EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1435

Uredba Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu europskih zadruga (SCE)

OJ L 207, 18.8.2003, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 280 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 259 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 259 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 39 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1435/oj

17/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

39


32003R1435


L 207/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1435/2003

od 22. srpnja 2003.

o Statutu europskih zadruga (SCE)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da:

(1)

Europski parlament je donio rezolucije o zadrugama u Europskoj zajednici (4)13. travnja 1983., o doprinosu zadruga regionalnom razvoju (5)9. srpnja 1987., o ulozi žena u zadrugama i lokalnim inicijativama za zapošljavanje (6)26. svibnja 1989., o doprinosu zadruga regionalnom razvoju (7)11. veljače 1994. i o ulozi zadruga u porastu zapošljavanja žena (8)18. rujna 1998.

(2)

Uspostava unutarnjeg tržišta i poboljšanje koje ona donosi u pogledu ekonomske i socijalne situacije širom Zajednice ne znači samo da bi se prepreke trgovini trebale otkloniti, već i da bi se proizvodne strukture trebale prilagoditi dimenziji Zajednice. Iz tog razloga, ključno je da bi trgovačkim društvima svih vrsta, čije poslovanje nije ograničeno samo na zadovoljenje lokalnih potreba, trebalo biti omogućeno da planiraju i provode reorganizaciju svojeg poslovanja na razini Zajednice.

(3)

Pravni okvir, unutar kojeg bi se trebale obavljati poslovne djelatnosti u Zajednici, još se uvijek uvelike temelji na nacionalnim zakonodavstvima i stoga ne odgovara ekonomskom okviru unutar kojeg se pravni okvir treba razvijati radi postizanja ciljeva navedenih u članku 18. Ugovora. Ta situacija predstavlja značajnu prepreku povezivanju trgovačkih društava iz različitih država članica.

(4)

Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 2157/2001 (9) o pravnom obliku Europskog trgovačkog društva (SE) u skladu s općim načelima dioničkih društava. To nije instrument koji je prilagođen posebnim karakteristikama zadruga.

(5)

Europska ekonomska interesna grupacija (EEIG), predviđena Uredbom (EEZ) br. 2137/85 (10), omogućuje poduzećima da zajednički promoviraju svoje određene aktivnosti, uz zadržavanje njihove neovisnosti, no ona ne udovoljava posebnim zahtjevima zadruge.

(6)

Zajednica bi, u želji da osigura jednake uvjete tržišnog natjecanja i doprinese svojem gospodarskom razvoju, trebala osigurati zadrugama, koje su oblik organiziranja općenito priznat u svim državama članicama, odgovarajuće pravne instrumente kako bi one mogle razviti svoje prekogranične aktivnosti. Ujedinjeni narodi su potaknuli sve vlade da stvore okolinu u kojoj zadruge mogu sudjelovati pod jednakim uvjetima s drugim oblicima trgovačkih društava (11).

(7)

Zadruge su prvenstveno skupine fizičkih ili pravnih osoba, s posebnim načelima poslovanja koja su različita od načela poslovanja drugih gospodarskih subjekata. Ta načela uključuju načela demokratske strukture i nadzora, te načelo podjele neto dobiti ostvarene u financijskoj godini na pravičnoj osnovi.

(8)

Ta posebna načela uključuju načelo prvenstva pojedinca koje se odražava u posebnim pravilima o članstvu, istupanju i isključenju, pri kojima važi pravilo „jedan čovjek, jedan glas” te na temelju kojih pravo glasa ima pojedinac, s posljedicom da članovi nemaju pravo glasa u odnosu na imovinu zadruge.

(9)

Zadruge imaju temeljni kapital podijeljen na udjele i njihovi članovi mogu biti fizičke osobe ili poduzeća. Ti članovi mogu biti, u cijelosti ili djelomično, kupci, zaposlenici ili dobavljači. Kada se zadruga sastoji od članova koji su sami zadružna poduzeća, ona se naziva „drugom” zadrugom ili zadrugom „drugog stupnja”. U određenim okolnostima zadruge mogu u svom članstvu također imati određen postotak članova ulagatelja, koji ne koriste usluge zadruga, ili trećih osoba koje ostvaruju koristi od aktivnosti zadruga ili obavljaju poslove u ime zadruga.

(10)

Osnovni cilj Europske zadruge (dalje u tekstu „SCE”) trebao bi biti zadovoljavanje potreba njezinih članova i/ili razvoj njihovih gospodarskih i/ili socijalnih aktivnosti, u skladu sa sljedećim načelima:

aktivnosti SCE bi se trebale poduzimati na uzajamnu korist članova tako da svaki član ostvaruje koristi od poslova SCE-a prema njegovom sudjelovanju u zadruzi,

članovi SCE-a također bi trebali biti kupci, zaposlenici ili dobavljači, ili bi trebali biti uključeni u aktivnosti SCE-a na drugi način,

nadzor bi trebali imati svi članovi jednakopravno, iako ponderirano pravo glasa može biti dopušteno, radi odražavanja doprinosa svakog člana SCE-u,

kamate na zajmove i temeljni kapital trebale bi biti ograničene,

dobit bi se trebala dijeliti u skladu s poslovanjem sa SCE-om ili zadržati za potrebe članova,

ne bi trebala postojati umjetna ograničenja članstva,

nakon prestanka SCE-a, neto sredstva i rezerve bi se trebale podijeliti u skladu s načelom raspodjele bez udjela tj. drugoj zadruzi koja ima slične ciljeve, ili za potrebe općih interesa.

(11)

Prekogranična suradnja između zadruga u Zajednici je trenutačno onemogućena pravnim i upravnim poteškoćama koje bi se trebale ukloniti na tržištu bez granica.

(12)

Uvođenje europskog pravnog oblika zadruge, koji se temelji na zajedničkim načelima, ali koji vodi računa o posebnim karakteristikama zadruga, trebalo bi zadrugama omogućiti da posluju izvan njihovih državnih granica, na čitavom ili na dijelu područja Zajednice.

(13)

Osnovni cilj ove Uredbe je omogućiti osnivanja SCE-a od strane fizičkih osoba s boravištem u različitim državama članicama ili od strane pravnih osoba osnovanih prema pravu različitih država članica. Ova Uredba će također omogućiti osnivanje SCE-a putem spajanja dvije postojeće zadruge, ili putem preoblikovanja nacionalne zadruge u novi oblik bez prethodnog prestanka iste, s time da zadruga ima registrirano sjedište i glavnu upravu u jednoj državi članici, a poslovni nastan ili društvo kćer u drugoj državi članici.

(14)

S obzirom na posebne karakteristike SCE-a u okviru Zajednice, odredbe o „stvarnom sjedištu” donesene ovom Uredbom u pogledu SCE-a ne dovode u pitanje propise država članica i druge tekstove Zajednice o pravu trgovačkih društava.

(15)

Upućivanja u ovoj Uredbi na kapital trebaju uključivati samo upisani kapital. To ne bi trebalo utjecati na bilo koju nepodijeljenu zajedničku imovinu/temeljni kapital u SCE-u.

(16)

Ova Uredba ne obuhvaća pravna područja kao što su oporezivanje, tržišno natjecanje, intelektualno vlasništvo ili stečaj. Odredbe prava država članica i prava Zajednice se, stoga, primjenjuju na prethodno navedena područja i na druga područja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom.

(17)

Uvjeti za sudjelovanje radnika u Europskoj zadruzi su određeni u Direktivi 2003/72/EZ (12), pa ti uvjeti, stoga, neraskidivo dopunjuju ovu Uredbu i primjenjuju se na odgovarajući način.

(18)

Rad na usklađivanju nacionalnih prava trgovačkih društava je značajno napredovao, tako da se određene odredbe, koje je država članica u kojoj SCE ima registrirano sjedište donijela radi primjene direktiva o trgovačkim društvima, mogu analogno primjenjivati na SCE u područjima u kojima djelovanje zadruge ne zahtijeva ujednačena pravila Zajednice, s time da su te odredbe odgovarajuće u odnosu na odredbe koje se primjenjuju na SCE, a posebno:

Prva direktiva Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o usklađivanju zaštitnih mjera radi zaštite interesa članova i drugih osoba, koje države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora, s ciljem postizanja jednakosti tih mjera u čitavoj Zajednici (13),

Četvrta direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (14),

Sedma direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. o konsolidiranim financijskim izvještajima (15),

Osma direktiva Vijeća 84/253/EEZ od 10. travnja 1984. o izboru osoba odgovornih za provođenje zakonske revizije financijskih isprava (16),

Jedanaesta direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (17).

(19)

Aktivnosti u području financijskih usluga, posebno u mjeri u kojoj se one odnose na kreditne institucije i osiguravajuća poduzeća, podliježu zakonodavnim mjerama u skladu sa sljedećim direktivama:

Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (18),

Direktiva Vijeća 92/49/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa o izravnom neživotnom osiguranju (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (19).

(20)

Ovaj oblik organiziranja trebao bi biti fakultativan,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Oblik SCE-a

1.   Zadruga se može osnovati na području Zajednice u obliku Europske zadruge (SCE) pod uvjetima i na način kako je to određeno u ovoj Uredbi.

2.   Upisani kapital SCE-a podijeljen je na udjele.

Broj članova i kapital SCE-a su promjenljivi.

Osim ako je statutom SCE-a pri osnivanju određeno drukčije, članovi nisu odgovorni za iznos veći od onog kojeg su upisali. Kada su članovi SCE-a ograničeno odgovorni, tvrtka SCE-a završava riječima „s ograničenom odgovornošću”.

3.   Osnovna svrha SCE-a je zadovoljavanje potreba njezinih članova i/ili razvijanje njihovih gospodarskih i socijalnih aktivnosti, posebno sklapanjem ugovora s članovima radi nabave robe ili usluga ili izvršenja radova koje SCE obavlja ili naručuje. Svrha SCE-a može biti i zadovoljavanje potreba njezinih članova promicanjem njihovog sudjelovanja u gospodarskim aktivnostima u jednoj ili više SCE-a i/ili u nacionalnim zadrugama, na gore opisan način. SCE može obavljati svoje aktivnosti putem društava kćeri.

4.   SCE ne smije koristi od svojih aktivnosti prenijeti na ne-članove ili im omogućiti da sudjeluju u njezinom poslovanju, osim ako njezin statut određuje drukčije.

5.   SCE ima pravnu osobnost.

6.   Za sudjelovanje zaposlenika u SCE-u mjerodavne su odredbe Direktive 2003/72/EZ.

Članak 2.

Osnivanje

1.   SCE-i se mogu osnovati na sljedeće načine:

od strane pet ili više fizičkih osoba s boravištem u barem dvije države članice,

od strane pet ili više fizičkih osoba i društava u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora, te drugih pravnih osoba za koje je mjerodavno javno ili privatno pravo, a koje su osnovane prema pravu države članice sa boravištem u, ili za koje je mjerodavno pravo barem dvije različite države članice,

od strane društava u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora i drugih pravnih osoba za koje je mjerodavno javno ili privatno pravo, osnovanih prema pravu države članice i za koje je mjerodavno pravo barem dvije različite države članice,

udruživanjem zadruga osnovanih prema pravu države članice sa registriranim sjedištem i glavnom upravom u Zajednici, pod uvjetom da je za barem dvije zadruge mjerodavno pravo različitih država članica,

preoblikovanjem zadruge osnovane prema pravu države članice koja ima registrirano sjedište i glavnu upravu u Zajednici, ako je zadruga barem dvije godine imala poslovni nastan ili društvo kćer za koje je mjerodavno pravo druge države članice.

