EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0397

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

COM/2018/397 final - 2018/0220 (COD)

Bryssel den 4.6.2018

COM(2018) 397 final

2018/0220(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(Text av betydelse för EES)


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde kommer unionens hela primär- och sekundärrätt att upphöra att gälla Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019 (nedan kallad utträdesdagen). Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland.

Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal om utträde gäller från och med utträdesdagen EU:s regelverk om typgodkännande för ett antal produkter inte längre för Förenade kungariket, särskilt följande rättsakter:

·Direktiv 2007/46/EG om typgodkännande för motorfordon och släpvagnar (kommer att ersättas av en förordning med tillämpning från och med den 1 september 2020). 

·Förordning (EU) nr 168/2013 om typgodkännande för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

·Förordning (EU) nr 167/2013 om typgodkännande för jordbruks- och skogsbruksfordon.

·Förordning (EU) 2016/1628 om typgodkännande av motorer för mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg.

Detta innebär också att Förenade kungarikets typgodkännandemyndighet kommer att upphöra att vara EU-typgodkännandemyndighet och kommer inte längre att ha några av de befogenheter och skyldigheter som en typgodkännandemyndighet i enlighet med EU-rätten har. Tillverkare som har fått godkännanden i Förenade kungariket kommer därför att behöva nya godkännanden från typgodkännandemyndigheter i EU-27, även för produkter som redan är i produktion, för att säkerställa fortsatt efterlevnad av unionsrätten och tillträde till unionens marknad.

Regelverket för produkterna innehåller visserligen formföreskrifter som harmoniserar förfarandet för beviljande av typgodkännanden i hela EU, men vissa skyddsåtgärder kan göra det svårt för tillverkarna att följa reglerna och säkerställa kontinuerlig verksamhet efter det att EU:s regelverk upphör att gälla för Förenade kungariket.

Enligt EU:s typgodkännandesystem får tillverkarna till exempel fritt välja vilken typgodkännandemyndighet de vill vända sig till med en ansökan om typgodkännande. Det är däremot inte möjligt att byta till en annan myndighet efter det att ett godkännande har beviljats, och det är inte möjligt för en myndighet att ändra ett godkännande som har utfärdas av en annan myndighet. Vidare föreskriver lagstiftningen om typgodkännande att en typgodkännandemyndighet endast får godta provningsrapporter från de tekniska tjänster som den medlemsstat till vilken myndigheten hör tidigare har utsett och anmält till kommissionen. Det är vidare en grundläggande princip i systemet för typgodkännande att en produkt bara kan godkännas mot kraven för nya typer (till skillnad från nya fordon) vid den tidpunkt då godkännandet beviljas. När Förenade kungarikets typgodkännandemyndighet har upphört att vara EU-typgodkännandemyndighet gäller slutligen att den inte längre kan garantera produktionsöverensstämmelse och överensstämmelse i drift för produkter som redan är i omlopp. En ansvarig typgodkännandemyndighet behövs också för återkallelse av en produkt som inte uppfyller säkerhets- och miljökraven.

Dessa frågor skapar stor rättsosäkerhet för tillverkare med typgodkännanden från Förenade kungariket. Förslaget syftar till att ta itu med de frågorna genom att tillfälligt och mycket riktat ändra de befintliga reglerna så att de berörda tillverkarna får nya typgodkännanden från EU-27 för sina produkter som ersätter de nuvarande brittiska typgodkännandena. Förslaget omfattar följande:

·En uttrycklig tillåtelse för berörda tillverkare att ansöka om nya typgodkännanden hos typgodkännandemyndigheter i EU-27.

·Undantag från kravet att upprepa de provningar som ligger till grund för brittiska typgodkännanden, vilket föranleds av att den tekniska tjänsten inte i förväg utsetts och anmälts av en typgodkännandemyndighet i EU-27.

·Tillstånd att meddela sådana godkännanden om kraven för nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter är uppfyllda i stället för kraven för nya typer.

