Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XR3420

Resolucija – Stanje informacijskih centrov Europe Direct

OJ C 17, 18.1.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 17/11


Resolucija – Stanje informacijskih centrov Europe Direct

(2017/C 017/03)

Predložile politične skupine PES, EPP, ALDE, EA in ECR

EVROPSKI ODBOR REGIJ

ob upoštevanju resolucije OR z dne 16. februarja 2012 o informacijskih centrih Europe Direct (CdR 84/2012);

ob upoštevanju mnenja OR z naslovom Ponovno približevanje Evrope državljanom – okrepljeno in boljše komuniciranje na lokalni ravni z dne 3. decembra 2014 (COR-2014-04460);

1.

ugotavlja, da se EU sooča z velikimi političnimi in gospodarskimi izzivi. Ker se demokratični deficit nadaljuje in so državljani vse bolj razočarani nad EU, si morajo vsi akterji v evropski politiki prizadevati za večjo vključenost državljanov EU v evropski projekt in evropske politike, da bi zagotovili njihovo legitimnost;

2.

poudarja, da lahko ravno lokalne in regionalne oblasti prispevajo k boljšemu povezovanju državljanov z akterji evropske politike in evropske voditelje seznanijo z dejanskimi potrebami državljanov. Zato bi bilo treba dati večji pomen decentralizirani evropski komunikaciji;

3.

se zavezuje h krepitvi sodelovanja z informacijskimi centri Europe Direct v okviru svoje strategije komuniciranja za obdobje 2015–2020;

4.

poudarja, da ima mreža Europe Direct s trenutno 518 informacijskimi centri v državah članicah ključno vlogo v okviru strategije za decentralizirano evropsko komunikacijo. Gre za enega najpomembnejših instrumentov Evropske komisije za informiranje državljanov na lokalni in regionalni ravni o konkretnem pomenu različnih evropskih političnih tem za njihovo vsakdanje življenje;

5.

pozdravlja sedanji postopek ocenjevanja okvira Evropske komisije za vsebinske in tehnične vidike centrov Europe Direct, da bi se pripravili na programsko obdobje 2018–2023 in določili nove okvirne pogoje za centre Europe Direct;

6.

meni, da sta bistvenega pomena dejavnost mreženja, ki jo izvajajo centri Europe Direct z evropskimi institucijami in drugimi informacijskimi omrežji Evropske komisije, ter njihova vloga povezovanja z organi in potrebami lokalnih in regionalnih skupnosti, lokalnih institucij ter civilne družbe;

7.

ugotavlja, da postaja glede na trenutno krizo delo centrov Europe Direct vse pomembnejše in zahtevnejše. Glede na številne izzive, s katerimi se sooča EU, bi bilo treba izkoristiti polni potencial centrov Europe Direct in še okrepiti njihovo vlogo v evropski komunikaciji; pri tem je treba poskrbeti za uravnoteženo geografsko porazdelitev; števila upraviteljev centrov v posameznih lokalnih in regionalnih skupnostih ne bi smeli zmanjšati;

8.

meni, da je delo centrov Europe Direct v bodoče možno zagotoviti s poglobitvijo že zdaj tesnega sodelovanja in s pomočjo evropskih sredstev;

9.

predlaga precejšnje povečanje finančnih sredstev za centre Europe Direct v tem večletnem okviru. Pavšalni znesek, ki ga posamezni center Europe Direct prejme za širjenje osnovnih informacij, bi bilo treba podvojiti, standardne pavšalne zneske za financiranje različnih modulov pa povečati. Hkrati je treba zagotoviti, da si bodo centri prizadevali za večjo učinkovitost in najbolj optimalno uporabo virov. Poleg tega se bo z več finančnimi sredstvi za pilotne module mogoče odzivati na krizne razmere. S tem bi se lahko absorbiralo povišanje stroškov za plače in najemnine;

10.

pričakuje, da se bo zaradi povečanih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati centri, izboljšalo njihovo financiranje;

11.

vztraja, naj bodo centri, glede na to, da nudijo javne storitve, še naprej oproščeni plačila davka na dodano vrednost;

12.

poudarja, da je treba precej zmanjšati upravno breme;

13.

potrjuje, da ukrepi Evropske komisije v zvezi z dejavnostmi na področju decentralizirane evropske komunikacije načeloma dosegajo ciljne skupine. Vendar pa prednostne naloge Evropske Komisije glede evropskih politik le delno ustrezajo potrebam državljanov. Abstraktnejša ko je tema, manj jo državljani doživljajo kot pomembno politično vprašanje. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti reševanju evropskih političnih vprašanj, ki so povezana z vsakodnevnim življenjem državljanov;

14.

meni, da je treba okrepiti odnose centrov Europe Direct z lokalnimi in regionalnimi mrežami združenj z uvedbo dvosmernih komunikacijskih kanalov, da bi ugotovili, katera so razna interesna področja državljanov ter obveščanje o Evropi prilagodili njihovim potrebam.