2.   Država članica može odrediti da pravna osoba čija glavna uprava nije u Zajednici može sudjelovati u osnivanju SCE-a, pod uvjetom da je ta pravna osoba osnovana prema pravu države članice, da ima registrirano sjedište u toj državi članici i da je stvarno i stalno povezana s gospodarstvom države članice.

Članak 3.

Najniži iznos kapitala

1.   Kapital SCE-a izražava se u nacionalnoj valuti. SCE sa registriranim sjedištem izvan Europodručja također može izraziti svoj kapital u eurima.

2.   Najniži iznos upisanog kapitala je 30 000 eura.

3.   Zakoni države članice koji zahtijevaju veći iznos upisanog kapitala za pravne osobe koje obavljaju određenu vrstu aktivnosti primjenjuju se na SCE-e sa registriranim sjedištem u toj državi članici.

4.   U statutu se određuje iznos ispod kojeg se upisani kapital ne može smanjiti kao rezultat otplate upisanih udjela članovima koji prestaju biti članovi SCE-a. Taj iznos ne može biti manji od iznosa određenog u stavku 2. Datum iz članka 16. do kojeg članovi koji prestaju biti članovi SCE-a imaju pravo na povrat upisanih udjela, odgađa se dokle god bi otplata upisanih udjela prouzročila smanjenje upisanog temeljnog kapitala ispod određene granice.

5.   Kapital se može povećati naknadnim uplatama udjela od strane članova ili primanjem novih članova, a može se smanjiti isplatama cijelih ili dijela upisanih udjela u skladu sa stavkom 4.

Promjene iznosa kapitala ne zahtijevaju objavljivanje ili izmjenu statuta.

Članak 4.

Kapital SCE-a

1.   Upisani kapital SCE-a podijeljen je na udjele članova, izražene u nacionalnoj valuti. SCE-i sa registriranim sjedištem izvan Europodručja također mogu izraziti svoje udjele u eurima. Može se izdati više rodova udjela.

Statutom se može odrediti da različiti rodovi udjela daju različita prava u pogledu podjele dobiti. Udjeli koji daju ista prava čine isti rod udjela.

2.   Kapital se može sastojati samo od sredstava kojima se može utvrditi gospodarska vrijednost. Udjeli članova ne mogu se izdati kao zamjena za obvezu obavljanja određenih poslova ili pružanje usluga.

3.   Udjeli članova glase na ime. Nominalna vrijednost udjela istog roda je jednaka. Ona se određuje u statutu. Udjeli se ne mogu izdati za iznose niže od nominalne vrijednosti.

4.   Udjeli izdani za uloge u novcu uplaćuju se na dan upisa najmanje u iznosu od 25 % njihove nominalne vrijednosti. Razlika se uplaćuje u roku od pet godina, osim ako statutom nije određeno kraće razdoblje.

5.   Udjeli izdani za uloge koji nisu u novcu uplaćuju se u cijelosti u vrijeme upisa.

6.   Propisi koji se primjenjuju na dionička društva u državi članici u kojoj SCE ima registrirano sjedište, u pogledu imenovanja stručnjaka i u pogledu procjene bilo koje naknade, osim naknade u novcu, na odgovarajući način se primjenjuju na SCE.

7.   Statutom se određuje najmanji broj udjela koje se moraju upisati kako bi se dobio status člana. Ako statut određuje da većinu u glavnoj skupštini čine članovi koji su fizičke osobe i ako određuje uvjete upisa udjela za članove koji žele sudjelovati u aktivnostima SCE-a, ne može se uvjetovati članstvo upisom više od jednog udjela.

8.   Prilikom razmatranja financijskih izvještaja za financijsku godinu, godišnja glavna skupština odlukom evidentira iznos kapitala na kraju financijske godine i promjene u odnosu na prethodnu financijsku godinu.

Upisani kapital može se povećati, na prijedlog upravljačkog ili upravnog tijela, povećanjem iz svih ili dijela kapitalnih rezervi, nakon odluke glavne skupštine i u skladu s uvjetima o kvorumu i većini za izmjenu statuta. Novi udjeli raspodjeljuju se članovima razmjerno njihovom udjelu u prethodnom kapitalu.

9.   Nominalna vrijednost udjela može se povećati konsolidacijom udjela. Kada takvo povećanje zahtijeva dodatne uplate od strane članova u skladu s odredbama statuta, odluku donosi glavna skupština u skladu s odredbama o kvorumu i većini za izmjenu statuta.

10.   Nominalna vrijednost udjela može se smanjiti podjelom udjela.

11.   Udjeli se mogu prenositi ili prodati članu ili bilo kojoj drugoj osobi koja postaje članom u skladu s odredbama statuta i ugovorom sklopljenim s glavnom skupštinom ili upravljačkim ili upravnim tijelom.

12.   SCE ne može upisati, kupiti ili prihvatiti kao osiguranje vlastite udjele, bilo izravno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun SCE-a.

Udjeli SCE-a mogu se, međutim, prihvatiti kao osiguranje u redovnim transakcijama SCE kreditnih institucija.

Članak 5.

Statut

1.   Za potrebe ove Uredbe, „statut SCE-a” znači akt o osnivanju, a kad je akt o osnivanju poseban dokument, znači statut SCE-a.

2.   Članovi osnivači sastavljaju statut SCE-a u skladu s odredbama o osnivanju zadruga određenim propisima države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište. Statut je u pisanom obliku i potpisuju ga članovi osnivači.

3.   Propisi o prethodnom nadzoru, koji se u državi članici u kojoj SCE ima registrirano sjedište primjenjuju na dionička društva za vrijeme faze osnivanja, analogno se primjenjuju na nadzor nad osnivanjem SCE-a.

4.   Statut SCE-a sadrži barem:

tvrtku SCE-a, kojoj prethodi ili koju prati kratica „SCE”, i kada je to primjenljivo, riječi „s ograničenom odgovornošću”,

podatke o djelatnosti,

imena i prezimena fizičkih osoba i imena subjekata koji su članovi osnivači SCE-a, s naznakom, u posljednjem navedenom slučaju, njihovih djelatnosti i registriranih sjedišta,

adresu registriranog sjedišta SCE-a,

uvjete i postupak za prijem, isključenje i istupanje članova,

prava i obveze članova, i različite kategorije članova ako postoje, te prava i obveze članova u svakoj kategoriji,

nominalnu vrijednost upisanih udjela, iznos upisanog kapitala, i naznaku da se kapital može promijeniti,

posebna pravila o iznosu koji se raspodjeljuje iz ostvarene dobiti, gdje je to primjenljivo, u zakonske rezerve,

ovlaštenja i odgovornosti članova svakog od tijela društva,

odredbe o imenovanju i opozivu članova tijela društva,

odredbe o većini i kvorumu,

trajanje zadruge, ako je osnovana na određeno vrijeme.

Članak 6.

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište SCE-a je u Zajednici, u istoj državi članici u kojoj SCE ima glavnu upravu. Država članica može, pored toga, SCE-ima koji imaju registrirano sjedište na njezinom području odrediti obvezu smještanja registriranog sjedišta i glavne uprave u istom mjestu.

Članak 7.

Promjena registriranog sjedišta

1.   Registrirano sjedište SCE-a može se prenijeti u drugu državu članicu u skladu sa stavcima 2. do 16. Takav prijenos neće prouzročiti prestanak SCE-a niti nastanak nove pravne osobe.

2.   Upravljačko ili upravno tijelo sastavlja prijedlog za prijenos i objavljuje ga u skladu s člankom 12., bez utjecaja na bilo koje druge oblike objave koje određuje država članica registriranog sjedišta. U prijedlogu se navodi postojeća tvrtka, registrirano sjedište i broj SCE-a i sljedeći podaci:

(a)

prijedlog registriranog sjedišta SCE-a;

(b)

prijedlog statuta SCE-a, uključujući, gdje je to primjenljivo, novu tvrtku;

(c)

prijedlog vremenskog plana prijenosa;

(d)

bilo koje posljedice prijenosa na sudjelovanje zaposlenika;

(e)

bilo koja prava predviđena radi zaštite članova, vjerovnika ili imatelja drugih prava.

3.   Upravljačko ili upravno tijelo sastavlja izvješće u kojem obrazlaže i navodi pravne i ekonomske aspekte prijenosa, kao i utjecaj prijenosa na zaposlenje, te u kojem pojašnjava utjecaj prijenosa na članove, vjerovnike, zaposlenike i imatelje drugih prava.

4.   Članovi SCE-a, vjerovnici i imatelji drugih prava, i bilo koje druge osobe koje prema nacionalnom pravu mogu koristiti to pravo, imaju pravo izvršiti uvid, u registrirano sjedište SCE-a, u prijedlog za prijenos i izvješće sastavljeno u skladu sa stavkom 3., te na zahtjev dobiti besplatne primjerke tih dokumenta, barem mjesec dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi donošenja odluke o prijenosu.

5.   Bilo koji član koji se na glavnoj skupštini ili sjednici sektora ili odjela protivio odluci o prijenosu može, u roku od dva mjeseca nakon donošenja odluke glavne skupštine, istupiti iz SCE-a. Članstvo prestaje na kraju poslovne godine u kojoj je istupanje priopćeno; prijenos nema učinak u odnosu na tog člana. Istupanjem član stječe pravo na povrat upisanih udjela pod uvjetima određenim u članku 3. stavku 4. i članku 16.

6.   Odluka o prijenosu ne može se donijeti dva mjeseca nakon objave prijedloga. Ta se odluka donosi na način određen u članku 61. stavku 4.

7.   Prije nego što nadležno tijelo izda potvrdu iz stavka 8., SCE mu je dužan pružiti osiguranje da su, u pogledu bilo kojih obveza koje proizlaze prije objave prijedloga za prijenos, prava vjerovnika i imatelja drugih prava u odnosu na SCE (uključujući prava javnih tijela) odgovarajuće zaštićeni u skladu s uvjetima određenim od strane države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište prije prijenosa.

Država članica može proširiti primjenu prvog podstavka na obveze koje nastanu ili mogu nastati prije prijenosa.

Prvi i drugi podstavak primjenjuju se ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog zakonodavstva država članica na SCE-e u pogledu izvršenja ili osiguranja plaćanja javnim tijelima.

8.   U državi članici u kojoj SCE ima registrirano sjedište, sud, javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo izdaje potvrdu o ispunjenju radnji i formalnosti koje trebaju biti ispunjene prije prijenosa.

9.   Novi se upis ne može izvršiti prije podnošenja potvrde iz stavka 8. i dostave dokaza o ispunjenim formalnostima potrebnim za upis u državi novog registriranog sjedišta.

10.   Prijenos registriranog sjedišta SCE-a i kasnija izmjena statuta SCE-a proizvodi učinke danom kada je SCE, u skladu s člankom 11. stavkom 1., upisan u registar nadležan prema novom registriranom sjedištu SCE-a.

11.   Kada je izvršen novi upis SCE-a, registar nadležan za novi upis obavještava registar prethodnog upisa. Brisanje prethodnog upisa ne vrši se prije primitka obavijesti.

12.   Novi upis i brisanje prethodnog upisa objavljuje se u državama članicama, u skladu s člankom 12.

13.   Po objavi novog upisa SCE-a, treće se osobe mogu pozivati na novo registrirano sjedište. Međutim, dokle god brisanje upisa SCE-a iz nadležnog registra prema prethodnom registriranom sjedištu nije objavljeno, treće se osobe mogu i dalje pozivati na prethodno registrirano sjedište, osim ako SCE dokaže da su te treće osobe imale saznanja o novom registriranom sjedištu.

14.   Zakoni države članice mogu određivati da, u pogledu registriranih sjedišta SCE-a upisanih u toj državi članici, prijenos registriranog sjedišta koji bi imao za posljedicu promjenu mjerodavnog prava, nema učinak ako se bilo koje nadležno tijelo te države članice protivi prijenosu registriranog sjedišta u roku od dva mjeseca iz stavka 6. Takvo se protivljenje može temeljiti samo na javnom interesu.

