Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0290

2013/290/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juni 2013 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces som følge af Kroatiens tiltrædelse (meddelt under nummer C(2013) 3474) EØS-relevant tekst

OJ L 164, 18.6.2013, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 165 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/290/oj

18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juni 2013

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces som følge af Kroatiens tiltrædelse

(meddelt under nummer C(2013) 3474)

(EØS-relevant tekst)

(2013/290/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (1) fastlægges i bilag I listen over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF (2) og direktiv 97/78/EF (3), og i bilag II fastlægges listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(2)

Beslutning 2009/821/EF vil fortsat være gyldig efter den 1. juli 2013 og skal derfor tilpasses til Kroatiens tiltrædelse. De nødvendige tilpasninger er ikke fastlagt i akten om Kroatiens tiltrædelse (4) og skal derfor vedtages før tiltrædelsen med denne afgørelse, således at de er gældende fra tiltrædelsen.

(3)

Udvidelsen vil medføre en væsentlig ændring af den nye Unions landegrænse med omkringliggende tredjelande, idet kystgrænsen udvides med en længere søgrænse, der omfatter mere Middelhavskyst, og tilføjelsen af en international lufthavn.

(4)

De steder, der er blevet foreslået som grænsekontrolsteder til tredjelande i Kroatien, er blevet kontrolleret af Kommissionens revisionstjeneste (tidligere kaldet Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO). Det antages, at disse steder vil være i overensstemmelse med EU-krav ved tiltrædelsen. Derfor bør de foreslåede steder i Kroatien tilføjes til listen over godkendte grænsekontrolsteder i medlemsstaterne, som findes i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

Som følge af Kroatiens tiltrædelse vil nogle lande, dvs. Ungarn og Slovenien, ikke længere grænse op til tredjelande. Derfor vil nogle landegrænsekontrolsteder i disse medlemsstater blive overflødige. Listen over godkendte grænsekontrolsteder i disse to medlemsstater i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Ydermere vil udvidelsen tilføje lokale veterinærenheder til brug for Traces. Derfor skal disse lokale veterinærenheder føjes til listen over lokale enheder i Traces for medlemsstater, der er fastsat i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(7)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

De ændringer, der er anført i bilaget, træder i kraft, under forudsætning af at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

i delen efter Frankrig indsættes følgende del for Kroatien:

»Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

b)

i delen om Ungarn udgår rækkerne om jernbanen ved Gyékényes og om vejen ved Letenye.

c)

i delen om Slovenien udgår rækkerne om jernbanen ved Dobova og om vejen ved Gruškovje, Jelšane og Obrežje.

2)

i bilag II i delen efter Frankrig indsættes følgende del for Kroatien:

»Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА — VIETINIAI VIENETAI — MÍSTNÍ JEDNOTKA — HELYI EGYSÉGEK — LOKALE ENHEDER — UNITA' LOKALI - ÖRTLICHE EINHEITEN — LOKALE EENHEDEN — KOHALIK ASUTUS — JEDNOSTKA LOKALNA - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — UNIDADES LOCAIS — LOCAL UNITS — UNITĂȚI LOCALE — UNIDADES LOCALES — MIESTNA JEDNOTKA — UNITÉS LOCALES — LOKALNE JEDINICE — OBMOĆNA ENOTA — UNITÀ LOCALI — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKĀLĀ VIENĪBA — LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAžDIN

HR00006

ZAGREB«


Top