·Förslag på hur nya typgodkännandemyndigheter kan utses för produkter som har släppts ut på marknaden före utträdet, för att undvika en situation där ingen myndighet är ansvarig för att utföra kontroller av överensstämmelse i drift eller utfärda en eventuell framtida återkallelse.

De bestämmelser som föreslås i förslaget kommer inte att sänka kraven på fordonens, systemens, komponenternas eller de separata tekniska enheternas säkerhet eller miljöprestanda. Det kommer inte att ge några fördelar till tillverkare med brittiska typgodkännanden jämfört med tillverkare med typgodkännanden från EU-27. Det kommer tvärtom helt enkelt att tillåta tillverkarna att fortsätta producera sina produkter i överensstämmelse med tillämpliga rättsliga krav utan att behöva avbryta nuvarande produktion, vilket hade kunnat få stora sociala och ekonomiska följder. Genom att förslaget gör det lättare för tillverkarna att följa unionsrätten säkrar det också skyddet för konsumenterna och allmänheten.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Detta förslag kommer att vara lex specialis till de fyra rättsakterna i tillämpningsområdet endast i den utsträckning det avviker från dem, i övrigt fortsätter de allmänna bestämmelserna i de rättsakterna att gälla. Detta förslag är därmed helt förenligt med den befintliga lagstiftningen.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Detta förslag är helt förenligt med rådets mandat för förhandlingarna med Förenade kungariket om dess utträde ur EU.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Eftersom den föreslagna rättsakten innebär komplettering av fyra EU-rättsakter och ändring av deras innehåll kan detta endast uppnås genom åtgärder på unionsnivå och inte genom åtgärder på nationell nivå.

Proportionalitetsprincipen

Detta förslag anses proportionerligt eftersom det innehåller nödvändiga rättsliga ändringar och samtidigt inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen att låta tillverkare med typgodkännanden beviljade av Förenade kungariket följa lagstiftningen om typgodkännande. Det ger de rättsliga förutsättningar som krävs för att upprätthålla, i den mån det är möjligt, lika villkor för tillverkarna.

 Val av instrument

Eftersom rättsakten innehåller särskilda regler för en mycket särskild engångshändelse kommer den inte att ändra på de rättsakterna utan vara tillämplig som separat rättsakt under en begränsad tid. Eftersom tre av de berörda rättsakterna är förordningar och en ett direktiv (som snart ska ersättas av en förordning med tillämpning från och med den 1 september 2020) förefaller förordning vara den enda lämpliga formen, vilket gör det möjligt för medlemsstaterna att avvika från annars tillämpliga relevanta allmänna regler. En förordning passar också bäst eftersom ärendet är brådskande.

3.RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Ej tillämpligt.

Samråd med berörda parter

Utmaningarna för typgodkännanden till följd av Förenade kungarikets utträde ur EU har tagits upp och diskuterats vid flera möten med medlemsstaterna. Kommissionen har även gjorts uppmärksam på utmaningarna av tillverkare och sammanslutningar som företräder dem.

Berörda parter har kunnat lämna synpunkter på förslaget på Europeiska kommissionens portal för bättre lagstiftning (”Tyck till”).

Under återkopplingsperioden från den 26 april 2018 till den 10 maj 2018 lämnade 15 berörda parter synpunkter, bland dem fanns nio europeiska intresseorganisationer, tre brittiska organisationer, två tillverkare och en medborgare. Syftet att skapa större rättssäkerhet var allmänt uppskattat. Flera synpunkter gällde frågor av övergripande karaktär för alla typer av varor, de pågående förhandlingarna om utträdesavtalet och de framtida förbindelserna med Förenade kungariket. Synpunkterna beaktades vid utarbetandet av förslaget i den utsträckning de var relevanta.

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Muntlig och skriftlig återkoppling från tillverkare och medlemsstater, se ovan.

En rättslig analys av lagstiftningen om typgodkännande ligger till grund för två meddelanden riktade till berörda parter: Guidance to stakeholders on impact on type-approval of motor vehicles , 8 februari 2018, och Guidance to stakeholders on impact on type-approval of certain vehicles and engines , 28 mars 2018.

