Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0641

Komission asetus (EY) N:o 641/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 162 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/641/oj

23.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 191/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 641/2009,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2005/32/EY nojalla komission olisi asetettava ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaa käyttäville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2005/32/EY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, että komissio ottaa mainitun direktiivin 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka kohdistuvat sähkömoottorijärjestelmissä ja lämmityslaitteissa käytettyihin tuotteisiin, kuten kiertovesipumppuihin.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan rakennuksissa yleisesti käytettäviin kiertovesipumppuihin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä yhteisöstä ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa ja sen tulokset on julkistettu.

(4)

Kiertovesipumput kuluttavat suuren osan rakennusten lämmitysjärjestelmissä käytetystä energiasta. Lisäksi suurin osa tavanomaisista kiertovesipumpuista toimii jatkuvasti lämmitystarpeesta riippumatta. Siksi kiertovesipumput ovat yksi ensisijaisista tuoteryhmistä, joille olisi vahvistettavat ekosuunnitteluvaatimukset.

(5)

Tämän asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellinen kiertovesipumppuihin liittyvä ympäristönäkökohta on käytönaikainen sähkönkulutus.

(6)

Taustaselvitys osoittaa, että yhteisön markkinoille saatetaan vuosittain noin 14 miljoonaa kiertovesipumppua ja että niiden käytönaikainen energiankulutus on merkittävin ympäristönäkökohta koko niiden elinkaaren aikana. Kiertovesipumppujen vuotuinen sähkönkulutus oli 50 terawattituntia vuonna 2005, mikä vastaa 23 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan 55 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitys osoittaa, että käytönaikaista sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

(7)

Taustaselvitys osoittaa, etteivät muita direktiivin 2005/32/EY liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettuja ekologisen suunnittelun parametreja koskevat vaatimukset ole tarpeen, koska kiertovesipumppujen käytönaikainen tehonkulutus on ylivoimaisesti tärkein ympäristönäkökohta.

(8)

Kiertovesipumppujen energiatehokkuutta olisi parannettava soveltamalla olemassa olevia kustannustehokkaita avoimia teknologioita, joiden avulla voidaan alentaa kiertovesipumppujen hankinnasta ja käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

(9)

Ekosuunnitteluvaatimuksilla olisi yhdenmukaistettava kiertovesipumppujen sähkönkulutusta koskevat vaatimukset kaikkialla yhteisössä. Näin parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta ja kyseisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa.

(10)

Kiertovesipumppujen uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi valmistajien olisi annettava niiden kokoamista ja purkamista koskevat tiedot.

(11)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa kielteisesti kiertovesipumppujen toiminnallisuuteen eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. Erityisesti olisi varmistettava, että käytönaikaisen sähkönkulutuksen vähenemisestä saatava hyöty on suurempi kuin tuotantovaiheessa mahdollisesti tapahtuva ympäristövaikutusten lisääntyminen.

(12)

Ekosuunnitteluvaatimukset olisi otettava käyttöön vaiheittain, jotta valmistajille jäisi riittävästi aikaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun, jos se on tarpeen. Vaatimusten käyttöönottovaiheet olisi ajoitettava niin, että markkinoilla jo olevien kiertovesipumppujen toiminnallisuuteen liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannusvaikutukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen suunnitellussa ajassa.

(13)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja asianmukaisten tuoteparametrien mittaukset olisi tehtävä luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenetelmillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(14)

Asetuksella on määrä varmistaa kiertovesipumppujen elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia vähentävien teknologioiden nopea markkinoille saattaminen niin, että saavutetaan arviolta 23 terawattitunnin säästö sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 11 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä, verrattuna siihen, ettei mitään toimenpiteitä toteutettaisi.

(15)

Tässä asetuksessa olisi direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaisesti täsmennettävä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(16)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien olisi toimitettava direktiivin 2005/32/EY liitteissä IV ja V tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa tarvittavat tiedot.

(17)

Tässä asetuksessa säädettyjen oikeudellisesti sitovien vaatimusten lisäksi olisi vahvistettava myös parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevat ohjeelliset viitearvot, jotta voitaisiin varmistaa, että kiertovesipumppujen elinkaarenaikaista ympäristönsuojelullista tasoa koskevat tiedot ovat laajasti ja helposti saatavilla.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen markkinoille saattamiselle.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

talousvesipumppuihin, paitsi liitteessä I olevan 2 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettujen tietovaatimusten osalta;

b)

tuotteisiin integroituihin kiertovesipumppuihin, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020 vaihto-osana samanlaisille tuotteisiin integroiduille kiertovesipumpuille, jotka on saatettu markkinoille viimeistään 1 päivänä elokuuta 2015. Vaihto-osana toimitettavassa tuotteessa tai sen pakkauksessa on ilmoitettava selvästi, mille tuotteelle (tuotteille) se on tarkoitettu.

