EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:066:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 66, 21. února 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 66

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
21. února 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2016–2017
Dílčí zasedání 27. a 28. dubna 2016
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 190, 15.6.2017 .
Přijaté texty ze dne 28. dubna 2016, které se týkají udělení absolutoria za plnění rozpočtu 2014, byly uveřejněny v  Úř. věst. L 246, 14.9.2016 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek, 28. dubna 2016

2018/C 66/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o ochraně nejvlastnějšího zájmu dítěte v celé EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (2016/2575(RSP))

2

2018/C 66/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2014 (2015/2127(INI))

6

2018/C 66/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o útocích na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (2016/2662(RSP))

17

2018/C 66/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014–2015 (2015/2287(INI))

23

2018/C 66/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU (2015/2094(INI))

30

2018/C 66/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (2015/2007(INI))

44


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek, 28. dubna 2016

2018/C 66/07

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (2015/2339(IMM))

57


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Čtvrtek, 28. dubna 2016

2018/C 66/08

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

59

2018/C 66/09

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

60

2018/C 66/10

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatské republiky k úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

61

2018/C 66/11

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

62

2018/C 66/12

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

64

2018/C 66/13

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

66

2018/C 66/14

P8_TA(2016)0146
Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TC1-COD(2013)0314
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. dubna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014

68


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top