EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:244:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 244, 27. června 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 244

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
27. června 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2022/C 244/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2022/C 244/02

Pokračování soudní činnosti mezi dny 1. a 15. zářím 2022

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2022/C 244/03

Spojené věci C-451/19 a C-532/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. května 2022 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španělsko) – Subdelegación del Gobierno en Toledo v. XU (C-451/19), QP (C-532/19) („Řízení o předběžné otázce – Článek 20 SFEU – Občanství Evropské unie – Občan Unie, který nikdy nevyužil práva volného pohybu – Žádost o pobytovou kartu rodinného příslušníka, který je státním příslušníkem třetí země – Zamítnutí – Povinnost občana Unie mít dostatečné prostředky – Povinnost manželů žít společně – Nezletilé dítě, které je občanem Unie – Vnitrostátní právní předpisy a praxe – Skutečné využití podstatné části práv přiznaných státním příslušníkům Unie – Zbavení“)

3

2022/C 244/04

Věc C-54/20 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. května 2022 – Evropská komise v. Stefano Missir Mamachi di Lusignano a další („Kasační opravný prostředek – Veřejná služba – Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie založená na nesplnění povinnosti orgánu zajistit ochranu svých úředníků – Delegace Evropské komise v Maroku – Zavražděný úředník – Nemajetková újma, kterou utrpěl bratr a sestra úředníka – Opravný prostředek – Články 270, 268 a 340 SFEU – Služební řád úředníků Evropské unie – Články 40, 42b, 55a, 73, 90 a 91 – Pojem ‚osoba, na kterou se vztahuje služební řád‘ – Odůvodnění“)

4

2022/C 244/05

Věc C-83/20: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 5. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – BPC Lux 2 Sàrl a další v. Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2014/59/EU – Bankovní unie – Ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků – Články 36, 73 a 74 – Ochrana akcionářů a věřitelů – Částečné provedení před uplynutím lhůty k provedení – Postupné provedení – Listina základních práv Evropské unie – Článek 17 odst. 1 – Právo na vlastnictví“)

4

2022/C 244/06

Věc C-265/20: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – FN v. Universiteit Antwerpen a další („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Částečný pracovní úvazek – Směrnice 97/81/ES – Rámcová dohoda UNICE, CEEP a EKOS o částečném pracovním úvazku – Ustanovení 4 bod 1 – Zásada zákazu diskriminace – Akademičtí pracovníci na částečný úvazek – Automatické jmenování na dobu neurčitou vyhrazené pro akademické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost na plný úvazek – Výpočet procentního podílu práce na plný úvazek, kterému odpovídá práce na částečný úvazek – Absence požadavků“)

5

2022/C 244/07

Věc C-405/20: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 5. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – EB, JS, DP v. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Článek 157 SFEU – Protokol (č. 33) – Rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – Směrnice 2006/54/ES – Článek 5 písm. c) a článek 12 – Zákaz nepřímé diskriminace na základě pohlaví – Systém sociálního zabezpečení pracovníků použitelný po datu stanoveném v tomto protokolu a článku 12 – Starobní důchody úředníků – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví roční valorizaci starobních důchodů – Degresivní valorizace v závislosti na výši starobního důchodu, přičemž nad určitou výši se valorizace neprovádí vůbec – Odůvodnění“)

6

2022/C 244/08

Věc C-410/20: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de La Coruña – Španělsko) – Banco Santander, SA v. J.A.C., M.C.P.R. („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2014/59/EU – Řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků – Obecné zásady – Článek 34 odst. 1 – Rekapitalizace z vnitřních zdrojů – Účinky – Článek 53 odst. 1 a 3 – Odpis kapitálových nástrojů – Článek 60 odst. 2 první pododstavec písm. b) a c) – Články 73 až 75 – Ochrana práv akcionářů a věřitelů – Směrnice 2003/71/ES – Prospekt zveřejňovaný při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování – Článek 6 – Nesprávná informace v prospektu – Žaloba na náhradu škody podaná po přijetí rozhodnutí o řešení krize – Žaloba na prohlášení neplatnosti smlouvy o nabytí akcií podaná proti univerzálnímu právnímu nástupci úvěrové instituce, jež je předmětem rozhodnutí o řešení krize“)

