Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:066:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 66, 2018. gada 21. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 66

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 21. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

 

EIROPAS PARLAMENTS
2016.–2017. GADA SESIJA
2016. gada 27. un 28. aprīļa sēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 190, 15.6.2017 .
2016. gada 28. aprīļa pieņemtie teksti par 2014. gada budžeta izpildes apstiprināšanu publicēti OV L 246, 14.9.2016 .
PIEŅEMTIE TEKSTI

1


 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīļa

2018/C 66/01

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par bērna interešu aizsardzību Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem (2016/2575(RSP))

2

2018/C 66/02

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2014. gada pārskats (2015/2127(INI))

6

2018/C 66/03

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par uzbrukumiem slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu (2016/2662(RSP))

17

2018/C 66/04

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā (2015/2287(INI))

23

2018/C 66/05

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par mājsaimniecībās nodarbinātām sievietēm un aprūpētājām Eiropas Savienībā (2015/2094(INI))

30

2018/C 66/06

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija par dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšanu digitālajā laikmetā (2015/2007(INI))

44


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīļa

2018/C 66/07

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti (2015/2339(IMM))

57


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīļa

2018/C 66/08

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

59

2018/C 66/09

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

60

2018/C 66/10

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas Republikas pievienošanos 1997. gada 18. decembra Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

61

2018/C 66/11

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

62

2018/C 66/12

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

64

2018/C 66/13

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

66

2018/C 66/14

P8_TA(2016)0146
Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I
Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TC1-COD(2013)0314
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 28. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/… par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014

68


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

***

Piekrišanas procedūra

**I

Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums

**II

Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums

***III

Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir atkarīgs no akta projektā ierosinātā juridiskā pamata.)

Parlamenta grozījumi:

Jaunais teksts ir norādīts treknā slīprakstā . Svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌vai svītrojumu. Aizstātās vietas norādītas, iezīmējot jauno tekstu treknā slīprakstā un dzēšot vai svītrojot tekstu, kurš tiek aizstāts.

LV

 

Top