EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1435

Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)

OJ L 207, 18.8.2003, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 259 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 259 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 39 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1435/oj

32003R1435

Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)

EU-Tidende nr. L 207 af 18/08/2003 s. 0001 - 0024


Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003

af 22. juli 2003

om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentet vedtog den 13. april 1983 en beslutning om kooperativer i Det Europæiske Fællesskab(4), den 9. juli 1987 en beslutning om kooperativers bidrag til regionaludviklingen(5), den 26. maj 1989 en beslutning om kvinders rolle i kooperativer og lokale beskæftigelsesfremmende initiativer(6), den 11. februar 1994 en beslutning om kooperativernes bidrag til den regionale udvikling(7) og den 18. september 1998 en beslutning om kooperativernes betydning for øget beskæftigelse blandt kvinder(8).

(2) Gennemførelsen af det indre marked og den forbedring af den økonomiske og sociale situation i hele Fællesskabet, som derved fremmes, forudsætter ikke alene fjernelse af handelshindringer, men også tilpasning af produktionsstrukturerne til fællesskabsdimensionen. Med henblik herpå er det nødvendigt, at alle typer af selskaber, hvis aktivitet ikke er begrænset til at dække rent lokale behov, kan planlægge og gennemføre omstruktureringen af deres aktiviteter på fællesskabsplan.

(3) Den juridiske ramme, inden for hvilken virksomhederne bør operere i Fællesskabet, bestemmes fortsat primært af den nationale lovgivning og stemmer således ikke overens med den økonomiske ramme, inden for hvilken virksomhederne skal udvikle sig for at bidrage til virkeliggørelsen af målene i traktatens artikel 18. Denne situation udgør en væsentlig hindring for dannelsen af grupper af selskaber fra forskellige medlemsstater.

(4) Rådet har vedtaget forordning (EF) nr. 2157/2001(9) om statut for det europæiske selskab (SE) i overensstemmelse med de generelle principper for aktieselskaber. Nævnte forordning egner sig imidlertid ikke til andelsselskabernes særlige karakter.

(5) Den europæiske økonomiske firmagruppe (EØFG), der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2137/85(10), er en selskabsform, der giver virksomheder mulighed for fælles fremme af visse aktiviteter, idet de samtidig bevarer deres uafhængighed, men den tilgodeser imidlertid ikke de særlige forhold, der gør sig gældende for andelsselskaber.

(6) For at sikre lige konkurrencevilkår og fremme den økonomiske udvikling bør Fællesskabet tilvejebringe passende juridiske rammer for andelsselskaber, der er en selskabsform, som generelt anerkendes i samtlige medlemsstater, således at de bliver i stand til at udbygge deres virksomhed på tværs af grænserne. De Forenede Nationer har opfordret alle regeringer til at sikre gunstige rammer, hvor andelsselskaber kan deltage på lige fod med andre virksomhedsformer(11).

(7) Et andelsselskab er i første række en sammenslutning af personer eller retlige enheder, hvis virksomhed er baseret på andre principper end dem, som gælder for andre selskabstyper. Disse principper omfatter demokratisk ledelsesstruktur og styring og udlodning af et regnskabsårs overskud på lige vilkår.

(8) Disse særlige principper beror navnlig på, at hovedvægten i et andelsselskab er lagt på dets medlemmer, hvilket kommer klart til udtryk i særlige regler om medlemmernes optagelse, udtræden og eksklusion, og således er stemmeretten knyttet til det enkelte medlem - "én person, én stemme" - og medlemmerne har ikke nogen rettigheder over selskabets aktiver.

(9) Andelsselskaber har en selskabskapital, og deres medlemmer kan enten være enkeltpersoner eller virksomheder. Disse medlemmer kan helt eller delvist udgøres af kunder, ansatte eller leverandører. Består et andelsselskab af medlemmer, som selv er andelsselskaber, betegnes dette som et "sekundært" andelsselskab eller et andelsselskab "af anden grad". I nogle tilfælde kan en nærmere bestemt andel af andelsselskabets medlemmer dog være investorer (passive medlemmer) eller udenforstående, der nyder godt af andelsselskabernes virke eller udfører arbejde for dem.

(10) Et europæisk andelsselskab (i det følgende benævnt "SCE-selskab") bør primært have til formål at tjene medlemmernes interesser og/eller at tilgodese behovet for udviklingen af deres økonomiske og samfundsmæssige virksomhed i overensstemmelse med følgende principper:

- selskabets virksomhed bør være til gensidig fordel for medlemmerne, så hvert enkelt af disse nyder godt af SCE-selskabets virksomhed i forhold til deres indskud

- SCE-selskabets medlemmer bør ligeledes være kunder, ansatte eller leverandører eller på en eller anden måde inddraget i SCE-selskabets virksomhed

- kontrollen med SCE-selskabet bør fordeles ligeligt mellem medlemmerne, idet der dog kan gives mulighed for vægtet stemmeafgivning for at afspejle det enkelte medlems bidrag til SCE-selskabet

- der bør være begrænset forrentning af lånekapitalen og indskuddene

- SCE-selskabets overskud bør udloddes på grundlag af medlemmernes virksomhed i forhold til selskabet eller anvendes med henblik på at tjene medlemmernes interesser

- der bør ikke være nogen kunstige barrierer for optagelse af medlemmer

- i tilfælde af opløsning bør nettoprovenu og reserver udloddes efter princippet "ingen personlig gevinst", dvs. til et andet andelsforetagende med lignende formål eller mål af almen interesse.

(11) Samarbejde mellem andelsselskaber på tværs af grænserne er på nuværende tidspunkt inden for Fællesskabet forbundet med problemer af juridisk og administrativ art, som bør elimineres i et indre marked uden grænser.

(12) Formålet med at indføre en europæisk statut for andelsselskaber, som er baseret på fælles principper, men tager hensyn til denne selskabstypes særegenhed, er at sætte dem i stand til at operere på tværs af landegrænserne inden for hele eller en del af Fællesskabet.

(13) Hovedformålet med denne forordning er at gøre det muligt, at et SCE-selskab kan stiftes af fysiske personer med bopæl i forskellige medlemsstater eller af juridiske enheder, der henhører under forskellige medlemsstaters lovgivning. Den vil også gøre det muligt at stifte et SCE-selskab ved fusion mellem to bestående andelsselskaber eller ved omdannelse af et bestående nationalt andelsselskab, uden at dette først opløses, hvis det pågældende andelsselskab har vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i én medlemsstat og et forretningssted eller datterselskab i en anden medlemsstat.

(14) På grund af SCE-selskabets specifikke og fællesskabsprægede karakter berører den ordning med hensyn til SCE-selskabets faktiske hjemsted, der er fastsat i denne forordning, ikke medlemsstaternes lovgivning og foregriber ikke de valg, der måtte blive truffet med hensyn til andre fællesskabstekster på det selskabsretlige område.

(15) Henvisninger til kapital i denne forordning bør kun omfatte den tegnede kapital. Dette bør ikke berøre fælles aktiver/aktiekapital i SCE-selskabet, der ikke er udloddet.

(16) Denne forordning omhandler ikke andre lovområder som for eksempel skat, konkurrence, intellektuel ejendomsret eller insolvens. Medlemsstaternes lovgivning og fællesskabsretten finder derfor anvendelse på ovennævnte områder ligesom på de øvrige områder, der ikke er omfattet af denne forordning.

(17) Reglerne om medarbejderindflydelse i det europæiske andelsselskab er fastsat i Rådets direktiv 2003/72/EF(12), hvis bestemmelser således udgør et supplement til denne forordning, hænger uløseligt sammen med denne og skal anvendes med virkning fra samme tidspunkt som forordningen.

(18) Der er sket så store fremskridt med den indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes selskabslovgivninger, at der på visse områder, hvor der ikke er behov for at fastsætte ensartede fællesskabsregler for SCE-selskaber, kan henvises til de lovbestemmelser i SCE-selskabets hjemstedsstat, som er vedtaget i henhold til navnlig følgende selskabsdirektiver, idet disse bestemmelser tilgodeser de krav, der må stilles til SCE-selskaber:

- Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagerne som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde(13)

- Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer(14)

- Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber(15)

- Rådets ottende direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber(16)

- Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler(17).

(19) Følgende direktiver indeholder bestemmelser om bl.a. kreditinstitutters og forsikringsselskabers udøvelse af virksomhed i sektoren for finansielle tjenesteydelser:

- Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(18)

- Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje forsikringsdirektiv)(19).

(20) Det bør være valgfrit at benytte denne statut -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

SCE-selskabet

1. På Fællesskabets område kan der stiftes andelsselskaber i form af europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) på de betingelser og efter de regler, der er fastsat i denne forordning.

2. Et SCE-selskabs tegnede kapital er fordelt på andele.

Antallet af medlemmer i et SCE-selskab samt størrelsen af dets kapital varierer.

Med mindre andet fastsættes i vedtægterne for et SCE, når dette oprettes, hæfter hvert medlem kun over for tredjemand for et beløb svarende til den kapital, den pågældende har tegnet. Hvis medlemmerne hæfter begrænset, tilføjes efter SCE-selskabets navn betegnelsen "SCE-selskab med begrænset hæftelse".

3. Et SCE-selskab har primært til formål at tjene medlemmernes interesser og/eller fremme deres økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter, navnlig ved indgåelse af aftaler med medlemmerne med henblik på levering af goder eller ydelser eller udførelse af arbejde inden for den type virksomhed, som SCE-selskabet udøver eller lader udøve. Et SCE-selskab kan også have som formål at tjene medlemmernes interesser ved at fremme deres deltagelse i økonomiske aktiviteter på ovennævnte måde i et eller flere SCE-selskaber og/eller nationale andelsselskaber. Et SCE-selskab kan udøve sine aktiviteter gennem et datterselskab.

4. Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, må et SCE-selskab ikke lade ikke-medlemmer deltage i eller nyde gavn af dets virke.

5. Et SCE-selskab har status som juridisk person.

6. Med hensyn til medarbejderindflydelse i et SCE-selskab gælder bestemmelserne i direktiv 2003/72/EF.

Artikel 2

Stiftelse

1. Et SCE-selskab kan stiftes:

- af mindst fem fysiske personer med bopæl i mindst to medlemsstater

- af mindst fem fysiske personer og selskaber som defineret i traktatens artikel 48, stk. 2, samt andre offentligretlige eller privatretlige juridiske enheder, som er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, såfremt disse personer har bopæl i og selskaberne mv. hører under lovgivningen i mindst to forskellige medlemsstater

- af selskaber som defineret i traktatens artikel 48, stk. 2, samt andre offentligretlige eller privatretlige juridiske enheder, som er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, såfremt de hører under lovgivningen i mindst to forskellige medlemsstater

- ved fusion af andelsselskaber, som er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning og har vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor inden for Fællesskabet, såfremt mindst to af dem hører under forskellige medlemsstaters lovgivninger

- ved omdannelse af et andelsselskab, som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor i Fællesskabet, såfremt det i mindst to år har haft et forretningssted eller datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning.

2. En medlemsstat kan fastsætte, at en juridisk person, som ikke har sit hovedkontor i Fællesskabet, kan deltage i stiftelsen af et SCE-selskab, såfremt dette er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, har sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat og har en faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat.