Kada SCE podliježe nadzoru nacionalnog financijskog nadzornog tijela u skladu s direktivama Zajednice, pravo na protivljenje promjeni registriranog sjedišta odnosi se i na takvo tijelo.

Moguće je i preispitivanje od strane sudskog tijela.

15.   SCE ne može prenijeti svoje registrirano sjedište ako su protiv SCE-a pokrenuti postupci prestanka društva, uključujući dobrovoljni prestanak društva, likvidacije, stečaja ili postupci zbog obustave plaćanja, ili drugi slični postupci.

16.   Smatrat će se da SCE, koji je prenio registrirano sjedište u drugu državu članicu ima registrirano sjedište u državi članici u kojoj je SCE bio upisan prije prijenosa, u pogledu bilo koje pravne radnje koja prethodi prijenosu, kako je to navedeno u stavku 10., čak i ako je tužba protiv SCE-a podnesena nakon prijenosa.

Članak 8.

Mjerodavno pravo

1.   Za SCE je mjerodavno sljedeće:

(a)

ova Uredba;

(b)

odredbe statuta, kada je to izričito predviđeno ovom Uredbom;

(c)

za slučajeve koji su djelomično uređeni ovom Uredbom ili pitanja koja nisu uključena u ovu Uredbu:

i.

zakoni koje su države članice donijele radi provedbe mjera Zajednice koje se posebno odnose na SCE-e;

ii.

zakoni država članica koji bi se primjenjivali na zadrugu osnovanu u skladu s pravom države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište;

iii.

odredbe statuta SCE-a, na isti način kao za zadrugu osnovanu u skladu s pravom države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište.

2.   Ako nacionalno pravo određuje posebne odredbe i/ili ograničenja koja se odnose na prirodu poslova koje SCE obavlja, ili određuje oblike nadzora od strane nadležnog nadzornog tijela, to pravo se u potpunosti primjenjuje na SCE.

Članak 9.

Načelo nediskriminacije

Podložno ovoj Uredbi, prema SCE-ima se u svakoj državi članici postupa kao da je zadruga osnovana u skladu s pravom države članice u kojoj ima registrirano sjedište.

Članak 10.

Podaci koji se navode u ispravama

1.   Pravo države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište mjerodavno za dionička društva, u pogledu sadržaja pisama i isprava koje se šalju trećim osobama, analogno se primjenjuje na SCE-e. Kratica „SCE”, a gdje je to primjenljivo, i riječi „s ograničenom odgovornošću”, nalaze se iza ili ispred tvrtke SCE-a.

2.   Samo SCE-i mogu koristiti kraticu „SCE” ispred ili iza svojih tvrtki za određivanje svog pravnog oblika.

3.   Međutim, trgovačka društva i druge pravne osobe upisane u registrima država članica prije stupanja na snagu ove Uredbe nisu obvezne mijenjati svoje tvrtke koji sadrže kraticu „SCE”.

Članak 11.

Upis u registar i obveza objavljivanja

1.   Svaki se SCE upisuje u registar države članice u kojoj ima registrirano sjedište, i to u registar koji određuju propisi te države članice u skladu s pravom mjerodavnim za dionička društva.

2.   SCE se ne može upisati u registar ako u skladu s člankom 4. Direktive 2003/72/EZ sporazum o uvjetima za sudjelovanje zaposlenika nije sklopljen, ili ako odluka u skladu s člankom 3. stavkom 6. Direktive nije donesena, ili ako u skladu s člankom 5. Direktive nije proteklo razdoblje pregovora bez sklapanja sporazuma.

3.   Kako bi se SCE koji je osnovan putem pripajanja mogao upisati u registar države članice u kojoj je koristila mogućnost iz članka 7. stavka 3. Direktive 2003/72/EZ, sporazum u skladu s člankom 4. Direktive mora biti sklopljen u pogledu uvjeta za sudjelovanje zaposlenika, uključujući učešće, ili se na nijednu zadrugu koja sudjeluje u SCE-u ne smiju primjenjivati uvjeti za sudjelovanje zaposlenika prije upisa SCE-a u registar.

4.   Statut SCE-a ne smije, u bilo koje vrijeme, biti u suprotnosti s uvjetima za sudjelovanje zaposlenika kako su utvrđeni. Kada su takvi novi uvjeti utvrđeni u skladu s Direktivom 2003/72/EZ u suprotnosti s postojećim statutom, statut se mijenja u mjeri u kojoj je to potrebno.

U tom slučaju, država članica može odrediti da je upravljačko ili upravno tijelo SCE-a ovlašteno izmijeniti statut bez dodatnih odluka glavne skupštine.

5.   Pravo koje je mjerodavno za dionička društva u državi članici u kojoj SCE ima registrirano sjedište, u pogledu objavljivanja isprava i podataka analogno se primjenjuju na SCE-e.

Članak 12.

Objava isprava u državama članicama

1.   Objava isprava i podataka koji se odnose na SCE, a koji se moraju objaviti u skladu s ovom Uredbom, izvršava se na način određen mjerodavnim propisima države članice za dionička društva u kojoj SCE ima registrirano sjedište.

2.   Nacionalni propisi doneseni u skladu s Direktivom 89/666/EEZ primjenjuju se na podružnice SCE-a osnovane u državi članici različitoj od države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište. Međutim, države članice mogu odrediti odstupanja od nacionalnih propisa donesenih u skladu s navedenom Direktivom kojima se uzimaju u obzir posebne karakteristike zadruga.

Članak 13.

Obavijest u Službenom listu Europske unije

1.   Obavijest o upisu i brisanju SCE-a objavljuje se, za potrebe obavješćivanja, u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 12. U obavijesti se navodi tvrtka, broj, datum i mjesto upisa SCE-a, datum i mjesto objave i naziv objave, registrirano sjedište SCE-a i područje njezinih aktivnosti.

2.   U slučaju prijenosa registriranog sjedišta SCE-a u skladu s člankom 7., obavijest sadrži podatke navedene u stavku 1., zajedno s podacima o novom upisu u registar.

3.   Podaci navedeni u stavku 1. prosljeđuju se Uredu Europskih zajednica za službene objave u roku od mjesec dana od objave iz članka 12. stavka 1.

Članak 14.

Stjecanje članstva

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 33. stavak 1. točku (b), stjecanje članstva u SCE-u podliježe odobrenju od strane upravljačkog ili upravnog tijela. Kandidati kojima je odbijen zahtjev za stjecanje članstva mogu uložiti žalbu glavnoj skupštini koja se održava nakon podnošenja zahtjeva za stjecanje članstva.

Statutom se može odrediti, ako propisi države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište to dopuštaju, da se osobe koje ne namjeravaju koristiti ili proizvoditi robu ili usluge SCE-a, mogu primiti u članstvo kao članovi ulagatelji (ne-korisnici). Stjecanje takvog članstva podliježe odobrenju glavne skupštine ili drugog tijela ovlaštenog za izdavanje odobrenja od strane glavne skupštine ili statutom.

Članovi koji su pravne osobe smatraju se korisnicima na temelju činjenice predstavljanja vlastitih članova, a pod uvjetom da su njihovi članovi, koji su fizičke osobe, korisnici.

Osim ako statut određuje drukčije, članstvo u SCE-u mogu steći fizičke ili pravne osobe.

2.   Statutom se za prijam članova mogu odrediti drugi uvjeti, posebno:

upis najnižeg iznosa kapitala,

uvjeti koji se odnose na djelatnosti SCE-a.

3.   Ako je statutom predviđeno, članovima se mogu uputiti zahtjevi za dodatne udjele u kapitalu.

4.   U registriranom sjedištu SCE-a čuva se abecedni popis svih članova, s njihovim adresama te brojem i rodom, ako je to primjenljivo, udjela tih članova. Svaka osoba koja ima izravan pravni interes može na zahtjev izvršiti uvid u popis i može dobiti izvadak iz cijelog ili dijela popisa, uz naknadu koja ne prelazi administrativni trošak.

5.   Svaka transakcija koja utječe na način na koji je temeljni kapital pripisan ili podijeljen, ili povećan odnosno smanjen, upisuje se u popis članova naveden u stavku 4. najkasnije u mjesecu u kojem je došlo do promjene.

6.   Transakcije navedene u stavku 5. ne proizvode učinke prema SCE-u ili trećim osobama koje imaju izravan pravni interes dok se te transakcije ne upišu u popis iz stavka 4.

7.   Članovima se, na zahtjev, izdaje pisana potvrda o promjenama u popisu.

Članak 15.

Gubitak članstva

1.   Članstvo se gubi:

istupanjem,

isključenjem, ako član počini tešku povredu svojih obveza ili radnje u suprotnosti s interesima SCE-a,

prijenosom svih udjela koje drži član ili fizička ili pravna osoba koja je stekla članstvo, kada je ta mogućnost predviđena statutom,

prestankom, ako član nije fizička osoba,

stečajem,

smrću,

u drugim slučajevima određenim statutom ili propisima o zadrugama države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište.

2.   Svaki manjinski član koji se na glavnoj skupštini protivio izmjeni statuta kojom:

i.

se uvode nove obveze u pogledu plaćanja ili drugih usluga; ili

ii.

se bitno povećavaju obveze članova; ili

iii.

se razdoblje istupanja iz SCE-a produžuje na više od pet godina;

može istupiti iz SCE-a u roku od dva mjeseca od donošenja odluke glavne skupštine.

U slučajevima navedenima u točkama i. i ii. prvog podstavka članstvo prestaje na kraju tekuće financijske godine, te na kraju razdoblja koje se primjenjivalo prije izmjene statuta u slučaju navedenom u točki iii. prvog podstavka. Izmjena statuta ne proizvodi učinke u odnosu na tog člana. Istupanjem član stječe pravo na povrat udjela pod uvjetima određenim u članku 3. stavku 4. i članku 16.

3.   Odluku o isključenju člana donosi upravljačko ili upravno tijelo, nakon saslušanja člana. Član može uložiti žalbu protiv takve odluke o isključenju glavnoj skupštini.

Članak 16.

Financijska prava članova u slučaju istupanja ili isključenja

1.   Osim u slučaju prijenosa udjela i podložno članku 3., gubitkom članstva član stječe pravo na povrat svog uloga u upisanom kapitalu, umanjen za bilo koji gubitak nastao u odnosu na kapital SCE-a.

2.   Iznosi odbijeni u skladu sa stavkom 1. izračunavaju se obzirom na bilancu za financijsku godinu u kojoj je pravo na povrat nastalo.

3.   Statutom se određuju postupci i uvjeti za korištenje prava na istupanje te rok unutar kojeg se izvršava povrat, a koji ne može biti duži od tri godine. U svakom slučaju, SCE nije obvezan izvršiti povrat u roku kraćem od šest mjeseci od odobrenja bilance sastavljene nakon gubitka članstva.

4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se i u slučaju povrata samo dijela upisanih udjela.

POGLAVLJE II.

OSNIVANJE

Odjeljak 1.

Općenito

Članak 17.

Pravo mjerodavno za vrijeme osnivanja

1.   Podložno ovoj Uredbi, za osnivanje SCE-a mjerodavno je pravo koje se u državi članici u kojoj će SCE imati registrirano sjedište primjenjuje na zadruge.

2.   Upis SCE-a u registar objavljuje se u skladu s člankom 12.

Članak 18.

Stjecanje pravne osobnosti

1.   SCE stječe pravnu osobnost na dan upisa u registar države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, i to u registar koji odredi ta država u skladu s člankom 11. stavkom 1.

