EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 340, 2008. gada 19. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 340

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 19. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1286/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 193/2007, ar ko piemēro galīgo kompensācijas maksājumu dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalātu importam, un groza Regulu (EK) Nr. 192/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu, inter alia, Indijas izcelsmes polietilēntereftalātu importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1287/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1288/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1289/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar prospektiem un reklāmu (1)

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1290/2008 (2008. gada 18. decembris) par atļauju kā barības piedevu lietot preparātu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) un Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (1)

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1291/2008 (2008. gada 18. decembris) par salmonellu kontroles programmas apstiprināšanu dažās trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un par putnu gripas uzraudzības programmu sarakstu dažās trešās valstīs, un grozījumiem Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā (1)

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1292/2008 (2008. gada 18. decembris) par atļauju kā barības piedevu lietot Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol un Ecobiol plus) (1)

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1293/2008 (2008. gada 18. decembris) par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 un Levucell SC10 ME) kā barības piedevas jaunam lietojumam (1)

38

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1294/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

41

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1295/2008 (2008. gada 18. decembris) par apiņu importu no trešām valstīm (Kodificēta versija)

45

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1296/2008 (2008. gada 18. decembris) kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē (Kodificēta versija)

57

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/123/EK (2008. gada 18. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un VII pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (1)

71

 

*

Komisijas Direktīva 2008/124/EK (2008. gada 18. decembris), ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā “bāzes sēklas” vai “sertificētas sēklas” (Kodificēta versija) (1)

73

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1297/2008/EK (2008. gada 16. decembris) par Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas (EUTSM) programmu (1)

76

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1298/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko izveido rīcības programmu Erasmus Mundus (2009.–2013. gads), kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (1)

83

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/960/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. decembris), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu un uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. decembris) par noteiktu trešo valstu grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ko izmanto trešo valstu vērtspapīru emitenti, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8218)  (1)

112

 

 

2008/962/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumus 2001/405/EK, 2002/255/EK, 2002/371/EK, 2002/740/EK, 2002/741/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esību Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8442)  (1)

115

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top