2 artikla

Määritelmät

Direktiivin 2005/32/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.

’kiertovesipumpulla’ tarkoitetaan keskipakopumppua, jonka hydraulinen nimellislähtöteho on 1–2 500 wattia ja joka on suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä tai jäähdytyksen jakelujärjestelmien toisiopiireissä;

2.

’akselitiivisteettömällä kiertovesipumpulla’ tarkoitetaan kiertovesipumppua, jossa moottorin akseli on kytketty suoraan keskipakopumppuun ja moottori ui pumpattavassa aineessa;

3.

’erillisellä kiertovesipumpulla’ tarkoitetaan kiertovesipumppua, joka on suunniteltu toimimaan erillään tuotteesta;

4.

’tuotteella’ tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa ja/tai siirtää lämpöä;

5.

’talousvesipumpulla’ tarkoitetaan kiertovesipumppua, joka on nimenomaisesti suunniteltu käytettäväksi neuvoston direktiivissä 98/83/EY (3) tarkoitetun talousveden kiertoon.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Kiertovesipumppujen ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä I.

Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista on mitattava liitteessä II olevassa 1 kohdassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Kiertovesipumppujen energiatehokkuusindeksin laskentamenetelmä esitetään liitteessä II olevassa 2 kohdassa.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmä.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Suorittaessaan direktiivin 2005/32/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia tämän asetuksen liitteessä I asetettujen vaatimusten osalta jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava tämän asetuksen liitteessä III kuvattua tarkastusmenettelyä.

6 artikla

Viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia kiertovesipumppuja tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitettyä energiatehokkuusindeksin laskentamenetelmää tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen osalta ennen 1 päivää tammikuuta 2012.

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa ennen 1 päivää tammikuuta 2017. Uudelleentarkastelussa arvioidaan myös rakennesuunnitteluvaihtoehtoja, joilla voidaan helpottaa uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudelleentarkastelun tulokset esitetään ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumille.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

1.

erillisten akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen on täytettävä liitteessä I olevan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty hyötysuhdetaso 1 päivästä tammikuuta 2013, lukuun ottamatta pumppuja, jotka on nimenomaisesti suunniteltu käytettäviksi aurinkolämpöjärjestelmien ja lämpöpumppujen ensiöpiireissä;

2.

erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen on täytettävä liitteessä I olevan 1 kohdan 2 alakohdassa määritelty hyötysuhdetaso 1 päivästä elokuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.


LIITE I

EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSET

1.   ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET

1.

Tammikuun 1 päivästä 2013 erillisten akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu energiatehokkuusindeksi (EEI) saa olla enintään 0,27, lukuun ottamatta pumppuja, jotka on nimenomaisesti suunniteltu käytettäviksi aurinkolämpöjärjestelmien ja lämpöpumppujen ensiöpiireissä.

2.

Elokuun 1 päivästä 2015 erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu energiatehokkuusindeksi (EEI) saa olla enintään 0,23.

2.   TUOTETIETOVAATIMUKSET

Tammikuun 1 päivästä 2013:

1.

kiertovesipumppujen liitteen II mukaisesti laskettu energiatehokkuusindeksi on ilmoitettava tuotteen nimikilvessä, pakkauksessa ja teknisissä asiakirjoissa seuraavasti: ”EEI ≤ 0,[xx]”;

2.

on annettava seuraava tieto: ”Tehokkaimpien kiertovesipumppujen viitearvo on EEI ≤ 0,20.”;

3.

käsittelylaitoksille on annettava osien ja materiaalien purkamista, kierrätystä tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot;

4.

talousvesipumppujen pakkauksessa ja teknisissä asiakirjoissa on annettava seuraava tieto: ”Tämä kiertovesipumppu soveltuu ainoastaan talousvedelle.”

Valmistajien on annettava tiedot siitä, kuinka kiertovesipumppu on asennettava ja kuinka sitä on käytettävä ja huollettava, jotta sen ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.

