieka toks pats, kaip patvirtintas Jungtinėje Karalystėje;

(11)patvirtinimai, kurių siekiama dėl visiškai naujų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipų, neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį;

(12)pagal šį reglamentą suteikiamus tipo patvirtinimus turėtų būti galima grįsti bandymų ataskaitomis, kurios jau buvo pateiktos siekiant gauti patvirtinimus Jungtinėje Karalystėje, jei reikalavimai, dėl kurių rengiamos tokios bandymų ataskaitos, nepasikeitė. Tam, kad būtų galima tokiu būdu toliau naudoti techninių tarnybų, apie kurias pranešė Jungtinė Karalystė, parengtas bandymų ataskaitas, šiame reglamente turi būti numatyta reikalavimo, kad tokia techninė tarnyba turi būti paskirta tipo patvirtinimą suteikiančios institucijos ir apie ją turi būti pranešta Komisijai, išimtis. Kad būtų įtrauktas ir laikas, kai Sąjungos teisė nebus taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, šiame reglamente taip pat turėtų būti numatyta specialaus reikalavimo, susijusio su trečiųjų šalių techninių tarnybų paskyrimu ir pranešimu apie jas, išimtis;

(13)taip pat, kadangi tipo patvirtinimo institucijos turi būti visiškai atsakingos už naujus patvirtinimus, kuriuos suteikia, jos turi turėti diskreciją reikalauti atlikti naujus bandymus dėl bet kokio patvirtinimo elemento, kuris, jų manymu, yra būtinas;

(14)jeigu šiame teisės akte nenumatyta kitaip, toliau turi būti taikomos bendrosios ES tipo patvirtinimo taisyklės;

(15)reikia atsižvelgti į tai, kad tipo patvirtinimo institucijoms suteiktas vaidmuo nėra susijęs tik su transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo gamyba ar pateikimu rinkai o tęsiasi daugiau nei kelerius metus po šių produktų pateikimo rinkai. Tai visų pirma taikoma eksploatuojamų transporto priemonių atitikties pareigoms, susijusioms su transporto priemonėmis, patenkančiomis į Direktyvos 2007/46/EB taikymo sritį, ir transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų , patenkančių į Direktyvos 2007/46/EB, Reglamento (ES) Nr. 167/2013, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 ar Reglamento (ES) 2016/1628 taikymo sritį, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimo pareigoms, taip pat galimam jų atšaukimui iš rinkos. Tačiau būtina, kad pagal šį reglamentą tipo patvirtinimus suteikianti institucija laikytųsi šių pareigų taip pat dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, pagrįstų tuo pačiu tipu ir jau pateiktų rinkai Sąjungoje remiantis Jungtinėje Karalystėje išduotu tipo patvirtinimu, siekiant užtikrinti atsakingos tipo patvirtinimo institucijos buvimą;

(16)dėl tų pačių priežasčių taip pat būtina, kad Sąjungos tipo patvirtinimo institucija prisiimtų tam tikras pareigas, susijusias su transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, pateiktais Sąjungos rinkai remiantis Jungtinėje Karalystėje suteiktais tipo patvirtinimais, kurie nebegalioja pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2007 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, arba dėl kurių neprašoma gauti tipo patvirtinimą pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsakinga tipo patvirtinimo institucija, iš gamintojų turėtų būti reikalaujama prašyti institucijų, tvirtinančių tipus, kurie prieš tai buvo patvirtinti Jungtinėje Karalystėje, prisiimti pareigas, susijusias su transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, pagrįstų kitais tipais ir jau pateiktų Sąjungos rinkai, atšaukimu iš rinkos, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimu ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimais. Siekiant apriboti Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos pareigų apimtį, šios pareigos turi būti susijusios tik su produktais, pagrįstais Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, suteiktais po 2008 m. sausio 1 d.; 

(17)kadangi šio reglamento tikslas, būtent, papildyti Direktyvą 2007/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 ir Reglamentą (ES) 2016/1628 specialiomis taisyklėmis, susijusiomis su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, negali būti deramai pasiektas valstybių narių, bet, atsižvelgiant į šių taisyklių taikymo mastą ir poveikį, gali būti geriau pasiektas Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, atitinkančias proporcingumo principą, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina šiam tikslui pasiekti;

(18)tam, kad gamintojai galėtų nedelsdami imtis būtinų priemonių, kad pasiruoštų Jungtinės Karalystės išstojimui, kiek tai susiję su tipo patvirtinimo teisės aktais, šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas

Šiuo reglamentu papildoma Direktyva 2007/46/EB, Reglamentas (ES) Nr. 167/2013, Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 ir Reglamentas (ES) 2016/1628, nustatant specialias nuostatas, susijusias su transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, kurių tipą patvirtino Jungtinės Karalystės patvirtinimo institucija iki Sąjungos teisei nustojant būti taikomai Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje (toliau – Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija), ES tipo patvirtinimu ir pateikimu rinkai.