Konsekvensbedömning

Ej tillämpligt.

Grundläggande rättigheter

Förslaget har inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Ej tillämpligt.

5.ÖVRIGA INSLAG

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Ej tillämpligt.

2018/0220 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Om inte ett annat datum antingen föreskrivs i ett ratificerat utträdesavtal eller enhälligt fastställs av Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket, innebär detta att unionsrätten kommer att upphöra att gälla för Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019. Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland.

(2) Ett övergripande regelverk för EU-typgodkännande har införts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG 1 , och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 167/2013 2 , (EU) nr 168/2013 3 och (EU) 2016/1628 4 .

(3)De rättsakterna ger tillverkarna möjlighet att välja vilken myndighet de vill vända sig till för ett typgodkännande som tillåter dem att släppa ut produkter på marknaden i alla medlemsstaterna.

(4)I avsaknad av särskilda bestämmelser hade Förenade kungarikets utträde ur unionen inneburit att alla typgodkännanden som tidigare beviljats av typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket inte längre säkerställde något tillträde till unionsmarknaden. Sådana godkännanden innehas också av tillverkare i andra medlemsstater än Förenade kungariket. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som typgodkänts i Förenade kungariket får visserligen släppas ut på unionsmarknaden så länge unionsrätten gäller för och i Förenade kungariket, men det är nödvändigt att besluta om särskilda bestämmelser för att göra det lättare att släppa ut de produkterna på unionsmarknaden efter den dagen.

(5)För närvarande innehåller unionsrätten inte någon möjlighet att godkänna typer på nytt, om de redan har godkänts på andra ställen i unionen. Tillverkarna bör dock ha möjlighet att fortsätta tillverka fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter grundade på tidigare brittiska typgodkännanden och fortsätta att släppa ut sådana produkter på unionsmarknaden. Det är därför nödvändigt att tillåta tillverkare att skaffa nya godkännanden från myndigheter i andra av unionens medlemsstater än Förenade kungariket.

(6)Denna förordning bör också säkerställa att tillverkarna även fortsättningsvis har största möjliga frihet att välja den nya godkännandemyndigheten. I synnerhet bör tillverkarens val inte vara beroende av något samtycke från typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket eller av eventuella överenskommelser mellan typgodkännandemyndigheten i Förenade kungariket och den nya typgodkännandemyndigheten.

(7)För att garantera den nödvändiga rättssäkerheten för alla berörda parter och för att säkerställa lika villkor för tillverkarna är det nödvändigt att på ett transparent sätt fastställa jämlika villkor med tillämpning i alla medlemsstater.

(8)För att möjliggöra fortsatt tillverkning och utsläppande på marknaden av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter bör de krav som sådana typer ska uppfylla för att godkännas av en myndighet i en annan medlemsstat i unionen än Förenade kungariket vara de som gäller för utsläppande på marknaden av nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter och inte de som gäller för nya typer.

(9)Kraven för nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter är också tillämpliga på tillverkare som innehar typgodkännanden beviljade av andra medlemsstater än Förenade kungariket. Att ange samma krav för godkännande av typer enligt denna förordning och för utsläppande på marknaden av nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter syftar således till att säkerställa likabehandling mellan tillverkare som påverkas av Förenade kungarikets utträde och tillverkare med typgodkännanden från andra medlemsstater än Förenade kungariket.

(10)Inget i denna förordning bör hindra en fordonstillverkare från att frivilligt ansöka om unionsgodkännande av en fordonstyp som tidigare har godkänts i Förenade kungariket med tillämpning av vissa krav som gäller för nya typer av system, komponenter eller separata tekniska enheter, i de fall då fordonstypen i övrigt är identisk med den som godkändes i Förenade kungariket.

(11)Ansökningar om godkännande för helt nya typer av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter bör inte omfattas av denna förordning.