Artikel 3

Mindstekapital

1. SCE-selskabets kapital udtrykkes i den nationale valuta. Et SCE-selskab, hvis vedtægtsmæssige hjemsted ligger uden for euro-området, kan også opstille sine regnskaber i euro.

2. Den tegnede kapital skal være på mindst 30000 EUR.

3. Foreskriver en medlemsstats lovgivning en større tegnet kapital for juridiske personer, der udøver visse former for virksomhed, finder denne lovgivning anvendelse på SCE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i denne medlemsstat.

4. Vedtægterne fastsætter et beløb, under hvilket den tegnede kapital ikke må kunne nedbringes ved udbetaling af andele til medlemmer, hvis medlemskab af selskabet ophører. Dette beløb må ikke være lavere end fastsat i stk. 2. Fristen for udøvelsen af den i artikel 16 omhandlede ret til udbetaling for medlemmer, hvis medlemskab af selskabet ophører, suspenderes, hvis udbetalingen medfører, at den tegnede kapital kommer under mindste grænsen.

5. Kapitalen kan forhøjes ved senere indskud fra medlemmerne eller optagelse af nye medlemmer, og den kan formindskes ved hel eller delvis tilbagebetaling af indskud, jf. dog stk. 4.

Ændringer i kapitalens størrelse kræver ingen vedtægtsændringer og skal ikke offentliggøres.

Artikel 4

SCE-selskabets kapital

1. Et SCE-selskabs tegnede kapital består af medlemmernes andele udtrykt i den nationale valuta. Et SCE-selskab, hvis vedtægtsmæssige hjemsted ligger uden for euro-området, kan også opstille sine regnskaber i euro. Der kan udstedes flere kategorier af andele.

Det kan i vedtægterne fastsættes, at der til forskellige kategorier af andele er knyttet forskellige rettigheder med hensyn til udlodning af overskud. Andele, hvortil er knyttet samme rettigheder, udgør én kategori.

2. Kapitalen kan kun bestå af aktive elementer, der kan vurderes økonomisk. Medlemmernes andele kan ikke udstedes mod forpligtelser til udførelse af arbejder eller levering af tjenesteydelser.

3. Andelene skal lyde på navn. Andele af samme kategori skal have samme pålydende værdi. Denne værdi fastsættes i vedtægterne. Der kan ikke udstedes andele for beløb under deres pålydende værdi.

4. På andele udstedt mod kontant indskud skal der ved tegningen være indbetalt mindst 25 % af den pålydende værdi. Restbeløbet skal være indbetalt efter senest fem års forløb, medmindre der er fastsat en kortere periode i vedtægterne.

5. På andele udstedt mod indskud af andre værdier (apportindskud) skal der ved tegningen være foretaget fuld indbetaling.

6. I forbindelse med udpegelse af eksperter og vurdering af andet end kontante ydelser finder aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, tilsvarende anvendelse på SCE-selskaber.

7. Det fastsættes i vedtægterne, hvor mange andele et medlem mindst skal have tegnet. Fastsættes det i vedtægterne, at medlemmer, der er fysiske personer, skal være i flertal på generalforsamlingerne, og er der i henhold til vedtægterne knyttet en tegningsforpligtelse til medlemmernes deltagelse i selskabets aktiviteter, må vedtægterne ikke indeholde krav om, at medlemmerne skal tegne mere end én andel.

8. Den årlige generalforsamlings beslutning om godkendelse af årsregnskabet skal indeholde angivelse af kapitalens størrelse ved regnskabsårets afslutning og forskellen i forhold til foregående regnskabsår.

På forslag af ledelses- eller administrationsorganet kan den tegnede kapital ved beslutning truffet af generalforsamlingen efter de regler om beslutningsdygtighed og flertal, der gælder for vedtægtsændringer, forhøjes ved, at de reserver, der er afsat til udlodning til medlemmerne, helt eller delvis overføres til kapitalen. De nye andele tildeles medlemmerne i forhold til deres hidtidige andele i kapitalen.

9. Andelenes pålydende værdi kan forhøjes ved sammenlægning af udstedte andele. Er dette i henhold til vedtægterne betinget af supplerende indskud fra medlemmerne, skal beslutningen herom træffes af generalforsamlingen efter de regler om beslutningsdygtighed og flertal, der gælder for vedtægtsændringer.

10. Andelenes pålydende værdi kan nedsættes ved opsplitning af udstedte andele.

11. Andelene kan efter reglerne i vedtægterne og med enten generalforsamlingens eller ledelses- eller administrationsorganets godkendelse overdrages eller afhændes til et medlem eller til en person, der optages som medlem.

12. Et SCE-selskab må hverken direkte eller indirekte via en person, der handler i eget navn, men på vegne af selskabet, tegne eller erhverve egne andele eller tage egne andele i pant.

I forbindelse med løbende forretninger i SCE-selskaber, der er kreditinstitutter, er det dog tilladt at tage egne andele i pant.

Artikel 5

Vedtægter

1. I denne forordning forstås ved et SCE-selskabs "vedtægter" såvel selskabets stiftelsesoverenskomst som dets egentlige vedtægter, hvis disse er nedfældet i et særskilt dokument.

2. SCE-selskabernes vedtægter fastsættes af stifterne i overensstemmelse med de regler, der gælder for stiftelse af andelsselskaber i henhold til lovgivningen i selskabets hjemstedsmedlemsstat. Disse vedtægter skal være nedfældet skriftligt og underskrevet af stifterne.

3. Den lovgivning vedrørende forsigtighedstilsyn, som finder anvendelse ved stiftelse af aktieselskaber i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, finder tilsvarende anvendelse på kontrollen med SCE-selskabets stiftelse.

4. Et SCE-selskabs vedtægter skal mindst indeholde:

- selskabets navn, efterfulgt af betegnelsen SCE-selskab, og om nødvendigt med tilføjelse af ordene "med begrænset hæftelse"; betegnelsen kan også stå foran navnet

- angivelse af selskabets formål

- fysiske personers navn og navnene på de juridiske enheder, der medvirker ved selskabets stiftelse, samt i sidstnævnte tilfælde angivelse af formål og hjemsted

- selskabets hjemsted

- de nærmere betingelser for medlemmernes optagelse, eksklusion og udtræden

- bestemmelser om medlemmernes rettigheder og forpligtelser, med angivelse af eventuelle forskellige kategorier af medlemmer samt de dertil knyttede rettigheder og forpligtelser

- de tegnede andeles pålydende værdi og den tegnede kapitals størrelse samt angivelse af dens variable karakter

- særlige regler om den del af overskuddet, der i givet fald skal overføres til den lovpligtige reservefond

- bestemmelser om de enkelte selskabsorganers medlemmers beføjelser

- regler for udpegelse og afsættelse af disse organers medlemmer

- regler om flertal og beslutningsdygtighed

- selskabets levetid, hvis denne er begrænset.

Artikel 6

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Et SCE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted skal være beliggende inden for Fællesskabet i samme medlemsstat som den, hvor selskabets hovedkontor er beliggende. En medlemsstat kan herudover pålægge SCE-selskaber, der er registreret på dens område, pligt til at placere deres hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted på samme sted.

Artikel 7

Flytning af hjemsted

1. Et SCE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til en anden medlemsstat i overensstemmelse med stk. 2-16. Flytning af hjemsted bevirker hverken, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.

2. En plan om flytning udarbejdes af ledelses- eller administrationsorganet og offentliggøres efter artikel 12, uden at dette dog berører eventuelle yderligere offentliggørelsesformer, som er foreskrevet i den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende. I denne plan anføres SCE-selskabets nuværende navn, vedtægtsmæssige hjemsted og registreringsnummer samt oplysninger om:

a) det planlagte nye vedtægtsmæssige hjemsted for SCE-selskabet

b) de planlagte nye vedtægter for SCE-selskabet, herunder i givet fald dets nye navn

c) den foreslåede tidsplan for flytningen

d) eventuelle følger af flytningen for medarbejderindflydelsen i SCE-selskabet

e) eventuelle rettigheder til beskyttelse af medlemmer, kreditorer og andre rettighedshavere.

3. Ledelses- eller administrationsorganet udarbejder en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter samt de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af flytningen forklares og begrundes, ligesom der redegøres for følgerne af flytningen for medlemmer, kreditorer, medarbejdere og andre rettighedshavere.

4. Mindst en måned inden den generalforsamling, der skal tage stilling til flytningen, har SCE-selskabets medlemmer, kreditorer og andre rettighedshavere samt andre organer, der i henhold til national lovgivning kan udøve denne ret, ret til på selskabets hjemsted at gennemgå planen om flytning og den beretning, der er udarbejdet efter stk. 3, og til på anmodning gratis at få et eksemplar af disse dokumenter.

5. Et medlem, der på generalforsamlingen eller på en sektor- eller sektionsforsamling har modsat sig beslutningen om flytningen, kan inden to måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning meddele, at vedkommende udtræder af selskabet. Medlemskabet ophører ved det regnskabsårs slutning, hvor meddelelsen om udtrædelse er givet; flytningen får ikke virkning for det pågældende medlem. Denne udtræden giver det pågældende medlem ret til at få sine andele udbetalt efter reglerne i artikel 4, stk. 4, og artikel 16.

6. Beslutningen om flytning kan først træffes to måneder efter offentliggørelsen af planen. Beslutningen skal træffes efter reglerne i artikel 62, stk. 4.

7. Inden den kompetente myndighed udsteder den attest, der er omhandlet i stk. 8, skal SCE-selskabet for så vidt angår forpligtelser, der er indgået inden offentliggørelsen af planerne om flytning, godtgøre, at selskabets kreditorers og andre rettighedshaveres (herunder offentlige organers) interesser er passende beskyttet i overensstemmelse med kravene i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted inden flytningen.

En medlemsstat kan udvide anvendelsesområdet for første afsnit til også at omfatte forpligtelser, der er opstået, (eller som kan opstå), inden flytningen.

Første og andet afsnit berører ikke anvendelsen på SCE-selskaber af medlemsstaternes nationale lovgivning om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

8. Retten, en notar eller en anden kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, udsteder en attest, der er det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, som skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet.

9. Den nye registrering kan kun ske efter forelæggelse af den attest, der er omhandlet i stk. 8, og efter godtgørelse af, at de formaliteter, der kræves for registrering i den medlemsstat, hvor det nye vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, er opfyldt.

10. Flytningen af SCE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted samt den deraf følgende ændring af vedtægterne får virkning fra den dato, på hvilken selskabet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, optages i registeret for det nye vedtægtsmæssige hjemsted.

11. Når den nye registrering af SCE-selskabet er foretaget, underretter registeret for den nye registrering registeret for den tidligere registrering. Slettelsen i det gamle register foretages først ved modtagelse af denne underretning.

12. SCE-selskabets nye registrering og slettelsen af den tidligere registrering offentliggøres i de berørte medlemsstater efter artikel 12.

13. Efter offentliggørelsen af den nye registrering af SCE-selskabet kan det nye vedtægtsmæssige hjemsted gøres gældende over for tredjemand. Så længe selskabets slettelse i registeret for det tidligere vedtægtsmæssige hjemsted ikke er offentliggjort, kan tredjemand dog fortsat påberåbe sig det tidligere hjemsted, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til det nye hjemsted.