2.   Ako se prije upisa u registar u skladu s člankom 11. obavljaju radnje u ime SCE-a i ako SCE ne preuzima obveze koje proizlaze iz tih radnji nakon upisa u registar, fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su izvršile te radnje solidarno odgovaraju za te radnje, bez ograničenja u slučaju da ne postoji ugovor koji određuje drukčije.

Odjeljak 2.

Osnivanje spajanjem

Članak 19.

Postupak osnivanja spajanjem

SCE se može osnovati spajanjem koje se provodi u skladu s:

postupkom spajanja preuzimanjem,

postupkom spajanja osnivanjem nove pravne osobe.

U slučaju spajanja preuzimanjem, zadruga preuzimatelj postaje SCE nakon spajanja. U slučaju spajanja osnivanjem nove pravne osobe, nova pravna osoba postaje SCE.

Članak 20.

Pravo mjerodavno za spajanje

Za pitanja koja nisu ili su djelomično uključena u ovaj odjeljak te za aspekte tih pitanja koja nisu uključena u ovaj odjeljak, u odnosu na svaku zadrugu uključenu u osnivanje SCE-a putem spajanja, mjerodavne su odredbe propisa države članice kojoj ta zadruga podliježe, a koji se primjenjuju na spajanje zadruga, a u nedostatku tih propisa, mjerodavne su odredbe koje se prema pravu te države primjenjuju na unutarnja spajanja dioničkih društava.

Članak 21.

Razlozi za protivljenje spajanju

Propisi države članice mogu određivati da zadruga za koju je mjerodavno pravo te države članice ne može sudjelovati u osnivanju SCE-a putem spajanja ako se bilo koje nadležno tijelo te države članice protivi takvom osnivanju prije izdavanja potvrde navedene u članku 29. stavku 2.

Takvo protivljenje može se temeljiti isključivo na javnom interesu. Preispitivanje od strane sudskog tijela također je moguće.

Članak 22.

Uvjeti za spajanje

1.   Upravljačka ili upravna tijela zadruga koje sudjeluju u spajanju sastavljaju nacrt ugovora o spajanju. Nacrt ugovora o spajanju uključuje sljedeće podatke:

(a)

tvrtku i registrirano sjedište svake zadruge koja sudjeluje u spajanju, zajedno s prijedlogom tvrtke i registriranog sjedišta SCE-a;

(b)

omjer zamjene upisanog kapitala i iznos bilo koje isplate u novcu. Ako nema udjela, točnu podjelu imovine i njezinu odgovarajuću vrijednost u udjelima;

(c)

uvjete dodjele udjela u SCE-u;

(d)

datum od kojeg držanje udjela u SCE-u držateljima daje pravo na udio u dobiti i bilo koje posebne uvjete koji se odnose na to pravo;

(e)

datum od kojeg će se transakcije zadruga koje sudjeluju u spajanju smatrati, za računovodstvene potrebe, transakcijama SCE-a;

(f)

posebne uvjete ili pogodnosti koje proizlaze iz zadužnica ili vrijednosnica, osim udjela, koji u skladu s člankom 64. ne daju pravo na status člana;

(g)

prava koja SCE dodjeljuje držateljima udjela s posebnim pravima i držateljima vrijednosnica, osim udjela, ili mjere predložene u tom pogledu;

(h)

oblike zaštite prava vjerovnika zadruga koje sudjeluju u spajanju;

(i)

bilo koju posebnu pogodnost odobrenu stručnjacima koji ispituju nacrt ugovora o spajanju ili članovima upravljačkih, upravnih, nadzornih ili kontrolnih tijela zadruga koje sudjeluju u spajanju;

(j)

statut SCE-a;

(k)

podatke o postupcima u skladu s kojima se određuju uvjeti za sudjelovanje zaposlenika u skladu s Direktivom 2003/72/EZ.

2.   Zadruge koje sudjeluju u spajanju mogu uključiti daljnje podatke u nacrt ugovora o spajanju.

3.   Pravo mjerodavno za dionička društva u pogledu nacrta ugovora o spajanju analogno se primjenjuje na prekogranično spajanje zadruga radi osnivanja SCE-a.

Članak 23.

Obrazloženje i utemeljenje ugovora o spajanju

Upravljačka ili upravna tijela svake zadruge koja sudjeluje u spajanju sastavljaju detaljno pisano izvješće u kojem se obrazlaže i utemeljuje nacrt ugovora o spajanju, s pravnog i gospodarskog stajališta, a posebno omjer zamjene udjela. U izvješću se također navode sve posebne poteškoće u određivanju vrijednosti.

Članak 24.

Objava

1.   Pravo mjerodavno za dionička društva u pogledu obveze objavljivanja podataka iz nacrta ugovora o spajanju analogno se primjenjuje na svaku zadrugu koja sudjeluje u spajanju, podložno dodatnim obvezama koje određuje država članica kojoj je odnosna zadruga podložna.

2.   Objava nacrta ugovora o spajanju u nacionalnom službenom listu, uključuje sljedeće podatke za svaku zadrugu koja sudjeluje u spajanju:

(a)

vrstu, tvrtku i registrirano sjedište svake zadruge koja sudjeluje u spajanju;

(b)

adresu mjesta ili registra kojem su dostavljeni statut te sve druge isprave i podaci u pogledu svake zadrugu koja sudjeluje u spajanju te broj upisa u taj registar;

(c)

naznaku o uvjetima određenim u skladu s člankom 28. za potrebe ostvarivanja prava vjerovnika odnosne zadruge i adresu na kojoj se mogu besplatno dobiti potpuni podaci o takvim uvjetima;

(d)

naznaku o uvjetima određenim u skladu s člankom 28. za potrebe ostvarivanja prava članova odnosne zadruge i adresu na kojoj se mogu besplatno dobiti potpuni podaci o takvim uvjetima;

(e)

prijedlog tvrtke i registriranog sjedišta SCE-a;

(f)

uvjete za određivanje datuma na koji će spajanje stupiti na snagu u skladu s člankom 31.

Članak 25.

Zahtjevi za uvidom u podatke

1.   Bilo koji član ima pravo, najmanje mjesec dana prije datuma održavanja glavne skupštine na kojoj se odlučuje o spajanju, u registriranom sjedištu zadruge, izvršiti uvid u sljedeće isprave:

(a)

nacrt ugovora o spajanju iz članka 22.;

(b)

godišnje financijske izvještaje i izvješća o vođenju poslova zadruga koje sudjeluju u spajanju za prethodne tri financijske godine;

(c)

računovodstvenu izjavu sastavljenu u skladu s odredbama koje se primjenjuju na unutarnja spajanja dioničkih društava, u mjeri u kojoj je takva izjava potrebna prema tim odredbama;

(d)

izvješće stručnjaka o vrijednosti udjela koji će biti podijeljeni u zamjenu za imovinu zadruga koje sudjeluju u spajanju ili omjer zamjene udjela, u skladu s člankom 26.;

(e)

izvješće upravljačkog ili upravnog tijela zadruge navedeno u članku 23.

2.   Svaki član može, na zahtjev, dobiti besplatni potpuni primjerak isprava navedenih u stavku 1. ili sažetak tih isprava.

Članak 26.

Izvješće neovisnih stručnjaka

1.   Za svaku zadrugu koja sudjeluje u spajanju, jedan ili više neovisnih stručnjaka koje ta zadruga imenuje u skladu s odredbama članka 4. stavka 6. ispituje nacrt ugovora o spajanju i sastavlja pisano izvješće za članove.

2.   Za sve zadruge koje sudjeluju u spajanju može se sastaviti jedno izvješće ako je to dopušteno prema propisima države članice kojoj zadruge podliježu.

3.   Pravo mjerodavno za spajanje dioničkih društava u pogledu prava i obveza stručnjaka analogno se primjenjuje na spajanje zadruga.

Članak 27.

Odobrenje ugovora o spajanju

1.   Glavna skupština svake zadruge koja sudjeluje u spajanju odobrava nacrt ugovora o spajanju.

2.   O uvjetima za sudjelovanje zaposlenika u SCE-u odlučuje se u skladu s Direktivom 2003/72/EZ. Glavna skupština svake zadruge koja sudjeluje u spajanju može pridržati pravo da upis SCE-a uvjetuje izričitim odobrenjem tako utvrđenih uvjeta od strane glavne skupštine.

Članak 28.

Prava mjerodavna za osnivanje spajanjem

1.   Pravo države članice koje je mjerodavno za svaku zadrugu koja sudjeluje u spajanju primjenjuje se kao u slučaju spajanja dioničkih društava, uzimajući u obzir prekograničnu prirodu spajanja, u pogledu zaštite interesa:

vjerovnika zadruga koje sudjeluju u spajanju,

držatelja obveznica zadruga koje sudjeluju u spajanju.

2.   Država članica može, u slučaju zadruga koje sudjeluju u spajanju za koje je mjerodavno njezino pravo, donijeti odredbe radi osiguranja odgovarajuće zaštite članova društva koji su se protivili spajanju.

Članak 29.

Kontrola postupka spajanja

1.   Zakonitost postupka spajanja kontrolira se u pogledu dijela postupka koji se odnosi na svaku zadrugu koja sudjeluje u spajanju, u skladu s pravom države članice kojem podliježe zadruga koja sudjeluje u spajanju i koje se primjenjuje na spajanje zadruga, a u nedostatku navedenog, u skladu s odredbama koje se prema pravu te države primjenjuju na unutarnja spajanja dioničkih društava.

2.   U svakoj odnosnoj državi članici, sud, javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo izdaje potvrdu o ispunjenju radnji i formalnosti koje trebaju biti ispunjene prije spajanja.

3.   Ako pravo države članice koje se primjenjuje na zadruge koje sudjeluju u spajanju određuje postupak kontrole i izmjene omjera zamjene udjela, ili postupak plaćanja naknade manjinskim članovima, bez utjecaja na upis spajanja u registar, takvi se postupci primjenjuju samo ako se druge zadruge koje sudjeluju u spajanju nalaze u državama članicama koje izričito ne određuju takav postupak prihvaćanja, prilikom odobravanja nacrta ugovora o spajanju u skladu s člankom 27. stavkom 1., mogućnosti za članove zadruge koja sudjeluje u spajanju da ulože pravna sredstva u odnosu na takav postupak. U takvim slučajevima, sud, javni bilježnik ili druga nadležna tijela mogu izdati potvrdu navedenu u stavku 2. čak i kada je takav postupak pokrenut. U potvrdi se međutim mora navesti da je postupak u tijeku. Odluka donesena u tom postupku obvezujuća je za zadrugu preuzimatelja i sve njezine članove.

Članak 30.

Kontrola zakonitosti spajanja

1.   Zakonitost postupka spajanja kontrolira, u pogledu dijela postupka koji se odnosi na provođenje spajanja i osnivanje SCE-a, sud, javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo države članice predloženog registriranog sjedišta SCE-a koje je nadležno za provjeru tog aspekta zakonitosti spajanja zadruga, a u nedostatku navedenog, zakonitosti spajanja javnih dioničkih društava.

2.   U tu svrhu, svaka zadruga koje sudjeluju u spajanju dostavlja nadležnom tijelu potvrdu navedenu u članku 29. stavku 2. u roku od šest mjeseci od dana izdavanja potvrde, zajedno s primjerkom nacrta ugovora o spajanju koji je odobrila ta zadruga.

3.   Nadležno tijelo navedeno u stavku 1. posebno osigurava da su zadruge koje sudjeluju u spajanju odobrile nacrt ugovora o spajanju po istim uvjetima i da su uvjeti za sudjelovanje zaposlenika određeni u skladu s Direktivom 2003/72/EZ.

4.   Navedeno nadležno tijelo također će utvrditi da je SCE osnovan u skladu s odredbama države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište.

Članak 31.