7

2022/C 244/09

Věc C-453/20: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře – Česká republika) – CityRail, a.s. v. Správa železnic, státní organizace („Řízení o předběžné otázce – Článek 267 SFEU – Pojem ‚soud‘ – Strukturální a funkční kritéria – Výkon soudních nebo správních funkcí – Směrnice 2012/34/EU – Články 55 a 56 – Jediný vnitrostátní regulační subjekt pro železniční odvětví – Nezávislý odvětvový regulační orgán – Oprávnění jednat z moci úřední – Sankční pravomoc – Rozhodnutí, proti kterým lze podat žalobu – Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“)

8

2022/C 244/10

Věc C-525/20: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Association France Nature Environnement v. Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire („Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Směrnice 2000/60/ES – Rámec pro činnost Evropské unie v oblasti vodní politiky – Článek 4 odst. 1 písm. a) – Environmentální cíle týkající se povrchových vod – Povinnost členských států neschválit program nebo projekt, který může vést ke zhoršení stavu útvaru povrchové vody – Pojem ‚zhoršení‘ stavu útvaru povrchové vody – Článek 4 odst. 6 a 7 – Výjimky ze zákazu zhoršení – Podmínky – Program nebo projekt, který má na stav útvaru povrchové vody dočasné krátkodobé dopady bez dlouhodobých důsledků“)

8

2022/C 244/11

Věc C-714/20: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Venezia – Itálie) – U.I. Srl v. Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia („Řízení o předběžné otázce – Celní unie – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 201 – Osoby povinné odvést daň – DPH při dovozu – Celní kodex Unie – Nařízení (EU) č. 952/2013 – Článek 77 odstavec 3 – Společná a nerozdílná odpovědnost nepřímého celního zástupce a dovážející společnosti – Cla“)

9

2022/C 244/12

Věc C-638/21: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 28. dubna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresného súdu Prešov – Slovensko) – Rozhlas a televízia Slovenska v. CI („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13/EHS – Oblast působnosti – Právní vztah mezi vnitrostátní vysílací organizací a fyzickou osobou, která je povinna hradit poplatek za vysílání – Zjevná nepřípustnost“)

10

2022/C 244/13

Věc C-652/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 – León (Španělsko) dne 22. října 2021 – ACNC v. Unicaja Banco, SA

10

2022/C 244/14

Věc C-65/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. února 2022 Industria de Diseño Textil SA (Inditex) proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 1. prosince 2021 ve věci T-467/20, Inditex v. EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

11

2022/C 244/15

Věc C-113/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 17. února 2022 – DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v. Tesorería General de la Seguridad Social

11

2022/C 244/16

Věc C-124/22 P: Kasační opravný prostředek podaný Zoï Apostolopoulou a Anastasiou Apostolopoulou-Chrysanthaki dne 21. února 2022 proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 21. prosince 2021 ve spojených věcech T-721/18 a T-81/19, Apostolopoulou a Apostolopoulou-Chrysanthaki v. Komise

12

2022/C 244/17

Věc C-160/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. března 2022 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 21. prosince 2021 ve věci T-795/19, HB v. Evropská komise

14

2022/C 244/18

Věc C-161/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. března 2022 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 21. prosince 2021 ve věci T-796/19, HB v. Evropská komise

15

2022/C 244/19

Věc C-173/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. března 2022 MG proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 21. prosince 2021 ve věci T-573/20, MG v. Evropská investiční banka

15

2022/C 244/20

Věc C-202/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível da Maia (Portugalsko) dne 15. března 2022 – WH, NX v. TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA

16

2022/C 244/21

Věc C-215/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. března 2022 – Research Consorzio Stabile Scarl, samostatně a jako zmocněnec zřizovaného dočasného sdružení podniků (Research-Cisa) a další v. Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa a další

17

2022/C 244/22

Věc C-216/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Sigmaringen (Německo) dne 23. března 2022 – A.A. v. Spolková republika Německo

18

2022/C 244/23

Věc C-222/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 29. března 2022 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

19

2022/C 244/24

Věc C-244/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 6. dubna 2022 – NG v. Mara-Tóni Bt.