14. I lovgivningen i en medlemsstat kan det imidlertid, for så vidt angår SCE-selskaber, der er registreret i denne medlemsstat, bestemmes, at en flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted, som medfører, at en anden lovgivning finder anvendelse, ikke får virkning, hvis en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat fremsætter indsigelse mod flytningen inden for fristen i stk. 6 på to måneder. En sådan indsigelse kan kun fremsættes af samfundshensyn.

Kontrolleres et SCE-selskab af et nationalt finanstilsyn i overensstemmelse med fællesskabsdirektiver, kan dette tilsyn ligeledes fremsætte indsigelse mod flytningen af hjemstedet.

Indsigelsen kan indbringes for retten.

15. Et SCE-selskab, der er under opløsning, herunder frivillig likvidation, likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning, eller over for hvilket der er indledt tilsvarende bobehandlinger, kan ikke flytte sit hjemsted.

16. Et SCE-selskab, der har flyttet sit hjemsted til en anden medlemsstat, anses med hensyn til ethvert krav, der er rejst inden flytningen som fastlagt i stk. 10, for at have sit vedtægtsmæssige hjemsted i den medlemsstat, hvor selskabet var registreret inden flytningen, uanset om der først anlægges sag mod selskabet efter flytningen.

Artikel 8

Lovvalg

1. SCE-selskabet er omfattet af:

a) bestemmelserne i denne forordning

b) bestemmelserne i selskabets vedtægter, når denne forordning udtrykkeligt tillader det, eller

c) følgende bestemmelser for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af denne forordning, eller, hvis et spørgsmål kun delvis er omfattet, for så vidt angår de aspekter, som ikke er omfattet af denne forordning:

i) den lovgivning, der er vedtaget af medlemsstaterne i medfør af fællesskabsforanstaltninger, der specifikt vedrører SCE-selskaber

ii) den lovgivning i medlemsstaterne, som ville finde anvendelse på et andelsselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted

iii) bestemmelserne i SCE-selskabets vedtægter efter samme regler som dem, der gælder for et andelsselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2. Hvis der efter den nationale lovgivning findes særlige regler og/eller restriktioner for den type virksomhed, et SCE-selskab udøver, eller for kontrol fra en tilsynsmyndigheds side, gælder denne lovgivning fuldt ud for selskabet.

Artikel 9

Ikke-diskriminering

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, behandles et SCE-selskab i hver medlemsstat som et andelsselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 10

Obligatoriske angivelser på dokumenter

1. Aktieselskabslovgivningen, som fastsætter indholdet af breve og dokumenter til personer uden for selskabet, finder tilsvarende anvendelse på et SCE-selskab. Forkortelsen "SCE" skal stå enten før eller efter selskabets navn, og om nødvendigt skal ordene "med begrænset hæftelse" tilføjes.

2. Kun SCE-selskaber må anvende forkortelsen "SCE" før eller efter deres navn for at angive deres retsform.

3. Dog har de selskaber eller andre juridiske enheder, der er optaget i registeret i en medlemsstat inden ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning, og i hvis navn forkortelsen "SCE" indgår, ikke pligt til at ændre deres navn.

Artikel 11

Registrering og bekendtgørelse

1. Ethvert SCE-selskab skal i den medlemsstat, hvori det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, optages i det register, der er foreskrevet i denne medlemsstats lovgivning, jf. aktieselskabslovgivningen.

2. Et SCE-selskab kan ikke registreres, medmindre der er indgået en aftale om ordninger for medarbejderindflydelse i henhold til artikel 4 i direktiv 2003/72/EF, eller der er truffet afgørelse i henhold til nævnte direktivs artikel 3, stk. 6, eller forhandlingsperioden i henhold til nævnte direktivs artikel 5 er udløbet, uden at der er indgået nogen aftale.

3. For at et SCE-selskab, der er stiftet ved fusion kan registreres i en medlemsstat, der har benyttet sig af muligheden i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2003/72/EF, skal der være indgået en aftale i henhold til nævnte direktivs artikel 4 om de nærmere bestemmelser for medarbejderindflydelse, herunder medbestemmelse, eller ingen af de deltagende selskaber skal have været omfattet af bestemmelser om medbestemmelse inden registreringen af SCE-selskabet.

4. SCE-selskabets vedtægter må ikke på noget tidspunkt være i modstrid med de ordninger for medarbejderindflydelse, der er fastlagt. Hvis nye ordninger, som er fastsat i medfør af direktiv 2003/72/EF, er i strid med de gældende vedtægter, ændres disse vedtægter i det nødvendige omfang.

I så fald kan en medlemsstat fastsætte, at selskabets ledelses- eller administrationsorgan kan ændre vedtægterne, uden at det er nødvendigt med en afgørelse fra generalforsamlingen.

5. Aktieselskabslovgivningen vedrørende bekendtgørelse af dokumenter og andre oplysninger i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, finder tilsvarende anvendelse på SCE-selskaber.

Artikel 12

Offentliggørelse af dokumenter i medlemsstaterne

1. Offentliggørelse af dokumenter og oplysninger vedrørende et SCE-selskab i henhold til denne forordning skal ske som fastsat i lovgivningen for aktieselskaber i SCE-selskabets hjemstedsstat.

2. De nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 89/666/EØF, finder anvendelse på de filialer, et SCE-selskab opretter i andre medlemsstater end dets hjemstedsstat. Medlemsstaterne kan dog fastsætte undtagelser fra de nationale gennemførelsesbestemmelser for dette direktiv for at tage hensyn til andelsselskabernes særlige karakter.

Artikel 13

Bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

1. Registrering af et SCE-selskab og slettelse af registreringen bekendtgøres til orientering i Den Europæiske Unions Tidende, når offentliggørelse efter artikel 12 har fundet sted. I bekendtgørelsen oplyses selskabets navn, registreringsnummer, registreringsdato, registreringssted, vedtægtsmæssige hjemsted og branche samt stedet og datoen for offentliggørelsen og titlen på offentliggørelsesmediet.

2. Flytning af et SCE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, jf. artikel 7, bekendtgøres med angivelse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger samt oplysninger om den nye registrering.

3. De i stk. 1 omhandlede oplysninger sendes til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer senest en måned efter offentliggørelsen efter artikel 12, stk. 1.

Artikel 14

Optagelse som medlem

1. Med forbehold af artikel 33, stk. 1, litra b), sker optagelse som medlem af et SCE-selskab efter ledelses- eller administrationsorganets godkendelse. Nægtes optagelse, kan afgørelsen indbringes for førstkommende generalforsamling efter anmodningen om optagelse.

Hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, tillader det, kan det i vedtægterne fastsættes, at personer, der ikke vil gøre brug af eller deltage i frembringelsen af selskabets varer og tjenesteydelser, kan optages som investorer (passive medlemmer). I så fald skal deres optagelse i selskabet godkendes af generalforsamlingen eller et andet organ, der er bemyndiget hertil af generalforsamlingen eller ifølge vedtægterne.

De medlemmer af selskabet, som er juridiske enheder, betragtes som aktive medlemmer i deres egenskab af repræsentanter for deres egne medlemmer, såfremt deres medlemmer, som er fysiske personer, er aktive medlemmer.

Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, kan fysiske personer eller juridiske enheder optages som medlemmer af et SCE-selskab.

2. Der kan i vedtægterne stilles andre betingelser for optagelse, herunder

- tegning af en bestemt mindste kapital

- betingelser i relation til selskabets formål.

3. Hvis det er fastsat i vedtægterne, kan der rettes anmodning om yderligere kapitalindskud til medlemmerne.

4. På selskabets vedtægtsmæssige hjemsted føres en alfabetisk fortegnelse over alle medlemmer med angivelse af deres adresse og antallet af deres andele, herunder eventuelt disses kategori. Efter begrundet anmodning skal enhver, der har en legitim interesse, få adgang til at gennemse denne fortegnelse og få udleveret et eksemplar eller uddrag, mod betaling af et gebyr, der dog ikke må overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

5. Alle dispositioner, der fører til ændringer i medlemskredsen eller i kapitalens fordeling samt forhøjelser og nedsættelser af denne registreres i den i stk. 4 omhandlede medlemsfortegnelse senest en måned efter ændringen.

6. De i stk. 5 omhandlede dispositioner får først virkning over for selskabet og over for tredjemand, der har en direkte legitim interesse, når de er registreret i den i stk. 4 omhandlede fortegnelse.

7. Til medlemmerne udleveres efter anmodning et skriftligt registreringsbevis.

Artikel 15

Ophør af medlemskab

1. Medlemskab ophører

- ved et medlems udtrædelse

- ved eksklusion af et medlem, der groft har tilsidesat sine forpligtelser eller handler mod SCE-selskabets interesser

- ved et medlems overdragelse af alle sine andele til et andet medlem, en fysisk person eller en juridisk enhed, der optages som medlem, hvis dette er tilladt ifølge vedtægterne

- for medlemmer, der ikke er fysiske personer, ved opløsning

- ved konkurs

- ved et medlems død

- i alle andre tilfælde, som er fastsat i vedtægterne eller i andelsselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted.

2. Et medlem, der på generalforsamlingen har modsat sig en ændring af vedtægten, hvormed

i) der indføres nye obligatoriske indbetalinger eller andre ydelser, eller hvorved

ii) medlemmernes eksisterende forpligtelser er blevet udvidet betydeligt, eller hvorved

iii) fristen for meddelelse om udtræden af SCE-selskabet er blevet forlænget til mere end fem år, men som ikke har opnået flertal for sin holdning

kan inden to måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning give meddelelse om sin udtrædelse af selskabet.

Medlemskabet ophører ved det indeværende regnskabsårs slutning i de tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, nr. i) og ii), og ved udløbet af den frist, der var gældende, før vedtægterne blev ændret, i det tilfælde, der er omhandlet i nr. iii). Vedtægtsændringen får ikke virkning for det pågældende medlem. Udtrædelsen giver det pågældende medlem ret til at få sine andele udbetalt efter reglerne i artikel 3, stk. 4, og artikel 16.

3. Et medlem kan ekskluderes ved beslutning truffet af ledelses- eller administrationsorganet efter forinden at være blevet hørt. Beslutningen herom kan af vedkommende medlem indbringes for generalforsamlingen.

Artikel 16

Medlemmernes økonomiske rettigheder ved udtrædelse eller eksklusion

1. Ethvert udtrædende medlem har ret til at få sin andel af den tegnede kapital udbetalt med proportionalt fradrag for eventuel reduktion af selskabskapital, medmindre udtrædelsen sker efter overdragelse af andelene, jf. dog artikel 3.

2. De beløb, der fratrækkes i henhold til stk. 1, beregnes efter den balance førte værdi i det regnskabsår, i løbet af hvilket retten til at få udbetalt andelen opstår.

3. Reglerne for udøvelse af retten til udtræden og fristen for udbetalingen, maksimalt tre år, skal være fastsat i vedtægterne. Under alle omstændigheder har andelsselskabet først pligt til at udbetale andelen seks måneder efter godkendelsen af balancen efter et medlems udtræden.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder også anvendelse, selv om kun en del af et medlems andel udbetales.

