EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 340, 19. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 340

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
19. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1286/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 193/2007, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, a nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2008 ze dne 18. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1288/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1289/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty (1)

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1290/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako doplňkové látky (1)

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2008 ze dne 18. prosince 2008 o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 (1)

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1292/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky (1)

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1293/2008 ze dne 18. prosince 2008, o povolení nového užití Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky (1)

38

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1294/2008 ze dne 18. prosince 2008 o změně nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)

41

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (kodifikované znění)

45

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (kodifikované znění)

57

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku (1)

71

 

*

Směrnice Komise 2008/124/ES ze dne 18. prosince 2008 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (kodifikované znění) (1)

73

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) (1)

76

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, kterým se zavádí akční program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (1)

83

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/960/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (oznámeno pod číslem K(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (oznámeno pod číslem K(2008) 8218)  (1)

112

 

 

2008/962/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 8442)  (1)

115

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top