Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XR3420

Resolution om situationen for Europe Direct-informationscentrene (EDIC)

OJ C 17, 18.1.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 17/11


Resolution om situationen for Europe Direct-informationscentrene (EDIC)

(2017/C 017/03)

Fremlagt af de politiske grupper PES, EPP, ALDE, EA og ECR

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG,

der henviser til sin resolution af 16. februar 2012 om Europe Direct-informationscentrene (EDIC) (CdR 84/2012)

der henviser til sin udtalelse om »Genetablering af båndet mellem EU og borgerne — mere og bedre kommunikation på lokalt niveau« af 3. december 2014 (CdR-2014-04460);

1.

bemærker, at EU står over for store politiske og økonomiske udfordringer. Det faktum, at der fortsat er tale om et demokratisk underskud, og borgerne i stigende grad føler sig desillusionerede i forhold til EU, understreger, at der er behov for en fælles indsats fra alle aktører i europæisk politik med det formål at øge EU-borgernes engagement i det europæiske projekt og sikre de europæiske politikkers legitimitet;

2.

understreger, at lokale og regionale myndigheder er godt placeret til at hjælpe borgerne med at forbedre kontakten til aktørerne i europæisk politik og orientere EU's ledere om borgernes umiddelbare behov. Der bør derfor lægges større vægt på en decentraliseret europæisk kommunikationsproces;

3.

forpligter sig til at intensivere samarbejdet med EDIC'erne inden for rammerne af sin kommunikationsstrategi for perioden 2015-2020;

4.

minder om, at Europe Direct-netværket, med sine nuværende 518 informationscentre i medlemsstaterne, spiller en nøglerolle i den decentraliserede europæiske kommunikationsstrategi. Det er et af Kommissionens vigtigste instrumenter til at informere borgerne på lokalt og regionalt plan om den konkrete betydning af forskellige europæiske politiske emner for deres dagligdag;

5.

glæder sig over den igangværende evaluering af Kommissionens ramme for indholdet og de tekniske aspekter af EDIC med henblik på forberedelsen af finansieringsperioden 2018-2023 og fastsættelsen af de nye rammebetingelser for EDIC;

6.

fremhæver den helt afgørende betydning af EDIC's netværkssamarbejde med EU-institutionerne og Kommissionens øvrige informationsnet og dets rolle som forbindelsesled til instanser og til behovene i regionerne, hos de lokale institutioner og aktører i civilsamfundet;

7.

bemærker, at EDIC's arbejde er blevet stadig mere betydningsfuldt og krævende set i lyset af den aktuelle krisesituation. I betragtning af de mange udfordringer, som EU står over for, bør målet være at udnytte EDIC's fulde potentiale og yderligere styrke informationscentrenes rolle for så vidt angår de europæiske kommunikationsprocesser. Det er vigtigt at sikre en afbalanceret geografisk fordeling, og det nuværende antal instanser i de enkelte lokale og regionale myndigheder må ikke reduceres;

8.

mener, at arbejdet i EDIC fremover vil kunne sikres gennem en uddybning af det allerede tætte samarbejde og støtte fra EU;

9.

foreslår, at de finansielle ressourcer, der afsættes til EDIC i den næste finansieringsperiode bør øges væsentligt inden for den eksisterende flerårige ramme. Navnlig det faste beløb, der afsættes til formidlingen af grundlæggende information i det enkelte informationscenter bør fordobles, og de faste standardbeløb til finansiering af de forskellige moduler bør øges, samtidig med at det sikres, at EDIC bestræber sig på at forbedre deres effektivitet og udnytte deres ressourcer mest hensigtsmæssigt. Endelig vil tildelingen af flere finansielle ressourcer til pilotmoduler gøre det muligt at reagere på krisesituationer. På den måde kan stigende udgifter til f.eks. lønninger og husleje absorberes;

10.

forventer, at finansieringen forbedres som følge af de øgede krav til EDIC. Derfor bør bevillingerne forhøjes betydeligt;

11.

insisterer på, at EDIC's aktiviteter fortsat bør fritages for moms på grund af deres almennyttige karakter;

12.

understreger, at den administrative byrde bør lettes drastisk;

13.

bekræfter, at Kommissionens foranstaltninger vedrørende decentrale europæiske kommunikationsinitiativer principielt når ud til deres målgrupper. Ikke desto mindre imødekommer Kommissionens prioriteter kun delvist borgernes behov, når det drejer sig om europæisk politik. Desto mere abstrakt et emne er, jo mindre vil borgerne opfatte det som et relevant politisk spørgsmål. Derfor bør der rettes særlig opmærksomhed mod at besvare europæiske politiske spørgsmål, der berører borgerne i deres dagligdag;