KAPITEL II

STIFTELSE

Afsnit 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 17

Gældende lovgivning ved stiftelse

1. Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning finder den nationale andelsselskabslovgivning i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted, anvendelse på selskabets stiftelse.

2. Registreringen af et SCE-selskab offentliggøres efter artikel 12.

Artikel 18

Status som juridisk person

1. Et SCE-selskab får status som juridisk person på den dato, det i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, optages i det af denne stat udpegede register i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1.

2. Er handlinger foretaget i et SCE-selskabs navn, inden det er registreret i overensstemmelse med artikel 11, og overtager selskabet efter denne registrering ikke de forpligtelser, der følger af disse handlinger, hæfter de fysiske personer, selskaber eller andre juridiske enheder, som har foretaget handlingerne, solidarisk og ubegrænset for disse følger, medmindre andet er aftalt.

Afsnit 2

Stiftelse ved fusion

Artikel 19

Procedurer for stiftelse ved fusion

Et SCE-selskab kan stiftes ved fusion

- efter fusionsproceduren ved overtagelse

- efter fusionsproceduren ved stiftelse af en ny juridisk person.

Ved fusion ved overtagelse får det overtagende andelsselskab form af et SCE-selskab samtidig med fusionen. Ved fusion ved stiftelse af en ny juridisk person får denne form af et SCE-selskab.

Artikel 20

Gældende lovgivning ved fusion

For alle andelsselskaber, der deltager i stiftelsen af et SCE-selskab ved fusion, gælder for spørgsmål, som ikke er omfattet af dette afsnit, eller, når et spørgsmål kun delvis er omfattet, for de aspekter, som ikke er omfattet, de bestemmelser, der finder anvendelse på fusion af andelsselskaber ifølge lovgivningen i den medlemsstat, som andelsselskaberne henhører under, eller i mangel heraf de bestemmelser, der gælder for interne fusioner mellem aktieselskaber i denne stats lovgivning.

Artikel 21

Grunde til indsigelse mod fusion

Lovgivningen i en medlemsstat kan foreskrive, at et andelsselskab, som hører under denne medlemsstats lovgivning, ikke kan deltage i stiftelsen af et SCE-selskab ved fusion, hvis en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat fremsætter indsigelse herimod inden udstedelsen af den i artikel 29, stk. 2, nævnte attest.

Denne indsigelse kan kun fremsættes af samfundshensyn. Indsigelsen kan indbringes for retten.

Artikel 22

Betingelser for fusion

1. De fusionerende andelsselskabers ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en fusionsplan. Denne plan skal indeholde følgende oplysninger:

a) de fusionerende andelsselskabers navn og vedtægtsmæssige hjemsted samt SCE-selskabets påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted

b) ombytningsforholdet for andelene af den tegnede kapital og i givet fald det kontante udligningsbeløbs størrelse. Hvis der ikke er nogen andele, en nøjagtig deling af aktiverne og den tilsvarende værdi i andele

c) de nærmere regler for udlevering af andelene i SCE-selskabet

d) det tidspunkt, fra hvilket disse andele giver ret til andel i overskuddet, med angivelse af alle særlige forhold, der er knyttet til denne ret

e) det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende andelsselskabers dispositioner regnskabsmæssigt anses for foretaget for SCE-selskabets regning

f) nærmere bestemmelser eller særlige fordele, der vedrører andre værdipapirer end andele og obligationer, der i henhold til artikel 66 ikke giver ret til at blive medlem af selskabet

g) de rettigheder, SCE-selskabet sikrer andelshavere med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end andele, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer

h) måder til beskyttelse af kreditorernes rettigheder i de fusionerende andelsselskaber

i) alle særlige fordele, der indrømmes de eksperter, som undersøger fusionsplanen, samt medlemmerne af de fusionerende andelsselskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

j) SCE-selskabets vedtægter

k) oplysninger om fremgangsmåden for, hvorledes der i henhold til direktiv 2003/72/EF fastlægges ordninger for medarbejderindflydelse.

2. De fusionerende andelsselskaber kan medtage andre forhold i fusionsplanen.

3. Aktieselskabslovgivningen vedrørende fusionsplaner finder tilsvarende anvendelse for andelsselskabers fusion over grænserne for at oprette et SCE-selskab.

Artikel 23

Forklaring af og begrundelse for fusionsplanen

Hvert af de fusionerende andelsselskabers ledelses- eller administrationsorganer udarbejder en detaljeret skriftlig rapport, der redegør for og begrunder fusionsplanen ud fra et juridisk og økonomisk synspunkt og især andelenes ombytningsforhold. Rapporten skal desuden give oplysning om eventuelle særlige vurderingsvanskeligheder.

Artikel 24

Offentliggørelse

1. Aktieselskabslovgivningen vedrørende bekendtgørelse af fusionsplaner finder tilsvarende anvendelse på hvert af de fusionerende andelsselskaber med forbehold af de yderligere krav, som foreskrives af den medlemsstat, det pågældende selskab hører under.

2. Offentliggørelsen af fusionsplanen i den nationale statstidende skal dog for hvert af de fusionerende andelsselskaber omfatte følgende oplysninger:

a) hvert af de fusionerende andelsselskabers form, navn og vedtægtsmæssige hjemsted

b) hvor eller hvilket register vedtægterne og alle andre dokumenter og oplysninger er anmeldt til, for hvert af de fusionerende selskaber, samt registreringsnummeret i dette register

c) oplysning om de nærmere regler for det pågældende andelsselskabs kreditorers udøvelse af deres rettigheder, jf. artikel 28, samt om, hvor der vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse regler

d) oplysning om de nærmere regler for det pågældende selskabs medlemmers udøvelse af deres rettigheder, jf. artikel 28, samt om, hvor der vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse regler

e) SCE-selskabets foreslåede navn og vedtægtsmæssige hjemsted

f) de forhold, der er bestemmende for, på hvilken dato fusionen får virkning, jf. artikel 31.

Artikel 25

Bekendtgørelse

1. Enhver andelshaver har ret til mindst en måned før den generalforsamling, der skal tage stilling til fusionen, på hjemstedet at gennemse følgende dokumenter:

a) den i artikel 22 nævnte fusionsplan

b) de fusionerende andelsselskabers seneste tre årsregnskaber og årsberetninger

c) en regnskabsstatus, som er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for interne fusioner mellem aktieselskaber, for så vidt en sådan status kræves ifølge disse bestemmelser

d) ekspertrapporten om værdien af andele, der skal uddeles mod aktiverne i de fusionerende andelsselskaber, eller andelenes ombytningsforhold, der er omhandlet i artikel 26

e) rapporten fra andelsselskabets ledelses- eller administrationsorgan, der er omhandlet i artikel 23.

2. Enhver andelshaver kan vederlagsfrit og på anmodning få en fuldstændig eller, hvis han ønsker det, delvis genpart af de i stk. 1 omhandlede dokumenter.

Artikel 26

Rapport fra uafhængige eksperter

1. For hvert af de fusionerende andelsselskaber skal en eller flere uafhængige eksperter, der er udpeget af dette andelsselskab i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 6, undersøge fusionsplanen og udarbejde en skriftlig rapport til medlemmerne.

2. Det er muligt at udarbejde en enkelt rapport for alle de fusionerende andelsselskaber, når lovgivningen i de medlemsstater, som andelsselskaberne hører under, tillader det.

3. Den lovgivning, der gælder for fusioner af aktieselskaber for så vidt angår eksperters rettigheder og forpligtelser, gælder tilsvarende for fusioner af andelsselskaber.

Artikel 27

Godkendelse af fusionsplanen

1. Generalforsamlingen i hvert af de fusionerende andelsselskaber skal godkende fusionsplanen.

2. Afgørelse om medarbejderindflydelsen i SCE-selskabet træffes i henhold til direktiv 2003/72/EF. Generalforsamlingen i hvert af de fusionerende selskaber kan gøre registreringen af SCE-selskabet betinget af, at generalforsamlingen udtrykkeligt har godkendt de ordninger, der således er truffet afgørelse om.

Artikel 28

Gældende lovgivning for stiftelse ved fusion

1. I betragtning af fusionens grænseoverskridende karakter finder, som ved fusion af aktieselskaber, lovgivningen i den medlemsstat, som hvert af de fusionerende selskaber hører under, anvendelse på beskyttelsen af følgende rettighedshaveres interesser:

- de fusionerende selskabers kreditorer

- indehavere af obligationer i de fusionerende selskaber

2. En medlemsstat kan for så vidt angår de selskaber, som deltager i fusionen, og som hører under dens lovgivning, vedtage bestemmelser til sikring af en passende beskyttelse af medlemmer, der har modsat sig fusionen.

Artikel 29

Kontrol af fusionsproceduren

1. For hvert fusionerende selskab foretages kontrollen af lovligheden af den del af fusionen, der vedrører dette selskab, efter lovgivningen om fusioner af andelsselskaber i den medlemsstat, selskabet hører under, og i mangel heraf de bestemmelser, der gælder for interne fusioner mellem aktieselskaber i den nævnte stats lovgivning.

2. Retten, en notar eller en anden kompetent myndighed i hver af de berørte medlemsstater udsteder en attest, som er beviset på, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet.

3. Hvis der i den lovgivning i en medlemsstat, som et fusionerende selskab hører under, er fastsat en procedure for kontrol og ændring af andelenes ombytningsforhold eller en procedure for udbetaling af et udligningsbeløb til mindretalsmedlemmer, uden at dette er til hinder for registreringen af fusionen, finder sådanne procedurer kun anvendelse, hvis de andre fusionerende selskaber, der er beliggende i medlemsstater uden sådanne procedurer, ved godkendelsen af fusionsplanen efter artikel 27, stk. 1, udtrykkeligt accepterer, at medlemmer i det pågældende fusionerende selskab kan benytte sig af en sådan procedure. I så fald kan retten, en notar eller en anden kompetent myndighed udstede den attest, der er omhandlet i stk. 2, uanset om en sådan procedure er indledt. Det skal dog i så fald angives i attesten, at en procedure er indledt. Den afgørelse, der træffes under proceduren, er bindende for det overtagende selskab og alle dets medlemmer.

Artikel 30

Kontrol af fusionens lovlighed

1. Med hensyn til selve fusionens gennemførelse og stiftelsen af SCE-selskabet foretages kontrollen af fusionens lovlighed af retten, en notar eller en anden kompetent myndighed, som i den medlemsstat, hvor selskabet får sit vedtægtsmæssige hjemsted, har beføjelse til at føre tilsyn med dette aspekt af lovligheden af fusion af andelsselskaber og i mangel heraf for fusion af aktieselskaber.

2. Hvert af de fusionerende selskaber indsender med henblik herpå den i artikel 29, stk. 2, omhandlede attest til den kompetente myndighed inden for en frist på seks måneder efter attestens udstedelse samt en genpart af den af selskabet godkendte fusionsplan.

3. Den i stk. 1 omhandlede myndighed skal navnlig kontrollere, at de fusionerende andelsselskaber har godkendt en enslydende fusionsplan, og at der er fastlagt ordninger for medarbejderindflydelse i henhold til direktiv 2003/72/EF.