2 straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, kurie patenka į Direktyvos 2007/46/EB, Reglamento (ES) Nr. 167/2013, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 ir Reglamento (ES) 2016/1628 taikymo sritį, ir jų tipams, kurie buvo patvirtinti Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos remiantis šiais teisės aktais ar bet kuriais teisės aktais, nurodytais Direktyvos 2007/46/EB IV priede, ar bet kuriais teisės aktais, kurie šiais teisės aktais buvo panaikinti.

2. Nuorodos į atskirus techninius mazgus šiame reglamente suprantamos kaip apimančios nuorodas į variklius pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)Sąjungos tipo patvirtinimo institucija – kitos nei Jungtinė Karalystė valstybės narės tipo patvirtinimo institucija;

(2)Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas – ES ar EB tipo patvirtinimas, kurį suteikė Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija;

(3)Sąjungos tipo patvirtinimas – Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos pagal šį reglamentą suteiktas ES tipo patvirtinimas.

4 straipsnis

ES tipo patvirtinimo paraiška

 

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2007/46/EB 6 straipsnio 6 dalies, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 21 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 168/2013 26 straipsnio 2 dalies ir Reglamento (ES) 2016/1628 20 straipsnio 1 dalies, gamintojas, turintis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą, jei jis netapo negaliojančiu pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, iki dienos, kai Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei, dėl to paties tipo Sąjungos tipo patvirtinimo institucijai gali pateikti paraišką dėl Sąjungos patvirtinimo.

2. Kad būtų patvirtintas, tipas turi atitikti bent reikalavimus dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų pateikimo rinkai, registracijos ar eksploatavimo pradžios, taikomus tuo metu, kai įsigalioja Sąjungos tipo patvirtinimas.

3. Pateikdamas paraišką pagal šio straipsnio 1 dalį, gamintojas turi sumokėti atitinkamus mokesčius už išlaidas, Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos patiriamas vykdant įgaliojimus ir pareigas, susijusias su Sąjungos tipo patvirtinimu.

5 straipsnis

Sąjungos tipo patvirtinimo suteikimo sąlygos ir poveikis

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2007/46/EB 8 straipsnio 2 dalies, 9 straipsnio 1 dalies a punkto ir 10 straipsnio 1 ir 2 dalių, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 6 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 168/2013 7 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio ir Reglamento (ES) 2016/1628 6 straipsnio 2 dalies, Sąjungos tipo patvirtinimo institucija, gavusi paraišką pagal šio reglamento 4 straipsnį, gali suteikti Sąjungos transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą, jei patvirtinimo įsigaliojimo metu šie tipai atitinka bent visus reikalavimus, taikytinus naujų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų pateikimui rinkai, registracijai ar eksploatavimo pradžiai.

2. Tiek, kiek nauji reikalavimai taikytini ir jais nepažeidžiama šio straipsnio 3 dalis, Sąjungos tipo patvirtinimas gali būti išduotas remiantis tomis pačiomis bandymų ataskaitomis, kuriomis prieš tai buvo naudojamasi suteikiant Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą pagal taikytinas nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar bandymų ataskaitą išdavusią techninę tarnybą paskyrė ir apie ją pranešė Sąjungos tipą tvirtinanti valstybė narė pagal Direktyvą 2007/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 ar Reglamentą (ES) 2016/1628, net kai Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinėje Karalystėje.

3. Prieš suteikdama Sąjungos tipo patvirtinimą, Sąjungos tipo patvirtinimo institucija gali prašyti pakartoti specialius bandymus. Tokiu atveju bandymą turi atlikti techninė tarnyba, kurią paskyrė ir apie kurią pranešė Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos valstybė narė pagal Direktyvą 2007/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, Reglamentą (ES) Nr. 168/213 ar Reglamentą (ES) 2016/1628.

