Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3922

Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

OJ L 373, 31.12.1991, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 52 - 56
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 348 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 93 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/oj

31991R3922

Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

EF-Tidende nr. L 373 af 31/12/1991 s. 0004 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0052
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0052


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:

Der skal ifoelge Traktatens artikel 8 A vedtages foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

sikkerheden for den civile luftfart i Europa skal holdes paa et hoejt generelt niveau, og de tekniske krav og administrative procedurer i medlemsstaterne skal bringes op paa det hoejeste niveau, der i oejeblikket er naaet i Faellesskabet;

sikkerhed er et fundamentalt element i Faellesskabets lufttransport; der skal tages hensyn til konventionen angaaende international civil luftfart, som blev undertegnet den 7. december 1944 i Chicago, og hvorefter der kan traeffes de noedvendige foranstaltninger til at sikre en sikker operation af luftfartoejer;

de nuvaerende restriktioner for overfoersel af luftfartoejer og luftfartsprodukter samt af visse tjenesteydelser inden for luftfarten mellem medlemsstaterne ville skabe fordrejninger i det indre marked;

de faelles luftfartsmyndigheder (Joint Aviation Authorities, JAA), et organ, som er associeret med Den Europaeiske Civile Luftfartskonference (ECAC), har udarbejdet aftaler med henblik paa at samarbejde om udarbejdelse og gennemfoerelse af faelles luftfartskrav (Joint Aviation Requirements, JAR-forskrifter) paa alle omraader, der har forbindelse med sikkerhed ved luftfartoejer og deres operation;

det vil vaere hensigtsmaessigt inden for rammerne af den faelles transportpolitik at harmonisere de tekniske krav og administrative procedurer for sikkerhed ved luftfartoejer og deres operation paa grundlag af JAA's JAR-forskrifter;

for at lette harmoniseringen boer alle medlemsstater blive medlemmer af JAA, og Kommissionen boer deltage i arbejdet heri;

for at naa Faellesskabets maal om fri bevaegelighed for personer og varer samt maalene for den faelles transportpolitik skal medlemsstaterne uden yderligere teknisk arbejde eller evaluering anerkende certificering af produkter og af organisationer og personer, der medvirker ved konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af produkter, naar produktet, organisationen eller personen er certificeret i overensstemmelse med de faelles tekniske krav og administrative procedurer;

der kan opstaa sikkerhedsproblemer inden for luftfarten, og i saa fald skal medlemsstaterne snarest traeffe alle noedvendige foranstaltninger; foranstaltningerne skal begrundes, og hvis begrundelsen er, at de faelles tekniske krav og administrative procedurer er mangelfulde, skal Kommissionen som led i sine gennemfoerelsesbefoejelser vedtage de noedvendige aendringer;

det er hensigtsmaessigt, at medlemsstaternes stoette til forskning til forbedring af sikkerheden inden for luftfarten koordineres for at sikre en effektiv brug af ressourcerne og opnaa stoerst mulig nyttevirkning;

det er hensigtsmaessigt at give Kommissionen befoejelse til med bistand af et udvalg bestaaende af eksperter udnaevnt af medlemsstaterne i de af Raadet vedtagne tekniske krav og administrative procedurer at foretage aendringer, som er udarbejdet af JAA - UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Denne forordning gaelder for harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer for sikkerhed inden for civil luftfart som omhandlet i bilag II, saerlig med hensyn til:

- konstruktion, fremstilling, operation og vedligeholdelse af luftfartoejer - personer og organisationer, som er involveret i disse opgaver.

2. De i stk. 1 omhandlede harmoniserede tekniske krav og administrative procedurer gaelder for alle luftfartoejer, der anvendes af de i artikel 2, litra a), definerede operatoerer, uanset om de er registreret i en medlemsstat eller i et tredjeland.