4. Den i stk. 1 omhandlede myndighed skal desuden kontrollere, at SCE-selskabet er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor det etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 31

Registrering af fusion

1. Fusionen og den samtidige stiftelse af et SCE-selskab får virkning fra den dato, hvor selskabet er registreret, jf. artikel 11, stk. 1.

2. SCE-selskabet kan først registreres, når alle formaliteterne efter artikel 29 og 30 er afsluttet.

Artikel 32

Offentliggørelse

Den stedfundne fusion offentliggøres for hvert af de fusionerende selskaber efter de nærmere bestemmelser i hver medlemsstats lovgivning, jf. den lovgivning, der gælder for fusion af aktieselskaber.

Artikel 33

Følgerne af fusion

1. En fusion, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 19, første afsnit, første led, har ipso jure følgende retsvirkninger, som indtræder samtidig:

a) hvert overtaget selskabs aktiver og passiver overgår som helhed til den overtagende juridiske person

b) medlemmerne af hvert enkelt andelsselskab bliver medlemmer af den overtagende juridiske person

c) de overtagne andelsselskaber ophører med at eksistere

d) den overtagende juridiske person bliver et SCE-selskab.

2. En fusion, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 19, første afsnit, andet led, har ipso jure følgende retsvirkninger, som indtræder samtidig:

a) de fusionerende andelsselskabers aktiver og passiver overgår som helhed til SCE-selskabet

b) medlemmerne af de fusionerende andelsselskaber bliver medlemmer af SCE-selskabet

c) de fusionerende andelsselskaber ophører med at eksistere.

3. Kræver en medlemsstats lovgivning særlige formaliteter opfyldt ved fusion af andelsselskaber, for at overdragelsen af visse formuegenstande, rettigheder og forpligtelser, der følger med de fusionerende selskaber, har retsvirkning over for tredjemand, skal disse formaliteter opfyldes enten af de fusionerende selskaber eller af SCE-selskabet efter dets registrering.

4. De deltagende selskabers rettigheder og forpligtelser med hensyn til såvel individuelle som kollektive arbejds- og ansættelsesvilkår, der bygger på national lovgivning, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold, som eksisterede på registreringstidspunktet, overføres til SCE-selskabet.

Første afsnit gælder ikke for arbejdstagerrepræsentanters ret til at deltage i generalforsamlinger eller i sektor- eller sektionsforsamlinger som omhandlet i artikel 59, stk. 4.

5. Når fusionen er registreret, underretter SCE-selskabet straks medlemmerne af det andelsselskab, der overtages, om, at de er optaget i medlemsfortegnelsen, og om antallet af deres andele.

Artikel 34

Fusionens lovlighed

1. En fusion efter artikel 2, stk. 1, fjerde led, kan ikke erklæres ugyldig, når SCE-selskabet er blevet registreret.

2. Manglende kontrol af fusionens lovlighed efter artikel 29 og 30 er en mulig årsag til, at et SCE-selskab opløses i henhold til bestemmelserne i artikel 74.

Afsnit 3

Omdannelse af et bestående andelsselskab til et SCE-selskab

Artikel 35

Procedurer for stiftelse ved omdannelse

1. Med forbehold af artikel 11 giver omdannelse af et andelsselskab til et SCE-selskab ikke anledning til, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.

2. Det vedtægtsmæssige hjemsted kan ikke flyttes fra en medlemsstat til en anden i forbindelse med omdannelsen, jf. artikel 7.

3. Det pågældende andelsselskabs ledelses- eller administrationsorgan udfærdiger en omdannelsesplan og en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af omdannelsen forklares og begrundes, ligesom der redegøres for følgerne af den vedtagne SCE-selskabsform for medlemmerne og medarbejderne.

4. Omdannelsesplanen skal offentliggøres efter reglerne i den enkelte medlemsstats lovgivning mindst en måned inden datoen for den generalforsamling, der skal tage stilling til omdannelsen.

5. Inden generalforsamlingen, jf. stk. 6, attesterer en eller flere uafhængige eksperter, som efter de nationale bestemmelser er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, som det selskab, der omdannes til et SCE-selskab, hører under, med de fornødne ændringer, at reglerne i artikel 22, stk. 1, litra b), er overholdt.

6. Generalforsamlingen i det pågældende selskab godkender omdannelsesplanen samt SCE-selskabets vedtægter.

7. Medlemsstaterne kan gøre omdannelsen betinget af kvalificeret flertal eller enstemmighed i tilsynsorganet for det selskab, der skal omdannes, og hvor der findes en ordning for medbestemmelse for medarbejderne.

8. Rettigheder og forpligtelser i det selskab, der skal omdannes, med hensyn til såvel individuelle som kollektive arbejds- og ansættelsesvilkår, som bygger på national lovgivning, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold, som eksisterede på registreringstidspunktet, overføres til SCE-selskabet ved dets registrering.

KAPITEL III

SCE-SELSKABETS STRUKTUR

Artikel 36

SCE-selskabets organer

SCE-selskabet består på vilkårene i denne forordning af:

a) en generalforsamling og

b) enten et tilsynsorgan og et ledelsesorgan (det tostrengede system) eller et administrationsorgan (det enstrengede system) afhængigt af, hvilken af mulighederne der er valgt i vedtægterne.

Afsnit 1

Det tostrengede system

Artikel 37

Ledelsesorganets opgaver og udpegelse af dets medlemmer

1. Ledelsesorganet varetager ledelsen af SCE-selskabet og repræsenterer det over for tredjemand og i retssager. En medlemsstat kan bestemme, at en administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse på de samme vilkår som dem, der gælder for andelsselskaber, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

2. Ledelsesorganets medlem eller medlemmer udnævnes og afsættes af tilsynsorganet.

En medlemsstat kan dog bestemme eller tillade, at det fastsættes i vedtægterne, at ledelsesorganets medlem eller medlemmer skal udnævnes og afsættes af generalforsamlingen på de samme betingelser som dem, der gælder for andelsselskaber, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

3. Ingen kan på samme tid være medlem af både ledelsesorganet og tilsynsorganet i et SCE-selskab. I tilfælde af et medlems forfald kan tilsynsorganet dog udpege et af sine medlemmer til at varetage hvervet som medlem af ledelsesorganet. Så længe den pågældende udøver dette hverv, suspenderes hans hverv som medlem af tilsynsorganet. En medlemsstat kan fastsætte, at denne periode er tidsbegrænset.

4. Antallet af medlemmer af ledelsesorganet eller reglerne for fastlæggelsen heraf fastsættes i SCE-selskabets vedtægter. En medlemsstat kan dog fastsætte et minimumsantal og/eller et maksimumsantal.

5. Hvis der i en medlemsstat ikke findes bestemmelser om et tostrenget system for andelsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på dens område, skal medlemsstaten vedtage passende foranstaltninger vedrørende SCE-selskaber.

Artikel 38

Formandskab og indkaldelse af møder i ledelsesorganet

1. Ledelsesorganet vælger af sin midte en formand i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formanden indkalder til møde i ledelsesorganet på de i vedtægterne fastsatte betingelser, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra et medlem. Sådanne anmodninger om indkaldelse af organet skal være ledsaget af en begrundelse. Er en anmodning ikke imødekommet efter senest 14 dage, kan det eller de medlemmer, der fremsatte anmodningen, indkalde ledelsesorganet.

Artikel 39

Tilsynsorganets opgaver og udpegelse af dets medlemmer

1. Tilsynsorganet fører tilsyn med ledelsesorganets varetagelse af dets hverv. Det kan ikke selv forestå ledelsen af SCE-selskabet. Det kan ikke repræsentere selskabet over for tredjemand. Det repræsenterer selskabet over for ledelsesorganet eller dets medlemmer, i retssager og ved indgåelse af aftaler.

2. Tilsynsorganets medlemmer udnævnes og afsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne af det første tilsynsorgan kan dog være udpeget i vedtægterne. Dette gælder kun, hvis ikke andet er fastsat i de ordninger for medbestemmelse for medarbejderne, der er fastlagt i henhold til direktiv 2003/72/EF.

3. Passive medlemmer må højst udgøre en fjerdedel af tilsynsorganets medlemmer.

4. Antallet af medlemmer af tilsynsorganet eller reglerne for fastlæggelsen heraf fastsættes i vedtægterne. En medlemsstat kan dog for SCE-selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted på dens område, fastsætte antallet af medlemmer af tilsynsorganet eller dets sammensætning eller et minimumsantal og/eller et maksimumsantal.

Artikel 40

Ret til oplysninger

1. Ledelsesorganet skal mindst hver tredje måned underrette tilsynsorganet om SCE-selskabets anliggender og dets forventede udvikling, idet der samtidig tages hensyn til oplysninger om eventuelle kontrollerede virksomheders forhold, der kan få væsentlig indflydelse på selskabets anliggender.

2. Ud over den regelmæssige underretning efter stk. 1 underretter ledelsesorganet omgående tilsynsorganet om alle vigtige forhold, der kan tænkes at få væsentlig indflydelse på SCE-selskabets stilling.

3. Tilsynsorganet kan anmode ledelsesorganet om at forelægge de oplysninger, som det har brug for med henblik på udøvelsen af det i artikel 39, stk. 1, omhandlede tilsyn. En medlemsstat kan bestemme, at hvert enkelt medlem af tilsynsorganet også kan benytte denne mulighed.

4. Tilsynsorganet kan foretage eller lade foretage undersøgelser, der er nødvendige for udførelsen af dets hverv.

5. Ethvert medlem af tilsynsorganet har adgang til alle de oplysninger, organet modtager.

Artikel 41

Formandskab og indkaldelse af møder i tilsynsorganet

1. Tilsynsorganet vælger en formand af sin midte. Er halvdelen af organets medlemmer udpeget af medarbejderne, kan kun et medlem, der er udpeget af generalforsamlingen, vælges til formand.

2. Tilsynsorganet indkaldes på de i vedtægterne fastsatte betingelser af formanden enten på dennes eget initiativ, efter anmodning fra mindst en tredjedel af tilsynsorganets medlemmer eller efter anmodning fra ledelsesorganet. Anmodninger om indkaldelse af organet skal være ledsaget af en begrundelse. Er en anmodning ikke imødekommet efter senest 14 dage, kan de, der fremsatte anmodningen, indkalde tilsynsorganet.

Afsnit 2

Det enstrengede system

Artikel 42

Administrationsorganets opgaver og udpegelse af dets medlemmer

1. Administrationsorganet varetager ledelsen af SCE-selskabet og repræsenterer det over for tredjemand i retssager. En medlemsstat kan bestemme, at en administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse på de samme vilkår som dem, der gælder for andelsselskaber, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

2. Antallet af medlemmer af administrationsorganet eller reglerne for fastlæggelsen heraf fastsættes i SCE-selskabets vedtægter. En medlemsstat kan dog fastsætte et minimumsantal og i givet fald et maksimumsantal. Passive medlemmer må højst udgøre en fjerdedel af administrationsorganets medlemmer.

Administrationsorganet skal imidlertid bestå af mindst tre medlemmer, når der er fastlagt en ordning for medarbejderindflydelse i henhold til direktiv 2003/72/EF.