Edellä luetellut tiedot on esitettävä vapaasti käytettävissä olevilla kiertovesipumppujen valmistajien internetsivustoilla.


LIITE II

MITTAUSMENETELMÄT JA ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKENTAMENETELMÄ

1.   MITTAUSMENETELMÄT

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi on tehtävä mittaukset käyttämällä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausmenettelyä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina sellaisissa asiakirjoissa vahvistetut menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKENTAMENETELMÄ

Kiertovesipumppujen energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavalla menetelmällä:

1.

Jos kiertovesipumpun nostokorkeudelle ja virtaukselle on useampi kuin yksi asetus, mittaukset tehdään suurimmalla asetuksella.

’Nostokorkeus’ (H) tarkoittaa kiertovesipumpun määritellyssä toimintapisteessä tuottamaa nostokorkeutta (metreinä).

’Virtaus’ (Q) tarkoittaa kiertovesipumpun läpi kulkevan veden tilavuusvirtaa (m3/h).

2.

Määritetään piste, jossa Q · H saavuttaa maksimiarvon ja määritellään virtaus ja nostokorkeus tässä pisteessä seuraavasti: Q100 % ja H100 % .

3.

Lasketaan hydrauliteho Phyd tässä pisteessä.

”Hydrauliteho” tarkoittaa virtauksen (Q), nostokorkeuden (H) ja laskelmassa käytetyt yksiköt tasaavan muuntokertoimen aritmeettista tuloa.

”Phyd” tarkoittaa hydraulitehoa, jonka kiertovesipumppu välittää pumpattavaan aineeseen määritellyssä toimintapisteessä (watteina).

4.

Lasketaan viiteteho seuraavasti:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

”Viiteteho” tarkoittaa kiertovesipumpun hydraulitehon ja tehonkulutuksen suhdetta, jossa otetaan huomioon kiertovesipumpun hyötysuhteen ja koon välinen riippuvuus.

”Pref” tarkoittaa kiertovesipumpun viitetehonkulutusta (watteina).

5.

Määritetään vertailukäyrä suorana viivana seuraavien pisteiden välillä:

(Q 100 %, H 100 %) ja (Q 0 %, Formula)

Image

6.

Valitaan kiertovesipumpun asetukset, joilla varmistetaan, että kiertovesipumppu saavuttaa valitulla käyrällä pisteen, jossa Q · H = saavuttaa maksimiarvonsa.

7.

Mitataan P1 ja H seuraavilla virtauksilla:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

”P1” tarkoittaa kiertovesipumpun määritellyssä toimintapisteessä kuluttamaa sähkötehoa (watteina).

8.

Lasketaan näillä virtauksilla:

Formula , jos Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, jos Hmeas > Href

jossa Href on nostokorkeus vertailukäyrällä eri virtauksilla.

9.

Käytetään arvoa PL ja seuraavaa kuormitusprofiilia:

Virtaus

[%]

Aika

[%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

Lasketaan painotettu keskiteho PL,avg seuraavasti:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %

Lasketaan energiatehokkuusindeksi (1) seuraavasti:

Formula, jossa C20 % = 0,49


(1)  CXX % tarkoittaa skaalaustekijää, jolla varmistetaan, että skaalaustekijä määrityshetkellä ainoastaan XX prosentilla tietyntyyppisistä kiertovesipumpuista EEI ≤ 0,20.


LIITE III

Tarkastusmenettely

Tarkastaakseen, onko liitteessä I asetettuja vaatimuksia noudatettu, jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II esitettyä mittaus- ja laskentamenettelyä.

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi kiertovesipumppu. Jos energiatehokkuusindeksi ylittää valmistajan ilmoittaman arvon yli 7 prosentilla, mittaukset on tehtävä vielä kolmelle kiertovesipumpulle. Mallin katsotaan olevan vaatimusten mukainen, jos jälkimmäisten kolmen kiertovesipumpun mitattujen arvojen aritmeettinen keskiarvo ei ylitä valmistajan ilmoittamaa arvoa yli 7 prosentilla.

Muussa tapauksessa on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

Tässä liitteessä esitetyn menettelyn lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty nykytekniikka, mukaan luettuina sellaisissa asiakirjoissa vahvistetut menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


LIITE IV

OHJEELLISET VIITEARVOT

Tämän asetuksen antamisajankohtana kiertovesipumppujen parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvo on EEI ≤ 0,20.


Top