EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1530

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu

OJ L 352, 22.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1530/oj

22.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 352/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1530

ze dne 21. října 2020,

kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (3) vyžaduje, aby každý členský stát zřídil vnitrostátní bezpečnostní orgán, který má být pověřen konkrétními úkoly v oblasti bezpečnosti železnic. V souladu s uvedenou směrnicí může být vnitrostátní bezpečnostní orgán orgánem jednostranně zřízeným dotčeným členským státem nebo případně orgánem pověřeným těmito úkoly několika členskými státy s cílem zajistit jednotný bezpečnostní režim.

(2)

Smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři, podepsaná v Canterbury dne 12. února 1986 (dále jen „smlouva z Canterbury“), zřídila mezivládní komisi pro dohled nad veškerými záležitostmi týkajícími se výstavby a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu (dále jen „mezivládní komise“).

(3)

Do konce přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (4) (dále jen „přechodné období“) je mezivládní komise vnitrostátním bezpečnostním orgánem ve smyslu směrnice (EU) 2016/798, který je příslušný pro pevné spojení v Lamanšském průlivu.

(4)

Okamžikem uplynutí přechodného období se mezivládní komise stává orgánem zřízeným na základě mezinárodní dohody mezi členským státem, totiž Francií, a třetí zemí, totiž Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“). Nebude-li v mezinárodní dohodě závazné pro Spojené království stanoveno jinak, nepůjde již o vnitrostátní bezpečnostní orgán podle práva Unie a na část pevného spojení v Lamanšském průlivu spadající do pravomoci Spojeného království se již právo Unie nebude vztahovat.

(5)

S cílem zajištění bezpečného a efektivního provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu je vhodné zachovat mezivládní komisi jakožto jediný bezpečnostní orgán odpovědný za celou tuto infrastrukturu.

(6)

Za tímto účelem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1531 (5) zmocňuje Francii, aby za určitých podmínek vyjednala, podepsala a uzavřela mezinárodní dohodu, kterou se doplní smlouva z Canterbury, podle níž mezivládní komise zůstane jediným bezpečnostním orgánem příslušným pro uplatňování práva Unie na pevné spojení v Lamanšském průlivu.

(7)

V tomto smyslu by měla být zavedena konkrétní pravidla týkající se zvláštních bezpečnostních orgánů, stejně jako povinností dotčeného členského státu přijmout veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, aby bylo právo Unie neustále uplatňováno zvláštním bezpečnostním orgánem, nebo nestane-li se tak, jeho vnitrostátním bezpečnostním orgánem.

(8)

Urovnávání sporů mezi dotčeným členským státem a třetí zemí v oblasti bezpečnosti železnic může vyvolat otázky výkladu práva Unie. Proto by měl mít Soudní dvůr Evropské unie pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách v těchto věcech.

(9)

Směrnice (EU) 2016/798 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajistit po skončení přechodného období bezpečný a efektivní provoz pevného spojení v Lamanšském průlivu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(11)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny směrnice (EU) 2016/798

Směrnice (EU) 2016/798 se mění takto:

1)

V článku 3 se bod 7 nahrazuje tímto:

„7)

„vnitrostátním bezpečnostním orgánem:“

a)

vnitrostátní subjekt pověřený úkoly, které se týkají bezpečnosti železnic podle této směrnice,

b)

jakýkoli subjekt pověřený úkoly uvedenými v písmeni a) více členskými státy s cílem zajistit jednotný bezpečnostní režim,

c)

jakýkoli subjekt pověřený úkoly uvedenými v písmeni a) členským státem a třetí zemí s cílem zajistit jednotný bezpečnostní režim za podmínky, že Unie v tomto smyslu s dotčenou třetí zemí uzavřela smlouvu nebo že takovou smlouvu uzavřel členský stát v souladu se zmocněním, které mu k tomu udělila Unie.“

2)

V článku 16 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.

Nachází-li se jediná technická kontrukce zčásti ve třetí zemi a zčásti v členském státě, může tento členský stát kromě vnitrostátního bezpečnostního orgánu, který je jinak příslušný pro jeho území, a v souladu s čl. 3 bodem 7 písm. c) a s mezinárodní dohodou, která je uzavřena Unií nebo jejíž uzavření Unie povolila, určit také bezpečnostní orgán příslušný konkrétně pro tuto technickou kontrukci a všechny ostatní prvky železniční infrastruktury, které jsou s ní spojeny (dále jen „zvláštní bezpečnostní orgán“). V souladu s uvedenou mezinárodní dohodou může vnitrostátní bezpečnostní orgán dočasně převzít pravomoc nad částí technické kontrukce, která se nachází na území tohoto členského státu.

V souvislosti s mezinárodní dohodou uvedenou v prvním pododstavci přijme dotčený členský stát veškerá opatření, která má podle uvedené mezinárodní dohody k dispozici, aby zajistil, že zvláštní bezpečnostní orgán bude dodržovat použitelná ustanovení práva Unie. Za tímto účelem a pokud to je nezbytné z důvodu bezpečnosti železnic, dotčený členský stát neprodleně využije práva uděleného na základě takové mezinárodní dohody, podle něhož je vnitrostátní bezpečnostní orgán oprávněn převzít výlučnou pravomoc nad tou částí technické kontrukce, která se nachází v uvedeném členském státě.

5.

Pokud spor předložený k rozhodčímu řízení v souladu s mezinárodní dohodou vyvolá otázku výkladu práva Unie, je Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) příslušný rozhodnout o této otázce jako o předběžné otázce na žádost rozhodčího soudu zřízeného k urovnání sporů podle této mezinárodní dohody.

Ustanovení práva Unie, která upravují řízení před Soudním dvorem v souladu s článkem 267 Smlouvy o fungování Evropské Unie, se použijí obdobně na žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce předložené Soudnímu dvoru podle prvního pododstavce tohoto odstavce.

Pokud rozhodčí soud nevyhoví rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vydanému v souladu s prvním pododstavcem, dotčený členský stát neprodleně využije práva, které mu bylo uděleno mezinárodní dohodou a podle něhož je vnitrostátní bezpečnostní orgán oprávněn převzít výlučnou pravomoc nad částí technické kontrukce, která se nachází v uvedeném členském státě.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko ze dne 16. září 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 (dosud nezveřejněný v Úř. věst.) a rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2020.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1531 ze dne 21. října 2020, jímž se Francie zmocňuje sjednat, podepsat a uzavřít mezinárodní dohodu, kterou se doplňuje smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři (viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku).


Top