3. Administrationsorganets medlemmer og deres eventuelle suppleanter i henhold til vedtægterne udnævnes af generalforsamlingen. Medlemmerne af det første administrationsorgan kan dog være udpeget i vedtægterne. Dette gælder kun, hvis ikke andet er fastsat i de ordninger for medbestemmelse for medarbejderne, der er fastlagt i henhold til direktiv 2003/72/EF.

4. Hvis der i en medlemsstat ikke findes bestemmelser om et enstrenget system for andelsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på dens område, skal medlemsstaten vedtage passende foranstaltninger vedrørende SCE-selskaber.

Artikel 43

Mødehyppighed samt ret til oplysninger

1. Administrationsorganet træder sammen mindst hver tredje måned med den mødehyppighed, der er fastsat i vedtægterne, for at drøfte SCE-selskabets anliggender og deres forventede udvikling, eventuelt under hensyntagen til oplysninger om kontrollerede virksomheders forhold, der kan få væsentlig indflydelse på selskabets anliggender.

2. Ethvert medlem af administrationsorganet har adgang til alle de rapporter, dokumenter og oplysninger, organet modtager.

Artikel 44

Formandskab og indkaldelse til møder i administrationsorganet

1. Administrationsorganet vælger en formand af sin midte. Er halvdelen af organets medlemmer udpeget af medarbejderne, kan kun et medlem, der er udpeget af generalforsamlingen, vælges til formand.

2. Administrationsorganet indkaldes på de i vedtægterne fastsatte betingelser af formanden, enten på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af organets medlemmer. Anmodninger om indkaldelse af organet skal være ledsaget af en begrundelse. Er en sådan anmodning ikke imødekommet efter senest 14 dage, kan de, der fremsatte anmodningen, indkalde administrationsorganet.

Afsnit 3

Fælles regler for det enstrengede og det tostrengede system

Artikel 45

Funktionsperiode

1. Selskabsorganernes medlemmer udnævnes for en periode, som fastsættes i vedtægterne, men som ikke kan overstige seks år.

2. Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, kan medlemmerne genudnævnes en eller flere gange for den periode, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 46

Betingelser for at have sæde i et selskabsorgan

1. SCE-selskabets vedtægter kan fastsætte, at et selskab som defineret i traktatens artikel 48 kan være medlem af et af selskabets organer, medmindre andet gælder ifølge andelsselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted.

Det pågældende selskab skal med henblik på udøvelsen af sine beføjelser i det pågældende organ udpege en fysisk person som sin repræsentant. Repræsentanten er underlagt de samme betingelser og forpligtelser, som ville gælde, hvis han personligt var medlem af dette organ.

2. Følgende personer må hverken have sæde i et organ i SCE-selskabet eller repræsentere et medlem efter stk. 1:

- personer, som efter national lovgivning i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, ikke kan have sæde i det tilsvarende organ i et andelsselskab, som hører under samme medlemsstats lovgivning, eller

- personer, som på grund af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i en medlemsstat, ikke kan have sæde i det tilsvarende organ i et andelsselskab, som hører under lovgivningen i en medlemsstat.

3. SCE-selskabets vedtægter kan, i lighed med hvad der gælder ifølge andelsselskabslovgivningen i medlemsstaten, fastsætte særlige betingelser for de medlemmer, der repræsenterer administrationsorganet.

Artikel 47

SCE-selskabernes repræsentationsbeføjelser og ansvar

1. Er beføjelsen til at repræsentere SCE-selskabet over for tredjemand i overensstemmelse med reglerne i artikel 37, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, tillagt to eller flere medlemmer, udøves denne beføjelse af de pågældende medlemmer i forening, medmindre der ifølge lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kan fastsættes andre regler i vedtægterne, i hvilket fald en sådan bestemmelse kan gøres gældende over for tredjemand, når den er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, og artikel 12.

2. SCE-selskabet forpligtes over for tredjemand ved de retshandler, der indgås af dets organer, også selv om disse retshandler falder uden for rammerne af selskabets formål, medmindre de beføjelser, disse organer har eller kan tillægges i henhold til loven i selskabets hjemstedsstat, er overskredet.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at et SCE-selskab ikke er forpligtet af retshandler, der overskrider rammerne for dets formål, hvis selskabet beviser, at tredjemand var vidende om, at den pågældende retshandel faldt uden for disse rammer, eller ikke kunne være uvidende herom i betragtning af omstændighederne, idet offentliggørelsen af vedtægterne ikke i sig selv er tilstrækkeligt bevis herfor.

3. Begrænsninger i selskabsorganernes beføjelser, der følger af vedtægterne eller af de kompetente organers beslutninger, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, selv om de er blevet offentliggjort.

4. En medlemsstat kan fastsætte, at vedtægterne kan tillægge en enkelt eller flere personer, som handler i fællesskab, retten til at repræsentere SCE-selskabet. Denne lovgivning kan fastsætte, at denne bestemmelse i vedtægterne kan gøres gældende over for tredjemand, såfremt den vedrører den generelle repræsentationsbeføjelse. I så fald finder bestemmelserne i artikel 12 anvendelse.

Artikel 48

Dispositioner, der kræver godkendelse

1. Det skal i SCE-selskabets vedtægter opregnes, hvilke former for dispositioner der

- i det tostrengede system kræver en tilladelse fra tilsynsorganet eller generalforsamlingen til ledelsesorganet

- i det enstrengede system kræver en udtrykkelig beslutning truffet af administrationsorganet eller en tilladelse fra generalforsamlingen.

2. Denne bestemmelse anfægter ikke bestemmelserne i artikel 47.

3. En medlemsstat kan dog fastlægge, at det organ, der skal give tilladelsen, samt at de former for dispositioner, der her er tale om, som et minimum skal være anført i vedtægterne for SCE-selskaber registret på dens område, og/eller fastsætte, at tilsynsorganet i det tostrengede system selv kan afgøre, hvilke former for dispositioner der skal gives tilladelse til.

Artikel 49

Tavshedspligt

Medlemmerne af SCE-selskabets organer må ikke, heller ikke efter ophøret af deres hverv, udbrede de oplysninger, som de får kendskab til om selskabet, og som vil kunne skade selskabets eller dets medlemmers interesser, hvis de udbredes, medmindre gældende bestemmelser i den nationale andelsselskabs- og selskabslovgivning eller samfundshensyn kræver det eller åbner mulighed herfor.

Artikel 50

Beslutningsdygtighed

1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i vedtægterne, er de interne regler for beslutningsdygtigt antal og beslutningstagning i SCE-selskabets organer følgende:

a) beslutningsdygtigt antal: mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede eller repræsenteret

b) beslutningstagning: ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende eller repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Fraværende medlemmer kan deltage i beslutningerne ved at give et andet medlem af organet eller de eventuelle suppleanter, der blev valgt samtidig, fuldmagt til at repræsentere dem.

2. Indeholder vedtægterne ikke bestemmelse herom, er formandens stemme udslagsgivende i hvert organ i tilfælde af stemmelighed. Vedtægterne må dog ikke fastsætte andet, hvis halvdelen af tilsynsorganet består af medarbejderrepræsentanter.

3. Hvis der er fastlagt en ordning for medarbejderindflydelse i henhold til direktiv 2003/72/EF, kan en medlemsstat foreskrive, at det beslutningsdygtige antal og beslutningstagningen i tilsynsorganet, uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, fastsættes efter de regler, der på de samme vilkår gælder for andelsselskaber, som hører under den pågældende medlemsstats lovgivning.

Artikel 51

Erstatningsansvar

Medlemmerne af ledelses-, tilsyns- eller administrationsorganerne hæfter ifølge de bestemmelser, der er fastsat i andelsselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted, for tab eller skade, de har påført SCE-selskabet ved tilsidesættelse af de retlige, vedtægtsmæssige eller andre forpligtelser, der er forbundet med deres hverv.

Afsnit 4

Generalforsamlingen

Artikel 52

Beføjelser

Generalforsamlingen træffer beslutning i anliggender, for hvilke den har en særlig kompetence ifølge:

a) denne forordning, eller

b) lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, vedtaget i medfør af direktiv 2003/72/EF.

Endvidere træffer generalforsamlingen beslutning i anliggender, hvor generalforsamlingen i et andelsselskab, som hører under lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, har kompetence, enten ifølge denne medlemsstats lovgivning eller ifølge SCE-selskabets vedtægter i overensstemmelse med samme lovgivning.

Artikel 53

Afholdelse af generalforsamlinger

Med forbehold af bestemmelserne i dette afsnit finder andelsselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, anvendelse på generalforsamlingens tilrettelæggelse og forløb samt på afstemningsprocedurerne.

Artikel 54

Indkaldelse af generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen afholdes mindst en gang pr. kalenderår, senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning, medmindre lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted, for andelsselskaber, som udøver den samme form for virksomhed som SCE-selskabet, fastsætter en større mødehyppighed. En medlemsstat kan dog fastsætte, at den første generalforsamling kan afholdes senest 18 måneder efter selskabets stiftelse.

2. Generalforsamlingen kan til enhver tid indkaldes af ledelses-, administrations- eller tilsynsorganet, eller af ethvert andet organ eller af en kompetent myndighed i overensstemmelse med andelsselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hjemsted. Ledelsesorganet indkalder den på begæring af tilsynsorganet.

3. Dagsordenen for den generalforsamling, der afholdes efter regnskabsårets afslutning, skal mindst omfatte godkendelse af årsregnskabet og anvendelsen af overskuddet.

4. Der kan på generalforsamlingen træffes beslutning om at indkalde en ny generalforsamling på en dato og med en dagsorden, der fastsættes af den selv.

Artikel 55

Et mindretals adgang til at indkalde generalforsamlingen

Mindst 5 000 medlemmer eller mindst 10 % af det samlede antal medlemmer kan anmode om, at SCE-selskabet indkalder generalforsamlingen, og udforme dagsordenen. Lavere procentsatser kan fastsættes i vedtægterne.

Artikel 56

Indkaldelsesfrist og indkaldelsesmåde

1. Indkaldelse af SCE-selskabets generalforsamling sker i overensstemmelse med vedtægterne ved enhver form for skriftlig henvendelse til alle, der i henhold til artikel 58, stk. 1 og 2, er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamling. Denne indkaldelse kan ske ved avertering i selskabets interne officielle publikation.

2. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende angivelser:

- SCE-selskabets navn og hjemsted

- sted, dato og tidspunkt for generalforsamlingen

- i givet fald generalforsamlingens art

- dagsordenen, med angivelse af de punkter, der skal behandles, og beslutningsforslagene.

3. Mellem udsendelse af brev med indkaldelsen, jf. stk. 1, og datoen for generalforsamlingens åbning skal der forløbe mindst 30 dage. Denne frist kan dog i hastetilfælde nedsættes til 14 dage. Hvis artikel 61, stk. 4, vedrørende krav om beslutningsdygtighed anvendes, kan tiden mellem det første og det andet møde, hvortil der indkaldes for at behandle samme dagsorden, nedsættes i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted.

