EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0641

Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper (EØS-relevant tekst)

EUT L 191 af 23.7.2009, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/641/oj

23.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 641/2009

af 22. juli 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2005/32/EF fastlægger Kommissionen kravene til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

I artikel 16, stk. 2, første led, i direktiv 2005/32/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager gennemførelsesforanstaltninger for anordninger i elektriske motorsystemer og opvarmningsanlæg, som f.eks. cirkulationspumper.

(3)

Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af cirkulationspumper, der typisk anvendes i bygninger, er blevet analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

(4)

Cirkulationspumper forbruger meget af den energi, der bruges i bygningers varmeanlæg. Desuden kører de fleste standardcirkulationspumper kontinuerligt, uanset opvarmningsbehovet. Cirkulationspumper er derfor et af de prioriterede produkter, for hvilke der bør fastsættes krav til miljøvenligt design.

(5)

Det miljømæssige aspekt ved cirkulationspumperne, der er blevet fastslået som værende væsentligt i relation til denne forordning, er deres elektriske forbrug i brugsfasen.

(6)

Den forberedende undersøgelse viser, at der hvert år bringes ca. 14 millioner cirkulationspumper i omsætning på Fællesskabets marked, og at deres mest betydende miljøpåvirkning i alle livscyklusserne er energiforbruget i brugsfasen, der beløb sig til 50 TWh i 2005, hvilket svarer til 23 mio. tons CO2-emissioner. Hvis der ikke træffes specifikke foranstaltninger, forventes elforbruget at stige til 55 TWh i 2020. Den forberedende undersøgelse viser, at elforbruget i brugsfasen kan reduceres betydeligt.

(7)

Den forberedende undersøgelse viser, at de forskellige krav med hensyn til andre parametre for miljøvenligt design, som omhandlet i bilag I, del 1, til direktiv 2005/32/EF, er unødvendige, fordi cirkulationspumpernes elforbrug i brugsfasen er det aspekt, der har langt den største betydning for miljøet.

(8)

Cirkulationspumper bør gøres mere effektive ved anvendelse af allerede eksisterende, generiske og omkostningseffektive teknologier, der kan reducere de samlede omkostninger til anskaffelse og drift af cirkulationspumper.

(9)

Kravene til miljøvenligt design bør harmonisere kravene til cirkulationspumpers elforbrug i hele Fællesskabet og derved bidrage til et velfungerende indre marked og en forbedring af disse produkters miljøegenskaber.

(10)

For at øge genbrug og genvinding af cirkulationspumper bør producenterne give oplysninger vedrørende samling og adskillelse af cirkulationspumper.

(11)

Kravene til miljøvenligt design bør ikke have en negativ indvirkning på cirkulationspumpernes brugsegenskaber og bør ikke være til skade for sundhed, sikkerhed eller miljø. Fordelene ved at nedbringe elforbruget i brugsfasen bør navnlig mere end opveje eventuelle ekstra miljøpåvirkninger i produktionsfasen.

(12)

Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvist for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Timingen af indførelsen af disse krav bør være således, at negative virkninger for markedsførte cirkulationspumpers funktioner undgås, og der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenterne, herunder navnlig for små og mellemstore virksomheder, samtidig med, at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

(13)

Overensstemmelsesvurdering og måling af de relevante produktparametre bør foretages ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker, herunder, hvis sådanne findes, harmoniserede standarder vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer, som er anført i fortegnelsen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (2).

(14)

Denne forordning bør hurtigt sikre, at der bringes teknologier i omsætning, der reducerer cirkulationspumpers miljøeffekt over hele levetiden, hvilket vurderes til at give elbesparelser på 23 TWh i 2020, svarende til 11 Mt CO2-ækvivalent sammenlignet med en situation, hvor der ikke gennemføres foranstaltninger.

(15)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2005/32/EF bør denne forordning specificere, hvilke procedurer der gælder for overensstemmelsesvurdering.

(16)

For at lette kontrollen af overholdelsen bør det pålægges producenterne at give oplysninger i den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag IV og V i direktiv 2005/32/EF.