Artikel 2

I denne forordning forstaas ved:

a) operatoer: en fysisk person bosiddende i en medlemsstat eller en juridisk person etableret i en medlemsstat, der anvender et eller flere luftfartoejer i overensstemmelse med de gaeldende bestemmelser i denne medlemsstat; eller et EF-luftfartsselskab som defineret i faellesskabsretten b) produkt: civile luftfartoejer, motorer, propeller eller udstyr c) udstyr: instrumenter, materiel, mekanismer, apparater eller tilbehoer, som anvendes eller kan anvendes i operationen af et luftfartoej under flyvning, uanset om det er installeret i eller beregnet til installation eller fastgoerelse i et civilt luftfartoej, men som ikke er en del af skrog, motor eller propel d) komponent: materiale, del eller delelement, der ikke er omfattet af definitionerne i litra b) eller c), og som er beregnet til brug i civile luftfartoejer, motorer, propeller eller udstyr e) certificering (af et produkt, en virksomhed, en organisation eller en person): enhver form for myndighedsgodkendelse af, at et produkt, en virksomhed, en organisation eller en person opfylder gaeldende krav; en saadan certificering bestaar af to dele:

i) kontrol af, at et produkt, en virksomhed, en organisation eller en person teknisk set er i overensstemmelse med de gaeldende krav; denne del kaldes »teknisk undersoegelse« ii) formel anerkendelse af, at der er overensstemmelse med de gaeldende krav ved udstedelse af et certifikat, en autorisation, en godkendelse eller et andet dokument i den form, som nationale love og procedurer foreskriver; denne del kaldes »legal undersoegelse« f) vedligeholdelse: de inspektioner, eftersyn, aendringer og reparationer af et luftfartoej i dets levetid, som er noedvendige for at sikre, at det forbliver i overensstemmelse med typecertificeringen og til stadighed har en hoej sikkerhedsstandard; omfattet er navnlig aendringer, der foreskrives af de myndigheder, der er part i de i litra h) omhandlede aftaler, i overensstemmelse med kravene til kontrol af luftdygtighed g) national variant: et nationalt krav eller en national forskrift, der er paabudt af et land som supplement til eller i stedet for en JAR-forskrift h) aftaler: aftaler udviklet under Den Europaeiske Civile Luftfartskonference (ECAC) med henblik paa et samarbejde om udarbejdelse og gennemfoerelse af faelles krav paa alle omraader i forbindelse med sikkerhed ved luftfartoejer og deres operation; disse aftaler er beskrevet naermere i bilag I.

Artikel 3

Med forbehold af artikel 11 er de faelles tekniske krav og administrative procedurer, der anvendes i Faellesskabet paa de i bilag II naevnte omraader, de herfor relevante forskrifter, der er opfoert i naevnte bilag, og som gaelder den 1. januar 1992.

Artikel 4

1. For de omraader, der ikke er naevnt i bilag II, vedtager Raadet paa grundlag af Traktatens artikel 84, stk. 2, faelles tekniske krav og administrative procedurer. Kommissionen forelaegger, om noedvendigt, snarest egnede forslag paa disse omraader 2. Indtil de i stk. 1 naevnte forslag vedtages, kan medlemsstaterne anvende de relevante bestemmelser i gaeldende national lovgivning.

Artikel 5

Medlemsstaterne soerger for, at deres civile luftfartsmyndigheder opfylder de betingelser for medlemskab af JAA, der er opstillet i aftalerne, og uden forbehold undertegner disse aftaler inden den 1. januar 1992.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne anerkender uden yderligere tekniske krav eller vurderinger alle produkter, der er konstrueret, fremstillet, opereret og vedligeholdt i overensstemmelse med de faelles tekniske krav og administrative procedurer, naar produkterne er certificeret af en anden medlemsstat. Hvis den oprindelige anerkendelse er givet med visse begraensninger, gaelder de samme begraensninger for efterfoelgende anerkendelser.

2. Eksisterende produkter og videreudviklede produkter (derivativer), der ikke er certificeret i overensstemmelse med de faelles tekniske krav og administrative procedurer, kan godkendes af medlemsstaterne paa grundlag af deres gaeldende nationale forskrifter, indtil der vedtages faelles tekniske krav og administrative procedurer for disse produkter i henhold til denne forordning.

