EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0061

2008/61/EF: Kommissionens beslutning af 17. januar 2008 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk oksekød fra Brasilien (meddelt under nummer K(2008) 28) (EØS-relevant tekst)

OJ L 15, 18.1.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/61(1)/oj

18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. januar 2008

om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår import af fersk oksekød fra Brasilien

(meddelt under nummer K(2008) 28)

(EØS-relevant tekst)

(2008/61/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1979 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (2) er det fastsat, at import af nævnte dyr og kød skal opfylde kravene i de relevante modeller til veterinærcertifikater, der er udfærdiget i henhold til beslutningen.

(2)

Siden 2003 er der ved Kommissionens kontrolbesøg i Brasilien blevet konstateret mangler i forhold til Fællesskabets importkrav til oksekød. Nogle er manglerne er blevet afhjulpet af Brasilien, men ved Kommissionens nylige kontrolbesøg er der ikke desto mindre konstateret alvorlige eksempler på manglende regelefterlevelse med hensyn til registrering af bedrifter, identifikation af dyr og kontrol med flytninger samt manglende overholdelse af landets tidligere løfter om at træffe relevante korrigerende foranstaltninger.

(3)

Fortsat import på et sikkert grundlag kan kun foregå ved at skærpe kontrol og overvågning af bedrifter, som dyr til eksport til Fællesskabet kommer fra, og ved at fastsætte en midlertidig liste udarbejdet af Brasilien over således godkendte bedrifter, for hvilke der gives garantier om fuld overholdelse af kravene til udbenet og modnet fersk oksekød ved import til Fællesskabet, som auditeres og inspiceres, og for hvilke det gælder, at Kommissionen får adgang til fuldstændige rapporter om auditter og inspektioner.

(4)

Kommissionens tjenestegrene foretager inspektioner som led i Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets arbejde i tredjelande med henblik på at verificere, at EU’s importkrav overholdes af de bedrifter, der er opført på listen.

(5)

Den midlertidige liste over bedrifter kan revideres, efter at Kommissionen er blevet underrettet, på grundlag af resultaterne af inspektionerne. Listen over godkendte bedrifter bør i informationsøjemed gøres offentligt tilgængelig via Kommissionens integrerede veterinærinformationssystem Traces.

(6)

Det er nødvendigt, at det i listen over tredjelande, der kan eksportere fersk kød til Fællesskabet, i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, fastsættes, at kun udbenet og modnet fersk oksekød fra dyr slagtet efter nærværende beslutnings ikrafttrædelse kan accepteres til import til Fællesskabet, da det kun er for sådant kød, at overholdelse af de nye krav vedrørende godkendte bedrifter kan garanteres. Samtidig bør en fejl i skemaet rettes.

(7)

Listen over tredjelande i del 1 i bilag II og standardcertifikatet »BOV« i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det tillades at importere sendinger af udbenet og modnet fersk oksekød, der er udstedt certifikat for og afsendt før denne beslutnings ikrafttrædelse, til Fællesskabet i et nærmere angivet tidsrum.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I listen over tredjelande, der er fastsat i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, affattes oplysninger om Brasilien således:

BR — Brasilien

»BR-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

En del af staten Minas Gerais (undtagen regionaldelegationerne Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas og Bambuí),

staten Espíritu Santo,

staten Goias,

den del af staten Mato Grosso, der omfatter regionalenhederne

Cuiaba (undtagen kommunerne San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço)

Caceres (undtagen kommunen Caceres)

Lucas do Rio Verde

Rondonopolis (undtagen kommunen Itiquiora)

Barra do Garça

Barra do Burgres.

Staten Rio Grande do Sul

BOV

A og H

1

 

31. januar 2008

BR-2

Staten Santa Catarina

BOV

A og H

1

 

31. januar 2008«

Artikel 2

I veterinærcertifikatet »BOV«, der er fastsat i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit 10.3 affattes således:

»10.3.

Det kommer fra dyr, som kommer fra bedrifter, med hensyn til hvilke der gælder følgende:

a) Ingen af de dyr, der holdes på dem, er vaccineret mod [mund- og klovesyge eller] (12) kvægpest, og

(5) enten [b) der har på disse bedrifter og de bedrifter, der ligger inden for en radius på 10 km omkring dem, ikke været noget tilfælde/udbrud af mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 30 dage]

(5) (13) eller [b) de er ikke omfattet af officielle dyresundhedsmæssige foranstaltninger, og der har på disse bedrifter og de bedrifter, der ligger inden for en radius på 25 km omkring dem, ikke været noget tilfælde/udbrud af mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 60 dage, og

c) de har været holdt på bedrifterne i mindst 40 dage, før de er sendt direkte til slagteriet]

(5) (18) [d) der er ikke indsat dyr fra områder, der ikke er EF-godkendte, i de seneste 3 måneder

e) dyrene er identificeret og registreret i den nationale ordning for identifikation og attestering af kvægs oprindelse

f) de pågældende bedrifter er opført i Traces (19) som godkendte bedrifter efter et gunstigt resultat ved de kompetente myndigheders inspektion og officielle rapport, og de kompetente myndigheder foretager regelmæssigt inspektioner for at sikre, at de relevante krav i denne beslutning overholdes.]

(5) (14) eller [b) de er ikke omfattet af officielle dyresundhedsmæssige foranstaltninger, og der har på disse bedrifter og de bedrifter, der ligger inden for en radius på 10 km omkring dem, ikke været noget tilfælde/udbrud af mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 12 måneder, og

c) de har været holdt på bedrifterne i mindst 40 dage, før de er sendt direkte til slagteriet.]«

2)

Følgende indsættes som bemærkning (19) efter bemærkning (18):

»(19)

Listen over de godkendte bedrifter, som den kompetente myndighed har fremlagt, revideres regelmæssigt og holdes ajourført af den kompetente myndighed. Kommissionen sikrer, at denne liste over godkendte bedrifter i informationsøjemed gøres offentlig tilgængelig via det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).«

Artikel 3

Sendinger af udbenet og modnet fersk oksekød, for hvilke der er udstedt veterinærcertifikater inden den 31. januar 2008 i overensstemmelse med beslutning 79/542/EØF, inden den blev ændret ved nærværende beslutning, og som er undervejs til Fællesskabet på den nævnte dato, kan importeres til Fællesskabet indtil den 15. marts 2008.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 31. januar 2008.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2002, s. 11.

(2)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/736/EF (EUT L 296 af 15.11.2007, s. 29).


Top