(17)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning, bør der opstilles vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier for at sikre omfattende og let adgang til information om cirkulationspumpers miljømæssige egenskaber i hele deres levetid.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design med henblik på omsætning af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

Drikkevandscirkulationspumper, bortset fra informationskravene i bilag I, punkt 2, stk. 4.

b)

Produktintegrerede cirkulationspumper, der er bragt i omsætning senest den 1. januar 2020 som udskiftningspumper for identiske produktintegrerede cirkulationspumper, der er bragt i omsætning senest den 1. august 2015. På udskiftningsproduktet eller dettes emballage skal det klart være angivet, hvilket produkt eller hvilke produkter det er beregnet til.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2005/32/EF, og derudover forstås ved:

1)   »cirkulationspumpe«: en pumpe med løber, som har en nominel hydraulisk udgangseffekt på mellem 1 og 2 500 W, og som er konstrueret til brug i varmeanlæg eller køleanlægs sekundære fordelingskredse

2)   »vådløbercirkulationspumpe«: en cirkulationspumpe, hvor motorens aksel er direkte koblet til løberen, og hvor motoren er omsluttet af pumpemediet

3)   »ekstern cirkulationspumpe«: en cirkulationspumpe, der er konstrueret til at fungere uafhængigt af produktet

4)   »produkt«: apparatur, der producerer og/eller overfører varme

5)   »drikkevandscirkulationspumpe«: en cirkulationspumpe specielt konstrueret til at recirkulere drikkevand som defineret i Rådets direktiv 98/83/EF (3).

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

Kravene til miljøvenligt design af cirkulationspumper er opstillet i bilag I.

Overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design måles efter kravene opstillet i bilag II, punkt 1.

Metoden til beregning af et energieffektivitetsindeks for cirkulationspumper er beskrevet i bilag II, punkt 2.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

Proceduren for den overensstemmelsesvurdering, der er omhandlet i artikel 8 i direktiv 2005/32/EF, er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF, anvende den verifikationsprocedure, der er beskrevet i bilag III til denne forordning, for de i bilag I til denne forordning anførte krav.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste cirkulationspumper på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning er anført i bilag IV.

Artikel 7

Revision

Kommissionen revurderer inden den 1. januar 2012 den metode til beregning af energieffektivitetsindekset, der er beskrevet i bilag II, punkt 2, til denne forordning for produktintegrerede vådløbercirkulationspumper.

Kommissionen revurderer inden den 1. januar 2017 denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling. Denne revurdering omfatter vurdering af designløsninger, der gør genbrug og genvinding lettere.

Resultaterne af disse revurderinger forelægges for konsultationsforummet for miljøvenligt design.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse efter følgende tidsplan:

1)

fra den 1. januar 2013 skal eksterne vådløbercirkulationspumper opfylde effektivitetsniveauet i bilag I, punkt 1, stk. 1, dog med undtagelse af pumper, der er konstrueret specielt til anvendelse i solvarmesystemers primærkredse, og af varmepumper

2)

fra den 1. august 2015 skal eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper opfylde effektivitetsniveauet i bilag I, punkt 1, stk. 2.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.


BILAG I

KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN

1.   KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

1)

Fra den 1. januar 2013 skal eksterne vådløbercirkulationspumper, dog med undtagelse af pumper konstrueret specielt til solvarmesystemers primærkredse og af varmepumper, have et energieffektivitetsindeks (EEI) på højst 0,27, beregnet i overensstemmelse med bilag II, punkt 2.

2)

Fra den 1. august 2015 skal eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper have et energieffektivitetsindeks (EEI) på højst 0,23, beregnet i overensstemmelse med bilag II, punkt 2.

2.   KRAV TIL PRODUKTINFORMATION

Fra den 1. januar 2013

1)

skal energieffektivitetsindekset for cirkulationspumper, der beregnes i overensstemmelse med bilag II, være angivet på produktets mærkeplade og emballage samt i den tekniske dokumentation på følgende måde: »EEI ≤ 0,[xx

2)

skal følgende oplysninger angives: »Referenceværdien for de mest effektive cirkulationspumper er EEI ≤ 0,20.«

3)

skal oplysninger om demontering, genvinding eller bortskaffelse af udtjente komponenter og materialer stilles til rådighed for behandlingsanlæg

4)

skal følgende oplysninger angives på drikkevandscirkulationspumpers emballage og tekniske dokumentation: »Denne cirkulationspumpe er kun egnet til drikkevand«.