15.

ugotavlja, da je sistem modulov na splošno pozitiven, vendar so potrebne spremembe. Nekateri moduli bi morali biti, na primer, prožnejši;

16.

poziva Evropsko komisijo, naj centrom Europe Direct omogočijo, da prilagodijo načrtovane ukrepe tako željam Komisije glede komunikacije kot potrebam na lokalni ravni. Za prihodnost evropskega projekta morajo evropski politični akterji komunicirati z državljani tako, da bodo slednji Evropo ponovno doživljali kot skupen dom in kot skupnost vrednot in miru, ki usmerja družbeni in kulturni napredek ter pravičnost. Centri Europe Direct ponujajo informacije in so blizu državljanom, zato lahko vzpostavijo povezavo med obema stranema in spodbujajo evropsko idejo med državljani na pozitiven način;

17.

predlaga, da se na začetku nove finančne perspektive 2018–2023 sproži informacijska kampanja, ki bi poudarila dodano vrednost oznake Europe Direct ter okrepila zavest o vsakodnevnem delu centrov Europe Direct in o njihovih evropskih ukrepih na regionalni ravni, s čimer bi dopolnili običajno obveščanje o srečanjih na visoki ravni, ki državljanom ne nudi celotne slike evropskega projekta;

18.

meni, da bi moral sistem modulov upoštevati regionalne prednostne naloge, oblike in skupine, ki do zdaj niso bile zajete med cilje, predvsem pa bi moral omogočati prožno uporabo razpoložljivih modulov. Cilj tega je čim bolj prilagoditi komunikacijo lokalnim potrebam. Novi razpis bi moral omogočati predstavitev projektov na regionalni ravni, da bi komunikacijo lahko čim bolj prilagodili lokalnim potrebam. Na ta način bi dobro izkoristili partnerstvo med različnimi organi, ki si skupaj prizadevajo za pokritost ozemlja z ustreznimi storitvami za javnost, za boljše komunikacijske strategije, ki gredo v korak s časom, ter za bolj strukturirane odnose z zainteresiranimi stranmi in drugimi evropskimi mrežami. Koristno bi bilo predvideti možnost delne uporabe oblik partnerstva, ki predvidevajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, kar med drugim spodbuja tudi Evropska komisija v programskem obdobju 2014–2020 za sredstva EU. Tem projektom bi bilo treba zagotoviti ustrezno financiranje, ki bi temeljilo na tem, koliko prebivalstva pokriva posamezna pisarna, ki je odprta za javnost;

19.

poziva k uvedbi možnosti financiranja ukrepov sodelovanja med različnimi informacijskimi centri, s ciljem olajšati izmenjavo dobrih praks med centri iz različnih območij, pa tudi izkoristiti sinergije, zlasti ko gre za iste ciljne skupine s podobnimi značilnostmi in potrebami;

20.

poudarja, da je vloga centrov Europe Direct bistvenega pomena za lokalne in regionalne oblasti, ki najbolje poznajo lokalne in regionalne zainteresirane strani ter teme, ki zanimajo državljane. Najbolje vedo, s katerimi informacijami in kako doseči in pritegniti državljane. Zato je njihova vloga na področju evropske komunikacije ključnega pomena in bi jo bilo treba dodatno okrepiti, zlasti s tesnejšim sodelovanjem z evropskimi institucijami;

21.

podpira poziv Evropskega parlamenta Komisiji, naj zagotovi ustrezne in celovite smernice za organizatorje evropskih državljanskih pobud (1);

22.

predlaga Evropski komisiji, naj okrepi sodelovanje med različnimi evropskimi mrežami, da se izboljša obveščanje državljanov in komuniciranje z njimi, s čimer bi jim ponudili širšo paleto odgovorov na njihova vprašanja.

V Bruslju, 16. junija 2016

Predsednik Evropskega odbora regij

Markku MARKKULA


(1)  Glej Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 28. oktobra 2015 o evropski državljanski pobudi (2014/2257(INI)).


Top