Upis spajanja

1.   Spajanje i istodobno osnivanje SCE-a stupa na snagu na datum na koji je SCE upisan u registar u skladu s člankom 11. stavkom 1.

2.   SCE se ne može upisati u registar dok formalnosti navedene u člancima 29. i 30. nisu ispunjene.

Članak 32.

Objava

Završetak postupka spajanja objavljuje se za svaku zadrugu koja sudjeluje u spajanju kako je to određeno propisima odnosne države članice, a u skladu s propisima koji se primjenjuju na spajanja dioničkih društava.

Članak 33.

Posljedice spajanja

1.   Spajanje provedeno na način određen u prvoj alineji prvog podstavka članka 19. ima sljedeće posljedice ipso jure i istodobno:

(a)

cjelokupna aktiva i pasiva svake zadruge prenose se na pravnu osobu preuzimatelja;

(b)

članovi svake zadruge koja sudjeluje u spajanju postaju članovi pravne osobe preuzimatelja;

(c)

zadruge koje sudjeluju u spajanju prestaju postojati;

(d)

pravna osoba preuzimatelj postaje SCE.

2.   Spajanje provedeno na način određen u drugoj alineji prvog podstavka članka 19. ima sljedeće posljedice ipso jure i istodobno:

(a)

cjelokupna aktiva i pasiva zadruga koje sudjeluju u spajanju prenose se na SCE;

(b)

članovi zadruga koje sudjeluju u spajanju postaju članovi SCE-a;

(c)

zadruge koje sudjeluju u spajanju prestaju postojati.

3.   Kada u slučaju spajanja zadruga pravo države članice određuje ispunjenje bilo kojih posebnih formalnosti prije nego što prijenos od strane zadruga koje sudjeluju u spajanju određene imovine, prava i obveza proizvodi učinke prema trećim osobama, te formalnosti primjenjuju se i ispunjavaju ih zadruge koje sudjeluju u spajanju ili SCE nakon upisa u registar.

4.   Prava i obveze zadruga sudionica u pogledu pojedinačnih i zajedničkih uvjeta zaposlenja koje proizlaze iz nacionalnih propisa, običaja i pojedinačnih ugovora o radu ili radnih odnosa i koji postoje na datum upisa u registar, prenose se na SCE na temelju takvog upisa u registar.

Prvi podstavak ne primjenjuje se na pravo sudjelovanja predstavnika radnika u glavnoj skupštini ili na sjednicama sektora ili odjela, kako je to određeno u članku 59. stavku 4.

5.   Nakon upisa spajanja u registar, SCE odmah obavještava članove spojene zadruge o činjenici da su ti članovi upisani u registar članova i o broju njihovih udjela.

Članak 34.

Zakonitost spajanja

1.   Spajanje navedeno u četvrtoj alineji članka 2. stavka 1. ne može se proglasiti ništavim nakon upisa SCE-a u registar.

2.   Nedostatak kontrole zakonitosti spajanja u skladu s člancima 29. i 30. predstavlja osnovu za prestanak SCE-a u skladu s odredbama članka 73.

Odjeljak 3.

Preoblikovanje postojeće zadruge u SCE

Članak 35.

Postupak osnivanja putem preoblikovanja

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 11., preoblikovanje zadruge u SCE nema za posljedicu prestanak zadruge ili nastanak nove pravne osobe.

2.   Registrirano se sjedište ne može prenijeti iz jedne države članice u drugu državu članicu, u skladu s člankom 7., istodobno s provođenjem postupka preoblikovanja.

3.   Upravno ili upravljačko tijelo odnosne zadruge sastavlja nacrt odluke o preoblikovanju i izvješće u kojem obrazlažu i utemeljuju pravne i gospodarske aspekte preoblikovanja i učinke preoblikovanja na zapošljavanje te u kojem naznačuju posljedice preoblikovanja u SCE za članove i zaposlenike.

4.   Nacrt odluke o preoblikovanju objavljuje se na način određen propisima svake države članice najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi donošenja odluke o preoblikovanju.

5.   Prije glavne skupštine navedene u stavku 6., jedan ili više neovisnih stručnjaka koje imenuje ili odobrava, u skladu s odredbama nacionalnog prava, sudsko ili upravno nadležno tijelo države članice kojoj podliježe zadruga koja se preoblikuje u SCE, potvrđuje mutatis mutandis da su odredbe članka 22. stavka 1. točke (b) poštovane.

6.   Glavna skupština odnosne zadruge odobrava nacrt odluke o preoblikovanju zajedno sa statutom SCE-a.

7.   Države članice mogu uvjetovati preoblikovanje prevladavajućim glasom kvalificirane većine ili jednoglasnošću u kontrolnom tijelu zadruge koja se preoblikuje, a u kojoj je organizirano sudjelovanje zaposlenika.

8.   Prava i obveze zadruge koja se preoblikuje u pogledu pojedinačnih i zajedničkih uvjeta zapošljavanja koji proizlaze iz nacionalnih propisa, običaja i pojedinačnih ugovora o radu ili radnih odnosa i koji postoje na datum upisa u registar, prenose se na SCE na temelju takvog upisa u registar.

POGLAVLJE III.

STRUKTURA SCE-A

Članak 36.

Struktura tijela SCE-a

Pod uvjetima određenim u ovoj Uredbi, SCE ima:

(a)

glavnu skupštinu; i

(b)

nadzorno tijelo i upravljačko tijelo (sustav dva tijela) ili upravno tijelo (sustav jednog tijela), ovisno o obliku usvojenom u statutu.

Odjeljak 1.

Sustav dva tijela

Članak 37.

Funkcije upravljačkog tijela; imenovanje članova

1.   Upravljačko tijelo je nadležno za vođenje poslova SCE-a i za zastupanje SCE-a u odnosima s trećim osobama i u pravnim postupcima. Država članica može odrediti da je direktor upravljačkog tijela nadležan za vođenje tekućih poslova pod istim uvjetima koji se primjenjuju na zadruge sa registriranim sjedištem na državnom području te države članice.

2.   Člana ili članove upravljačkog tijela imenuje i opoziva nadzorno tijelo.

Međutim, država članica može zahtijevati ili dopustiti da se statutom odredi da člana ili članove upravljačkog tijela imenuje i opoziva glavna skupština, pod istim uvjetima koji se primjenjuju na zadruge sa registriranim sjedištem na njezinom državnom području.

3.   Nijedna osoba ne može istodobno biti član upravljačkog tijela i član nadzornog tijela SCE-a. Nadzorno tijelo može, međutim, imenovati jednog od svojih članova da obavlja funkciju člana upravljačkog tijela u slučaju da član upravljačkog tijela nedostaje. Za vrijeme tog razdoblja, funkcija se odnosne osobe, kao člana nadzornog tijela, suspendira. Država članica može odrediti ograničenje tog razdoblja.

4.   Broj članova upravljačkog tijela ili pravila za određivanje tog broja određuju se u statutu SCE-a. Međutim, država članica može odrediti najniži i/ili najviši broj.

5.   Kad u državi članici ne postoje odredbe za sustav dva tijela u pogledu zadruga sa registriranim sjedištem na njezinom državnom području, država članica može donijeti odgovarajuće mjere u pogledu SCE-a.

Članak 38.

Predsjedništvo i sazivanje sjednica upravljačkog tijela

1.   Upravljačko tijelo izabire predsjednika iz reda svojih članova u skladu s odredbama statuta.

2.   Predsjednik saziva sjednicu upravljačkog tijela pod uvjetima određenim u statutu, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo kojeg člana. U svakom takvom zahtjevu navode se razlozi za sazivanje sjednice. Ako se u pogledu takvog zahtjeva ne poduzme nikakva radnja u roku od 15 dana, sjednicu upravljačkog tijela može sazvati član ili članovi koji su podnijeli zahtjev.

Članak 39.

Funkcije nadzornog tijela; imenovanje članova

1.   Nadzorno tijelo nadzire vođenje poslova društva od strane upravljačkog tijela; ono ne može voditi poslove SCE-a. Nadzorno tijelo ne može zastupati SCE u odnosima s trećim osobama; ono zastupa SCE u odnosima s upravljačkim tijelom ili članovima upravljačkog tijela u pogledu sporova ili sklapanja ugovora.

2.   Članove nadzornog tijela imenuje i opoziva glavna skupština. Članovi prvog nadzornog tijela mogu, međutim, biti imenovani u statutu. To se primjenjuje bez utjecaja na bilo koje uvjete za sudjelovanje radnika određene u skladu s Direktivom 2003/72/EZ.

3.   Članovi ne-korisnici ne mogu u nadzornom tijelu zauzimati više od jedne četvrtine raspoloživih mjesta.

4.   U statutu se određuje broj članova nadzornog tijela ili pravila za određivanje tog broja. Međutim, država članica može odrediti broj članova ili sastav nadzornog tijela za SCE sa registriranim sjedištem na njezinom državnom području, ili najniži i/ili najviši broj članova nadzornog tijela.

Članak 40.

Pravo na informaciju

1.   Upravljačko tijelo podnosi nadzornom tijelu, najmanje svaka tri mjeseca, izvješće o napretku i predvidivom razvoju poslovanja SCE-a, uzimajući u obzir bilo koje informacije koje se odnose na poduzeća koja kontrolira SCE, a koje mogu bitno utjecati na napredak poslovanja SCE-a.

2.   Pored redovitog obavješćivanja navedenog u stavku 1., upravljačko tijelo obavještava nadzorno tijelo, bez odlaganja, o bilo kojim događajima koji će vjerojatno znatno utjecati na SCE.

3.   Nadzorno tijelo može zatražiti od upravljačkog tijela da ga obavijesti o bilo kojim informacijama koje su nadzornom tijelu potrebne radi provođenja nadzora u skladu s člankom 39. stavkom 1. Država članica može odrediti da svaki član nadzornog tijela ima navedeno pravo.

4.   Nadzorno tijelo može poduzeti ili organizirati bilo koje istrage koje su potrebne za obavljanje njegovih dužnosti.

5.   Svaki član nadzornog tijela ima pravo ispitati sve informacije koje su mu dostavljene.

Članak 41.

Predsjedništvo i sazivanje sjednica nadzornog tijela

1.   Nadzorno tijelo izabire predsjednika iz reda svojih članova. Ako polovinu članova nadzornog tijela imenuju zaposlenici, samo član kojeg je imenovala glavna skupština može biti izabran za predsjednika.

2.   Predsjednik saziva sjednicu nadzornog tijela pod uvjetima određenim u statutu, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova nadzornog tijela ili na zahtjev upravljačkog tijela. U zahtjevu se navode razlozi za sazivanje sjednice. Ako se u pogledu takvog zahtjeva ne poduzme nikakva radnja u roku od 15 dana, sjednicu nadzornog tijela mogu sazvati podnositelji zahtjeva.

Odjeljak 2.

Sustav jednog tijela

Članak 42.

Funkcije upravnog tijela; imenovanje/izbor članova

1.   Upravno je tijelo nadležno za vođenje poslova SCE-a i za zastupanje SCE-a u odnosima s trećim osobama i u pravnim postupcima. Država članica može odrediti da je direktor upravljačkog tijela nadležan za vođenje tekućih poslova pod istim uvjetima koji se primjenjuju na zadruge sa registriranim sjedištem na državnom području te države članice.

2.   Broj članova upravnog tijela ili pravila za određivanje tog broja određuju se u statutu SCE-a. Međutim, država članica može odrediti najniži, a gdje je to potrebno, i najviši broj članova upravnog tijela. Članovi ne-korisnici ne mogu u upravnom tijelu zauzimati više od jedne četvrtine raspoloživih mjesta.

Međutim, upravno tijelo ima najmanje tri člana kada su uvjeti za sudjelovanje radnika uređeni u skladu s Direktivom 2003/72/EZ.