Producenterne skal give oplysninger om, hvorledes cirkulationspumpen installeres, anvendes og vedligeholdes, så dens miljøpåvirkninger bliver mindst mulige.

Ovennævnte oplysninger skal også vises på cirkulationspumpeproducenternes frit tilgængelige websteder.


BILAG II

MÅLEMETODER OG -PROCEDURER TIL BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

1.   MÅLEMETODER

For så vidt angår overholdelse og kontrol af overholdelse af kravene i denne forordning skal målinger foretages under anvendelse af en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, der tager hensyn til alment anerkendte tekniske målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   PROCEDURE TIL BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET

Proceduren til beregning af energieffektivitetsindekset (EEI) for cirkulationspumper er som følger:

1.

Hvis en cirkulationspumpe har mere end én indstilling for løftehøjde og flow, foretages målingerne ved den højeste indstilling.

Ved »løftehøjde« (H) forstås løftehøjde (i meter) frembragt af cirkulationspumpen på det nærmere angivne driftspunkt.

Ved »flow« (Q) forstås vands volumenhastighed gennem cirkulationspumpen (m3/h).

2.

Det punkt, hvor Q · H er størst, bestemmes, og flow og løftehøjde defineres som: Q100 % og H100 % .

3.

Den hydrauliske effekt Phyd i dette punkt beregnes.

Ved »hydraulisk effekt« forstås et udtryk for det aritmetiske produkt af flow (Q), løftehøjde (H) og en omregningsfaktor til indbyrdes tilpasning af de enheder, der bruges i beregningen.

Ved »Phyd« forstås den hydrauliske effekt, der leveres af cirkulationspumpen til den pumpede væske på det specificerede driftspunkt (i watt).

4.

Referenceeffekten beregnes som:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

Ved »referenceeffekt« forstås forholdet mellem en cirkulationspumpes hydrauliske effekt og effektforbrug, idet der tages hensyn til effektivitetens afhængighed af cirkulationspumpens størrelse.

Ved »Pref« forstås cirkulationspumpens referencestrømforbrug (i watt).

5.

Referencekontrolkurven defineres som en lige linje mellem punkterne:

(Q 100 %, H 100 %) og (Q 0 %, Formula)

Image

6.

Der vælges en indstilling af cirkulationspumpen, der sikrer, at cirkulationspumpen på den valgte kurve når op på Q · H = maksimalpunktet.

7.

P1 og H måles ved:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

Ved »P1« forstås den elektriske effekt (i watt), der forbruges af cirkulationspumpen ved det specificerede driftspunkt.

8.

Følgende flow beregnes:

Formula , Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, Hmeas > Href

hvor Href er løftehøjden på referencekontrolkurven ved de forskellige flow.

9.

Med anvendelse af PL og nedenstående belastningsprofil:

Flow

[%]

Tid

[%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

beregnes den vægtede gennemsnitseffekt PL,avg som:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %

Energieffektivitetsindekset (1) beregnes som:

Formula, hvor C20 % = 0,49


(1)  Ved CXX % forstås en omregningsfaktor, der sikrer, at kun XX % af en bestemt type af cirkulationspumper på det tidspunkt, hvor omregningsfaktoren fastsættes, har et EEI ≤ 0,20.


BILAG III

VERIFIKATIONSPROCEDURE

Medlemsstaternes myndigheder skal ved kontrol af overensstemmelse med kravene i bilag I anvende den måle- og beregningsprocedure, der er beskrevet i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt cirkulationspumpe. Hvis energieffektivitetsindekset overskrider de af producenten angivne værdier med mere end 7 %, foretages der målinger på yderligere tre cirkulationspumper. Modellen anses for at være i overensstemmelse, hvis det aritmetiske gennemsnit af de målte værdier for de sidste tre cirkulationspumper ikke overskrider de af producenten angivne værdier med mere end 7 %.

I modsat fald anses modellen ikke for at være i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Ud over den procedure, der er beskrevet i dette bilag, skal medlemsstaternes myndigheder anvende pålidelige og reproducerbare målemetoder, som tager hensyn til alment anerkendte teknikker på området, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.


BILAG IV

VEJLEDENDE REFERENCEVÆRDIER

På tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning er referenceværdien for den bedste teknologi på markedet for cirkulationspumper EEI ≤ 0,20.


Top