EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0270

2005/270/EF: Kommissionens beslutning af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (meddelt under nummer K(2005) 854) (EØS-relevant tekst).

OJ L 86, 5.4.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 325–334 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 96 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

5.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/6


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. marts 2005

om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet

(meddelt under nummer K(2005) 854)

(EØS-relevant tekst)

(2005/270/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De skemaer, der er fastlagt i Kommissionens beslutning 97/138/EF (2) med henblik på indsendelse af harmoniserede data i forbindelse med direktiv 94/62/EF, bør på baggrund af erfaringerne med anvendelsen revideres og forenkles.

(2)

Disse skemaer bør afspejle målene i direktiv 94/62/EF, som ændret ved direktiv 2004/12/EF.

(3)

Med henblik på at sikre, at data er sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, er det nødvendigt at fastlægge de nærmere bestemmelser om de data, der skal indgå i skemaerne, samt at tillade medlemsstaterne at indsende yderligere data på frivilligt grundlag.

(4)

Henset til det store antal indholdsmæssige ændringer, der derfor bør foretages i beslutning 97/138/EF, bør beslutningen af klarhedshensyn erstattes.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning fastlægger, hvilke skemaer der skal benyttes i forbindelse med de databasesystemer for emballage og emballageaffald, der er omhandlet i artikel 12 i direktiv 94/62/EF.

Artikel 2

1.   Ud over de relevante definitioner, der er indeholdt i artikel 3 i direktiv 94/62/EF, forstås ved:

a)

»kompositemballage«: emballage, som er fremstillet af forskellige materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft, og hvoraf ingen udgør over en given vægtprocent

b)

»produceret emballageaffald«: den mængde emballage, der bliver til affald med henblik på artikel 1 i Rådets direktiv 75/442/EØF (3), på en given medlemsstats område efter at have været benyttet til pakning, beskyttelse, håndtering, levering eller præsentation af varer

c)

»nyttiggjort emballageaffald«: den mængde af produceret emballageaffald i en medlemsstat, som nyttiggøres, uanset om emballageaffaldet nyttiggøres i den samme medlemsstat, i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet

d)

»emballageaffald, der nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse«: den mængde af produceret emballageaffald i en medlemsstat, som nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, uanset om emballageaffaldet nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse i den samme medlemsstat, i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet

e)

»genanvendt emballageaffald«: den mængde af emballageaffald produceret i en medlemsstat, som genanvendes, uanset om emballageaffaldet genanvendes i den samme medlemsstat, i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet

f)

»procent for nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse«: med henblik på artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF den samlede mængde emballageaffald, der nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, divideret med den samlede mængde produceret emballageaffald

g)

»genanvendelsesprocent«: med henblik på artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF forstås den samlede mængde genanvendt emballageaffald divideret med den samlede mængde produceret emballageaffald.

2.   Produceret emballageaffald, som omhandlet i stk. 1, litra b), omfatter ikke nogen form for rester fra produktionen af emballage, emballagematerialer eller andre produktionsprocesser.

Med henblik på denne beslutning antages emballageaffald produceret i en medlemsstat at være lig med den mængde emballage, der sendes på markedet inden for samme år i samme medlemsstat.

Artikel 3

1.   De samlede emballagedata skal omfatte al emballage som defineret i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, nr. 1, i direktiv 94/62/EF.

Navnlig for materialer, der forekommer i mindre mængder, og materialer, der ikke er nævnt i denne beslutning, kan der benyttes skøn. Skønnene skal bygge på de bedste oplysninger, som foreligger, og skal beskrives som fastsat i artikel 7.

2.   Genbrugsemballage anses for sendt på markedet, når den første gang stilles til rådighed sammen med den vare, den skal benyttes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering eller præsentation af.

Genbrugsemballage anses ikke som emballageaffald, når den returneres til genbrug, eller når den sendes på markedet efter at være genbrugt med en vare og stillet til rådighed på ny.

Genbrugsemballage anses som emballageaffald, når den er udtjent og bliver kasseret.

Med henblik på denne beslutning kan emballageaffald produceret af genbrugsemballage i en bestemt medlemsstat antages at svare til den mængde genbrugsemballage, der sendes på markedet i den pågældende medlemsstat i det samme år.