Artikel 7

Medlemsstaterne anerkender en certificering af organisationer eller personer under dens jurisdiktion og myndighed, der medvirker ved konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af produkter samt operation af luftfartoejer, naar en anden medlemsstat eller en organisation, som handler paa dens vegne, har foretaget denne certificering i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 8

1. Ingen af ovenstaaende bestemmelser er til hinder for, at en medlemsstat kan reagere omgaaende paa et sikkerhedsproblem, som man er blevet opmaerksom paa i forbindelse med en ulykke, en haendelse eller gennem praktisk erfaring, vedroerende enten et produkt, der er konstrueret, fremstillet, opereret eller vedligeholdt i overensstemmelse med denne forordning, eller en person, en procedure eller en organisation, der er involveret i disse opgaver. Hvis sikkerhedsproblemet skyldes:

- at de faelles tekniske krav og administrative procedurer ikke sikrer et tilstraekkeligt hoejt sikkerhedsniveau, eller - at de faelles tekniske krav og administrative procedurer er mangelfulde underretter medlemsstaten omgaaende Kommissionen og de oevrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og begrundelsen herfor.

2. I de i stk. 1 omhandlede tilfaelde hoerer Kommissionen hurtigst muligt medlemsstaterne. Hvis det bekraeftes, at sikkerhedsniveauet er utilstraekkeligt, eller at de faelles tekniske krav og administrative procedurer er mangelfulde, forelaegger Kommissionen passende forslag i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 4 og/eller artikel 11.

Artikel 9

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at koordinere deres forskningsprogrammer med henblik paa forbedring af sikkerheden ved civile luftfartoejer og deres operation og underretter Kommissionen herom. Kommissionen kan efter hoering af medlemsstaterne tage ethvert initiativ, som er egnet til at fremme en saadan koordinering af nationale forskningsprogrammer.

Artikel 10

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om:

a) ethvert nyt eller aendret krav eller enhver ny eller aendret procedure udarbejdet eller vedtaget i overensstemmelse med de i aftalerne fastlagte procedurer b) enhver aendring af aftalerne c) resultaterne af hoering af industrien og andre interesserede parter.

Artikel 11

1. Kommissionen skal efter fremgangsmaaden i artikel 12 og paa grundlag af den videnskabelige og tekniske udvikling aendre de faelles tekniske krav og administrative procedurer, der er opfoert i bilag II eller vedtaget af Raadet i overensstemmelse med artikel 4.

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede aendringer medfoerer en national variant for en medlemsstat, traeffer Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 12 afgoerelse om, hvorvidt den paagaeldende variant skal medtages i de faelles tekniske krav og administrative procedurer

Artikel 12

1. I forbindelse med anvendelsen af artikel 8, 9 og 11 bistaas Kommissionen af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

c) Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig mod de naevnte foranstaltninger.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med gennemfoerelsen af denne forordning og kontrollen hermed.

2. Som led i den i stk. 1 omhandlede gensidige bistand giver medlemsstaternes kompetente myndigheder regelmaessigt hinanden alle disponible oplysninger om:

- overtraedelser af denne forordning begaaet af ikke-statsborgere og sanktioner for disse overtraedelser - de sanktioner, som en medlemsstat anvender over for sine statsborgere for saadanne overtraedelser begaaet i andre medlemsstater.

Artikel 14

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. december 1991.

Paa Raadets vegneH. MAIJ-WEGGENFormand

(1)EFT nr. C 270 af 26. 10. 1990, s. 3.

(2)EFT nr. C 267 af 14. 10. 1991, s. 154.

(3)EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991, s. 28.

BILAG I

Aftaler omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra h)

Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements (aftaler vedroerende udarbejdelse, godkendelse og gennemfoerelse af faelles luftfartkrav (JAR)), undertegnet den 11. september 1990 paa Cypern.

BILAG II

Liste over gaeldende forskrifter omfattende de i artikel 3 naevnte faelles tekniske krav og administrative procedurer

1.Generelt og procedurer

JAR 1Definitioner og forkortelser

2.Typecertificering af produkter og dele

JAR 22Sailplanes and Powered Sailplanes (svaevefly og motorsvaevefly) JAR 25Large Aeroplanes (store flyvemaskiner) JAR AWOAll Weather Operations (altvejrsoperationer) JAR EEngines (motorer) JAR PPropellers (propeller) JAR APUAuxiliary Power Units (hjaelpemotoranordninger) JAR TSOTechnical Standards Orders (tekniske standardordrer) JAR VLAVery Light Aeroplanes (meget lette flyvemaskiner) JAR 145Approved Maintenance Organisations (godkendte vedligeholdelsesorganisationer)

Top