3.   Članove upravnog tijela i, ako je to statutom određeno, njihove zamjenike, imenuje glavna skupština. Članovi prvog upravnog tijela mogu, međutim, biti imenovani u statutu. To se primjenjuje bez utjecaja na bilo koje uvjete za sudjelovanje zaposlenika određene u skladu s Direktivom 2003/72/EZ.

4.   Kad u državi članici ne postoje odredbe za sustav jednog tijela u pogledu zadruga sa registriranim sjedištem na njezinom državnom području, država članica može donijeti odgovarajuće mjere u pogledu SCE-a.

Članak 43.

Razdoblja između sjednica i pravo na obaviještenost

1.   Upravno tijelo održava sjednice najmanje svaka tri mjeseca, u razdobljima određenim statutom, radi raspravljanja o napretku i predvidivom razvoju poslovanja SCE-a, uzimajući u obzir, gdje je to primjenljivo, bilo koje informacije koje se odnose na poduzeća koja kontrolira SCE, a koje mogu bitno utjecati na napredak poslovanja SCE-a.

2.   Svaki član upravnog tijela ima pravo ispitati sva izvješća, isprave i informacije koje su mu dostavljene.

Članak 44.

Predsjedništvo i sazivanje sjednica upravnog tijela

1.   Upravno tijelo izabire predsjednika iz reda svojih članova. Ako polovinu članova upravnog tijela imenuju zaposlenici, samo član kojeg je imenovala glavna skupština može biti izabran za predsjednika.

2.   Predsjednik saziva sjednicu upravnog tijela pod uvjetima određenim u statutu, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova upravnog tijela. U zahtjevu se navode razlozi za sazivanje sjednice. Ako se u pogledu takvog zahtjeva ne poduzme nikakva radnja u roku od 15 dana, sjednicu upravnog tijela mogu sazvati podnositelji zahtjeva.

Odjeljak 3.

Zajednička pravila za sustav jednog tijela i za sustav dva tijela

Članak 45.

Mandat

1.   Članovi tijela SCE-a imenuju se na razdoblje određeno u statutu koje ne prelazi šest godina.

2.   Podložno bilo kojim ograničenjima određenim u statutu, članovi mogu biti ponovno imenovani, jednom ili više puta, na razdoblje određeno u skladu sa stavkom 1.

Članak 46.

Uvjeti članstva

1.   Statutom SCE može se dopustiti trgovačkom društvu u smislu članka 48. Ugovora da bude član tijela SCE-a, ako mjerodavno pravo za zadruge u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a ne određuje drukčije.

To trgovačko društvo može odrediti fizičku osobu kao svog predstavnika radi obavljanja njegovih funkcija u odnosnom tijelu. Predstavnik podliježe istim uvjetima i obvezama kao da je osobno član tog tijela.

2.   Član tijela SCE-a ili predstavnik člana u smislu stavka 1. ne smije biti osoba kojoj je:

prema pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, oduzeto pravo na obavljanje funkcije u odgovarajućem tijelu zadruge za koju je mjerodavno pravo te države, ili

sudskom ili upravnom odlukom države članice oduzeto pravo na obavljanje funkcije u odgovarajućem tijelu zadruge za koju je mjerodavno pravo države članice.

3.   Statutom SCE-a mogu se, u skladu s pravom koje je mjerodavno za zadruge u državi članici, odrediti posebni uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za članove upravnog tijela.

Članak 47.

Pravo na zastupanje i odgovornost SCE-a

1.   Kad je pravo na zastupanje SCE-a u odnosima s trećim osobama, u skladu s člankom 37. stavkom 1. i člankom 42. stavkom 1., dodijeljeno dvojici ili više članova, ti članovi izvršavaju to pravo zajednički, osim ako pravo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a dopušta da se statutom odredi drukčije, u kojem slučaju se treće osobe mogu pozivati na takvu odredbu ako je ona objavljena u skladu s člankom 11. stavkom 5. i člankom 12.

2.   Radnje koje poduzimaju tijela SCE-a obvezuju SCE prema trećim osobama, čak i ako predmetne radnje nisu u skladu s predmetom poslovanja SCE-a, pod uvjetom da te radnje ne nadilaze ovlaštenja tih tijela prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište ili ovlaštenja koja se tim tijelima mogu dodijeliti prema tom pravu.

Države članice mogu, međutim, odrediti da takve radnje ne obvezuju SCE kad su one izvan djelatnosti SCE-a, ako SCE dokaže da je treća osoba znala da su takve radnje izvan tih djelatnosti ili da u odnosnim okolnostima nije mogla ne znati o tome; objava statuta, sama za sebe, ne predstavlja dostatan dokaz o navedenom.

3.   Treće se osobe nikad ne mogu pozivati na ograničenja ovlaštenja tijela SCE-a, koja proizlaze iz statuta ili odluke koju je donijelo nadležno tijelo, čak i ako su ta ograničenja objavljena.

4.   Država članica može odrediti da se pravo na zastupanje SCE-a statutom može dodijeliti jednoj osobi ili više osoba koje djeluju zajednički. Takav propis može odrediti da se treće osobe mogu pozivati na tu odredbu statuta pod uvjetom da se to odnosi na opće ovlaštenje na zastupanje. Odredbe članka 12. mjerodavne su za pravo trećih osoba da se pozovu na takvu odredbu.

Članak 48.

Djelatnosti koje podliježu odobrenju

1.   U statutu SCE-a navode se vrste transakcija za koje je:

u sustavu dva tijela, upravljačkom tijelu potrebno odobrenje nadzornog tijela ili glavne skupštine,

u sustavu jednog tijela, potrebna izričita odluka upravnog tijela ili ovlaštenje glavne skupštine.

2.   Stavak 1. primjenjuje se bez utjecaja na članak 47.

3.   Međutim, države članice mogu odrediti najmanji broj vrsta transakcija i tijelo koje izdaje odobrenje, što se mora navesti u statutu SCE-a koji je upisan u registar na državnom području te države članice, i/ili odrediti da, u sustavu dva tijela, nadzorno tijelo može odrediti vrste transakcija koje podliježu odobrenju.

Članak 49.

Povjerljivost

Članovi tijela SCE-a obvezni su, čak i nakon prestanka njihove funkcije, čuvati kao povjerljive bilo koje informacije koje imaju u pogledu SCE-a, a čije otkrivanje može štetiti interesima zadruge ili interesima njezinih članova, osim ako je takvo otkrivanje potrebno ili dopušteno prema odredbama nacionalnog prava koje je mjerodavno za zadruge ili trgovačka društva, ili ako je takvo otkrivanje u javnom interesu.

Članak 50.

Način rada tijela SCE-a

1.   Osim ako je drukčije određeno u ovoj Uredbi ili u statutu, interna pravila koja se odnose na kvorum i donošenje odluka u tijelima SCE-a glase:

(a)

kvorum: najmanje polovina članova s pravom glasa mora biti prisutna ili zastupljena;

(b)

donošenje odluka: većina prisutnih ili zastupljenih članova s pravom glasa.

Odsutni članovi mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da drugog člana tijela, ili zamjenike koji su istodobno imenovani, ovlaste da ih zastupaju.

2.   Kada u statutu ne postoje odgovarajuće odredbe, predsjednik svakog tijela ima pravo na odlučujući glas u slučaju jednakog broja glasova. Međutim, u slučaju kada polovinu nadzornog tijela čine predstavnici zaposlenika, u statutu ne mogu postojati odredbe kojima se određuje drukčije.

3.   U slučaju kada je predviđeno sudjelovanje zaposlenika u skladu s Direktivom 2003/72/EZ, država članica može odrediti da kvorum i donošenje odluka u nadzornom tijelu, odstupajući od odredaba stavaka 1. i 2., podliježe odredbama koje se, pod istim uvjetima, primjenjuju na zadruge za koje je mjerodavno pravo odnosne države članice.

Članak 51.

Građanska odgovornost

Članovi upravljačkog, nadzornog i upravnog tijela su odgovorni, u skladu s odredbama koje se primjenjuju na zadruge u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, za gubitak ili štetu koju SCE pretrpi zbog bilo koje povrede pravne, statutarne ili druge obveze tih članova, koja je svojstvena njihovim dužnostima.

Odjeljak 4.

Glavna skupština

Članak 52.

Nadležnost

Glavna skupština odlučuje o pitanjima za koja je isključivo nadležna na temelju:

(a)

ove Uredbe; ili

(b)

propisa države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, koji su doneseni prema Direktivi 2003/72/EZ.

Glavna skupština, nadalje, odlučuje o pitanjima za koja je nadležnost dodijeljena glavnoj skupštini zadruge za koju je mjerodavno pravo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, bilo na temelju prava te države članice, bilo na temelju statuta SCE-a u skladu s tim pravom.

Članak 53.

Vođenje glavne skupštine

Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog odjeljka, za organizaciju i vođenje glavne skupštine, te za postupke glasovanja, mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na zadruge države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a.

Članak 54.

Održavanje glavne skupštine

1.   Glavna skupština SCE-a održava se najmanje jednom svake kalendarske godine, i to u roku od šest mjeseci od kraja njezine poslovne godine, osim ako pravo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a koje se primjenjuje na zadruge koje obavljaju istu vrstu aktivnosti određuje da se glavna skupština treba održavati češće. Država članica može, međutim, odrediti da se prva glavna skupština može održati u bilo koje vrijeme tijekom 18 mjeseci od osnivanja SCE-a.

2.   Glavnu skupštinu mogu, u bilo koje vrijeme sazvati upravljačko ili upravno tijelo, nadzorno tijelo ili bilo koje drugo tijelo ili nadležno tijelo, u skladu s nacionalnim pravom koje se u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a primjenjuje na zadruge. Upravljačko je tijelo obvezno sazvati glavnu skupštinu na zahtjev nadzornog tijela.

3.   Dnevni red za glavnu skupštinu koja se održava nakon završetka poslovne godine sadrži barem donošenje odluke o odobrenju godišnjih financijskih izvještaja i o upotrebi dobiti.

4.   Glavna skupština može tijekom sjednice odlučiti o sazivanju sljedeće sjednice i odrediti datum i dnevni red za tu sjednicu.

Članak 55.

Sazivanje glavne skupštine od strane manjinskih članova

Više od 5 000 članova SCE-a ili članovi SCE-a koji imaju najmanje 10 % od ukupnog broja glasova mogu zahtijevati sazivanje glavne skupštine SCE-a i sastaviti dnevni red za tu skupštinu. Statutom se mogu smanjiti prethodno navedene vrijednosti.

Članak 56.

Poziv za skupštinu

1.   Glavna skupština saziva se putem pisanog poziva za skupštinu koji se bilo kojim dostupnim sredstvom dostavlja svakoj osobi koja ima pravo prisustvovati glavnoj skupštini u skladu s člankom 58. stavcima 1. i 2. i u skladu s odredbama statuta. Poziv za skupštinu može se dostaviti putem objave u službenom glasilu SCE-a.

2.   Poziv za glavnu skupštinu sadrži barem sljedeće podatke:

tvrtku i registrirano sjedište SCE-a,

mjesto, datum i vrijeme sjednice,

gdje je to primjenljivo, vrstu glavne skupštine,

dnevni red, u kojem se navode teme o kojima će se raspravljati i prijedlozi odluka.

3.   Razdoblje između dana slanja poziva navedenog u stavku 1. i dana održavanja glavne skupštine iznosi najmanje 30 dana. Navedeno razdoblje se, međutim, u hitnim slučajevima može skratiti na 15 dana. Kada se primjenjuje članak 61. stavak 4., razdoblje između prve i druge sjednice sazvane radi razmatranja istog dnevnog reda može se skratiti u skladu s pravom države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište.

Članak 57.

