EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1235

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1235/2012 af 19. december 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse EØS-relevant tekst

OJ L 350, 20.12.2012, p. 44–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 164 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1235/oj

20.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1235/2012

af 19. december 2012

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i nævnte forordnings bilag I (»listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen skal revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, hvor der som minimum anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der meddeles gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af revisioner i tredjelande, der gennemføres af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Navnlig i forbindelse med sendinger af tørrede druer fra Afghanistan, vandmeloner fra Brasilien, jordbær fra Kina, ærter og bønner fra Kenya, mynte fra Marocco, vandmelonfrø og deraf afledte produkter fra Sierra Leone, og visse urter, krydderier og grøntsager fra Vietnam, viser de relevante informationskilder nye risikofaktorers opståen og/eller en så høj grad af manglende overholdelse af de relevante sikkerhedskrav, at det er nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor på listen indsættes oplysninger om disse sendinger.

(5)

Listen bør også ændres i retning af en mindre intensiv offentlige kontrol af varer, for hvilke de tilgængelige informationer viser en generel forbedring af opfyldelsen af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke er nødvendigt med den nuværende hyppighed af offentlig kontrol. Oplysningerne på listen vedrørende auberginer og karela fra Den Dominikanske Republik, krydderier fra Indien og meterbønner, auberginer og kål fra Thailand bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Listen bør også ændres på den måde, at alle varer, for hvilke de tilgængelige informationer viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke er nødvendigt med en øget kontrolhyppighed, udgår af listen. Oplysningerne på listen vedrørende ferskner fra Egypten, fodertilsætningsstoffer og forblandinger fra Indien og Capsicum annuum fra Peru bør derfor slettes.

(7)

Med henblik på en mere målrettet indsats over for visse varer opført på listen, bør der tilføjes Taric-koder, hvor det er relevant. Det er også nødvendigt at ændre visse KN-koder for at bringe dem i overensstemmelse med den reviderede kombinerede nomenklatur, der finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

(8)

Af hensyn til sammenhængen og klarheden i EU-lovgivningen bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(9)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol

(%)

Tørrede druer

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

Hasselnødder

(med skal eller afskallede)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

Aflatoksiner

10

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Vandmelon

0807 11 00

 

Brasilien (BR)

Salmonella

10

(Fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordbær (frosne)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus og hepatitis A

5

(Fødevarer)

 

Brassica oleracea

(anden spiselig Brassica, »kailankål«) (13)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (14)

10

(Fødevarer — ferske eller kølede)

 

 

Tørrede nudler

ex 1902 11 00;

10

Kina (CN)

Aluminium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Fødevarer)

 

 

Pompelmus

ex 0805 40 00

31; 39

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (11)

20

(Fødevarer — friske)

 

 

Te, også aromatiseret

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (10)

10

(Fødevarer)

 

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

10

Karela (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

20

ex 0710 22 00

10

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Granatæbler

ex 0810 90 75

30

Jordbær

0810 10 00

 

(Fødevarer — friske)

 

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

50

(Fødevarer — friske urter)

 

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

10

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karry (chiliprodukter)

0910 91 05

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskatblomme (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingefær (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (gurkemeje)

0910 30 00

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Indien (IN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (2)

50

(Fødevarer — friske)

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

Muskatblomme (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Ærter med bælg

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (16)

10

Bønner med bælg

ex 0708 20 00

40

(Fødevarer — ferske eller kølede)

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoksiner

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Fødevarer)

 

 

Mynte

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (17)

10

(Fødevarer — friske urter)

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Fødevarer)

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (9)

10

(Fødevarer — friske)

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

(Fødevarer — friske urter)

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

(Fødevarer — friske urter)

 

 

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

ex 0710 22 00

10

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kål

0704; ex 0710 80 95

76

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Tørrede druer

0806 20

 

Usbekistan (UZ)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (15)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske urter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (15)

20

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske)

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sydafrika (ZA)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Herunder især rester af: acephat, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamater), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoat, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(4)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoat, prophenophos, prothiophos, quinalphos, triadimefon,, dicrotophos, EPN, triforin.

(5)  Herunder især rester af: triazophos, oxydemeton-methyl, chlorpyrifos, acetamipirid, thiamethoxam, clothianidin,methamidophos, acephat, propargit, monocrotophos.

(6)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(7)  Herunder især rester af: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoat, oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezin, diafenthiuron, dimethoat, formetanat, malathion, procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.

(9)  Herunder især rester af: carbofuran, methomyl, omethoat, dimethoat, triazophos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim, triforin, procymidon, formetanat.

(10)  Herunder især rester af: buprofezin; imidacloprid; fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer); profenofos; trifluralin; triazophos; triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).

(11)  Herunder især rester af: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl, fenthoat, methidathion.

(12)  Herunder især rester af: carbofuran (summen), chlorpyrifos, cypermethrin (summen), cyproconazol, dicofol (summen), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.

(13)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«.

(14)  Herunder især rester af: chlorfenapyr, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimethomorph og propiconazol.

(15)  Herunder især rester af: carbofuran, carbendazim (summen), chlorpyriphos, profenofos, permethrin, hexaconazol, difenoconazol, propiconazol, fipronil, propargit, flusilazol, phenthoat, cypermethrin, methomyl, quinalphos, pencycuron, methidathion, dimethoat (summen), fenbuconazol.

(16)  Herunder især rester af: dimethoat (summen), chlorpyrifos, acephat, methamidophos, methomyl, diafenthiuron, indoxacarb.

(17)  Herunder især rester af: chlorpyriphos, cypermethrin, dimethoat (summen), endosulfan (summen), hexaconazol, parathion-methyl (summen), methomyl, flutriafol, carbendazim (summen), flubendiamid, myclobutanil, malathion (summen).«


Top