(12)Det bör vara möjligt att basera de typgodkännanden som beviljas på grundval av denna förordning på provningsrapporter som redan lagts fram för att få godkännanden i Förenade kungariket, i de fall då de krav som gäller för provningsrapporterna inte har ändrats. För att möjliggöra sådan fortsatt användning av provningsrapporter från den tekniska tjänst som anmälts av Förenade kungariket bör denna förordning göra undantag från kravet att en sådan teknisk tjänst måste vara utsedd av den myndighet som beviljar typgodkännandet och anmäld till kommissionen. För att också omfatta den tid då unionsrätten inte längre gäller för och i Förenade kungariket bör denna förordning också göra undantag från de särskilda kraven när tekniska tjänster i tredjeländer utses och anmäls.

(13)Eftersom typgodkännandemyndigheter måste ta fullt ansvar för de nya godkännanden som de beviljar bör de samtidigt ha frihet att begära att nya provningar görs på vilken punkt som helst av godkännandet efter eget gottfinnande.

(14)Med mindre än att annat sägs i denna rättsakt bör de allmänna bestämmelserna för EU-typgodkännande vara fortsatt tillämpliga.

(15)Det bör beaktas att den roll som typgodkännandemyndigheterna har inte upphör med tillverkning eller utsläppande på marknaden av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, utan sträcker sig över flera år efter utsläppandet på marknaden av produkterna. Detta gäller särskilt för de skyldigheter avseende fordons överensstämmelse i drift som omfattas av direktiv 2007/46/EG och för de skyldigheter avseende information om reparation och underhåll samt eventuella återkallanden av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som omfattas av direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628. Det är därför nödvändigt att den myndighet som beviljar ett typgodkännande i enlighet med denna förordning också tar på sig dessa skyldigheter med avseende på de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som är baserade på samma typ och som redan har släppts ut på marknaden i unionen på grundval av det brittiska typgodkännandet, så att det säkert finns en ansvarig typgodkännandemyndighet.

(16)Av samma skäl är det också nödvändigt att en typgodkännandemyndighet i unionen tar på sig vissa skyldigheter med hänsyn till de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som släpptes ut på marknaden i unionen på grundval av de brittiska typgodkännanden som antingen inte längre är giltiga i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 eller för vilka inget typgodkännande söks i enlighet med denna förordning. För att säkerställa att det finns en ansvarig typgodkännandemyndighet bör tillverkarna åläggas att begära att den myndighet som godkänner typer tidigare godkända i Förenade kungariket åtar sig skyldigheter i fråga om återkallelse, information om reparation och underhåll samt kontroller av överensstämmelse i drift för dem av deras fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som bygger på andra typer och som redan har släppts ut på unionsmarknaden. För att minska omfattningen av de skyldigheter som typgodkännandemyndigheten i unionen tar på sig bör dessa skyldigheter endast gälla produkter baserade på brittiska typgodkännanden beviljade efter den 1 januari 2008. 

(17)Eftersom målen för denna förordning, nämligen att komplettera direktiv 2007/46/EG, och förordningarna (EU) nr 167/2013, (EU) nr 168/2013 och (EU) 2016/1628 med särskilda bestämmelser föranledda av Förenade kungarikets utträde ur unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(18)För att ge tillverkarna möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att utan dröjsmål förbereda för Förenade kungarikets utträde när det gäller lagstiftningen om typgodkännande bör denna förordning träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte

Denna förordning kompletterar direktiv 2007/46/EG och förordningarna (EU) nr 167/2013, (EU) nr 168/2013 och (EU) 2016/1628 genom att det i den fastställs särskilda bestämmelser för EU-typgodkännande och utsläppande på marknaden av de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som har typgodkänts av godkännandemyndigheten i Förenade kungariket före den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket (nedan kallad den brittiska typgodkännandemyndigheten).

Artikel 2
Tillämpningsområde

1. Denna förordning ska tillämpas på de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628 samt typer av dessa som har godkänts av den brittiska typgodkännandemyndigheten på grundval av de rättsakterna eller någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV till direktiv 2007/46/EG eller någon rättsakt som upphävts genom de rättsakterna.

