EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0258

Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om omhævelse af beslutning 2008/352/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 80, 26.3.2010, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 284 - 287

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2015; ophævet ved 32015R0175 . Latest consolidated version: 06/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/258/oj

26.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 80/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 258/2010

af 25. marts 2010

om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om omhævelse af beslutning 2008/352/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

I EU blev der i juli 2007 fundet et stort indhold af pentachlorphenol (PCP) og dioxiner i visse partier guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien. En sådan forurening udgør en trussel mod folkesundheden i EU, hvis der ikke træffes foranstaltninger til at undgå tilstedeværelsen af pentachlorphenol og dioxiner i guargummi.

(3)

Som reaktion på dette fund af høje værdier af PCP og dioxiner aflagde Europa-Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) omgående et kontrolbesøg i Indien i oktober 2007. Formålet var at indsamle oplysninger om den mulige forureningskilde og vurdere de kontrolforanstaltninger, der var truffet af de indiske myndigheder for at undgå en gentagelse af forureningen. Kontrolteamet konkluderede, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation om årsagen til, at forureningen fandt sted, og at den af de indiske myndigheder gennemførte undersøgelse ikke var omfattende nok til, at der kunne drages nogen konklusioner. Da guargummiindustrien rådede over og brugte natriumpentachlorphenat, og da der var tale om en overvejende selvreguleret industri, var kontrollerne mangelfulde, og det kunne ikke garanteres, at der ikke forekommer forurening igen.

(4)

Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/352/EF af 29. april 2008 om særlige betingelser vedrørende guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for, at sådanne produkter kan være forurenet med pentachlorphenol og dioxiner (2), fastsat, at alle sendinger af guargummi og af foderblandinger og foderstoffer med et indhold på mindst 10 % guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien skal ledsages af en original analyserapport, som er påtegnet af en repræsentant for den kompetente myndighed i det land, hvor laboratoriet er beliggende, og hvori det godtgøres, at produkter ikke indeholder over 0,01 mg/kg PCP. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal udtage prøver af og analysere de pågældende produkter med en hyppighed på 5 % af sendingerne for at kontrollere, at maksimumsindholdet på 0,01 mg/kg PCP ikke er overskredet. EF-referencelaboratoriet for dioxiner og PCB i foder og fødevarer har undersøgt forholdet mellem PCP og dioxiner i forurenet guargummi fra Indien. Det kan af undersøgelsen konkluderes, at guargummi med et PCP-indhold under 0,01 mg/kg ikke indeholder uacceptable mængder dioxiner.

(5)

FVO gennemførte i oktober 2009 et opfølgende kontrolbesøg for at vurdere de kontrolforanstaltninger, de indiske myndigheder har indført for at forebygge forurening af guargummi med PCP og dioxiner, og for at følge op på henstillingerne fra kontrolbesøget i oktober 2007.

(6)

Under kontrolbesøget blev der konstateret adskillige alvorlige mangler. Status for industriel anvendelse af PCP i Indien er uklar, og da kontrolbesøget fandt sted, blev der ikke fremlagt nogen dokumentation for tiltag til at standse produktion eller salg af PCP. Det er den private eksportvirksomhed, der udtager prøver uden nogen form for officielt tilsyn. Manglende overholdelse af reglerne, som konstateres af laboratoriet med en frekvens på ca. 2,5 % af de analyserede prøver, meddeles til eksportvirksomheden, uden at den kompetente myndighed underrettes. Eftersom den kompetente myndighed ikke havde kendskab til disse tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, blev der ikke truffet foranstaltninger over for de pågældende partier.

(7)

Resultaterne viser, at forureningen af guargummi med PCP og/eller dioxiner ikke kan betragtes som et isoleret tilfælde, og at det udelukkende er den effektive analyse foretaget af det godkendte private laboratorium, der har forhindret, at yderligere forurenede produkter er blevet eksporteret til EU. Da der ikke er sket forbedringer af kontrolsystemet, bør der træffes supplerende foranstaltninger for at reducere eventuelle risici.

(8)

Eftersom det ikke kan udelukkes, at guargummi med oprindelse i Indien eksporteres til EU via et andet tredjeland, bør der foretages stikprøvekontrol for forekomst af PCP i guargummi afsendt fra andre lande end Indien.

(9)

Beslutning 2008/352/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. På grund af karakteren af ændringsbestemmelserne, der gælder umiddelbart og er bindende i alle enkeltheder, bør beslutningen afløses af en forordning.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på:

a)

guargummi henhørende under KN-kode 1302 32 90 med oprindelse i eller afsendt fra Indien og bestemt til foderbrug eller konsum

b)

foder og fødevarer med et indhold på mindst 10 % guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien.

