Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:066:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 66, 21 lutego 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 66

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
21 lutego 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2016–2017
Posiedzenia 27 i 28 kwietnia 2016 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 190 z 15.6.2017 .
Teksty przyjęte w dniu 28 kwietnia 2016 r. dotyczące absolutoriów z wykonania budżetu za rok 2014 zostały opublikowane w  Dz.U. L 246 z 14.9.2016 .
TEKSTY PRZYJĘTE

1


 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski

 

Czwartek, 28 kwietnia 2016 r.

2018/C 66/01

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dobra dziecka w całej UE na podstawie petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (2016/2575(RSP))

2

2018/C 66/02

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (2015/2127(INI))

6

2018/C 66/03

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ataków na szpitale i szkoły, stanowiących pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (2016/2662(RSP))

17

2018/C 66/04

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015 (2015/2287(INI))

23

2018/C 66/05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie kobiet wykonujących pracę domową i opiekuńczą w UE (2015/2094(INI))

30

2018/C 66/06

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej (2015/2007(INI))

44


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Czwartek, 28 kwietnia 2016 r.

2018/C 66/07

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Bolesława G. Piechy (2015/2339(IMM))

57


 

III   Akty przygotowawcze

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

Czwartek, 28 kwietnia 2016 r.

2018/C 66/08

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

59

2018/C 66/09

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

60

2018/C 66/10

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Republiki Chorwacji do Konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

61

2018/C 66/11

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

62

2018/C 66/12

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

64

2018/C 66/13

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

66

2018/C 66/14

P8_TA(2016)0146
Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i umowach finansowych (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TC1-COD(2013)0314
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

68


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki Parlamentu:

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą . Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

PL

 

Top