EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 340, 19 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 340

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1286/2008 на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 193/2007 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от Индия и за изменение на Регламент (ЕО) № 192/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от, inter alia, Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1287/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент (ЕО) № 1288/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами (1)

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1290/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за разрешаване на препаратите от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) като фуражна добавка (1)

20

 

*

Регламент (ЕО) № 1291/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за одобряване на програмите за контрол на салмонела в някои трети страни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за изброяване на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците в някои трети страни и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 (1)

22

 

*

Регламент (ЕО) № 1292/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за разрешаване на Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol и Ecobiol plus) като фуражна добавка (1)

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1293/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година относно разрешаването на ново използване на Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 и Levucell SC10 ME) като фуражна добавка (1)

38

 

*

Регламент (ЕО) № 1294/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (1)

41

 

*

Регламент (ЕО) № 1295/2008 на Комисията от 18 декември 2008 r. относно вноса на хмел от трети страни (кодифицирана версия)

45

 

*

Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (кодифицирана версия)

57

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/123/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложения II и VII от нея към техническия прогрес (1)

71

 

*

Директива 2008/124/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година относно ограничаване на търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или „сертифицирани семена“ (кодифицирана версия) (1)

73

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и търговията (MEETS) (1)

76

 

*

Решение № 1298/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за приемане на програмата за действие „Еразмус Мундус“ 2009—2013 г. за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети държави (1)

83

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/960/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 декември 2008 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (нотифицирано под номер C(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за използване на националните счетоводни стандарти на някои трети държави и на Международните стандарти за финансово отчитане от емитенти на ценни книжа от трети държави при изготвянето на техните консолидирани финансови отчети (нотифицирано под номер C(2008) 8218)  (1)

112

 

 

2008/962/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Решения 2001/405/ЕО, 2002/255/ЕО, 2002/371/ЕО, 2002/740/ЕО, 2002/741/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти (нотифицирано под номер C(2008) 8442)  (1)

115

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top