Artikel 57

Tilføjelse af punkter på dagsordenen

Mindst 5000 medlemmer af SCE-selskabet, eller medlemmer, som mindst besidder 10 % af det samlede antal stemmer, kan anmode om, at et eller flere supplerende punkter optages på dagsordenen for en generalforsamling. Lavere procentsatser kan fastsættes i vedtægterne.

Artikel 58

Deltagelse ved personligt fremmøde eller repræsentation

1. Alle selskabets medlemmer har ret til på generalforsamlingen at tage ordet og stemme om de punkter, der er opført på dagsordenen.

2. Medlemmer af SCE-selskabets organer og indehavere af andre værdipapirer end andele og obligationer jf. artikel 64, samt, hvis det er fastsat i vedtægterne, enhver anden, der har beføjelse hertil i henhold til lovgivningen i den stat, hvor SCE-selskabet har hjemsted, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

3. Stemmeberettigede medlemmer kan efter de i vedtægterne fastsatte bestemmelser lade sig repræsentere på generalforsamlingen af en befuldmægtiget.

Det fastsættes i vedtægterne, hvor mange fuldmagter en befuldmægtiget højst kan modtage.

4. Det kan i vedtægterne fastsættes, at der kan stemmes pr. brev eller elektronisk, og der skal i så fald fastsætter nærmere regler herfor i vedtægterne.

Artikel 59

Stemmeret

1. Hvert medlem af et SCE-selskab råder over én stemme, uanset hvor mange andele vedkommende besidder.

2. Hvis den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, tillader det, kan vedtægterne give mulighed for, at et medlem tildeles et antal stemmer i forhold til anden deltagelse i andelsselskabets aktiviteter end kapitalindskud. Denne tildeling kan højst være på 5 stemmer pr. medlem eller 30 % af de samlede stemmerettigheder, alt efter hvad der er lavest.

Hvis den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, tillader det, kan SCE-selskaber, der er involveret i finansierings- eller forsikringsvirksomhed, i vedtægterne fastsætte, at antallet af stemmer bestemmes af medlemmernes deltagelse i andelsselskabets aktiviteter, herunder disses andel af SCE-selskabets kapital. Denne tildeling kan højst være på 5 stemmer pr. medlem eller 20 % af de samlede stemmerettigheder, alt efter hvad der er lavest.

Hvis den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, tillader det, kan det i vedtægterne for SCE-selskaber, hvis medlemmer for størstedelens vedkommende er andelsselskaber, fastsættes, at antallet af stemmer bestemmes i henhold til medlemmernes deltagelse i andelsselskabets aktiviteter, herunder disses andel af SCE-selskabets kapital og/eller i henhold til den enkelte deltagende enheds medlemsantal.

3. Med hensyn til den stemmeret, som vedtægterne kan tildele passive medlemmer (investorer), er SCE-selskabet underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted. Passive medlemmer (investorer) må imidlertid tilsammen højst råde over 25 % af de samlede stemmerettigheder.

4. Såfremt lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, tillader det ved denne forordnings ikrafttrædelse, kan det i selskabets vedtægter fastsættes, at arbejdstagerrepræsentanter kan deltage i generalforsamlingerne eller i sektor- eller sektionsforsamlingerne, forudsat at arbejdstagerrepræsentanterne tilsammen højst kontrollerer 15 % af de samlede stemmerettigheder. Sådanne rettigheder bliver ugyldige i det øjeblik, hvor SCE-selskabets hjemsted flytter til en medlemsstat, hvis lovgivning ikke åbner mulighed for en sådan deltagelse.

Artikel 60

Ret til oplysninger

1. Ethvert medlem, som fremsætter anmodning herom på generalforsamlingen, har ret til af ledelses- eller administrationsorganet at få oplysninger om de af SCE-selskabets aktiviteter, der har forbindelse med et emne, som generalforsamlingen kan træffe beslutning om, jf. artikel 61, stk. 1. Disse oplysninger skal så vidt muligt gives på den pågældende generalforsamling.

2. Ledelses- eller administrationsorganet kan ikke nægte at give disse oplysninger, medmindre det

- ville være til betydelig skade for selskabet, eller

- er uforeneligt med en lovbestemt tavshedspligt.

3. Et medlem, der er blevet nægtet en oplysning, kan forlange, at hans spørgsmål og begrundelsen for afslaget optages i generalforsamlingens protokol.

4. Inden for de ti dage, der går forud for den generalforsamling, der skal tage stilling til regnskabsårets afslutning, skal medlemmerne have adgang til balancen, resultatopgørelsen og noterne hertil, årsberetningen, resultaterne af regnskabsrevisionen, der er foretaget af den person, som er ansvarlig herfor samt, hvis det drejer sig om et moderselskab i henhold til direktiv 83/349/EØF, de konsoliderede regnskaber.

Artikel 61

Beslutningstagning

1. En generalforsamling kan træffe beslutninger om punkter på dagsordenen. Generalforsamlingen kan også drøfte og træffe beslutninger om emner, som et mindretal af medlemmerne har sat på dagsordenen i henhold til artikel 57.

2. Generalforsamlingens beslutninger træffes med et flertal af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmers gyldigt afgivne stemmer.

3. Regler om beslutningsdygtighed og nødvendigt flertal på generalforsamlinger fastsættes i vedtægterne.

Hvis vedtægterne åbner mulighed for, at SCE-selskabet kan have investormedlemmer (passive medlemmer) eller kan give stemmeret i forhold til den indskudte kapital i et SCE-selskab, der er involveret i finansierings- eller forsikringsvirksomhed, fastsættes der i vedtægterne også særlige krav til beslutningsdygtighed for så vidt angår andre medlemmer end investormedlemmer (passive medlemmer) eller medlemmer med stemmeret i forhold til den indskudte kapital i et SCE-selskab, der er involveret i finansierings- eller forsikringsvirksomhed. Det er op til medlemsstaterne at fastsætte minimumskravene til beslutningsdygtighed for sådanne SCE-selskaber, som har hjemsted på deres område.

4. I spørgsmål om vedtægtsændringer er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig ved første indkaldelse, såfremt de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer tilsammen udgør mindst halvdelen, og ved anden indkaldelse stilles der ikke krav til beslutningsdygtighed.

I de tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, træffer generalforsamlingen beslutning med et flertal på to tredjedele af de gyldigt afgivne stemmer, medmindre lovgivningen vedrørende andelsselskaber i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted, kræver et større flertal.

Artikel 62

Protokol

1. Der føres protokol over hver generalforsamling. Protokollen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

- tid og sted for generalforsamlingen

- de emner, hvorom der er truffet beslutning

- afstemningsresultatet.

2. Deltagerfortegnelse og indkaldelsesdokumenter samt de rapporter og beretninger, medlemmerne har fået forelagt vedrørende punkter på dagsordenen, vedhæftes protokollen som bilag.

3. Protokollen såvel som de vedlagte dokumenter skal opbevares i mindst fem år. Ethvert medlem kan mod betaling af et gebyr til dækning af de administrative udgifter forbundet hermed rekvirere en kopi af protokollen og de til denne vedlagte dokumenter.

4. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Artikel 63

Sektor- og sektionsforsamlinger

1. Såfremt et SCE-selskab udøver flere forskellige typer virksomhed, virker i flere regioner, har flere forretningssteder eller har over 500 medlemmer, kan det i vedtægterne fastsættes, at der kan afholdes sektor- og sektionsforsamlinger, hvis det er tilladt i den relevante nationale lovgivning. Vedtægterne skal fastsætte bestemmelser om opdelingen i sektorer og sektioner og om antallet af delegerede.

2. Sektor- og sektionsforsamlingerne vælger deres delegerede for en periode på højst fire år, medmindre mandatet tilbagekaldes inden periodens udløb. De således udpegede delegerede udgør SCE-selskabets generalforsamling og repræsenterer her deres sektor eller sektion, som de rapporterer tilbage til om resultatet af generalforsamlingen. Bestemmelserne i kapitel III, afsnit 4, finder anvendelse på arbejdet i sektor- og sektionsforsamlingerne.

KAPITEL IV

UDSTEDELSE AF ANDELE, TIL HVILKE DER ER KNYTTET SÆRLIGE FORDELE

Artikel 64

Andre værdipapirer end andele og obligationer, til hvilke der er knyttet særlige fordele

1. Det kan i vedtægterne fastsættes, at der kan udstedes andre værdipapirer end andele eller obligationer, der ikke giver deres indehavere stemmeret. Disse kan tegnes af såvel medlemmer som udenforstående personer, men deres erhvervelse giver ikke medlemsstatus. Vedtægterne fastsætter ligeledes de nærmere betingelser for indløsning.

2. Indehavere af andele eller obligationer som omhandlet i stk. 1 kan opnå særlige fordele i overensstemmelse med vedtægterne eller de vilkår, der blev fastlagt ved deres udstedelse.

3. Andele og obligationer som omhandlet i stk. 1 må ikke tilsammen have en pålydende værdi, der overstiger det i vedtægterne fastsatte beløb.

4. Uden at det berører retten til at deltage i generalforsamlingen, jf. artikel 58, stk. 2, kan det i vedtægterne fastsættes, at disse andelshavere kan afholde særlige forsamlinger for indehavere af andele og obligationer som omhandlet i stk. 1. Den særlige andelshaverforsamling kan afgive indstillinger med henblik på enhver beslutning, der skal træffes på generalforsamlingen vedrørende rettigheder og interesser for sådanne indehavere, og udpege personer, der skal videregive indstillingen til denne.

Der skal i generalforsamlingens protokol henvises til sådanne indstillinger.

KAPITEL V

ANVENDELSE AF OVERSKUDDET

Artikel 65

Lovpligtige reservefonde

1. Med forbehold af ufravigelige bestemmelser i national lov skal vedtægterne indeholde bestemmelser om udlodning af regnskabsårets overskud.

2. Det skal i vedtægterne være fastsat, at en del af et eventuelt overskud overføres til en lovpligtig reservefond, før anden udlodning finder sted.

Indtil denne reservefond udgør den i artikel 3, stk. 2, omhandlede kapital, overføres mindst 15 % af regnskabsårets overskud efter fradrag af eventuelt overført underskud til denne.

3. Udtrædende medlemmer kan ikke gøre nogen krav gældende på beløb henlagt til den lovpligtige reservefond.

Artikel 66

Dividende

Det kan i vedtægterne fastsættes, at der udbetales dividende til medlemmerne i forhold til deres transaktioner med selskabet eller ydelser for selskabet.

Artikel 67

Anvendelse af det disponible overskud

1. Det disponible overskud er det beløb, der er tilbage efter fradrag af henlæggelse til den lovpligtige reservefond, eventuel udbetaling af dividende og overførte tab, plus i givet fald overskud fra foregående regnskabsår og overførsler fra reserverne.

2. På den generalforsamling, hvor årsregnskabet fremlægges, kan der træffes beslutning om, at dette overskud efter bestemmelserne i vedtægterne

- fremføres til næste regnskabsår

- henlægges til lovpligtige eller vedtægtsmæssige reservefonde

- anvendes til forrentning af indbetalt kapital eller dermed ligestillet kapital i form af kontante udbetalinger eller udstedelse af nye andele.