Dopune dnevnog reda

Više od 5 000 članova SCE-a ili članovi SCE-a koji imaju najmanje 10 % od ukupnog broja glasova mogu zahtijevati da se jedna ili više točaka uvrste u dnevni red bilo koje glavne skupštine. Statutom se mogu smanjiti prethodno navedene vrijednosti.

Članak 58.

Prisustvovanje i punomoćnici

1.   Svaki član ima pravo govoriti i glasovati na glavnoj skupštini po svim točkama dnevnog reda.

2.   Članovi tijela SCE-a i držatelji vrijednosnica, osim udjela, i zadužnica, u smislu članka 64., te ako je to dopušteno statutom, bilo koja druga osoba koja ima to pravo prema pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, ima pravo prisustvovati glavnoj skupštini bez prava glasa.

3.   Osoba koja ima pravo glasa ima pravo imenovati punomoćnika koji je može zastupati na glavnoj skupštini u skladu s postupkom određenim u statutu.

U statutu se određuje najveći broj osoba koje punomoćnik može zastupati.

4.   Statutom se može dopustiti glasovanje putem pošte ili elektronsko glasovanje, s time da se u tom slučaju u statutu određuju potrebni postupci.

Članak 59.

Pravo glasa

1.   Svaki član SCE-a ima pravo na jedan glas, neovisno o broju udjela koje drži.

2.   Ako je to dopušteno prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, statutom se može odrediti da član ima pravo na određen broj glasova koji se određuje prema njegovom sudjelovanju u aktivnostima zadruge, izvan upisa udjela zadruge. Takva dodjela prava glasa ne može prelaziti pet glasova po članu ili 30 % od ukupnog broja glasova, koja god od tih vrijednosti je niža.

Ako je to dopušteno prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, statutom SCE-a koji obavlja financijske aktivnosti ili aktivnosti osiguranja može se odrediti broj glasova koji se određuje prema sudjelovanju članova u aktivnostima zadruge, uključujući sudjelovanje u temeljnom kapitalu SCE-a. Takva dodjela prava glasa ne može prelaziti pet glasova po članu ili 20 % od ukupnog broja glasova, koja god od tih vrijednosti je niža.

U slučaju SCE-a u kojem zadruge čine većinu članova, a ako je to dopušteno prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, statutom se može odrediti broj glasova koji se određuje prema sudjelovanju članova u aktivnostima zadruge, uključujući sudjelovanje u kapitalu SCE-a, i/ili prema broju članova svake zadruge koja je član SCE-a.

3.   U pogledu prava glasa koja se statutom mogu dodijeliti članovima ne-korisnicima (ulagateljima), za SCE je mjerodavno pravo države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište. Unatoč tomu, članovi ne-korisnici (ulagatelji) ne mogu zajedno imati prava glasa koja predstavljaju više od 25 % od ukupnog broja glasova.

4.   Ako je to nakon stupanja na snagu ove Uredbe dopušteno prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, statutom SCE-a može se odrediti sudjelovanje predstavnika zaposlenika u glavnoj skupštini ili na sjednicama sektora ili odjela, pod uvjetom da predstavnici zaposlenika zajedno ne kontroliraju više od 15 % od ukupnog broja glasova. Navedena se prava prestaju primjenjivati čim registrirano sjedište SCE-a bude preneseno u državu članicu čije pravo ne predviđa takvo sudjelovanje.

Članak 60.

Pravo na informacije

1.   Svaki član koji to zatraži na glavnoj skupštini ima pravo dobiti informacije od upravljačkog ili upravnog tijela u pogledu poslova SCE-a koji se odnose na pitanja o kojima glavna skupština može odlučivati u skladu s člankom 60. stavkom 1. U mjeri u kojoj je to moguće, informacije se daju na predmetnoj glavnoj skupštini.

2.   Upravljačko ili upravno tijelo može odbiti dati takve informacije samo ako:

bi davanje takvih informacija vjerojatno štetilo SCE-u;

otkrivanje tih informacija ne bi bilo u skladu s pravnom obvezom provjerljivosti.

3.   Član kojem je odbijeno davanje informacija može zatražiti da se njegovo pitanje i razlozi odbijanja unesu u zapisnik s glavne skupštine.

4.   U razdoblju od 10 dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj se trebaju donijeti odluke u pogledu kraja financijske godine, članovi mogu izvršiti uvid u bilancu, račun dobiti i gubitaka i bilješke uz te isprave, izvješće o vođenju poslova društva, zaključak revizije financijskih izvještaja koji je donijela odgovorna osoba, te u pogledu vladajućeg društva u smislu Direktive 83/349/EEZ, konsolidirane financijske izvještaje.

Članak 61.

Odluke

1.   Glavna skupština donosi odluke po točkama dnevnog reda. Glavna skupština također može odlučivati i donositi odluke po točkama koje su na dnevni red uvrstili manjinski članovi u skladu s člankom 57.

2.   Glavna skupština donosi odluke većinom glasova koje su valjano dali prisutni ili zastupljeni članovi.

3.   Statutom se određuju uvjeti za kvorum i većinu koji se primjenjuju na glavnu skupštinu.

Kada je statutom predviđena mogućnost prijama u članstvo članova ne-korisnika (ulagatelja) ili mogućnost podjele glasova prema upisanim udjelima SCE-a koji obavlja financijske aktivnosti ili aktivnosti osiguranja, statutom se također određuju posebni uvjeti za kvorum u pogledu članova, osim članova ne-korisnika (ulagatelja) ili članova koji imaju prava glasa prema udjelima SCE-a koji obavlja financijske aktivnosti ili aktivnosti osiguranja. Država članica je slobodna u određivanju najmanje razine tih posebnih uvjeta za kvorum za SCE-e koji imaju registrirano sjedište na njezinom državnom području.

4.   Glavna skupština može donijeti odluku o izmjeni statuta prvi put kada je sazvana samo ako prisutni ili zastupljeni članovi predstavljaju najmanje polovinu ukupnog broja članova na datum sazivanja glavne skupštine, a kada je sazvana drugi put, nije potreban kvorum.

U slučajevima navedenim u prvom podstavku, najmanje dvije trećine valjano danih glasova mora biti za donošenje odluke, osim ako pravo koje je u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a mjerodavno za zadruge propisuje veću većinu.

Članak 62.

Zapisnici

1.   Zapisnik se vodi za svaku glavnu skupštinu. Zapisnik sadrži barem sljedeće podatke:

mjesto i datum održavanja glavne skupštine,

donesene odluke,

rezultat glasovanja.

2.   Zapisniku se prilaže popis sudionika, isprave koje se odnose na sazivanje glavne skupštine i izvješća dostavljena članovima po točkama dnevnog reda.

3.   Zapisnik i priložene isprave čuvaju se najmanje pet godina. Svaki član može, na zahtjev, dobiti primjerak zapisnika i isprava koje mu se prilažu, uz naknadu administrativnih troškova.

4.   Zapisnik potpisuje predsjednik glavne skupštine.

Članak 63.

Sjednice sektora ili odjela

1.   Kada SCE obavlja različite aktivnosti ili aktivnosti u više područnih jedinica, ili ako ima nekoliko poslovnih nastana ili više od 500 članova, statutom se mogu predvidjeti sjednice sektora ili odjela, ako je to dopušteno prema pravu odnosne države članice. Statutom se određuje podjela sektora ili odjela i broj predstavnika sektora odnosno odjela.

2.   Na sjednicama sektora ili odjela izabiru se njihovi predstavnici, najduže na razdoblje od četiri godine, osim u slučaju prijevremenog opoziva. Tako izabrani predstavnici čine glavnu skupštinu SCE-a i na njoj zastupaju sektor ili odjel kojem oni podnose izvješće o ishodu glavne skupštine. Odredbe odjeljka 4. poglavlja III. primjenjuju se na rad sjednica sektora ili odjela.

POGLAVLJE IV.

IZDAVANJE UDJELA S POSEBNIM POGODNOSTIMA

Članak 64.

Vrijednosnice, osim udjela, i zadužnice s posebnim pogodnostima

1.   Statutom SCE-a može se odrediti izdavanje vrijednosnica, osim udjela, ili zadužnica koji njihovim imateljima ne daju pravo glasa. Navedene papire mogu upisati članovi ili ne-članovi. Stjecanje tih papira ne daje pravo na status člana društva. Statutom se također određuje postupak otkupa.

2.   Držateljima vrijednosnica ili zadužnica iz stavka 1. mogu se dodijeliti posebne pogodnosti u skladu s odredbama statuta ili uvjetima određenim prilikom izdavanja tih papira.

3.   Ukupna nominalna vrijednost vrijednosnica ili zadužnica navedenih u stavku 1. ne smije prelaziti iznos određen u statutu.

4.   Ne dovodeći u pitanje pravo prisustvovanja na glavnoj skupštini predviđeno u članku 58. stavku 2., statutom se mogu odrediti posebne sjednice držatelja vrijednosnica ili zadužnica iz stavka 1. Prije donošenja bilo koje odluke glavne skupštine o pravu i interesu tih imatelja, na posebnoj se sjednici može usvojiti mišljenje koje se dostavlja glavnoj skupštini putem predstavnika koji se imenuju na posebnoj sjednici.

Mišljenje navedeno u prvom podstavku unosi se u zapisnik s glavne skupštine.

POGLAVLJE V.

RASPODJELA DOBITI

Članak 65.

Zakonske rezerve

1.   Ne dovodeći u pitanje obvezujuće odredbe nacionalnih propisa, statutom se određuju pravila za raspodjelu dobiti za svaku financijsku godinu.

2.   U slučaju kada je ostvarena dobit, statutom se određuje osnivanje zakonske rezerve u koju se unosi dobit prije bilo koje druge raspodjele dobiti.

Dok su zakonske rezerve jednake temeljnom kapitalu navedenom u članku 3. stavku 2., iznos unesen u zakonske rezerve ne smije biti manji od 15 % dobiti za financijsku godinu nakon pokrića bilo kojih prenesenih gubitaka.

3.   Članovi kojima prestaje članstvo u SCE-u nemaju pravo potraživati iznose koji su tako uneseni u zakonske rezerve.

Članak 66.

Dividenda

Statutom se može odrediti isplata dividende članovima društva razmjerno njihovom poslovanju sa SCE-om ili razmjerno uslugama koje su oni obavili za SCE.

Članak 67.

Raspodjela raspoložive dobiti

1.   Saldo dobiti nakon oduzimanja unosa u zakonske rezerve, svih isplata dividende i pokrića svih prenesenih gubitaka, uz dodavanje sve prenesene dobiti i svih iznosa povučenih iz rezervi, predstavlja dobit koja se može raspodijeliti.

2.   Glavna skupština koja razmatra financijske izvještaje za poslovnu godinu može raspodijeliti dobit prema redoslijedu i u omjerima određenim statutom, a posebno:

prenijeti u sljedeću godinu,

unijeti u bilo koji zakonski ili obvezujući fond rezervi,

osigurati isplatu dobiti od uplaćenog temeljnog kapitala i kvazi-kapitala, s time da se isplata izvršava u novcu ili udjelima.

3.   Statutom se također može zabraniti bilo kakva raspodjela dobiti.

POGLAVLJE VI.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Članak 68.

Priprema godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

1.   Za potrebe sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, ako postoje, uključujući za potrebe sastavljanja godišnjeg izvješća koje prati navedene izvještaje te za potrebe revizije i objave tih izvještaja, SCE podliježe odredbama koje država članica u kojoj SCE ima registrirano sjedište donese radi provedbe direktiva 78/660/EEZ i 83/349/EEZ. Međutim, države članice mogu odrediti da se u izmjenama nacionalnih odredaba kojima se provode te direktive uzmu u obzir posebne karakteristike zadruga.