4. Tipui, patvirtintam pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamas ES tipo patvirtinimo sertifikatas su numeriu, kurį sudaro valstybės narės, kurios tipo patvirtinimo institucija suteikė Sąjungos tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto taikomo teisės akto numeris. Taip pat gali būti įtrauktas vėliausio keičiančio akto, kuriame yra tipo patvirtinimui taikomi reikalavimai, pagal kurį suteikiamas Sąjungos tipo patvirtinimas, numeris. Transporto priemonių tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties sertifikato skyriuje „Pastabos:“ turi būti nurodyta „Anksčiau tipas patvirtintas kaip“ ir turi būti nurodytas tipo patvirtinimo sertifikato, gauto pagal Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo procedūrą, numeris. Sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo sertifikatuose turi būti nurodyta „Anksčiau tipas patvirtintas ir pažymėtas kaip“ ir nurodytas žymuo, gautas per Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo procedūrą.

5. Sąjungos tipo patvirtinimas įsigalioja jo suteikimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tampa negaliojantis vėliausiai tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos tipo patvirtinimas.

6. Sąjungos tipo patvirtinimu laikytinas EB ar ES tipo patvirtinimas, kaip nustatyta Direktyvoje 2007/46/EB ar bet kuriame tos direktyvos IV priede nurodytame teisės akte, Reglamente (ES) Nr. 167/2013, Reglamente (ES) Nr. 168/2013 ar Reglamente (ES) 2016/1628. Toliau taikomos visos šių aktų nuostatos, nuo kurių nenukrypstama šiame reglamente. Sąjungos tipo patvirtinimo institucija atsakinga už pareigų, kylančių iš Sąjungos tipo patvirtinimo, vykdymą.

Sąjungos tipo patvirtinimo institucija nuo Sąjungos tipo patvirtinimo įsigaliojimo dienos taip pat vykdo visus Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimus ir pareigas, kiek tai susiję su visomis transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ar atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu ir jau pateiktais rinkai, įregistruotais ar eksploatuojamais Sąjungoje. Tai netaikoma atsakomybei dėl bet kokių Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijai priskiriamų veiksmų ar neveikimo.

6 straipsnis

Sąjungos tipo patvirtinimo institucija, atsakinga už transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipus, nepatvirtintus pagal šį reglamentą

1. Teikdamas paraišką dėl tipo patvirtinimo pagal 4 straipsnį, gamintojas prašo atitinkamos Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos prisiimti Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos pareigas dėl transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų, pateiktų rinkai, įregistruotų ar eksploatuojamų Sąjungoje remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, kurie tapo negaliojantys pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr.167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, arba dėl kurių pagal šio reglamento 5 straipsnį Sąjungos tipo patvirtinimo nereikalaujama.

Toks prašymas pateikiamas dėl visų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, kuriems gamintojai turi Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimus, suteiktus po 2018 m. sausio 1 d., nebent gamintojas Sąjungos tipo patvirtinimo institucijai pateikia įrodymus, kad turi susitarimą su kita Sąjungos tipo patvirtinimo institucija, kuris apima šias transporto priemones, sistemas, sudedamąsias dalis ir atskirus techninius mazgus.

2. Sąjungos tipo patvirtinimo institucija Sąjungos tipo patvirtinimą gali suteikti pagal 5 straipsnį tik po to, kai priima pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą ir gamintojas sutinka padengti išlaidas, kurias gali patirti Sąjungos tipo patvirtinimo institucija, vykdydama savo įgaliojimus ir pareigas, susijusias su atitinkamomis transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais.

3. Priėmusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą ir išdavusi Sąjungos tipo patvirtinimą pagal 5 straipsnį, Sąjungos tipo patvirtinimo institucija vykdo visus Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimus ir pareigas, susijusias su visomis transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, dėl atšaukimo iš rinkos, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimo ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimų. Tai netaikoma atsakomybei dėl bet kokių Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijai priskiriamų veiksmų ar neveikimo.

4. Sąjungos tipo patvirtinimo institucija praneša kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai apie tipus, dėl kurių ji sutiko prisiimti Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos pareigas pagal 1 straipsnį.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 261, 2007 10 9, p. 1).
(2)    2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).
(3)    2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).
(4)    2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).
Top