19

2022/C 244/25

Věc C-262/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. dubna 2022 QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW, QX proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 9. února 2022 ve věci T-868/16, QI a další v. Komise a ECB

20

2022/C 244/26

Věc C-278/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upravni sud u Zagrebu (Chorvatsko) dne 22. dubna 2022 – ANTERA d.o.o. v. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

20

2022/C 244/27

Věc C-279/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 22. dubna 2022 – CH v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

 

Tribunál

2022/C 244/28

Věc T-242/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Giant Electric Vehicle Kunshan v. Komise („Dumping – Dovoz jízdních kol, s podporou šlapání, s pomocným elektrickým motorem pocházejících z Číny – Konečné antidumpingové clo – Prováděcí nařízení (EU) 2019/73 – Zjišťování újmy – Článek 3 odst. 2, 3 a 6 nařízení (EU) 2016/1036 – Výpočet cenového podbízení – Příčinná souvislost“)

23

2022/C 244/29

Věc T-243/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Giant Electric Vehicle Kunshan v. Komise („Subvence – Dovoz jízdních kol, s podporou šlapání, s pomocným elektrickým motorem pocházejících z Číny – Konečné vyrovnávací clo – Prováděcí nařízení (EU) 2019/72 – Zjišťování újmy – Článek 8 odst. 1, 2 a 5 nařízení (EU) 2016/1037 – Výpočet cenového podbízení – Příčinná souvislost“)

23

2022/C 244/30

Věc T-4/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii v. Komise („Rozhodčí doložka – Grantová dohoda uzavřená v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013) – Způsobilé náklady – Žádost o vrácení – Finanční audit – Šetření úřadu OLAF – Konflikt zájmů z důvodu rodinných nebo citových vazeb – Zásada ochrany dobré víry – Zásada zákazu diskriminace na základě rodinného stavu – Legitimní očekávání – Žaloba na neplatnost – Oznámení o dluhu – Akty, jež jsou neoddělitelné od smlouvy – Akt, který nemůže být předmětem žaloby – Právo na účinný opravný prostředek k soudu – Nepřípustnost“)

24

2022/C 244/31

Věc T-327/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Group Nivelles v. EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Sprchový odtokový žlab) („(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující sprchový odtokový žlab – Starší (průmyslový) vzor předložený po podání návrhu na prohlášení neplatnosti – Článek 28 odst. 1 písm. b) bod v) nařízení (ES) č. 2245/2002 – Posuzovací pravomoc odvolacího senátu – Oblast působnosti – Článek 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 – Ústní řízení a důkazní prostředky – Články 64 a 65 nařízení č. 6/2002 – Důvod neplatnosti – Individuální povaha – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 – Identifikace staršího (průmyslového) vzoru – (Průmyslový) vzor starší jako celek – Určení znaků zpochybněného (průmyslového) vzoru – Celkové srovnání“)

25

2022/C 244/32

Věc T-516/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. dubna 2022 – Mandelay v. EUIPO – Qx World (QUEST 9) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie QUEST 9 – Starší slovní ochranná známka Evropské unie QUEX – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 94 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Články 95 a 97 nařízení 2017/1001“)

25

2022/C 244/33

Věc T-568/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. dubna 2022 – MF v. eu-LISA („Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Pracovní místo vyžadující osvědčení o bezpečnostní prověrce – Odmítnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu vydat osvědčení – Rozvázání smlouvy – Nepožádání o vyslechnutí – Právo být vyslechnut ve smyslu čl. 11 odst. 5 písm. b) rozhodnutí 2015/444“)

26

2022/C 244/34

Věc T-735/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. dubna 2022 – Planistat Europe a Charlot v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost – Případ ‚Eurostat‘ – Externí vyšetřování OLAF – Předání informací, které se týkají skutečností, jež by mohly vést k trestnímu stíhání, vnitrostátním soudním orgánům před skončením vyšetřování – Podání trestního oznámení Komisí před skončením vyšetřování – Vnitrostátní trestní řízení – Definitivní zastavení vyšetřování – Neexistence dostatečně závažného porušení právní normy přiznávající práva jednotlivcům“)

27

2022/C 244/35

Věc T-57/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. dubna 2022 – Maďarsko v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Povinnost zvýšit počet kontrol na místě – Článek 35 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 – Právní síla pracovních dokumentů Komise – Způsob výpočtu zvýšení míry kontrol na místě“)

27

2022/C 244/36

Věc T-103/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Boshab v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zařazení na seznamy a ponechání na seznamech – Nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

28

2022/C 244/37

Věc T-104/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Kande Mupompa v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zařazení na seznamy a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

29

2022/C 244/38

Věc T-105/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Kanyama v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zařazení na seznamy a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