2.   Kada SCE ne podliježe, prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, obvezi objavljivanja, kako je određena u članku 3. Direktive 68/151/EEZ, SCE mora barem staviti na raspolaganje javnosti, u svom registriranom sjedištu, isprave koje se odnose na godišnje financijske izvještaje. Primjerci tih isprava moraju se dostaviti na zahtjev. Naknada koja se naplaćuje za te primjerke ne smije prelaziti administrativni trošak tih primjeraka.

3.   SCE mora sastaviti godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje, ako postoje, u nacionalnoj valuti. SCE sa registriranim sjedištem izvan europodručja može također izraziti svoje godišnje financijske izvještaje, i gdje je to primjenljivo, konsolidirane financijske izvještaje, u eurima. U tom slučaju, osnove za konverziju, koje su korištene za izražavanje u eurima onih stavki uključenih u financijske izvještaje koje su ili su bile izvorno izražene u drugoj valuti, navode se u bilješkama uz financijske izvještaje.

Članak 69.

Godišnji financijski izvještaji SCE-a s kreditnim ili financijskim aktivnostima

1.   Za SCE koji je kreditna ili financijska institucija mjerodavne su odredbe nacionalnog prava države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, prema direktivama koje se odnose na pokretanje ili obavljanje djelatnosti kreditnih institucija, u pogledu sastavljanja njezinih godišnjih, i gdje je to primjenjivo, konsolidiranih financijskih izvještaja, uključujući prateće godišnje izvješće te reviziju i objavu tih financijskih izvještaja.

2.   Za SCE koji je osiguravajuće društvo mjerodavne su odredbe nacionalnog prava države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, prema direktivama u pogledu sastavljanja godišnjih, i gdje je to primjenljivo, konsolidiranih financijskih izvještaja SCE-a, uključujući prateće godišnje izvješće i objavu tih financijskih izvještaja.

Članak 70.

Revizija

Zakonsku reviziju godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja SCE-a, ako postoje, provodi jedna ili više osoba koje su na to ovlaštene u državi u kojoj SCE ima registrirano sjedište, u skladu s mjerama donesenim u toj državi prema direktivama 84/253/EEZ i 89/48/EEZ.

Članak 71.

Sustav revizije

Kada pravo države članice određuje da sve zadruge ili određene vrste zadruga na koje se primjenjuje pravo te države osnuju ovlašteno vanjsko tijelo i da se podvrgnu posebnom sustavu revizije koju provodi to tijelo, navedena rješenja automatski se primjenjuju na SCE sa registriranim sjedištem u toj državi članici, pod uvjetom da to tijelo ispunjava uvjete određene u Direktivi 84/253/EEZ.

POGLAVLJE VII.

PRESTANAK DRUŠTVA; LIKVIDACIJA; STEČAJ I OBUSTAVA PLAĆANJA

Članak 72.

Prestanak društva, stečaj i slični postupci

U pogledu prestanka društva, likvidacije, stečaja, obustave plaćanja i sličnih postupaka, za SCE su mjerodavne odredbe koje bi se primjenjivale na zadrugu osnovanu u skladu s propisima države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, uključujući odredbe o donošenju odluka glavne skupštine.

Članak 73.

Prestanak društva na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište

1.   Na zahtjev bilo koje osobe koja ima pravni interes ili na zahtjev bilo kojeg nadležnog tijela, sud ili bilo koje nadležno upravno tijelo države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, donosi odluku o prestanku društva ako utvrdi postojanje povrede članka 2. stavka 1. i/ili članka 3. stavka 2. te u slučajevima predviđenim u članku 34.

Sud ili nadležno upravno tijelo može dopustiti SCE-u da ispravi povrede. Ako SCE to propusti učiniti unutar određenog vremena, sud ili nadležno upravno tijelo donosi odluku o prestanku SCE-a.

2.   Kada SCE više ne udovoljava zahtjevima navedenim u članku 6., država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a poduzima odgovarajuće mjere kako bi obvezala SCE da uredi svoje stanje unutar određenog razdoblja:

putem određivanja glavnog mjesta poslovanja SCE-a u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a, ili

putem prijenosa registriranog sjedišta SCE-a u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7.

3.   Država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a donosi mjere koje su potrebne kako bi se osiguralo da se protiv SCE-a, koja je propustila urediti svoje stanje u skladu sa stavkom 2., pokrene postupak likvidacije.

4.   Država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a uspostavlja sudsko ili drugo odgovarajuće pravno sredstvo u pogledu bilo koje utvrđene povrede članka 6. To pravno sredstvo odgađa postupke navedene u stavcima 2. i 3.

5.   Kad se, na prijedlog nadležnih tijela ili bilo koje osobe koja ima pravni interes, utvrdi da je SCE sa glavnom upravom na području neke države članice, počinio povredu članka 6., nadležna tijela te države članice odmah o tome obavješćuju državu članicu u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a.

Članak 74.

Objava prestanka društva

Bez utjecaja na odredbe nacionalnog prava koje određuju dodatnu objavu, pokretanje i okončanje postupka prestanka društva, uključujući dobrovoljni prestanak društva, likvidaciju, stečaj ili postupak zbog obustave plaćanja i bilo koja odluka o nastavku društva, objavljuje se u skladu s člankom 12.

Članak 75.

Raspodjela

Neto imovina se raspodjeljuje u skladu s načelom raspodjele bez udjela, ili kada je to dopušteno prema pravu države članice u kojoj SCE ima registrirano sjedište, u skladu s alternativnim rješenjem određenom u statutu SCE. Za potrebe ovog članka, neto imovina sastoji se od imovine koja ostane nakon namirenja svih vjerovnika i povrata upisanih udjela.

Članak 76.

Preoblikovanje u zadrugu

1.   SCE se može preoblikovati u zadrugu za koju je mjerodavno pravo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SCE-a. Odluka o preoblikovanju ne može se donijeti prije isteka dvije godine od upisa SCE-a u registar ili prije odobravanja prva dva seta godišnjih financijskih izvještaja.

2.   Preoblikovanje SCE-a u zadrugu nema za posljedicu prestanak ili osnivanje nove pravne osobe.

3.   Upravljačko ili upravno tijelo SCE-a sastavlja nacrt odluke o preoblikovanju i izvješće u kojem obrazlaže i utemeljuje pravne i gospodarske aspekte preoblikovanja i učinke preoblikovanja na zaposlenje te u kojem naznačuje posljedice preoblikovanja u zadrugu za članove, držatelje udjela navedene u članku 14. i za zaposlenike.

4.   Nacrt odluke o preoblikovanju objavljuje se na način određen propisima svake države članice najmanje mjeseca dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi donošenja odluke o preoblikovanju.

5.   Prije glavne skupštine iz stavka 6., jedan ili više neovisnih stručnjaka koje imenuje ili odobrava, u skladu s odredbama nacionalnog prava, nadležno sudsko ili upravno tijelo države članice kojoj podliježe SCE koji se preoblikuje u zadrugu, potvrđuju da zadruga ima imovinu koja je barem jednaka njezinom kapitalu.

6.   Glavna skupština odnosne zadruge odobrava nacrt odluke o preoblikovanju zajedno sa statutom zadruge. Odluka glavne skupštine donosi se na način određen odredbama nacionalnog prava.

POGLAVLJE VIII.

DODATNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 77.

Ekonomska i monetarna unija

1.   Ako i dokle god se treća faza EMU-a ne primjenjuje na odnosnu državu članicu, svaka država članica može odrediti da SCE-i sa registriranim sjedištem na njezinom području podliježu istim odredbama njezinog zakonodavstva koje se primjenjuju na zadruge ili dionička društva u pogledu izražavanja njihovog kapitala. SCE ima pravo, u svakom slučaju, izraziti svoj kapital i u eurima. U tom slučaju, tečaj nacionalna valuta/euro je tečaj koji se primjenjuje posljednji dan u mjesecu koji prethodi osnivanju SCE-a.

2.   Ako i dokle god se treća faza EMU-a ne primjenjuje na državu članicu u kojoj SCE ima registrirano sjedište, SCE može, međutim, pripremiti i objaviti svoje godišnje, i gdje je to primjenljivo, konsolidirane financijske izvještaje u eurima. Država članica može odrediti da se godišnji, i gdje je to primjenljivo, konsolidirani financijski izvještaji SCE-a pripreme i objave u nacionalnoj valuti pod istim uvjetima koji se primjenjuju na zadruge ili dionička društva za koja je mjerodavno pravo te države članice. Navedeno ne prejudicira dodatnu mogućnost da SCE objavi svoje godišnje, i gdje je to primjenljivo, konsolidirane financijske izvještaje u eurima u skladu s Direktivom Vijeća 90/604/EEZ od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim financijskim izvještajima u vezi s izuzećima za mala i srednja trgovačka društva te objavom izvješća u ECU (20).

POGLAVLJE IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Nacionalna provedbena pravila

1.   Države članice donose odgovarajuće odredbe radi osiguranja učinkovite primjene ove Uredbe.

2.   Svaka država članica određuje nadležna tijela, u smislu članaka 7., 21., 29., 30., 54. i 73. One o tome obavješćuju Komisiju i druge države članice.

Članak 79.

Preispitivanje Uredbe

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni Uredbe i prijedloge za izmjene, gdje je to prikladno. U izvješću se posebno analizira prikladnost:

(a)

mogućnosti da SCE ima glavnu upravu i registrirano sjedište u različitim državama članicama;

(b)

odredaba u statutu SCE-a koje je donijela država članica u izvršavanju ovlasti podijeljenih državama članicama na temelju ove Uredbe ili propisa donesenih radi osiguranja učinkovite primjene ove Uredbe u pogledu SCE-a, koje odstupaju od ili su dopunske u odnosu na te propise, čak i ako te odredbe ne bi bile dopuštene u statutu zadruge sa registriranim sjedištem u državi članici;

(c)

odredaba na temelju kojih se SCE može podijeliti na dvije ili više nacionalnih zadruga;

(d)

određenih pravnih sredstava u slučaju prijevare ili pogreške u postupku upisa u registar SCE-a koji je osnovan putem spajanja.

Članak 80.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 18. kolovoza 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  SL C 99, 21.4.1992., str. 17., i SL C 236, 31.8.1993., str. 17.

(2)  SL C 42, 15.2.1993., str. 75., i mišljenje doneseno 14. svibnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  SL C 223, 31.8.1992., str. 42.

(4)  SL C 128, 16.5.1983., str. 51.

(5)  SL C 246, 14.9.1987., str. 94.

(6)  SL C 158, 26.6.1989., str. 380.

(7)  SL C 61, 28.2.1994., str 231.

(8)  SL C 313, 12.10.1998., str. 234.

(9)  SL L 294, 10.11.2001., str. 1.

(10)  SL L 199, 31.7.1985., str. 1.

(11)  Rezolucija koju je donijela Opća skupština na 88. općoj sjednici Ujedinjenih naroda 19. prosinca 2001. (A/RES/56/114).

(12)  SL L 207, 18.8.2003., str. 25.

(13)  SL L 65, 14.3.1968., str. 8.; Direktiva kako je zadnje izmijenjena Ugovorom o pristupanju iz 1994.

(14)  SL L 122, 14.8.1978., str. 11.; Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/65/EZ (SL L 283, 27.10.2001., str. 28.).

(15)  SL L 193, 18.7.1983., str. 1.; Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/65/EZ.

(16)  SL L 126, 12.5.1984., str. 20.

(17)  SL L 395, 30.12.1989., str. 36.

(18)  SL L 372, 31.12.1986.; Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/65/EZ.

(19)  SL L 228, 11.8.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/13/EZ (SL L 77, 20.3.2002., str. 17.).

(20)  SL L 317, 16.11.1990., str. 57.


Top