EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 067, 6 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.067.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 67

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
6 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

493:e plenarsessionen den 16 och 17 oktober 2013

2014/C 067/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den privata sektorns deltagande i utvecklingsramen för perioden efter 2015” (förberedande yttrande)

1

2014/C 067/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hållbara förändringar i övergångssamhällen”(förberedande yttrande)

6

2014/C 067/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd: att möjliggöra och stimulera deltagande av medborgare i alla EU:s medlemsstater” (förberedande yttrande på begäran av det litauiska ordförandeskapet)

11

2014/C 067/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ett mer inkluderande medborgarskap som står öppet för invandrare” (yttrande på eget initiativ)

16

2014/C 067/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”För en hållbarare konsumtion: industriprodukters livslängd och konsumentupplysning för att återställa förtroendet” (yttrande på eget initiativ)

23

2014/C 067/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Främjande av den europeiska ölindustrins tillväxtpotential” (yttrande på eget initiativ)

27

2014/C 067/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Irreguljär invandring sjövägen i Europa–Medelhavsområdet” (yttrande på eget initiativ)

32

2014/C 067/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att trygga import som är viktig för EU genom EU:s nuvarande handelspolitik och politik på närliggande områden”

47

2014/C 067/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inremarknadsakten – kartläggning av åtgärder som saknas” (tilläggsyttrande)

53


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

493:e plenarsessionen den 16 och 17 oktober 2013

2014/C 067/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond” – COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de makroregionala strategiernas mervärde” – COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet” – COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

68

2014/C 067/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder” – COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport om konkurrenspolitiken 2012” – COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling” – COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser” – COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD) och om ”Meddelande från kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid brott mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt” – C(2013) 3440

83

2014/C 067/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010” – COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel” – COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Genomgående e-upphandling för att modernisera offentlig förvaltning” – COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar” (omarbetning) – COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll” – COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD) och om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll” – COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna” – COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna” – COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension” – COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor” – COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Energiteknik och innovation” – COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG” – COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen: Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart” – COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – 2015 års internationella klimatavtal: Utformningen av den internationella klimatpolitiken efter 2020” – COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Strategiska riktlinjer för en hållbar utveckling av vattenbruket i EU” – COM(2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Grön infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital” – COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet” – COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En EU-strategi för klimatanpassning” — COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [… /2013 ] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll)” – COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD) och om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG” – COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013” – COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för mikro- och nanoelektroniska komponenter och system” – COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte” – COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden” – COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utkast till förslag till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation” Utkast framlagt i enlighet med artikel 31 i Euratomfördraget för yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – COM(2013) 576 final

183

2014/C 067/40

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014–2020” – COM(2013) 552 final – 2013/0266 (CNS)

184


SV

 

Top