EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 067, 6. březen 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.067.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 67

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
6. března 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

493. plenární zasedání ve dnech 16. a 17. října 2013

2014/C 067/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Zapojení soukromého sektoru do rozvojového rámce na období po roce 2015 (průzkumné stanovisko)

1

2014/C 067/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace (průzkumné stanovisko)

6

2014/C 067/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci – jak občanům ze všech členských států Unie umožnit účast v EVHAC a vyzvat je k ní (průzkumné stanovisko na žádost litevského předsednictví)

11

2014/C 067/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Občanství více podporující začlenění a otevřené přistěhovalcům (stanovisko z vlastní iniciativy)

16

2014/C 067/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k udržitelnější spotřebě: životnost průmyslových výrobků a informace pro spotřebitele k obnovení důvěry (stanovisko z vlastní iniciativy)

23

2014/C 067/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora potenciálu růstu evropského pivovarnictví (stanovisko z vlastní iniciativy)

27

2014/C 067/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nelegální přistěhovalectví po moři v evropsko-středomořském regionu (stanovisko z vlastní iniciativy)

32

2014/C 067/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zajištění dovozu základních statků do EU prostřednictvím stávající obchodní politiky EU a souvisejících politik

47

2014/C 067/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Akt o jednotném trhu – stanovení chybějících opatření (dodatkové stanovisko)

53


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

493. plenární zasedání ve dnech 16. a 17. října 2013

2014/C 067/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přidané hodnotě makroregionálních strategií COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

68

2014/C 067/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2012 COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD) a ke sdělení Komise o určení výše škody v žalobách o náhradu škody při porušení článku 101 nebo 102 Smlouvy o fungování Evropské unie C(2013) 3440

83

2014/C 067/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010 COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek jako prostředek modernizace veřejné správy COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Přepracované znění) COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Sociální rozměr hospodářské a měnové unie COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem ke konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Energetické technologie a inovace COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Modré pásmo – jednotný dopravní prostor pro námořní dopravu COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategické zásady udržitelného rozvoje akvakultury v EU COM(2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k těmto návrhům: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 1/2005, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 834/2007, (ES) č. 1099/2009, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, nařízení (EU) č. 1151/2012, (EU) č. […]/2013 a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách) COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice 2009/128/ES a nařízení (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro mikro- a nanoelektronické součásti a systémy COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace. Návrh předkládaný podle článku 31 Smlouvy o Euratomu ke stanovisku Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru COM(2013) 576 DRAFT

183

2014/C 067/40

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy v letech 2014 až 2020 COM(2013) 552 final – 2013/0266 CNS

184


CS

 

Top