3.   Ved rapporteringen henføres kompositemballage til det materiale, som den vægtmæssigt indeholder mest af.

Der kan på frivilligt grundlag oplyses særskilte data om nyttiggørelse og genanvendelse af kompositemballage.

4.   Som vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald regnes den mængde emballageaffald, der tilføres til en egentlig nyttiggørelses- eller genanvendelsesproces. Hvis den udgående strøm fra et sorteringsanlæg føres til den egentlige nyttiggørelses- eller genanvendelsesproces uden væsentlige tab, kan denne udgående strøm betragtes som vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald.

Artikel 4

1.   Emballageaffald, der eksporteres ud af Fællesskabet, må kun regnes som nyttiggjort eller genanvendt, hvis der er stærke beviser for, at nyttiggørelsen og/eller genanvendelsen finder sted på vilkår, der i det store og hele svarer til, hvad der foreskrives i fællesskabslovgivningen på området.

2.   Grænseoverskridende overførsel af emballageaffald skal finde sted i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 (4), Rådets forordning (EF) nr. 1420/1999 (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999 (6).

3.   Emballageaffald, der produceres i en anden medlemsstat eller uden for Fællesskabet, og som sendes til nyttiggørelse eller genanvendelse i en medlemsstat, regnes ikke som nyttiggjort eller genanvendt i den medlemsstat, som emballageaffaldet er sendt til.

Artikel 5

1.   Vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald måles ved emballageaffaldets naturlige vandindhold svarende til vandindholdet i tilsvarende emballage, der sendes på markedet.

Måledata for vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald korrigeres, hvis affaldets vandindhold jævnligt er væsentligt anderledes end i emballage, der sendes på markedet, og hvis der derved er risiko for betydelig over- eller undervurdering af nyttiggørelses- eller genanvendelsesprocenter for emballage.

Korrektionerne foretages kun undtagelsesvis, og kun hvis der ligger særlige klimaforhold eller andre forhold til grund.

Væsentlige korrektioner anføres i beskrivelserne af, hvordan dataene er fremkommet, jf. artikel 7.

2.   Andre materialer end emballagematerialer, som bliver indsamlet sammen med emballageaffald, skal, så vidt det er praktisk muligt, ikke indgå i vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald.

Data for vægten af nyttiggjort eller genanvendt emballageaffald korrigeres, hvis andre materialer end emballagematerialer i det affald, der sendes til den egentlige nyttiggørelses- eller genanvendelsesproces, giver risiko for betydelig over- eller undervurdering af nyttiggørelses- eller genanvendelsesprocenter for emballage.

Der korrigeres ikke for små mængder af andre materialer end emballagematerialer og eller for forureninger, som hyppigt forekommer i emballageaffald.

Væsentlige korrektioner anføres i beskrivelserne af, hvordan dataene er fremkommet, jf. artikel 7.

Artikel 6

Artikel 3, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på forbrænding af emballageaffald i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse.

Artikel 7

Medlemsstaterne udfylder årligt datatabellerne i bilaget og sender dem elektronisk til Kommissionen.

Tabellerne skal dække hele kalenderåret og skal sendes til Kommissionen senest 18 måneder efter udgangen af det pågældende år, jf. dog bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (7).

Kommissionen stiller disse data til rådighed på et offentligt netsted.

Medlemsstaterne sender sammen med de udfyldte tabeller en fyldestgørende beskrivelse af, hvordan dataene er fremkommet. Der gøres samtidig rede for eventuelt foretagne skøn.

Artikel 8

Medlemsstaterne kan ud over de udfyldte tabeller på frivilligt grundlag give eventuelle yderligere oplysninger om emballage og emballageaffald.

Sådanne data kan omfatte:

a)

data om produktion, eksport og import af tom emballage

b)

data om genbrugsemballage

c)

specifikke emballagedelfraktioner, f.eks. kompositemballage

d)

koncentrationerne af tungmetaller i emballage, som omhandlet i artikel 11 i direktiv 94/62/EF, og indholdet af skadelige og andre farlige stoffer og materialer, som omhandlet i bilag II, punkt 1, tredje led, til direktiv 94/62/EF

e)

emballageaffald, der betragtes som farligt som følge af forurening med det indeholdte produkt, som omhandlet i Rådets direktiv 91/689/EØF (8) og Kommissionens beslutning 2000/532/EF (9).

Artikel 9

Medlemsstaterne indsender dataene ved hjælp af skemaerne i bilaget, første gang for dataåret 2003.