2. Hänvisningar till separata tekniska enheter i denna förordning ska förstås som liktydigt med hänvisningar till motorer i förordning (EU) 2016/1628.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)unionsmyndighet: typgodkännandemyndighet i en annan medlemsstat än Förenade kungariket.

(2)brittiskt typgodkännande: EU- eller EG-typgodkännande beviljat av den brittiska typgodkännandemyndigheten.

(3)unionstypgodkännande: EU-typgodkännande som beviljats av en unionsmyndighet i enlighet med denna förordning.

Artikel 4

Ansökan om ett unionstypgodkännande

 

1. Genom undantag från artikel 6.6 i direktiv 2007/46/EG, artikel 21.2 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 26.2 i förordning (EU) nr 168/2013 och artikel 20.1 i förordning (EU) 2016/1628 får en tillverkare med ett brittiskt typgodkännande som inte har blivit ogiltigt i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 före den dag då unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket ansöka hos en unionsmyndighet om ett unionsgodkännande av samma typ.

2. För att kunna godkännas måste typen uppfylla minst de krav för utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som gäller vid den tidpunkt då unionstypgodkännandet träder i kraft.

3. Genom att lämna in en ansökan enligt punkt 1 ska tillverkaren bli skyldig att betala avgifter som täcker alla kostnader för att unionsmyndigheten utövar sina befogenheter och fullgör sina skyldigheter kopplade till unionstypgodkännandet.

Artikel 5

Villkor för beviljande av ett unionstypgodkännande och dess verkan

1. Genom undantag från artiklarna 8.2, 9.1 a, 10.1 och 10.2 i direktiv 2007/46/EG, artikel 6.2 i förordning (EU) nr 167/2013, artiklarna 7.2 och 18 i förordning (EU) nr 168/2013 och artikel 6.2 i förordning (EU) 2016/1628 får den unionsmyndighet som har tagit emot en ansökan i enlighet med artikel 4 i denna förordning bevilja ett unionstypgodkännande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på villkor att den typen, vid den tidpunkt då godkännandet träder i kraft, uppfyller minst alla de krav som gäller för utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

2. Om inga nya krav gäller och utan att tillämpningen av punkt 3 påverkas får unionstypgodkännandet beviljas på grundval av samma provningsrapporter som tidigare använts för beviljandet av det brittiska typgodkännandet i enlighet med tillämpliga bestämmelser, oavsett om den tekniska tjänst som utfärdade provningsrapporten har utsetts och anmälts i enlighet med direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628 av den medlemsstat där unionstypgodkännandet beviljas och även efter det att unionsrätten upphör att gälla för och i Förenade kungariket.

3. Innan unionsmyndigheten beviljar ett unionstypgodkännande får den begära att vissa provningar görs om. I så fall måste provningen utföras av en teknisk tjänst som har utsetts och anmälts i enlighet med direktiv 2007/46/EG, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/213 eller förordning (EU) 2016/1628 av den medlemsstat där den beviljande unionsmyndigheten finns.

4. Den typ som godkänts i enlighet med punkt 1 ska erhålla ett EU-typgodkännandeintyg med ett nummer bestående av det särskiljande numret för den medlemsstat vars typgodkännandemyndighet har beviljat unionstypgodkännandet och numret på den tillämpliga rättsakt som avses i artikel 2.1. Det ska även innehålla numret på den senaste ändringsrättsakt som innehåller typgodkännandekrav i enlighet med vilka unionstypgodkännandet beviljas. När det gäller fordon ska typgodkännandeintyget och intyget om överensstämmelse under ”Anmärkningar” innehålla uppgiften ”Tidigare typgodkänt som” och en hänvisning till numret på det typgodkännandeintyg som erhölls efter det brittiska typgodkännandet. När det gäller system, komponenter eller separata tekniska enheter ska typgodkännandeintyget innehålla uppgiften ”Tidigare typgodkända och märkta som” och en hänvisning till den märkning som erhölls efter det brittiska typgodkännandet.