Artikel 2

Udstedelse af certifikat

1.   Alle sendinger af produkterne omhandlet i artikel 1, som frembydes til import, skal ledsages af:

a)

et sundhedscertifikat, jf. bilaget, hvori det attesteres, at det importerede produkt højst indeholder 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP), og

b)

en analyserapport udstedt af et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 til at analysere PCP i foder og fødevarer, og hvori er anført resultaterne af prøveudtagningen og analysen vedrørende tilstedeværelse af PCP, analyseresultatets måleusikkerhed samt analysemetodens detektionsgrænse og bestemmelsesgrænse.

2.   Certifikatet med en ledsagende analyserapport skal være underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Indiens handels- og erhvervsministerium, og certifikatets gyldighedsperiode må ikke være på over fire måneder fra udstedelsesdatoen.

3.   Analysen omhandlet i stk. 1, litra b), skal være foretaget på en prøve, der er udtaget af de kompetente indiske myndigheder fra sendingen i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (3). Ekstraktionen inden analyse foretages med et surt opløsningsmiddel. Analysen udføres i overensstemmelse med den ændrede udgave af QuEChERS-metoden, der er beskrevet på hjemmesiden for EF-referencelaboratorierne for pesticidrester (4), eller en tilsvarende pålidelig metode.

Artikel 3

Identifikation

Enhver sending af produkter omhandlet i artikel 1 skal kunne identificeres ved en kode, der anføres på sundhedscertifikatet, på analyserapporten med resultaterne af prøveudtagningen og analysen og på eventuelle handelsdokumenter, der ledsager sendingen. Den pågældende kode skal være anbragt på hver enkelt sæk eller anden form for emballage i sendingen.

Artikel 4

Forhåndsmeddelelse

Foderstof- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter giver kontrolstedet omhandlet i artikel 5, stk. 4, forhåndsmeddelelse om forventet ankomstdag og -tidspunkt for alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1.

Artikel 5

Offentlig kontrol

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse, af sendinger produkter omhandlet i artikel 1.

2.   Der foretages identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder prøveudtagning og analyse til kontrol af PCP-forekomst, af mindst 5 % af sendingerne.

3.   Sendingerne holdes under offentlig kontrol i højst 15 arbejdsdage, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.

4.   Kontrollen omhandlet i stk. 1 foretages på kontrolsteder, som medlemsstaterne har udpeget specifikt til dette formål.

5.   Medlemsstaterne offentliggør listen over kontrolsteder og meddeler den til Kommissionen.

6.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører desuden randomiseret fysisk kontrol, herunder prøveudtagning og analyse til kontrol af PCP-forekomst i guargummi afsendt fra andre lande end Indien.

Artikel 6

Opdeling af en sending

Sendinger må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er afsluttet. Hvis en sending opdeles, ledsages de enkelte dele af den opdelte sending af en attesteret kopi af sundhedscertifikatet, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), indtil de overgår til fri omsætning.

Artikel 7

Udgifter

Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 5, stk. 1, herunder prøveudtagning, analyse, opbevaring og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne, afholdes af foderstof- og fødevarevirksomhedslederen.

Artikel 8

Overgang til fri omsætning

Sendingernes overgang til fri omsætning er betinget af, at foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne dokumentation for, at:

a)

den offentlige kontrol, jf. artikel 5, stk. 1, er gennemført og

b)

der foreligger tilfredsstillende resultater af en eventuel fysisk kontrol.

Artikel 9

Produkter, der ikke opfylder kravene

Produkter, som ved kontrol i henhold til artikel 5 konstateres at indeholde mere end 0,01 mg/kg PCP, idet der tages hensyn til den ekspanderede måleusikkerhed, må ikke komme ind i foder- og fødevarekæden. Produkter, der ikke opfylder kravene, bortskaffes på en sikker måde i overensstemmelse med artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5).

Artikel 10

Rapporter

Medlemsstaterne underretter via systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder (RASSF) Kommissionen om alle sendinger, der har vist sig at have et PCP-indhold på over 0,01 mg/kg, idet der tages hensyn til den ekspanderede måleusikkerhed.

Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport om alle analyseresultater af kontrollerne omhandlet i artikel 5, stk. 1. Rapporterne indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal.

Artikel 11

Ophævelse

Kommissionens beslutning 2008/352/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

Uanset artikel 2, stk. 1, tillader medlemsstaterne import af sendinger af produkter omhandlet i artikel 1, der har forladt oprindelseslandet inden den 1. april 2010, og som er ledsaget af en analyserapport som foreskrevet i beslutning 2008/352/EF.

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 117 af 1.5.2008, s. 42.

(3)  EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf.

(5)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.


BILAG

Image


Top