3. Vedtægterne kan også indeholde bestemmelse om, at ingen udlodning må finde sted.

KAPITEL VI

ÅRSREGNSKABER OG KONSOLIDEREDE REGNSKABER

Artikel 68

Opstilling af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

1. Med hensyn til opstilling af årsregnskaber, eventuelt konsoliderede regnskaber, herunder den dertil knyttede årsberetning, samt revision og offentliggørelse af regnskaberne er et SCE-selskab underlagt de bestemmelser, der i dets hjemstedsstat er vedtaget i henhold til direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. Medlemsstaterne kan imidlertid åbne mulighed for ændring af de nationale gennemførelsesbestemmelser til disse direktiver for at tage hensyn til andelsselskabers særlige karakteristika.

2. Er andelsselskaber ifølge lovgivningen i SCE-selskabets hjemstedsstat ikke underlagt pligt til at offentliggøre regnskaber som fastsat i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, skal SCE-selskabet i det mindste fremlægge sine årsregnskaber til gennemsyn for offentligheden på sit hjemsted. Eksemplarer af regnskabsdokumenterne skal uden videre kunne rekvireres. Gebyret for fremsendelse af et sådan eksemplar må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

3. Et SCE-selskab skal opstille sine årsregnskaber og eventuelle konsoliderede regnskaber i den nationale valuta. Et SCE-selskab, hvis hjemstedsstat ligger uden for euro-området, kan også opstille sine årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber i euro. I så fald skal det i noterne anføres, på hvilket grundlag regnskabsposter, som oprindeligt var angivet i anden valuta, er omregnet til euro.

Artikel 69

Regnskaber for SCE-selskaber, der driver kredit- og finansieringsvirksomhed

1. Med hensyn til opstilling af årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber, herunder den dertil knyttede årsberetning, samt revision og offentliggørelse af regnskaberne gælder for de SCE-selskaber, som er kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter, de samme regler som i lovgivningen i den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, i medfør af direktiverne om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

2. Med hensyn til opstilling af årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber, herunder den dertil knyttede årsberetning, samt revision og offentliggørelse af regnskaberne gælder for de SCE-selskaber, som er forsikringsselskaber, de samme regler som i lovgivningen i den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, i medfør af Rådets direktiver.

Artikel 70

Lovpligtig revision

Lovpligtig revision af et SCE-selskabs årsregnskaber og eventuelle konsoliderede regnskaber foretages af en eller flere personer, som i selskabets hjemstedsstat er meddelt autorisation hertil efter de bestemmelser, denne stat har vedtaget til gennemførelse af direktiv 84/253/EØF og 89/48/EØF.

Artikel 71

Særlige krav til revision

Hvis lovgivningen i en medlemsstat kræver, at alle eller visse former for andelsselskaber, der hører under dette lands lovgivning, skal tilslutte sig et eksternt selskab, der er bemyndiget efter loven, og anvende en særlig metode ved revision og kontrol, der udøves af dette selskab, gælder bestemmelserne uden videre for det SCE-selskab, hvis hjemsted er beliggende i denne medlemsstat, under forudsætning af at dette eksterne selskab opfylder kravene i direktiv 84/253/EØF.

KAPITEL VII

OPLØSNING, LIKVIDATION, KONKURSBEHANDLING OG BETALINGSSTANDSNING

Artikel 72

Opløsning, konkursbehandling og lignende bobehandlinger

Med hensyn til opløsning, likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og tilsvarende bobehandlinger er SCE-selskabet omfattet af den lovgivning, som ville finde anvendelse på et andelsselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, herunder også bestemmelser om generalforsamlingens beslutningstagning.

Artikel 73

Opløsning ved afgørelse truffet af retten eller et andet kompetent organ i medlemsstaten, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted

1. På begæring af enhver person med berettiget interesse eller af en kompetent myndighed træffer domstolene eller en eventuel anden kompetent administrativ myndighed i medlemsstaten, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, afgørelse om, at selskabet skal opløses, hvis de konstaterer, at bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, og/eller artikel 3, stk. 2, er blevet overtrådt, samt i de i artikel 34 omhandlede tilfælde.

Retten eller den kompetente administrative myndighed kan indrømme selskabet en frist til at bringe forholdene i orden. Er forholdene ikke bragt i orden inden udløbet af denne frist, træffer retten eller den kompetente administrative myndighed afgørelse om opløsning af selskabet.

2. Opfylder et SCE-selskab ikke længere kravet i artikel 6, træffer den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, passende foranstaltninger til at pålægge selskabet at afhjælpe forholdet inden for en nærmere fastsat frist:

- enten ved at flytte sit hovedkontor tilbage til den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted

- eller ved at flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted efter proceduren i artikel 7.

3. Den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har sit hjemsted, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der indledes likvidationsprocedure mod et selskab, som ikke afhjælper forholdet i overensstemmelse med stk. 2.

4. Den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, giver adgang til domstols- eller anden relevant prøvelse af alle overtrædelser af artikel 6. Denne adgang har opsættende virkning for procedurerne i stk. 2 og 3.

5. Konstateres det, enten på myndighedernes eller på en berørt parts initiativ, at et SCE-selskab i strid med artikel 6 har sit hovedkontor på en medlemsstats område, underretter myndighederne i denne medlemsstat straks den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende.

Artikel 74

Offentliggørelse af opløsning

Indledning af bobehandling med henblik på opløsning, likvidation, konkurs eller betalingsstandsning samt afslutning af en sådan bobehandling, herunder frivillig likvidation, og beslutning om videreførelse offentliggøres efter artikel 12 med forbehold af national lovgivning om yderligere offentliggørelsesforanstaltninger.

Artikel 75

Udlodning af likvidationsprovenu

Nettoprovenuet udloddes efter princippet om uvildig udlodning, eller, hvis det ifølge lovgivningen i den medlemsstat, hvor SCE-selskabet har hjemsted, er tilladt, i henhold til en alternativ i SCE-selskabets vedtægter fastsat ordning. I denne artikel forstås der ved nettoprovenu restprovenuet efter betaling af alle skyldige beløb til kreditorer og tilbagebetaling af medlemmernes kapitalindskud.

Artikel 76

Omdannelse til et andelsselskab

1. Et SCE-selskab kan omdannes til et andelsselskab, der hører under lovgivningen i den medlemsstat, hvor det pågældende selskab har sit hjemsted. Der kan ikke træffes beslutning om omdannelse, før der er gået to år efter dets registrering, og før de to første årsregnskaber er blevet godkendt.

2. Omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab giver ikke anledning til, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.

3. SCE-selskabets ledelses- eller administrationsorgan udfærdiger en omdannelsesplan og en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af omdannelsen og dens følger for beskæftigelsen forklares og begrundes, ligesom følgerne af den vedtagne andelsselskabsform, både for medlemmer, andelshavere ifølge artikel 14 og medarbejdere, angives.

4. Omdannelsesplanen skal offentliggøres efter reglerne i den enkelte medlemsstats lovgivning mindst en måned inden datoen for den generalforsamling, der skal tage stilling til omdannelsen.

5. Inden generalforsamlingen, jf. stk. 6, attesterer en eller flere uafhængige sagkyndige, som efter de nationale bestemmelser er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, som SCE-selskabet, der omdannes til et andelsselskab, hører under, at selskabet faktisk råder over aktiver, som mindst svarer til selskabskapitalen.

6. SCE-selskabets generalforsamling godkender omdannelsesplanen samt andelsselskabets vedtægter. Generalforsamlingens beslutning træffes på de betingelser, der er fastsat i de nationale bestemmelser.

KAPITEL VIII

SUPPLERENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 77

Den Økonomiske og Monetære Union

1. Hvis og så længe tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) ikke finder anvendelse på en medlemsstat, kan denne medlemsstat anvende de bestemmelser, der gælder for andelsselskaber eller aktieselskaber, som hører under dens lovgivning, på SCE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på dens område for så vidt angår angivelsen af deres kapital. SCE-selskabet kan under alle omstændigheder angive sin kapital i euro. I så fald er omregningskursen mellem den nationale valuta og euro den kurs, der gælder den sidste dag i måneden forud for stiftelsen af selskabet.

2. Hvis og så længe tredje fase af ØMU'en ikke finder anvendelse på den stat, hvor et SCE-selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kan selskabet dog opstille og offentliggøre sit årsregnskab og eventuelle konsoliderede regnskab i euro. Medlemsstaten kan kræve, at SCE-selskabets årsregnskaber og i givet fald de konsoliderede regnskaber opstilles og offentliggøres i den nationale valuta på samme betingelser som dem, der gælder for andelsselskaber og aktieselskaber, som hører under lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Dette berører ikke selskabets yderligere mulighed for at offentliggøre sine årsregnskaber og i givet fald de konsoliderede regnskaber i euro i overensstemmelse med Rådets direktiv 90/604/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber for så vidt angår undtagelser til fordel for små og mellemstore selskaber og for så vidt angår opstilling og offentliggørelse af regnskaber i ecu(20).

KAPITEL IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 78

Nationale gennemførelsesbestemmelser

1. Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af denne forordning.

2. Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder som angivet i artikel 7, 21, 29, 30, 54 og 73. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 79

Revision af forordningen

Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af forordningen og i givet fald forslag til ændringer. Det skal i rapporten især undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt:

a) at åbne mulighed for, at et SCE-selskabs hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i forskellige medlemsstater

b) at åbne mulighed for, at en medlemsstat i de retsforskrifter, den udsteder i medfør af beføjelser tillagt ved denne forordning eller til sikring af denne forordnings faktiske anvendelse på SCE-selskaber, kan tillade, at der i et sådant selskabs vedtægter indsættes bestemmelser, som fraviger eller supplerer disse retsforskrifter, selv om sådanne bestemmelser ikke ville være tilladt i vedtægterne for et andelsselskab med hjemsted i den pågældende medlemsstat

c) at åbne mulighed for bestemmelser, der muliggør opsplitning af et SCE-selskab i to eller flere nationale andelsselskaber

d) at åbne mulighed for specifikke former for retlig prøvelse i tilfælde af svig eller fejl ved registrering af et SCE-selskab, der er stiftet ved en fusion.

Artikel 80

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 18. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT C 99 af 21.4.1992, s. 17, og EFT C 236 af 31.8.1993, s. 17.

(2) EFT C 42 af 15.2.1993, s. 75, og udtalelse af 14.5.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 223 af 31.8.1992, s. 42.

(4) EFT C 128 af 16.5.1983, s. 51.

(5) EFT C 246 af 14.9.1987, s. 94.

(6) EFT C 158 af 26.6.1989, s. 380.

(7) EFT C 61 af 28.2.1994, s. 231.

(8) EFT C 313 af 12.10.1998, s. 234.

(9) EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

(10) EFT L 199 af 31.7.1985, s. 1.

(11) Resolution vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling på 88. plenarmøde den 19. december 2001 (A/RES/56/114).

(12) Se side 25 i denne EUT.

(13) EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(14) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).

(15) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/65/EF.

(16) EFT L 126 af 12.5.1984, s. 20.

(17) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36.

(18) EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/65/EF.

(19) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2002/13/EF (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 17).

(20) EFT L 317 af 16.11.1990, s. 57.

Top