Artikel 10

Beslutning 97/138/EF ophæves.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2004/12/EF (EUT L 47 af 18.2.2004, s. 26).

(2)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 22.

(3)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

(4)  EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1.

(5)  EFT L 166 af 1.7.1999, s. 6.

(6)  EFT L 185 af 17.7.1999, s. 1.

(7)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1.

(8)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(9)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.


BILAG

TABEL 1

Mængder af emballageaffald, der er produceret i medlemsstaten og nyttiggjort eller forbrændt i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse i eller uden for medlemsstaten

(ton)

Materiale

Produceret emballageaffald

Nyttiggjort eller forbrændt i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse ved

Genanvendelse af materialer

Andre former for genanvendelse

Genanvendelse i alt

Energiudnyttelse

Andre former for nyttiggørelse

Forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

Samlet nyttiggørelse og forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Glas

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir og pap

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Træ

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hvide felter: Skal udfyldes. Der kan foretages skøn, men de skal bygge på empiriske data, og der skal være gjort rede for dem i metodebeskrivelsen.

2.

Lyse felter: Skal udfyldes, men grove skøn er acceptable. Sådanne skøn skal der være gjort rede for i metodebeskrivelsen.

3.

Mørke felter: Kan udfyldes.

4.

I forbindelse med denne beslutning skal oplysningerne om genanvendelse af materialer, for så vidt angår plast, omfatte alt materiale, der genoparbejdes til plast.

5.

I kolonne (c) anføres alle former for genanvendelse, herunder organisk genanvendelse, men ikke genanvendelse af materialer.

6.

Kolonne (d) skal være summen af kolonne (b) og (c).

7.

I kolonne (f) anføres alle former for nyttiggørelse, men ikke genanvendelse og energiudnyttelse.

8.

Kolonne (h) skal være summen af kolonne (d), (e), (f) og (g).

9.

Kolonne (h)/(a): procenten for nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

10.

Kolonne (d)/(a): genanvendelsesprocent, som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.

11.

Dataene for træ benyttes ikke til evaluering af, om det mål på mindst 15 vægtprocent for hvert emballagemateriale, som er anført i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 94/62/EF som ændret ved direktiv 2004/12/EF, er nået.


TABEL 2

Mængder af emballageaffald, som er sendt til andre medlemsstater eller eksporteret til lande uden for Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

(ton)

Materiale

Emballageaffald, som er sendt til andre medlemsstater eller eksporteret til lande uden for Fællesskabet med henblik på

Genanvendelse af materialer

Andre former for genanvendelse

Energiudnyttelse

Andre former for nyttiggørelse

Forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

Glas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Papir og pap

 

 

 

 

 

Metal

Aluminium

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

Træ

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

1.

Dataene i tabellen vedrører kun de mængder, der skal opgøres i henhold til direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. De udgør en delmængde af de data, der er opført i tabel 1. Tabellen er kun til orientering.

2.

Lyse felter: Skal udfyldes, men grove skøn er acceptable. Sådanne skøn skal der være gjort rede for i metodebeskrivelsen.

3.

Mørke felter: Kan udfyldes.

4.

I forbindelse med denne beslutning skal oplysningerne om genanvendelse af materialer, for så vidt angår plast, omfatte alt materiale, der genoparbejdes til plast.


TABEL 3

Mængder af emballageaffald, som er produceret i andre medlemsstater eller importeret fra lande uden for Fællesskabet og sendt til medlemsstaten med henblik på nyttiggørelse eller forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

(ton)

Materiale

Emballageaffald, som er produceret i andre medlemsstater eller importeret fra lande uden for Fællesskabet og sendt til medlemsstaten med henblik på

Genanvendelse af materialer

Andre former for genanvendelse

Energiudnyttelse

Andre former for nyttiggørelse

Forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse

Glas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Papir og pap

 

 

 

 

 

Metal

Aluminium

 

 

 

 

 

Stål

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

Træ

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

1.

Dataene i tabellen er kun til orientering. De indgår ikke i tabel 1 og kan heller ikke benyttes i forbindelse med den pågældende medlemsstats opfyldelse af mål.

2.

Mørke felter: Kan udfyldes.

3.

I forbindelse med denne beslutning skal oplysningerne om genanvendelse af materialer, for så vidt angår plast, omfatte alt materiale, der genoparbejdes til plast.


Top