14.

mener, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke Europe Direct-informationscentrenes forbindelser til netværk af sammenslutninger på lokalt og regionalt niveau gennem etablering af en tovejskommunikationskanal for at kortlægge områder af interesse for borgerne og dermed skabe mulighed for, at EU's information kan tilpasses borgernes behov;

15.

bemærker, at der generelt er en positiv opfattelse af modulsystemet. Flere ændringer er dog nødvendige, f.eks. må de forskellige moduler gøres mere fleksible;

16.

opfordrer Kommissionen til at give EDIC mulighed for at tilpasse planlagte foranstaltninger i tråd med såvel Kommissionens kommunikationspræferencer som de lokale behov. Hvis de ønsker at give det europæiske projekt en fremtid må aktørerne i europæisk politik kommunikere med borgerne på en sådan måde, at sidstnævnte igen opfatter Europa som et fælles hjem, som et fællesskab af værdier og fred, som drivkraft for sociale og kulturelle fremskridt og retfærdighed. Takket være et informationstilbud, der er tæt på borgerne, kan EDIC skabe en forbindelse mellem de to parter og formidle Europa på en positiv måde blandt borgerne;

17.

foreslår, at lanceringen af den nye finansieringsperiode 2018-2023 ledsages af en informationskampagne, der fremhæver merværdien ved mærket »Europe Direct« og giver indblik i EDIC's daglige aktiviteter og deres europæiske indsats på lokalt og regionalt niveau som supplement til de sædvanlige oplysninger fra møder på højt niveau, der ikke giver borgerne et samlet billede af det europæiske projekt;

18.

foreslår, at modulsystemet bør være åbent for regionale prioriteter, formater og grupper, der ikke hidtil har været angivet som mål og fremhæver navnlig en fleksibel anvendelse af de tilgængelige moduler. Formålet er at tilpasse kommunikationen til de lokale behov i så høj grad som muligt. Der bør åbnes mulighed for projekter i regional målestok, således at kommunikationen så vidt muligt kan tilpasses de lokale behov. På den måde vil man kunne udnytte partnerskaber mellem forskellige institutioner, som medvirker til at garantere passende tjenester for alle borgere, kommunikationsstrategier, der er mere målrettede og i takt med tiden, samt mere strukturerede forbindelser til aktører og de øvrige europæiske net. Det ville være hensigtsmæssigt med en mulighed for i et vist omfang at kunne etablere partnerskaber med henblik på samarbejde mellem offentlige og private aktører, sådan som Kommissionen i øvrigt opmuntrer til ved programmeringen af EU-fondene for perioden 2014-2020. Til disse projekter skal der være garanti for en passende finansiering, som afhænger af størrelsen af den pågældende befolkning og antallet af kontorer der er åbne for borgerne;

19.

anmoder om, at der skabes mulighed for at finansiere samarbejdsprojekter mellem forskellige informationscentre både for at lette udvekslingen af god praksis mellem centre på forskellige områder og skabe synergieffekter, navnlig når der er tale om et målpublikum med sammenlignelige karakteristika og behov;

20.

konkluderer, at EDIC spiller en vigtig rolle for de lokale og regionale myndigheder, som har det bedste kendskab til lokale og regionale aktører samt emner af interesse for borgerne. De er særligt kvalificerede til at udpege, hvilken slags oplysninger og hvilken metode, der vil bidrage til at nå borgerne og appellere til dem. Deres rolle inden for europæisk kommunikation er derfor af afgørende betydning og bør styrkes yderligere, navnlig ved hjælp af et tættere samarbejde med de europæiske institutioner;

21.

støtter Europa-Parlamentets opfordring til Kommissionen om at give passende og omfattende vejledning til initiativtagerne til europæiske borgerinitiativer (1);

22.

foreslår, at Kommissionen tilskynder til samarbejde mellem europæiske netværk af forskellig karakter med det formål at skabe forudsætningerne for bedre information til og kommunikation med borgerne på en måde, der er afstemt efter deres behov.

Bruxelles, den 16. juni 2016.

Markku MARKKULA

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


(1)  Se Europa-Parlamentets beslutning af 28. oktober 2015 om det europæiske borgerinitiativ (2014/2257(INI)).


Top