29

2022/C 244/39

Věc T-106/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Kazembe Musonda v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zařazení na seznamy a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

30

2022/C 244/40

Věc T-107/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Amisi Kumba v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zařazení na seznamy a ponechání na seznamech – Nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

31

2022/C 244/41

Věc T-108/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Ilunga Luyoyo v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání žalobcova jména na seznamech dotčených osob – Důkaz o opodstatněnosti zařazení na seznamy a ponechání na seznamech – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

31

2022/C 244/42

Věc T-109/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Mutondo v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zápisu a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

32

2022/C 244/43

Věc T-110/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Kampete v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zápisu a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

33

2022/C 244/44

Věc T-112/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Numbi v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zápisu a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

33

2022/C 244/45

Věc T-119/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Ramazani Shadary v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zápisu a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

34

2022/C 244/46

Věc T-120/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Ruhorimbere v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Konžské demokratické republice – Zmrazení finančních prostředků – Omezení vstupu na území členských států – Ponechání jména žalobce na seznamech dotčených osob – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zápisu a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření“)

35

2022/C 244/47

Věc T-181/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – LG Electronics v. EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie SmartThinQ – Starší národní obrazová ochranná známka SMARTTHING – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Překlad seznamu výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka, do jednacího jazyka – Řádné užívání starší ochranné známky“)

35

2022/C 244/48

Věc T-210/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. dubna 2022 – Vintae Luxury Wine Specialists v. EUIPO – R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie LOPEZ DE HARO – Starší slovní ochranná známka Evropské unie LOPEZ DE HEREDIA – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

36

2022/C 244/49

Věc T-506/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. dubna 2022 – Saure v. Komise („Přístup k dokumentům – Nařízení Rady (ES) č. 1049/2001 – Smlouvy uzavřené jménem členských států na dodávky vakcín proti nemoci COVID-19 – E-maily s pozvánkou na zasedání řídícího výboru – Částečné odmítnutí přístupu – Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce – Chybějící potřeba přenosu osobních údajů pro zvláštní účel ve veřejném zájmu – Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1725“)

37

2022/C 244/50

Věc T-680/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. dubna 2022 – Funline International v. EUIPO (AMSTERDAM POPPERS) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie AMSTERDAM POPPERS – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka, která je v rozporu s veřejným pořádkem – Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/1001 – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 2017/1001 – Rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 3 nařízení 2017/1001“)

37

2022/C 244/51

Věc T-182/22: Žaloba podaná dne 11. dubna 2022 – Deutsche Bank a další v. ECB

38

2022/C 244/52

Věc T-205/22: Žaloba podaná dne 15. dubna 2022 – Naass a Sea Watch v. Frontex

39

2022/C 244/53

Věc T-227/22: Žaloba podaná dne 27. dubna 2022 – Cylus Cyber Security v EUIPO – Cylance (CYLUS)

39

2022/C 244/54

Věc T-240/22: Žaloba podaná dne 2. května 2022 – Lacapelle v. Parlament

40

2022/C 244/55

Věc T-241/22: Žaloba podaná dne 2. května 2022 – Juvin v. Parlament

40

2022/C 244/56

Věc T-243/22: Žaloba podaná dne 3. května 2022 – Pšonka v. Rada

41

2022/C 244/57

Věc T-244/22: Žaloba podaná dne 3. května 2022 – Pšonka v. Rada

42

2022/C 244/58

Věc T-248/22: Žaloba podaná dne 6. května 2022 – Mordašov v. Rada

42

2022/C 244/59

Věc T-249/22: Žaloba podaná dne 6. května 2022 – Ponomarenko v. Rada

43

2022/C 244/60

Věc T-250/22: Žaloba podaná dne 6. května 2022 – Indetec v. Komise a další

44

2022/C 244/61

Věc T-252/22: Žaloba podaná dne 9. května 2022 – Timčenko v. Rada

45

2022/C 244/62

Věc T-254/22: Žaloba podaná dne 10. května 2022 – „ANITA“ Grzegorz Mordalski v. EUIPO – Anita Food (ANITA)

46

2022/C 244/63

Věc T-260/22: Žaloba podaná dne 12. května 2022 – Freixas Montpelt a další v. Výbor regionů

47

2022/C 244/64

Věc T-264/22: Žaloba podaná dne 13. května 2022 – Suicha v. EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI)

47


CS

 

Top