EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 340, 19 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 340

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1286/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 193/2007 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien och om ändring av förordning (EG) nr 192/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bl.a. Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1288/2008 av den 18 december 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1289/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1290/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av ett preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) och Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) som fodertillsats (1)

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av kontrollprogram för salmonella i vissa tredjeländer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003, om förtecknande av program för övervakning av aviär influensa i vissa tredjeländer och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 (1)

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1292/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol och Ecobiol plus) som fodertillsats (1)

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1293/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 och Levucell SC10 ME) som fodertillsats (1)

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1294/2008 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import (1)

41

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland (kodifierad version)

45

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1296/2008 av den 18 december 2008 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (kodifierad version)

57

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/123/EG av den 18 december 2008 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna II och VII till den tekniska utvecklingen (1)

71

 

*

Kommissionens direktiv 2008/124/EG av den 18 december 2008 om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde” (kodifierad version) (1)

73

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1297/2008/EG av den 16 december 2008 om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) (1)

76

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1298/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (1)

83

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/960/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2008 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) [delgivet med nr K(2008) 7820]

99

 

 

2008/961/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar [delgivet med nr K(2008) 8218]  (1)

112

 

 

2008/962/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2008 om ändring av besluten 2001/405/EG, 2002/255/EG, 2002/371/EG, 2002/740/EG, 2002/741/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2008) 8442]  (1)

115

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top