EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1530

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1530, 21. oktoober 2020, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/798 seoses raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamisega La Manche’i väina püsiühenduse suhtes

OJ L 352, 22.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1530/oj

22.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1530,

21. oktoober 2020,

millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/798 seoses raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamisega La Manche’i väina püsiühenduse suhtes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 (3) kohaselt moodustab iga liikmesriik riikliku ohutusasutuse, kellele usaldatakse raudteeohutusega seotud ülesanded. Vastavalt nimetatud direktiivile võib riiklik ohutusasutus olla asjaomase liikmesriigi poolt loodud asutus või asutus, kellele mitu liikmesriiki on kõnealused ülesanded usaldanud, et tagada ühtne ohutuskord.

(2)

12. veebruaril 1986 Canterburys allkirjastatud Prantsusmaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise lepinguga La Manche’i väina püsiühenduse ehitamise ja käitamise kohta eraõiguslike kontsessionääride poolt (edaspidi „Canterbury leping“) loodi valitsustevaheline komisjon, kes teostab järelevalvet kõigi La Manche’i püsiühenduse ehitamise ja käitamisega seotud küsimuste üle (edaspidi „valitsustevaheline komisjon“).

(3)

Kuni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga (4) ettenähtud üleminekuperioodi (edaspidi „üleminekuperiood“) lõpuni on valitsustevaheline komisjon direktiivi (EL) 2016/798 tähenduses riiklik ohutusasutus, kes vastutab La Manche’i väina püsiühenduse toimimise eest.

(4)

Pärast üleminekuperioodi lõppu muutub valitsustevaheline komisjon asutuseks, mis on loodud rahvusvahelise lepinguga, täpsemalt liikmesriigi, kelleks on Prantsusmaa, ja kolmanda riigi, kelleks on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“), vahelise lepinguga. Kui Ühendkuningriigile siduvas rahvusvahelises lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata pärast üleminekuperioodi lõppu enam liidu õigust La Manche’i väina püsiühenduse selle osa suhtes, mis kuulub Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni alla.

(5)

La Manche’i väina püsiühenduse ohutu ja tõhusa käitamise tagamiseks oleks sobiv, kui valitsustevaheline komisjon jääks ühtseks ohutusasutuseks, kes vastutab kogu kõnealuse taristu eest.

(6)

Selleks lubatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2020/1531 (5) Prantsusmaal teatavatel tingimustel pidada läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu üle, millega täiendatakse Canterbury lepingut, mille kohaselt jääb valitsustevaheline komisjon ühtseks ohutusasutuseks, kes on pädev kohaldama liidu õigust La Manche’i väina püsiühenduse suhtes, ning see leping allkirjastada ja sõlmida.

(7)

Selleks tuleks kehtestada erinormid, mis käsitlevad eriohutusasutusi ning asjaomase liikmesriigi kohustust võtta kõik vajalikud meetmed tagamaks, et eriohutusasutus või selle puudumisel asjaomase liikmesriigi riiklik ohutusasutus kohaldab liidu õigust kogu aeg.

(8)

Asjaomase liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheliste raudteeohutusalaste vaidluste lahendamine võib tekitada küsimusi liidu õiguse tõlgendamisel. Seetõttu tuleks Euroopa Liidu Kohtule anda pädevus teha sellistes küsimustes eelotsuseid.

(9)

Direktiivi (EL) 2016/798 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on La Manche’i väina püsiühenduse ohutu ja tõhusa käitamise tagamine pärast üleminekuperioodi lõppu, ei ole liikmesriikidel võimalik piisavalt saavutada, küll aga saab seda kavandatud meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(11)

Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi (EL) 2016/798 muutmine

Direktiivi (EL) 2016/798 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7.

„riiklik ohutusasutus“ –

a)

riiklik asutus, kellele on usaldatud raudteeohutusega seotud ülesanded kooskõlas käesoleva direktiiviga;

b)

asutus, kellele on punktis a osutatud ülesanded usaldanud mitu liikmesriiki, et tagada ühtne ohutuskord, või

c)

asutus, kellele on punktis a osutatud ülesanded usaldanud liikmesriik ja kolmas riik, et tagada ühtne ohutuskord, tingimusel et liit on sõlminud asjaomase kolmanda riigiga sellekohase lepingu või et liikmesriik on sõlminud sellise lepingu liidu volituse alusel.“

2)

Artiklisse 16 lisatakse järgmised lõiked:

„4.

Kui üks rajatis asub osaliselt kolmandas riigis ja osaliselt liikmesriigis, võib see liikmesriik määrata lisaks oma territooriumil muidu pädevale riiklikule ohutusasutusele ja kooskõlas artikli 3 punkti 7 alapunktiga c ning liidu poolt või liidu volituse alusel sõlmitud rahvusvahelise lepinguga kõnealuse rajatise ning sellega seotud raudteetaristu kõigi muude osade suhtes pädeva ohutusasutuse (edaspidi „eriohutusasutus“). Kõnealuse rahvusvahelise lepingu kohaselt võib riiklik ohutusasutus pädevuse selles liikmesriigis asuva rajatise osa suhtes ajutiselt üle võtta.

Esimeses lõigus osutatud rahvusvahelise lepingu raames võtab asjaomane liikmesriik kõik nimetatud rahvusvahelise lepingu kohaselt tema käsutuses olevad meetmed tagamaks, et eriohutusasutus järgib liidu õigust. Selleks, ja kui see on raudteeohutuse jaoks vajalik, kasutab asjaomane liikmesriik viivitamata nimetatud rahvusvahelises lepingus ette nähtud õigust, mille kohaselt võib riiklik ohutusasutus võtta endale ainupädevuse selles liikmesriigis asuva rajatise osa üle.

5.

Kui rahvusvahelise lepingu kohaselt vahekohtusse esitatud vaidluses tekib liidu õiguse tõlgendamise küsimus, on Euroopa Liidu Kohus (edaspidi „Euroopa Kohus“) pädev tegema selle küsimuse kohta kõnealuse rahvusvahelise lepingu alusel vaidluste lahendamiseks moodustatud vahekohtu taotlusel eelotsuse.

Liidu õiguse sätteid, mis reguleerivad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 alusel Euroopa Kohtus algatatud menetlusi, kohaldatakse mutatis mutandis esimese lõigu alusel Euroopa Kohtult taotletud eelotsuste suhtes.

Kui vahekohus ei täida esimese lõigu kohaselt tehtud Euroopa Kohtu otsust, kasutab asjaomane liikmesriik viivitamata sõlmitud rahvusvahelisest lepingust tulenevat õigust, mille kohaselt on riiklikul ohutusasutusel õigus võtta selles liikmesriigis asuva rajatise osa üle ainupädevus.“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. oktoober 2020

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

president

M. ROTH


(1)  16. septembri 2020. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2020. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. oktoobri 2020. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 102).

(4)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2020. aasta otsus (EL) 2020/1531, millega antakse Prantsusmaale luba pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega täiendatakse Prantsusmaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelist lepingut, mis käsitleb La Manche’i väina püsiühenduse ehitamist ja käitamist eraõiguslike kontsessionääride poolt, ning see allkirjastada ja sõlmida (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 4).


Top