5. Unionstypgodkännandet ska träda i kraft den dag då det beviljas eller på ett senare datum fastställt i beslutet om beviljande. Det brittiska typgodkännandet blir ogiltigt senast från och med den dag då unionstypgodkännandet träder i kraft.

6. Ett unionstypgodkännande ska anses vara ett EG- eller EU-typgodkännande i den mening som avses i direktiv 2007/46/EG eller någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV till det direktivet, förordning (EU) nr 167/2013, förordning (EU) nr 168/2013 eller förordning (EU) 2016/1628. Alla bestämmelser i de rättsakterna som inte omfattas av något undantag i denna förordning ska fortsätta att gälla. Unionsmyndigheten ska ta hela ansvaret för de skyldigheter som härrör ur unionstypgodkännandet.

Unionsmyndigheten ska också, från och med den dag då unionstypgodkännandet träder i kraft, utöva alla de befogenheter och fullgöra alla de skyldigheter som tillkom den brittiska typgodkännandemyndigheten avseende alla de fordon, de system, de komponenter eller de separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av det brittiska typgodkännandet och som redan har släppts ut på marknaden, registreras eller tagits i bruk i unionen. Detta ska inte omfatta något ansvar för de eventuella handlingar eller försummelser som kan tillskrivas den brittiska typgodkännandemyndigheten.

Artikel 6

Ansvarig unionsmyndighet för de typer av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som inte har godkänts i enlighet med denna förordning

1. När tillverkare ansöker om typgodkännande i enlighet med artikel 4 ska de begära att den berörda unionsmyndigheten tar över den brittiska typgodkännandemyndighetens skyldigheter med hänsyn till de fordon, de system, de komponenter eller de separata tekniska enheter som släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk i unionen på grundval av de brittiska typgodkännanden som har blivit ogiltiga i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/46/EG, artikel 32 i förordning (EU) nr 167/2013, artikel 37 i förordning (EU) nr 168/2013 eller artikel 30 i förordning (EU) 2016/1628 eller för vilka inget unionstypgodkännande söks i enlighet med artikel 5 i denna förordning.

En sådan begäran ska göras för alla de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som grundar sig på sådana brittiska typgodkännanden som innehas av tillverkaren och som beviljades efter den 1 januari 2008, om inte tillverkaren för unionsmyndigheten lägger fram bevis på en överenskommelse med en annan unionsmyndighet som omfattar fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna.

2. Unionsmyndigheten får bevilja ett unionstypgodkännande i enlighet med artikel 5 först efter det att den godtagit den begäran som görs enligt punkt 1 och efter det att tillverkaren har gått med på att täcka unionsmyndighetens kostnader för att utöva sina befogenheter och fullgöra sina skyldigheter avseende de fordon, de system, de komponenter och de separata tekniska enheter som berörs.

3. Efter det att unionsmyndighet har godtagit den begäran som avses i punkt 1 och utfärdat unionstypgodkännandet i enlighet med artikel 5 ska den utöva alla de befogenheter och fullgöra alla de skyldigheter som tidigare tillföll den brittiska typgodkännandemyndigheten avseende alla de fordon, de system, de komponenter eller de separata tekniska enheter som tillverkats på grundval av de brittiska typgodkännanden som avses i punkt 1 avseende återkallelser, information om reparation och underhåll och kontroller av överensstämmelse hos fordon i drift. Detta ska inte omfatta något ansvar för de eventuella handlingar eller försummelser som kan tillskrivas den brittiska typgodkännandemyndigheten.

4. Unionsmyndigheten ska informera typgodkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen om de typer för vilka den godtagit att överta den brittiska typgodkännandemyndighetens skyldigheter i enlighet med punkt 1.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordföranden    Ordföranden

(1)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 261, 9.10.2007, s. 1).
(2)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).
(3)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).
(4)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 53).
Top