Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:066:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 66, 21. februar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 66

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
21. februar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2016-2017
Mødeperioden fra den 27. til den 28. april 2016
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 190 af 15.6.2017 .
De vedtagne tekster af 28. april 2016 om decharge for regnskabsåret 2014 er offentliggjort i EUT L 246 af 14.9.2016 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Torsdag den 28. april 2016

2018/C 66/01

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (2016/2575(RSP))

2

2018/C 66/02

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) — Årsberetning for 2014 (2015/2127(INI))

6

2018/C 66/03

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP))

17

2018/C 66/04

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 (2015/2287(INI))

23

2018/C 66/05

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (2015/2094(INI))

30

2018/C 66/06

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (2015/2007(INI))

44


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Torsdag den 28. april 2016

2018/C 66/07

Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (2015/2339(IMM))

57


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Torsdag den 28. april 2016

2018/C 66/08

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12227/2014 — C8-0035/2015 — 2014/0134(NLE))

59

2018/C 66/09

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12265/2014 — C8-0102/2015 — 2014/0187(NLE))

60

2018/C 66/10

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Republikken Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 18. december 1997 om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union (COM(2015)0556 — C8-0376/2015 — 2015/0261(NLE))

61

2018/C 66/11

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (10578/1/2015 — C8-0415/2015 — 2013/0014(COD))

62

2018/C 66/12

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) (10579/1/2015 — C8-0416/2015 — 2013/0015(COD))

64

2018/C 66/13

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) (10580/1/2015 — C8-0417/2015 — 2013/0016(COD))

66

2018/C 66/14

P8_TA(2016)0146
Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))
P8_TC1-COD(2013)0314
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

68


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i  fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top